Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 47-0497-0497-052C-105C-098
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)C-105C-098


Naastliggers vanRommelhaven 4
ten oostenRommelhaven 6
ten zuidende Rommelhaven
ten westende Rommelhaven
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 4naamloze steeg ten westen


0000 - variabron: Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97
adresgegevens
Rommelhaven 4[?] de smederij van Van Nimwegen.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173r van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]16‑00‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperGerryt Pieters
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en plaats van Syds Jans c.u.0‑14‑00 cg
verkoperJurien Juriens te Terschelling


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0101v van 22 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: de Colk]421‑00‑00 gghuis
koperTierk Bouwes c.u.smid
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Lambart wagenmaker
naastligger ten zuidende kamer van Gerryt Piters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperClaes Lambartwagenmaker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132r van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterVerlaten, bij de twee425‑00‑00 ggdrie kamers aan elkaar staand
koperSicke Joannes koopman
huurderHendrick c.soc.mesmaker19‑00‑00 cg
protesteert vanwege de vraag hoe het verkochte verkregen ismr. Sixtus Elenschirurgijn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerloff Ates
naastligger ten noordenTierck Bouwes
verkoperGerryt Pytters Isma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Joannes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018v van 30 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: de Kolk]1533‑00‑00 gghuis
koperGreolt Ages
naastligger ten oostenSierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen Gerrits Appelman
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperTiarck Bouwes c.u.mr. smid


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: in de steeg achter Douwe Oenes]415‑00‑00 ggdrie kamers
koper door niaarGreolt Ages
geniaarde koperIde Tiallings
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidende kinderen van Claes Mosterman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westen*Douwe Oenes
naastligger ten noordenGrelt Ages* smid
verkoperLourens Michiels c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0185v van 22 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: achter het huis van wijlen Greold Agges]465‑00‑00 ggdrie kamers
koperFeite Tieerds
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sierck Feddes
naastligger ten zuidenClaes Mostermans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGreold Agges
verkoperRinck Jans, bijgestaan door
verkoperBotte Ages


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403r van 24 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: Kolk]640‑09‑00 cghuis en smederij
koperhuisman Claes Gerbens c.u. te Arum
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenHoite Abbes
naastligger ten westenAbbe Feites
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven ZZ [staat: Kolk]
betrokkeneJoost Cornelis gebruiker van 't gereedschap
crediteurJetse Jelles Stijlkoopman
crediteurJan Jansen c.s., erfgenaam vanmr. kleermaker
erflaterwijlen Taco Zydsesmr. grofsmid
verkoperGrolt Agges
verkoperRinth Jans
verkoperJoost Cornelismr. ijzersmid


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067r van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [niet vermeld]50‑00‑00 cg5/6 kamer
koperTheunis Feites
eigenaar van 1/6Theunis Feites
naastligger ten oostenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten zuidenHylckjen Sjoerds
naastligger ten westenJan Olkes
naastligger ten noordende koper Theunis Feites
verkoperMaycke Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Sipke Feites c.s.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]150‑14‑00 ggwoning
koperJan Pieters Schaaff
koperSchelte Wybrens
naastligger ten oostenAlbert Hendriks
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg en uitgang
naastligger ten noordenHendrik smid
verkoperTeunis Feites c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarClaes Gerbens
gebruikerHendrick Heeres
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarClaes Gerbens
gebruikerHendrick Heeres
aanslag huurwaarde07‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106r van 23 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven [staat: Groot Verlaat]60‑00‑00 gg1/2 huis
koperTjeerd Pyters, gehuwd metsleefmaker
koperAntie Wijnants
huurderTeunis Feites 14‑00‑00 cg
huurderGeertie Jacobs
naastligger ten oostenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg en uitgang
naastligger ten noordenHendrik smid
verkoperSytske Jansen Schaaff, gehuwd met
verkoperTijs Minses


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0137r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: bij het Groot Verlaat]40‑21‑00 ggkamer
koperJane Jansen van Sloten c.u.
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Hendrix
naastligger ten noordenJelle Nolles
verkoperNenke Hatsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: Nieuwe Vallaten zuidzijde van de kolk]308‑00‑00 gghuis en smidse
koperTeede Gerrits Steensma vrijgezel, met als curator
koper q.q.Pytter Hessels
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenTieerd Pytters c.s.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/3Jelle Nolles voor zijn kinderenmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/3huisman Gerben Claesen
verkoper van 1/3Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/3Tierk Rinties


