Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSimon Stijlstraat 75-0345-0345-033E-223E-218


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 7
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenSimon Stijlstraat 9
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 5


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223v van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: wortelhaven bij de school]250‑00‑00 gg1/4 huis, schuur en plaatsje
koperDoctor Feye Gabbema, gehuwd metrector van de grote school
koperAntie Gratinga
verpachter grondweduwe Barbara Dekema 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenIsbrant Toenis, broeder van
naastligger ten noordenGrietie Toenis, gehuwd met
naastligger ten noordenClaes Claesen
verkoperMarten Lollis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoctor Heyn Gabbema, rector inde grote schole x Antie Gratinga kopen 1/4 huis, schuur en plaatsje en een vrije steeg ten zuiden, op de Wortelhaven omtrent de Schola. Ten N. Grietie Toenis x Claes Claesen met haar broeder Isbrant Toenis, ten Z. erven Sibrich Harmens. Grondpacht 35 st aan erven Barbara Dekama. Gekocht van Marten Lollis, voor 215 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0224r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: wortelhaven bij de school]650‑00‑00 gg3/4 part van huis, schuur en plaatske
koperDoctor Feye Gabbema, gehuwd metrector van de grote school
koperAntie Gratinga
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Barbara Dekama 1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenIsbrant Toenis, broeder van
naastligger ten noordenGrietie Toenis, gehuwd met
naastligger ten noordenClaes Claes
verkoper q.q.Fridts Hessels, gelastigde van
verkoper van 1/4Willem Alberts, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/4Elbrich Lollis te Amsterdam
verkoper q.q.Sioerd Epkes, geauthoriseerde curator ad actum over
verkoper van 1/4Claeske Lollis, en
verkoper q.q.Sioerd Epkes, geauthoriseerde curator ad actum over
verkoper van 1/4Jan Lollis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoctor Heyn Gabbema, rector inde grote schole x Antie Gratinga kopen 3/4 huis, schuur en plaatsje en een vrije steeg ten zuiden, omtrent de school. Grondpacht (1/1) 35 st aan erven Barbara Dekama. Ten Z. erven Sibrich Harmens, ten N. Grietie Toenis huisvrouw van Claes Claesen en haar broeder Isbrant Toenis. Gekocht van (Fridts Hessels als lasthebbende van) Willem Alberts en als man en voogd van Elbrich Lollis te Amsterdam voor 1/4, en (Sioerd Epkes als geauthoriseerde curator ad actum over) Claeske en Jan Lollis kinderen voor 2/4, voor 615 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0243r van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: op de Wortelhaven]175‑00‑00 gghuis in te gaan door een steeg
koperDoecke Taebes, gehuwd met
koperRieme Ottes
naastligger [v/d steeg]wijlen Claes Aebes
naastligger [v/d steeg]de erfgenamen van wijlen Claes Toenis
naastligger ten oostenSaeff Hendricks
naastligger ten zuidenSaeff Hendricks
naastligger ten westensteeg naar het huis van Haringh Hansen
naastligger ten westenJob Jansen
naastligger ten noordenHaringh Hansen
verkoperBaucke Simons, gehuwd met
verkoperTaeck Sibouts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328r van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: op de wortelmarkt]1045‑00‑00 gghuis
koperDoye Juus, gehuwd met te Franeker
koperTrijntie Merks te Franeker
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Barbara van Dekama 1‑15‑00 cg
protesteert vanwege een vorderingJelmer Pieters
naastligger ten oostenoud burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenIsbrant Toenis c.soc.
verkoperdr. Feyo Gabbama, gehuwd met
verkoperAntie Gratinga


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007r van 2 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: op de Wortelhaven]165‑00‑00 gghuis in te gaan door een steeg
koper door niaarGattie Rinse Tania, weduwe van
koper door niaarwijlen Sybrant Rioerdts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke van Dekema 0‑05‑00 cg
geniaarde koperNanne Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarlangs ingang
naastligger ten zuidenMinne Rioerdts
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende proclamant Gattie Rinse Tania
verkoperde erfgenamen van wijlen Doeke Tabes CU


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4rSimon Stijlstraat 7Amelyke Haentiesf. 28000-00-00


