Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 19(niet bekend)(niet bekend)D-155D-086
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 193-005 3-004 D-121D-086


Naastliggers vanScheffersplein 19
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 21
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 17


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 19stal
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 19wagenhuis
eigenaarb[urgem]r. Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 19wagenhuis
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 19huis
eigenaarSytse Pyters
gebruikerHendrik Warners
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-005 Scheffersplein 19Johan Pieters, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-005 Scheffersplein 19Pieter Johannes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 19huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerPytter Johannes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-004, pag. 49Scheffersplein 19Johannes van der Meulen0‑07‑08 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Pietje Sakesgeb 5 apr 1809 HRL, ovl 16 jul 1812 HRL; wijk D-121, dv Sake Baukes Dijkstra en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812; geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Sake Baukes en Marike Dirks


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Cornelis Heins Mollema... B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, zoutkeet ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Sake Baukes Dijkstra... BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1817, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1884, ovl 1887; gebruiker van wijk D-121, keetknegt; eigenaar is Cornelis Mollema van zoutkeet ''Oleron'', 1814. (GAH204); S.B.D. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-121Scheffersplein 19Cornelis Mollema zoutkeet oleron
D-121Scheffersplein 19Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 19wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Scheffersplein 19 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19provisionele en finale toewijzingfl. 2315zoutkeet met selhuis, dennen, bergplaatsen en knechtswoning D-121
 
verkoper en koperJarig Cornelis Mollema
verkoperElizabeth Mollema


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-155Scheffersplein 19Pieter Engberts Nieuw... dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1842, ovl 1850, BS Franeker ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Scheffersplein 19 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Scheffersplein 19 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Scheffersplein 19 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 590 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-121Scheffersplein 19Marijke Dirks Tadema, overleden op 28 maart 184774 1/2 jr (geboren 27/9/1772), overleden Zoutsloot D 121, weduwe, moeder van Dirkje (vrouw van Klaas Jans Reidsma, bakker) en Bauke Sakes Dijkstra, zeepziedersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 681 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-121Scheffersplein 19Hiske de Groot, overleden op 17 mei 184759 jr (geboren 9/4/1787), overleden Zoutsloot D 121, weduwe, moeder van Alida Sierks Koestra, naaister. (volgens tafel: geen kinderen) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 17 apr 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19provisionele en finale toewijzingfl. 760buiten werking zijnde zoutkeet genaamd Oleron, met toebehoren aan de Zoutsloot, D-121
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperfa. T. & A. Schaafsma (te Almenum)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-155Scheffersplein 19Gadske Overdijk... uit Leeuwarden, dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-155Scheffersplein 19Gepke Bonnes van Dijk... HRL, dv Bonne Jans vD, en Wipkje Wiebes Kwest; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-155Scheffersplein 19Pieter van der Veengeb 1780/91 Leeuwarden, ovl 27 feb 1858 HRL, huwt met Sjieuwke de Jong, Vst 11 mei 1857 uit Leeuwarden, koopman in 1858, zv Jacob Pieters en Janke Roelofs; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-155


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 14 apr 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19koopaktefl. 450deel van een gebouw met grond aan de Zoutsloot, D-121
 
verkoperfa. T. & A. Schaafsma (te Almenum)
koperTjalling Abrahams Hofman (te Midlum)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2639Zoutsloot D-156Lourens Hoekers en mede eig.school


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Judikje Blokgeb 1781 Lemmer, ovl 27 okt 1866 HRL, huwt met Mozes de Vries, ovl wijk D-121, dv Mozes B., en Anna Blok; BS ovl 1866


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3090Korte Zoutsloot D-086Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3091Korte Zoutsloot D-087Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeenteschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3090Scheffersplein 19 (D-086)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schefferspl.J. Frölich782Lid Fa. Frölich & Zn., Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheffersplein 19W. (Wijtze) Dijkstra
  terug