Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Simon Stijlstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSimon Stijlstraat 35-0325-0325-031E-221E-216


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 3
ten oostenVoorstraat 64
ten zuidenSimon Stijlstraat 5
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 1


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0118ar van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Wortelmarkt OZ0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarBotte Broers Buuama, gehuwd met
aanhandelaarTrynke Cornelis
verpachter grondTyaerdt Louws secretaris van Barradeel1‑08‑00 cg
huurderJoris Jelis in de katkruidenier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolle Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Rinckes
verwandelaarPieter Rinckes, gehuwd met
verwandelaarLijsbeth Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBotte Broers Buwama x Trijnke Cornelis kopen huis aan de oostzijde van de Wortelmerckt daer Jorys Jelis cruydenier in de kat nu inne woent. Ten N. Pieter Rinckes, ten Z. Lolle Martens. Grondpacht 28 st aan secretaris van Barradeel Tyaerdt Louws. In wandel verkregen van Pieter Rinckes x Lijsbeth Wybes.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0182r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelmarkt]0‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerJoris Jelis in de cadt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolle Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Riencx
verkoper q.q.Reyn Broers, voormomber en geauhoriseerde curator over te Bolsward
verkoperde nagelaten kinderen van Trijnke Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Botte Broers Buwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Reyn Bottes [Buwama] te Bolsward, ter afdoening van de schulden nagelaten door Botte Broers Buwma [Buwama], ten behoeve van de weduwe en de kinderen, 1/2 huis op de Wortelmerckt, bewoond door Joris Jelis [de Cooker?] in de Cadt. Ten N. Pieter Riencx, ten Z. Lolle Martens. En een huis in de aptheecker straete waaruit Botte versturven is, met de tuin en de hovinge daartoe behorende.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelmarkt]909‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJacob Hessels
bewonerJorys Jelis Cras in de Catt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Reyn Broers, oom en geauthoriseerde voormombaar over te Bolsward
verkoperde kinderen van wijlen Botte Broersapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnde noch over de coop van zeekere huysinge cum annexis staende opte wortelmerckt, daer Joris Jelis Cras? [de Cooker?] inde catt nu ter tijdt innen woent, den weeduwe vande voors. Botte Buuess met haere kinderen toebehoerende, ende nu onlangs vercofft ten versoeke vande voors. Reyn Broers in zijn qualiteyt, waer van eerste cooper is gebleeven die voors. Jacob Hessels, voorde somma van 909 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0476r van 30 jun 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat [staat: Wortelmarkt] zuidwaarts van het eerste perceel107‑00‑00 gggrondpacht van 1-08-00 cg
koperHendrick Taeckes, gehuwd met
koperAnneke Rintses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nu van Jacob Hessels1‑08‑00 cg
eigenaar perceeleerder van Stoffelmesmaker
verkoperTiaerdt Louws secretaris van Barradeel


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0527r van 12 okt 1606 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Wortelhaven152‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 cg
koperDuede Sybes koopman te Amsterdam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Hessels1‑08‑00 cg
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAntien Rintses te Leeuwarden


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123r van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]938‑00‑00 gghuis
koperHylcke Annes, gehuwd met
koperGeertie Freeckx
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
bewonerMarten Martens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSeerp Sybrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Andries, gehuwd met
verkoperDieucke Pyters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3[niet vermeld]225‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met te op Bolta
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes*wortelman0‑10‑08 cg
verkoperjr. Homme van Camstra c.u. te Menaldum


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]0‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHylcke Aenneswortelman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven]1600‑00‑00 gghuis
koperBouricius Belida conrector van de Scholae Harlingae
koperDoede Steffens mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen
naastligger ten zuidenJan Dircks mr. goudsmid
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenPytter Minnes Loenen
verkoperTieerd Hylckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouricius Belida, conrector der Scholae Harlingae, en mr. schoenmaker Doede Steffens, kopen een huis c.a. oz. Wortelhaven. Ten O. en N. Pytter Minnes Loenen, ten Z. mr. goudsmid Jan Dirks [Roorda]. Gekocht van Tieerd Hylckes, voor 1600 gg.


