Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 87-0477-0477-050C-102C-096


Naastliggers vanRommelhaven 8
ten oostenRommelhaven 10
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 6
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 8naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0025r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkopers Albert Jansen c.u.moutmaker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0025r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]450‑00‑00 ggtwee kamers
koperSyucke Douwes, gehuwd met
koperJelcke Romckes
verpachter grondde verkopers Albert Jansen c.u.moutmaker1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wouter Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkopers Albert Jansen c.u.moutmaker
verkoperAlbert Jansen, gehuwd metmoutmaker
verkoperDieuwer Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyucke Douwes en Jelcke Romckes. Seekere twee camers staende bij de verlaeten, Ten Z. Wouter Hendricks wd., ten N. de verkopers. Van moutmacker Albert Jans en Dieuwer Jacobs. Voor 450 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Jansen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Jansen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jansen moutmaker


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Jans


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021v van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de kolk tussen de verlaten]00‑00‑00 cghuis met mouterij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wybrens
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.burgemeester Dirck Willems Ketth, gelastigde van
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe van te Enkhuizen
verkoperwijlen Albert Janssenmoutmaker


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031r van 24 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: naast de kolk bij de twee verlaten]770‑00‑00 gghuis, mouterij en loods met de kamer ten zuiden
koper provisioneelburgemeester Reyn Upkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansenmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis, mouterij en loods met een kamer terzijden naast de Colck tussen de twee verlaten, waaruit moutmaker Albert Jans versturven is, onlangs bij decreet ten proffijte van zijn weduwe Dieuuer Jacobs voor haarzelf en haar kinderen verkocht aan burgemeester Reyn Upckes voor 720 GG.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0146r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee verlaten]0‑00‑00 gghuis, kamer en mouterij
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Dieuuer Jacobs voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansenmoutmaker
tekst in de margeGeert Beerns, mede erffgenaem van wijlen Evert Jansen bakker, in levene gewoont hebbende inden dorpe Jemmingen [=Jemgum], voor hem selven en als geauthoriseerde curator over d'andere onmondigen erffgenamen van voors. Evert, protesteert per Leonidem dat hem de vercoopinge van neffens gemelte huysinge ende mouterie ontschadelyck sal wesen volgens sijn geregistreerde brieve ende hypotheeck, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat de vercoopinge effect sorteert. Actum den 7en january 1619.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten versoecke van Dieuwke Jacobs wv Moutmaker Albert Jans, huis mit camer en mouterie staende neevens de twee verlaten


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee verlaten]0‑00‑00 gghuis, mouterij, ledige plaats en achterhuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N. 906‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Albert Jansenmoutmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189r van 21 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Arien Werps, gehuwd met
naastligger ten noordenTyeedts Piers


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189r van 21 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: zuid van de kolk tussen beide vallaten]225‑00‑00 ggkamer
koperJan Wybes, gehuwd met
koperBarbar Hobbes
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Wybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Wybrants
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Arien Werps, gehuwd met
naastligger ten noordenTyeedts Piers
verkoperArian Werps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybes x Barbar Hobbes kopen een kamer ten zuiden van de Colck tussen de Verlaten. Ten O. erven Siuerd Wybes, ten W. erven Pieter Wybrants. Met mede-gebruik van de steeg ten oosten. Gekocht van Arian Eedis voor 225 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Kolk tussen beide Verlaten]999‑00‑00 gghuis
koperJochum Dircks, gehuwd met
koperTrijntie Arents
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Wybrands
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperFolckert Janssen Oly c.soc., erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Wybes, gehuwd met
erflaterwijlen Barber Hobbes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Dircks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Dirxen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Dircks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet bakkershuis van Jochum Dircks