1691 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 81r van 27 okt 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Simon Stijlstraat 7
inventarisantAmelyke Haantjes
aangeverLambert de Gavere, curator over
Amelyke Tjeerds Suyrger
Ybeltie Tjeerds Suyrger
Grietie Tjeerds Suyrger
aangeverAmelyke Gerrits het sterfhuys meest gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0081r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrdt Ulbes Gerlsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Amelyke Haantjes, in leeven burgerse alhier, van alle de goederen, actien ende credyten bij den overleeden metter doodt ontruymt ende naegelaeten ende aldaer ten sterfhuijse bevonden, ende sulks ter instantie van Lambert de Gavere als geauthoriseerde curator over Amelyke, Ybeltie ende Grietie Tjeerds Suyrger, ook op het aengeeven van Amelyke Gerrits, als desen sterfhuyse meest ende alleen gefrequenteert hebbende, die onder behoorlycke eede belooft heeft aen handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getrouwelyck nae haer beste kennisse te sullen aengeeven, in welks doende de beschrijvinge is geschydt soo volght, actum den 27e octobris 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarnot. Voorda
gebruikernot. Voorda
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarnot. Voorda
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarde nots. Voorda
gebruikerde nots. Voorda
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarnot. Voorda wed.
gebruikernot. Voorda wed.
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg
opmerkingop verzoek van de eigenaarse getauzeert
opmerkingop 70-00-00. volgens placcaat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarwed. notrs. Voorda
gebruikerwed. notrs. Voorda
aanslag huurwaarde12‑19‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]880‑00‑00 gg4/5 huis en tuin
koper provisioneelJacob Eiberts
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Winters
verkoperburgemeester Hendrik Schaaff, curator over
verkoper van 1/5Johanna Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Amelia Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Elisabeth Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Catharina Klein, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Helena Voorda, weduwe van
erflaterwijlen George Heronimus Kleincommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 4/5 huis en tuin aan de Wortelhaven. Het huis heeft een galerij aan het eind van de tuin, die op de Grote Kerkstraat uitkomt, en een eigen steeg ten zuiden die op de Wortelhaven uitkomt. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten Z. Jan Blauw en de Stads Latijnse Scholen, ten W. de straat, ten N. Jarig Westra en erven dr. Winter. Gekocht van Johanna-, Amelia-, Elisabeth- en Catharina Klein, zijnde de nagelaten kinderen van commies George Heronimus Klein x Helena Voorda. Er is geboden door Jacob Eiberts.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]220‑00‑00 gg1/5 huis en tuin
koperJacob Eiberts trekveerschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Winters
verkoperMaria Eva Klein, gehuwd met te Den Haag
verkoperErnst Augustus Jenthschirurgijn te Den Haag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Eiberts, trekveerschipper tussen Harlingen en Leeuwarden, koopt 1/5 van een huis oz. Wortelhaven. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten Z. Jan Blauw en de Stads Latijnsche Schoolen, ten W. de straat en diept, ten N. vroedsman Jarig Westra en erven dr. Winter. Gekocht van Maria Eva Klein x hoofdchirurgijn van de guarde du corps van de Prins van Oranje in Den Haag Ernst Augustus Jenths?.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarJacob Eiberts
gebruikerJacob Eiberts
aanslag huurwaarde12‑19‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarJacob Eyberts
gebruikerJacob Eyberts
aanslag huurwaarde12‑19‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarJacob Eiberts
gebruikerJohannes Vettevogel
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑18‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]2200‑00‑00 cghuis en tuin
koperoud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus
huurderJohannes W. Vettevogel c.u.
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Sybrands
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenSytse van Dijk
naastligger ten noordenvroedsman Westra
verkoperJacob Eyberts te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud-burgemeester, koopt huis en tuin aan de Wortelhaven. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Stadsschool en de Kerkstraat, ten W. Jan Sybrands en de Wortelhaven, ten N. Sytse van Dijk en de vroedsman Westra. Gekocht van Jacob Eyberts te Franeker, voor 2200 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]2131‑10‑00 cghuis met tuin
koperJan Hansen Oosterhout, gehuwd met
koperJanke Gerryts Heslinga
huurderJohannes W. Vettevogel c.u.
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJan Heeres
verkoperburgemeester Jouke Olinjus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hansen Oosterhout x Janke Gerryts Heslinga koopt huis en tuin aan de Wortelhaven, door meerderen bewoond. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Wortelhaven, ten N. Jan Heeres. Ten Z. een steegje uitkomende op de Wortelhaven. Gekocht van burgemeester Jouke Olinjus, voor 2131 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033Simon Stijlstraat 7stokerij en huis
eigenaarJan Oosterhout
gebruikerJan Oosterhout
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]3000‑00‑00 cghuis, tuin en stokerij
koperDirk Brefo Heslinga, gehuwd met te t Nieuwland
koperTrijntje van der Meulen te t Nieuwland
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenSytze van Dijk pruikenmaker
verkoper van 1/2burgemeester Jan Oosterhout, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Janke Gerryts Heslinga
verkoper q.q.burgemeester Jan Oosterhout, voogd van
verkoper van 1/4Trijntje Oosterhout
verkoper van 1/4Hans Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Brevo [Heslinga] x Trijntje v.d. Meulen koopt een huis, tuin en stokerij aan de Wortelhaven, met een eigen steeg ten Z. en een stuk grond ten Z. Over het stuk grond is een acte van 30 aug 1751 tussen de Stad Harlingen en de toenmalige eigenaar Jacob Eyberts. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Wortelhaven, ten N. Sytze van Dijk. Gekocht van Jan Oosterhout voor 1/2 en zijn 2 kinderen bij wl. zijn vrouw Janke Gerryts Heslinga.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-033 , pag. 106Simon Stijlstraat 7D.B. Heslinga 4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Dirk Briso Heslinga... 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Jacob Levij de Beer... eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-223Simon Stijlstraat 7D B HeslingaD B Heslingadeurwaarder