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 226r van 14 apr 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Simon Stijlstraat 3
geinventariseerdeBuricius Belida, gehuwd met
geinventariseerdeLijsbeth Hendrix de Wit
inleiding bij de boedelinventarisatie[0226r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten versoeke van Buricius Belida van alle sodanige goederen, huijsraden en inboelen zampt kindergoed die bij de zelwe Buricius en sijn huijvrou Lijsbeth Hendrix de Wit echteluiden te zamen sijn gepossideert, ten overstaene van de burgemeester Gellius Vetzensius, in dese verordonneerde commissaris ende D. Dominicus Wringer sercretaris in voegen als volcht. Actum den 14 april 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]575‑07‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelWillem Hendrix Fosma
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
bewonerDoede Steffensschoenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pytter Minnes
naastligger ten zuidenJan Dirxen Roorda
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmaker
verkoperLijsbeth Hendrix de Wit voor haar en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Bouritius Belidaconrector


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4rSimon Stijlstraat 3vroedsman Doede Steffensf. 4000-00-00


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 180r van 8 okt 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Simon Stijlstraat 3
inventarisantvroedsman Doede Steffens, gehuwd metmr. schoenmaker
N. N.
Gerryt Harmens Mol te Amsterdam, oom, geauthoriseerde curator
Pieter Jansen Steen te Amsterdam, aangehuwde oom, geauthoriseerde curatoren over
inventarisantde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Doede Steffensmr. schoenmaker
aangeverReynouw Andries den sterfhuyse enige weecken gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0180r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae gedane ten overstaen van de praesiderende burgemeester Henricus Caesarius als mede commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Doede Steffens in leven mede vroedschap ende mr. schoenmaker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als bij de overledenen sijn nagelaten ende aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Gerryt Harmens Mol ende Pieter Jansen Steen beyde van Amsterdam als oom ende aengehoude oom respectievelijk ende geauthoriseerde curatores tot soo lange de sterfhuyse sal wesen gereddet sonder anders, over de ses nagelaten weeskinderen van den overledenen, alles op 't aengeven van Reynouw Andries den sterfhuyse enige weecken gefraequenteert hebbende, die oock onder solemnele ede aen handen van welgedachte here commissaris aengenomen heeft alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven, waer nae tot de beschrijvinge is geprocedeerd soo volgt. Actum den 8e october 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193r van 7 feb 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Voorstraat ZZ]513‑02‑08 cggrondpacht van 0-10-08 cg
koperClaas Freerx Braem koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit een huis0‑10‑08 cg
verkoperde stad Harlingen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004ra van 19 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]950‑00‑00 cghuis
koperJacob Alberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
huurderJacob Alberts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auk Reyners
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen goudsmid
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenkamer en huis van de erfgenamen van wijlen Auk Reyners
verkoper q.q.Pyter Janses Steen, curator overkoopman te Amsterdam
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Doede Steffens, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Janneke Harmens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarburgemeester Winalda
gebruikerburgemeester Winalda
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarburgemeester Winalda
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg
aansl. grondp. voldaan27‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]400‑00‑00 gghuis
koperFrans Pyters Huidekoper c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenStinstra koopman
naastligger ten zuidenmandelig steegje met een gemak
naastligger ten westenals bewoner Hessel Hansen koperslager
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Cornelis
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Frans Pyters Huidekoper koopt een huis oz. Wortelhaven. Ten O. Stinstra, ten Z. koperslager Hessel Hansen, ten W. die straat, ten N. Jan Cornelis, met het steegje met het gemak, daar tussen in. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van oud-burgemeester Rein Alberts? Winalda (Menalda), voor 400 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarFrans Pyters
gebruikerFrans Pyters
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarFrans Pieters wed.
gebruikerTaeke Stephanus
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht aan Melle Hansen erven
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑02 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarArjen Wassenaer nom. ux.
gebruikerFeyke Collinga
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
grondpacht aanerv. Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-032, fol. 82vSimon Stijlstraat 3Feyke Collinga cum uxore, bestaande uit 6 volwassenen en 0 kinderenboendermaeker, mr.47:3:00 cg7:17:00 cgbestaet gemeen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0184r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]596‑00‑00 gghuis