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193v van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: Groot Vallaet]47‑14‑00 gg1/2 huis
koperJan Dirks IJsenbeek mr. timmerman
eigenaar van 1/2Tjeerdt Pytersmr. sleefmaker
huurder voor 1 jaarTheunis Teites
huurder voor 1 jaarRuurd Tierks
naastligger ten oostenAlbert Hendriks mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenTjeerd Steensma mr. ijzersmid
verkoperHarmen Uiftesmr. tichelaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarTeede Gerrits
gebruikerTeede Gerrits
aanslag huurwaarde06‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4twee_achterRommelhaven ZZ [staat: steegje bij de grote sluis]70‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Tjeerd Pyters mr. sleefmaker
koper van 1/2Wouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten oostenWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJouke Jelles schipper
naastligger ten noordenTjeerd Pyters mr. sleefmaker
verkoperAge Dirx Hogeboommr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0052r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: groot vallaat] in een steeg bij het huis van Taede Steensma120‑07‑00 gghuis
koper door niaarsubstituut burger en stadstamboer Wouter Arents, gehuwd metmr. schoenmaker
koper door niaarYttje Allerds
geniaarde koperCornelis Ulbesturfdrager
huurderHarke Seerps c.s.18‑00‑00 gg
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTaede Steensma
verkoper van 1/2Tjeerd Pieters, enkoopman
verkoper van 1/6Dirk Jansen IJsenbeekmr. timmerman
verkoper van 1/6Tjerk Jansen IJsenbeekmr. bakker
verkoper van 1/6Welmoed Jansen IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan van Rippersmr. glasmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0084r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4achterRommelhaven ZZ [staat: in de steeg ten zuiden van de grote sluis]50‑00‑00 cg1/2 huis
koperWouter Aerents mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Wouter Aerentsmr. schoenmaker
huurderJan Merkus
naastligger ten oostenWouter Aerents mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJouke Jelles
naastligger ten noordenWouter Aerents mr. schoenmaker
verkoperTjeerd Pietersoud mr. sleefmaker en koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarTaede Gerryts
gebruikerTaede Gerryts
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarTjerk Jans
gebruikerChristiaen Dirx
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]450‑00‑00 gghuis met smidswinkel
koperTjerk Jans, gehuwd metsteenvoerder
koperAkke Pytters
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Taede Steensma, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperYbeltje Abbes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0202r van 2 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]800‑00‑00 cghuis
koperWaeling Jansen Faeber ijzersmid
huurderDirk Christiaans 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerben Jansen mr. bakker
naastligger ten zuidenGerben Jansen mr. bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoperTjerk Jans, gehuwd metsteenvoerder
verkoperAcke Pieters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarTjerk Jansz
gebruikerChristiaan Dirks
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-049Rommelhaven 4huis
eigenaarTjerk Jansen
gebruikerChristiaan Dirks
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis] in een steeg50‑07‑00 gg1/3 woning en benedenkamer
koper provisioneelDirk Christiaans mr. ijzersmid
huurder woningSipke Hiddes 0‑07‑00 cg
huurder benedenkamerSymon Regts 18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jans Faber
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperde goederen van Wouter Gerbens van der Veen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052Rommelhaven 4huis
eigenaarWaling Jansz
gebruikerWaling Jansz
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052Rommelhaven 4huis
eigenaarYege Fokkes
gebruikerYege Fokkes
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
opmerking[hieronder beklemd nos. 7-055 en 7-055/2 (niet vermeld)]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-052 , pag. 147Rommelhaven 4Yge Visser 3‑10‑00 cghuis en smitte


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 30 aug 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-105Rommelhaven 4huurcontractfl. 178huis en smederij C-105 voor 3 jaar
 
verhuurderGatske Yges Visser (gehuwd met Gerke Hendriks Tysema)
verhuurderAaltje Yges Visser (gehuwd met Hendrik Grimijzer)
verhuurderAntje Yges Visser
verhuurderLammert Albada (q.q., tevens als voogd over Fokje Yges Visser)
toeziend voogdKlaas Dirks Molenaar


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Jacob Tjeerds Spanjer... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-105Rommelhaven 4Jacob T SpanjerJacob T Spanjersmid


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 646Rommelhaven 4 Jacob Spanjer grofsmidHarlingenhuis en erf (114 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 646Rommelhaven 4 Sijbren g van SmeedenHarlingende gevel veel vernieuwd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Sybren Goris van Smeden... bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, hoef- en grofsmid. wijk C-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Teetske Walles Visser... 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-105Bij de Grote SluisSyberen van Smeden [Smeeden]41 jhoef en grofsmidFranekerm, protestant, gehuwd
C-105Bij de Grote SluisTeetske W Visser36 jHerenveenv, protestant, gehuwd
C-105Bij de Grote SluisGoris van Smeden [Smeeden]7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWalle van Smeden [Smeeden]3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisJetske van Smeden [Smeeden]12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisAntie van Smeden [Smeeden]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWipkje van Smeden [Smeeden]5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisCatrina van Smeden [Smeeden]2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 200 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Antje Sybrens van Smeden, overleden op 29 juli 184010 jr, overleden Grote Sluis C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, zuster van minderjarige Jetske, Goris, Wipkje, Catharina en Walle Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 245 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Walle Sybrens van Smeden, overleden op 6 december 18401 jr, overleden Noordijs C 105, zoon van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores, Wypkje en reeds 29/12/1840 overleden Catharina Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 246 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Catharina Sybrens van Smeden, overleden op 29 december 18404 jr, overleden Noordijs C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores en Wypkje Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 541 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Wiebe Obbes Wybenga, overleden op 15 januari 184754 jr, geboren Witmarsum 24/2/1792, man van Hiltje Damen, wagenmakersche (Grote Sluis C 105), vader van minderjarige Margaretha, Rein en Pieter Wiebes Wybenga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646bij de Grote Sluis C-105Minne B. Slooten woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646Rommelhaven C-098wed. en erven Goris S. van Smeden woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 646Rommelhaven 4 (C-098)Goris Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rommelhaven 4wed G. Plantinga geb. v/d Walsmidf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 4S. v/d Laanwerkman
Rommelhaven 4J. van Nimwegensmid


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische smederij, haarden, kachels


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 4J. v. Nimwegen680Smederij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. v. Nimwegen680Smederij


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische en autogenische lasch- en snij-inrichting


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 4J. (Johannes) van Nimwegen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 4beeldbepalend pand8 van 10  terug