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 38v van 5 feb 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rommelhaven 8
inventarisantgezworen gemeensman Jochum Dircx Backer, gehuwd met
requirant en aangeverTrintie Aernts
requirantDouue Freercks, gehuwd met
requirantTrintie Jochums Backer kind van de inventarisant
requirant q.q.Greolt Ages, geauthoriseerde curator over
requirantDirck Jochums Backer kind van de inventarisant
requirantHein Oenes, gehuwd met
requirantLisbeth Jochums voorkind van de inventarisant
requirantRinnert Riencx, gehuwd met
requirantAntie Jochums voorkind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0038v] Inventarisatie ende beschrieving gedaen ten overstaen van de heeren presiderende burgemeesteren Rembartus Popta ende Franciscus Hoitinga bij t voorschreven Gerechte verordonneerde commissarien geadsocieert met den ondergeschreven secretaris deser stede, ten sterffhuyse van wijlen Jochum Dircx Backer in leven gesworen gemeensman ende mede vroetschap deser stede, ten versoecke van Trintie Aernts des selffs nae gelatene weduwe, Douue Freercks als man ende voogd over Trintie Jochum Backer ende Greolt Ages bij den Gerechte geauthoriseerde curator over Dirck Jochums Backer, de gedachte echteliedens kinderen sampt de gedachte echteluyden voorkinderen met namen Lisbeth Jochums gesterckt met haer tegenwordige man Hein Oenes, Antie Jochums gesterckt met haer tegenwoordige man Rinnert Riencx, in desen altesamen praesent ende [0039r] in hun qualiteit altesamen erffgenamen van de gedachte Jochum Dircx Backer, ende van alle de goederen sampt uyt ende inschulden ten sterffhuyse bevonden, ende dat op het aengeven van Trintie Aernts der erffgenamen respective moeder ende styffmoeder, nae dat sij onder ede solemneel aende gedachte commissaris Rembartus Popta, hadden belooft om alles getrouuelijck te sullen aengeven. Actum den 5e february 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Jochum Dircxen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de Kolck tussen de Vallaten]1380‑00‑00 gg[1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuis
koperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe, gehuwd met
koperwijlen Grietie van Marsum, met als curator
koper q.q.Foppe Foppes rentmeester van het weeshuis
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Wybes
naastligger ten zuidende schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe
naastligger ten westenSierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
eerdere eigenaarwijlen gemeensman Jochum Dircx
verkoperwijlen burgemeester Bontekoe


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee Verlaten]831‑14‑00 gg[1/2] huis met kelder en eest, mouterij en loods
koper provisioneelN. N.
eerdere bewonerwijlen gemeensman Jochum Dircx
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten oostenAbraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenaam van Sioerd Wybes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sierck Feddes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: achter het huis van wijlen A.P. Bontekoe, bij de twee Verlaten]127‑14‑00 ggkamer met afdak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenhuis en schuur van de erfgenamen van wijlen burgemeester Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenhet sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten noordenClaas Fransen Visscher


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [niet vermeld] in een steeg175‑07‑08 ggkamer en zomerkeuken met een kelder
koperDirks Sjoerdts c.u.bakker
naastligger ten oostenSjoerd Wybes
naastligger ten zuidenhuis en schuur van wijlen burgemeester Bontekoe
naastligger ten westenals bewoner Jan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten noordenClaas Fransen Visscher
verkoperCornelis Jetzesmetselaar


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0050v van 29 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Visscher


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van Claas Fransen Visscher


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van Hylck Foppes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 8een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8een_achterNieuwe Sluis, bij de60‑00‑00 cgkamer
koperJan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerdt Innes
naastligger ten westenJan Pieters wagenmaker
verkopergezworen gemeensman Dirck Sioerds


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Twee Vallaten, bij de263‑00‑00 cghuis
koperMarten Rosee mr. zeefmaker
bewonerJacob Ruitenschilt c.u.mr. glasmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJeltie Haies
naastligger ten zuidenAlbert Jansen mr. wagenmaker
naastligger ten westenAlbert Jansen mr. wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
bewonervroedsman Tjeerd Innes
bewonerAlbertmr. wagenmaker
verkoperEeske Aernts, gehuwd met
verkoperFedde Boeles, en als erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Hylckjen Foppes, erfgenaam van
erflaterwijlen Claes Fransen Visscher