koperFeite Pytters Collinga, gehuwd metmr. boendermaker
koperSofia Johannes de Waart
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
huurderN. N. 65‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Simon Stinstra koopman
naastligger ten zuidenGravius
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Reinders c.s.
naastligger ten noordensteegje
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Pytters Collinga, mr. boendermaker x Sofia Johannes de Waart, kopen een huis, door henzelf bewoond voor 65 cg. per jaar, op de Wortelhaven. Grondpagt 10 st. 8 pn. Ten O. wd. en erven van koopman Simon Stinstra, ten Z. Gravius, ten W. de Wortelhaven, ten N. Claes Reinders erven c.s. met wie het steegje en het daer in zijnde gemak mandeelig is. Gekocht van Christina Huidekoper x Arjen Wassenaar, voor 596 gg. Te betalen aan de crediteuren van de verkoperse.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarArjen Wassenaar nom.ux.
gebruikerPyter Huites
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0132r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven recht tegenover de Lutherse kerk]650‑00‑00 gghuis
koperGerardus Westendorp, gehuwd metijzerkramer
koperSusanna Fransen de Gavre
verpachter grondElske Huiberts 0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenClaas Taekes koekbakker
naastligger ten zuidennagelaten woning van Gravius
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenkinderen van Hans Hansen de Jong c.s.
verkoperPyter Collinga, erfgenaamboendermaker
verkoperJohannes Collinga, erfgenaamboendermaker
verkoperPietje Collinga, erfgenaam, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Schiere
erflaterwijlen Feyke Pyters Collinga
verkoper van 1/2Pyter Collinga, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Sophia Johannes de Waard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Westendorp, ijsercramer x Susanna Fransen koopt een huis oz. Wortelhaven, recht t/o de Lutherse kerk, bewoond door Pyter Collinga. Ten O. koekebakker Claas Takes, ten Z. het door Gravius nagelaten huis, ten W. die straat, ten N. de kinderen van Hans Hansen de Jong, met wie het steegje tussen beide huizen, en het secreet daarin, mandelig is. Interessante acte. Gekocht van boendermakers Pyter- en Johannes Collinga, en Pietje Collinga wv Bouwe Schiere, kinderen en erven van Feyke Pieters Collinga voor 1/2, en Pieter Collinga als erfgenaam van zijn moeder Sophia Johannes de Waard voor 1/2, voor 650 gg. Te betalen aan de hypotheek-crediteuren van hun wl. ouders.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarGerard Westendorp erven
gebruikerGerard Westendorp erven
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
grondpacht van Feike Collinga erven
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarDirk Bartling q.q.
gebruikerDouwe Simons
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑00 cg
grondpacht aan Melle Hansen erven
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0264v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven recht tegenover de Lutherse Kerk]400‑00‑00 cghuis
koperMeile Dirks Faber mr. grofsmid
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Elske Huiberts 0‑02‑08 cg
huurderDouwe Simons
naastligger ten oostenB. Fontein mr. koekbakker
naastligger ten zuidenSytse van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJelmer
verkoperDirk Bartlingmr. varkensslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijzersmid, koopt een huis op de Wortelhaven, recht tegenover de Lutherse Kerk. Ten O. Bouwe Fontein, mr. koekbakker, ten Z. Sytse van Dijk, ten W. die straat, ten N. Jelmer (Egberts Acker?), met een steegje ertussen. Gekocht mr. varkensslager van Dirk Bartling, voor 400 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0266v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 3Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]800‑21‑00 gghuis
koper van 1/2Sytze van Dijk mr. pruikenmaker
koper van 1/2Sytze van Dijk mr. pruikenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
geniaarde koper van 1/2Borgert Hendriksleerlooier
huurderPieter Backer 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenB. Fontein
naastligger ten zuidenSytze van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenSytze Martens
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-031Simon Stijlstraat 3huis
eigenaarSytse van Dijk
gebruikerPieter Bakker
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑12‑12 cg
grondpacht van Sytse van Dijk
grondpacht aan Melle Hansen erven
grondpacht00‑10‑08 cg
aanslag grondpacht00‑02‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-031 , pag. 105Simon Stijlstraat 3S. van Dijk 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Adam Lentz... id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, en Schoone Salomons, koopvrouw, eigenaar is Sietze ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Schoone Salomonsgebruiker van wijk E-221, koopvrouw; medegebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Adam Lentz wed. ; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Sietse van Dijk... 1772 HRL, koopt een huis in 1797; BS ovl 1833; 1837 overlijdens, huw 1838; erven S. vD. eigenaar van wijk E-221; gebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Ysak Jacobs van Gilsengebruiker van wijk E-221, koopman, medegebruikers zijn Schoone Salomons , koopvrouw, en Adam Lentz wed., eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-221Simon Stijlstraat 3erven Sietze van DijkYsak Jacobs van Gilsenkoopman
E-221Simon Stijlstraat 3erven Sietze van DijkSchoone Salomons koopvrouw
E-221Simon Stijlstraat 3erven Sietze van Dijkwed Adam Lentz