1817 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Trijntje Hotzes van der Meulen... ... , ovl 13 jan 1817 HRL, huwt met Dirk Breso Heslinga; BS geb en ovl 1817, ovl 1834; sterfhuis wijk E-223/S. Stijlstraat 7, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, ... (alles)


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 10 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7provisionele toewijzingfl. 1665huis E-223
 
verkoperDirk Brefo Heslinga (in de b.s. is de 2e voornaam: Brifo)
koperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 van 1 mei 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 1800huis E-223
 
verkoperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)
koperRuurd Wybes van Dokkum
koperAukje Pieters de Boer


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1075Simon Stijlstraat 7 Jacob Beer koopmanHarlingenhuis en erf (3 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Doetje Salomons Reysergeb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-223WortelhavenJacob Levi de Beer64 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenDoetje S Reyzer67 jLeeuwardenv, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenBloeme Mozes de Beer22 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-223WortelhavenGooytske Veenstra20 jMidlumv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 266 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-223Simon Stijlstraat 7Doetje Samuels Reyzer, overleden op 17 februari 184169 jr, geboren Leeuwarden, overleden Wortelhaven E 223, vrouw van Jacob Levi de Beer, koopman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Rebekka (moeder van niet met name genoemde kinderen), Izaak, te Leeuwarden, Rachel, aldaar en Elias Samuels Reyzer, aldaar. Saldo fl. 3.172,25. (in tafel 16/2 en patroniem 'Salomons') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 20 nov 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 2000huis en pakhuis enz. E-223
 
verkoperJacob Levie de Beer
Wybe Lieuwes de Jong


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Sipkje Aukes Koolker... 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-223erv. Douwe K. Roedema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-218 Anna van der Werf vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-219 Anna van der Werf vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis


1889 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1990
adresgegevens
Simon Stijlstraat 7Opening van een zaak voor koek, baanket, chocolade en suikerwerken van T. Wiebenga Rzn. in de Simon Stijlstraat


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...] 06-09-1898
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7T. Wiebenga Rzn.comestibles


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7 (E-218)Taeke Wiebenga (Azn.)woonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Simon Stijlstraat 7 Paulus Wierdsmawinkelierf. 1000f. 1200


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7P. Wierdsmavleeschwaren, comestibles, banket enz.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7P. Wierdsmavleeschwaren, comestibles, banket, gebak


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 7P. Wierdsmawinkelier
Simon Stijlstraat 7aJ. Kroes-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 7P. Wierdsma230Vleeschw. enz.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 7P. Wierdsma705Vleeschw. enz.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7  terug