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTeunis Feites


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0074v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoannes Jacobs glasmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Rosee mr. zeefmaker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006r van 28 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 134Rommelhaven 8huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerBaucke Doedes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]600‑00‑00 cghuis
koperFreerk Jansen c.u.
bewonerFreerk Jansen c.u.
naastligger ten oostenPietie Folkerts
naastligger ten zuidenAlbert wagenmaker
naastligger ten westenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groote Sluys]
verkoperMarten Rozeekoopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 87rRommelhaven 8huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio Rommelhaven 8huis
eigenaarRein Anes nom.ux.
gebruikerRein Anes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietje Johannis


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0235v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein Anes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReyn Anes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]1250‑00‑00 cghuis
koperAugustinus Pieters de Graaf, gehuwd metmr. wagenmaker
koperHendrikjen Donker
naastligger ten oostenAukjen Melles
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westenWouter Arents
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperGrietje Johannes, gehuwd met
verkoperRein Anes Swaal, 2e echtgenoot
erflaterwijlen Freerk Jansen, 1e echtgenoot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker koopt huis bij het Groot Vallaat. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Grietje Johannes x Rein Anes Swaal, eerder wd. Freerk Jansen.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0372v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWouter Arents


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ingang van het pakhuis van Dirck Huygens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 87vRommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graff mr. wagenmaker


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graaff


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0279v van 16 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAugustinus de Graef


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-047Rommelhaven 8Augustinus de Graaf, bestaande uit 4 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 87vRommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-047, fol. 122vRommelhaven 8Augustynus de Graaf cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen11:9:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-047, fol. 122vRommelhaven 8Jan de Graaf cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderensaedelmaeker12:13:00 cg2:2:00 cgbestaet geringh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]678‑14‑00 gghuis
koperRinske Doncker, gehuwd met te Almenum
koperTiepke Gratema te Almenum
naastligger ten oostenAcke Melles
naastligger ten zuidenWouter Arends
naastligger ten westenWouter Arends
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Hendrikjen Pyters Donker, weduwe vanwinkelier
verkoper van 1/2wijlen Augustinus Pyters de Graaf
verkoper van 1/2Jan Augustinus de Graafmr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Donker x Tjepke Gratama koopt sterk en fraai huis bij het Groot Vallaat, met een steeg ten O., waarin Wouter Arends en het pakhuis van erven Wytze Talma in- en uitgang hebben. Geen grondpacht. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Hendrikjen Pyters Donker wv Augustinus Pieters de Graaf voor 1/2 en Jan Augustinus de Graaf, mr. zadelmaker voor 1/2, voor 678 gg. 14 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 88vRommelhaven 8huis
eigenaarAukje Pyters
gebruikerAukje Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0074v van 31 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjepke Gratema


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. Gratama


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-047 , folio 88vRommelhaven 8huis
eigenaarAukje Pyters
gebruikerAukje Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkinderen van Gerben bakker


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0189r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning gekocht door Evert Beva


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0237r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven bij de grote sluis]525‑00‑00 gghuis
koper door niaarAlbert Dirks mr. Timmerman
geniaarde koperSjoerd Andries, gehuwd met
geniaarde koperAmarenske Teyes
geniaarde koperDooitse Teunis, gehuwd met
geniaarde koperJohanneske Sierks
huurderLieuwe Willems c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHylke Dreyer c.s.
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenArent Wouters
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTiepke Gratamakoopman


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0185v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen steegje


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0091v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0221r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-050 , folio 150rRommelhaven 8huis
eigenaarAlbert Dirks
gebruikerAlbert Dirks
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0246v van 21 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYtje Gerbens van der Veen


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0261r van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]395‑00‑00 cg1/3 huis
koperAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
koperAntie Taekes
huurderMarten Dirks
huurderde vrouw van Albert
naastligger ten oostenAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAntie Taekes
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperYttie Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkoperGeert Olthofmoutmaker


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmerman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Taekes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten oostenJarig van der Ley