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1077Simon Stijlstraat 3 Antoon Dijk en mede eig.marktmeesterHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Hoitje Wouwenaargeb 1802 Balk, ovl 26 jun 1845 HRL, huwt met Wiebe Lieuwes de Jong, dv Oeds W, en Johanna Joustra; BS ovl 1845; oud 38 jaar, (vnm: Huitje O., ), geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk E-221; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Wiebe Lieuwes de Jong... 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-129; oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, tabaksfabrikeur, wijk E-221; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-221WortelhavenWybe Leenderts de Jong35 jtabaksfabrikeurJourem, protestant, gehuwd
E-221WortelhavenHuitje Oedses Wouwenaar38 jBalkv, protestant, gehuwd
E-221WortelhavenEelke W de Jong8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenJohs. W de Jong4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenMeine W de Jong1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenElizabeth de Jong12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-221WortelhavenLieukwje de Jong9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-221Simon Stijlstraat 3Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1077Wortelhaven E-221Pieter J. Asbeek woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 270 van 29 nov 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-221Simon Stijlstraat 3koopaktefl. 2675winkelhuis aan de Wortelhaven E-221 sectie A-1077
 
verkoperAntonie Johannes Asbeeck
koperCornelis van der Schoot


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1077Wortelhaven E-216 Cornelis van der Schoot woonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-216Simon Stijlstraat 3boedelscheidingfl. 2250winkelhuis met erf in de Simon Stijlstraat E-216 sectie A-4385
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Dangermond-Zijlstra, wed.vleeschwaren, boter, kaas, eieren, cacao


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4385Simon Stijlstraat 3 (E-216)Jantje Metzelaar (wed. v.d. Schoot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Simon Stijlstraat 3 Gerrit Hoekwinkel. in ijzerw.f. 2000f. 3000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140In ijzerwaren en huish. art.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140In ijzerwaren en huish. art.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140IJzerw. en huish. art.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simonstijlstr. 3G. Hoek Gz.140IJzerw. en huish. art.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 3P. Sluikwinkelier


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluikijzerwaren


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 3P. Sluik & Zn.252IJzerw.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluikijzerwaren en gereedschappen


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 3, HarlingenSimon Stijlstraat 3P. Sluik & zoonijzerwaren en gereedschappen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 3R.W. (Rintje) Taekema







  terug