Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 555-1385-1385-201F-150F-143


Naastliggers vanSchritsen 55
ten oostenSchritsen 57
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 53
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 55naamloze doorlopende steeg ten westen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55achterSchritsen NZ [staat: Zuiderwal]427‑14‑00 gghuis
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
koperMagdalena Lovys
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTake Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Dirck Pyters, curator over
verkoperde weeskinderen van wijlen Balling Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graaf x Magdalena Louys [Vlasbloem?] koopt huis aan de oude Zuiderwal. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Take Jacobs. Met een ledige plaats erachter, strekkende tot aan het huis van Dirk Pyters. Gekocht van de kinderen van Waling Hayes.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158r van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ [staat: Zuiderwal tegenover de Schritsen]275‑00‑00 gghuis
koperOene Eues, gehuwd met
koperIdtie Geerts
naastligger ten oostenJacob Jansen vlaswever
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende kamer van wijlen Jan Hartmans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0070v van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ606‑00‑00 gghuis
koperGerrit Johannes c.u.
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelte Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Oene Euues c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166r van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ606‑00‑00 gghuis
koperSasker Symens, gehuwd met
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJolt Johannis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): armenkamer
verkoperGerryt Johannes, gehuwd met
verkoperTeed Auckes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ600‑00‑00 gghuis
koperDirck Piers Minnema c.u.
naastligger ten oostenJacob Jansen Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelte Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSasker Symens


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ, aan de voorkant van de480‑00‑00 gghuis
kopermr. Frids Pytters, gehuwd metaritmaticus ende lieffhebber van de mathematie consten ende zeevaert
koperGrietie Sickes
naastligger ten oostenJacob Jansen de Kock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelte Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Piers Minnema c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 25vSchritsen 55Fridts Pytters, schoolmeesterf. 500-00-00


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 408r van 9 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 55
inventarisantFrits Pyttersschoolmeester
requirantPytter Fridtses
requirantAntje Fristzes, gehuwd met
requirantWybe Zytsesbootsgezel
requirantFridts Fridtses
requirant en aangeverTrijntie Fridtses minderjarig
requirantClaes Friftses minderjarig
inleiding bij de boedelinventarisatie[0408r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen te overstaen van de burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrens Jellema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Frits Pytters in leven schoolmeester alhier, van alle sodanige goederen uyt- en in schulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Pytter Fridtses voor hem selfs, Antje Fridtzes echte huysvrouwe van Wybe Zytses bootsgezel, en Fridts Fridtses mede voor hem selfs, en voor haer minderjarige suster en broeder Trijntie en Claes Fridtses occuperende, bij desen mede praesent, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie Fridtses voornoemt, die den belofte daertoe staende bij manuele stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 9de may 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ175‑15‑00 gghuis
koperAucke Jacobs, gehuwd met
koperDieucke Pieters
naastligger ten oostenLolle Jacobs mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): armenkamer
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Frids Pytersaritmethicus en schoolmeester


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0270v van 1 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen de40‑00‑00 cgkamer
koperLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg van de Lanen tot de Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes
verkoper q.q.Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, vertegenwoordigers vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Jacobs d'Cock, schoenmaker, koopt een kamer tussen Lanen en Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de erven Sicco Scheltes. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van koopman Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, bedienaars van de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente, voor 40 CG.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ350‑00‑00 cghuis
koperSipke Gerrits c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Kok
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tieert Reiners
naastligger ten noordenvroedsman Kok
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerrits
gebruikerSipke Gerrits
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerrits wed.
gebruikerSipke Gerrits wed.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerrits
gebruikerwed. Sipke Gerrits
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerryts wed.
gebruikerSipke Gerryts wed.
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerryts erv.
gebruikerwed. Sipke Gerryts erv.
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerryts wed.
gebruikerSipke Gerryts wed.
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarGerryt Sipkes
gebruikerGerryt Sipkes
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmerkt551‑07‑00 gghuis
koperHylkjen Overzee, weduwe van
koperwijlen vroedsman Magnus van Arssen
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Willems
verkoperGerryt Sipkeszilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Overzee wv Magnus van Arssen koopt een huis nz. Schritsen, op de vleesmarkt. Ten O. en N. Jacob Lolles Kok, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Schritsen. Met overname van de goederen die tot de vleesmarkt behoren. Gekocht van Gerryt Sipkes.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-201Schritsen 55huis
eigenaarM. van Aarsen wed.
gebruikerM. van Aarsen wed.
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-201Schritsen 55huis
eigenaarM. van Aarsen
gebruikerM. van Aarsen
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkt525‑17‑00 gghuis
koperBauke Baukes mr. metselaar
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
verkoperHylkje Jansen Overzee, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Magnus van Aarsen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkt615‑15‑00 cghuis
koperCornelis Jonker koopman
voormalig bewonerwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoper q.q.Sybrand Hingst, redder vanfabrikeur en koopman
verkoperde boedel van wijlen Neeltje Baukes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkt645‑12‑00 cghuis
koperWytze Heins mr. verver
voormalig eigenaarwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolke Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoperCornelis Jonkerkoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-201 , pag. 123Schritsen 55Wytze Heins 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Wietze Heins Blok... glazemaker, kind: Lijske B., geb 1782 HRL; BS ovl 1830; 1841 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-150, werwer, 1814. (GAH204); W.H.B. eigenaar van perceel nr. 1324 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 68, huis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-150Schritsen 55Wietze H BlokWietze H Blokwewer


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 36 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-150Schritsen 55Wytse Heins Blok, overleden op 10 januari 183079 jr, verver/glazenmaker Schritsen/Vleesmarkt F 150, vader van Elisabeth Wytzes Blok, vrijster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1324Schritsen 55 Wytze Blok Harlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Catharina van Ring... dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Elisabeth Blokoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Lutske Jansen Kronenburg... den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Pieter ten Brug... ovl 11 feb 1862 HRL, huwt met Johanna Varo, (gk) schippersknecht in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-150SchritzenLuitske Kronenburg75 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-150SchritzenElisabeth Blok55 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1324Schritsen 55 Hervormde DiaconieHarlingenvan voren vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Akke van Loon... HRL, N.H., huwt met Jouke Terpstra, dv Sjoerd vL, en Frouwkje Knaap; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324Schritsen F-150Johannes Daum woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324Schritsen F-143 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1324Schritsen 55 (F-143)Diaconie der Ned. Herv. Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 55 Jozef Markensteinbootwerkerf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 55J. Kroesmachinist


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 55A. (Antje) Bruinsma wv Kroes


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 55rijksmonument 20654  terug