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]1150‑00‑00 cghuis
koperLammert Albeda, gehuwd metmr. verver
koperTrijntje Clases de Witt
huurderJan Jacobs c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenjuffrouw J. Dreyer
naastligger ten oostenjuffrouw R. Dreyer
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westenLieuwe Douwes* wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat]
verkoperAntje Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Albert Dirksmr. timmerman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-050 , folio 150rRommelhaven 8huis
eigenaarLammert Albeda
gebruikerLammert Albeda
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-050 , folio 150rRommelhaven 8huis
eigenaarLammert Albeda
gebruikerLammert Albeda
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-048, pag. 107Rommelhaven 8L. Albarda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-050 , pag. 147Rommelhaven 8L. Albada 3‑00‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Trijntje Klases de Witgeb 1755 Sneek, ovl 15 feb 1813 HRL, huwt met Lammert Albada, ovl wijk C-102; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Lambert Albada... eed af in handen van burg. P. Couperus op wo. 23 mei 1781. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-102, verwer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor glasemaken, quit. no. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rommelhaven 8Leendert Albadafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-102Rommelhaven 8L AlbadaL Albadaverwer


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 251 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Lammert Albada, overleden op 19 juni 1823mr. verver/glazenmaker, wednr. Trijntje Klazes de Wit (ca. 1811 overleden: door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan haar erfgenamen: zie ad a), man van Jantje Jacobus Schotanus (Grote Sluis C 102), vader van minderjarige Adam en Jacobus Lammerts Albada (uit 2e huwelijk), uit 1e huwelijk geen kinderen. Saldo fl. 269,42. - ad a: Welmoed (vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman), Antje (vrouw van Yzaak Vlink, burgemeester Sneek), wijlen Tamme, in leven mr. zilversmid (man van Trijntje Hoogland, binnenmoeder Stadsweeshuis Franeker, vader van Fredrik, bakkersknecht aldaar, Anna, dienstmeid aldaar en minderjarige Klaas Tammes de Wit) en wijlen Dirk Klazes de Wit (vader van Antje, vrouw van Willem Eelkes Wiringa, wolkammer Grotegaast/ Gr en Klaas Dirks de Wit, mr. wolkammer aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 en 47 van 12 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8provisionele en finale toewijzingfl. 1415uitmuntend huis C-102 en pakhuis daarachter
 
verkoperJantje Jacobs Schotanus
verkoperSjoerd van der Weide
verkoperWelmoed Klazes de Wit
verkoperDirk Hiddes de Vries
koperSjoerd Ates van Veen
koperRinske Bouwes Soete


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 659Rommelhaven 8Sjoerd van Veen winkelierHarlingenhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Rinske Bouwes Zoete... Veen op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, ook winkelierse 1864, ovl wijk C-102, dv Bauke Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen... BS huw 1823, huw 1838, ovl 1848; oud 53 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-102; VT1839; S.A. v. V. eigenaar van perceel nr. 659 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 707, huis ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-102Bij de Grote Sluis53 jkoopmanDragtenm, protestant, gehuwd
C-102Bij de Grote Sluis49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-102Bij de Grote Sluis19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote Sluis27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1326 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen, overleden op 2 oktober 184862 jr, geboren Drachten 3/4/1786, overleden Rommelhaven C 102, koopman, man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche, vader van Ate, mr. bakker, Bouwe, varensgezel, Froukje en minderjarige Pieter en Cornelis Sjoerds van Veen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659bij de Grote Sluis C-102Evert Tuinhout woonhuis


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 144 van 9 jul 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8koopaktefl. 4500huis C-102
 
verkoperKlaas Ebes (gehuwd met Froukje Tjerks Bruinsma)
koperGerrit Jans de Jong


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659Rommelhaven C-096 Gerrit Jans de Jong woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8 (C-096)Gerrit J. de Jongwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 8T. Eskesmandenmaker
Rommelhaven 8A. Willekestimmerman


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31948
Grote Sluis 8Arnold Willekes


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36031
Rommelhaven 8aAlbertus Brijder


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 8, HarlingenRommelhaven 8A. Willekes & zn.bouwbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 8A. (Arnoldus) Willekes


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 8rijksmonument 20627


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8


2023
0.1876208782196


  terug