Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 88-0148-0158-015C-189C-183


Naastliggers vanNoorderhaven 8
ten oostenNoorderhaven 10
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenNoorderhaven 6
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 8Zeepaardsteeg ten oosten


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Allert Jacobs


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115r van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven [staat: achter het huis van verkopers]750‑00‑00 ggledige plaats
koperDoecke Joannes, gehuwd met
koperHylck Martens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten westenBoucke Cornelis
naastligger ten westenTrijntie Cornelis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Cornelis
verkoperBoucke Cornelis
verkoperTrijntie Cornelis


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016v van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoeke Joannis blokmaker


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182v van 21 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoecke Joannis* blokmaker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDoecke Johannis


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0132v van 7 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDoecke Johannis


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022v van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoecke Jansen blokmaker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107v van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoecke Jansen
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0144v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 2rNoorderhaven 8Johannes Doeckes, blokmakerf. 1200-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096v van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenJoannis Doeckes mr. blokmaker


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 324v van 7 dec 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 8
Trijntie Pieters, weduwe (1) van
wijlen Joannis Doeckesmr. blokmaker
Trijntie Pieters, gehuwd (2) met
Taecke Doeles
Sybren Kingma, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overmr. ijzerkramer
de drie kinderen uit (1)
Dieucke Claesesgezworen uitdraagster
Dieucke Jansgezworen uitdraagster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0324v] Warderinge ende respectievelycke inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Tieerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieerdt met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Pieters weduwe wijlen Joannis Doeckes in leven burger en mr. blockmaecker alhier, doch sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Taecke Doeles, haer tegenwoordigh echte man in desen met den selven gesterckt, van alle sodanige goederen actien en crediten als gedachte Joannes Doeckes ende Trijntie Pieters eerstelyck ten echte hebben ingebracht voor stante matrimonio gepossideert ende bij haer Trijntie Pieters nae haer voorschreven mans overlijden tot dus lange pro indivisio beseten, omme daer uyt der kinderen vaderlycke goederen uyt te wijsen, ter instantie van Sybren Kingma, burger ende meester ijserkramer alhier, als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis over de drie kinderen van gedachte Trijntie Pieters, hebbende [0325r] hebbende de selve oock den behoorlycken belofte, om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven gepraesteert bij manuale stipulatie in handen van welgedachte commissaris Asperen, sijnde dese warderinge voor eerst gedaen door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans, beide gesworen uytdraeghsteren deser stede, in welx doende eerstelyck tot de warderinge en vervolgens tot de beschrievinge geprocedeert is als volgt. Actum den 7e december 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0228r van 4 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Joannes Doeckes, zoon vanblokmaker
naastligger ten oostenwijlen Doecke blokmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0162r van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenTaeke Doeles* blokmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386v van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke Doeles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-014 , folio 147Noorderhaven 8huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerTaecke Doeles
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
grondpacht aanP. Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0273v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaeke Doeles c.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-014 , folio 96vNoorderhaven 8huis
eigenaarTaeke Doeles
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720
grondpacht aanP. Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ444‑00‑00 gghuis
koperHaringh Jansen c.u.mr. kompasmaker
verpachter grondaan de erfgenamen van wijlen Pyter Ackerslooth 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTjeerd Sjoerds Sywerda
naastligger ten westenLuytien Pyters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTrijntie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Take Doeles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Jansen, mr. kompasmaker, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Tjeerd Sioerds Siverda, ten W. Luitje Pyters, ten N. die haven. Er is een uitlopend riool dat de koper met de eigenaar mede moet onderhouden. Gekocht van Trijntje Pyters wv Taeke Doeles, voor 444 gg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111v van 11 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ585‑00‑00 cghuis
koperJan Hendrix, gehuwd metkistmaker
koperHylckjen Jacobs Bonk
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pyter Ackersloot 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaand steegje]
naastligger ten zuidenTjeerd Syverda koopman
naastligger ten westenLuytien Pyters Roorda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Arjen Teunis, curator
verkoper q.q.Jan Cornelis, curatoren over
verkoperHaringh Jansen, enkompasmaker
verkoperzijn dochter Trijntje Haringhs


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-014 , folio Noorderhaven 8huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanPyter Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 97rNoorderhaven 8huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanPyter Akkersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-014]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-015Noorderhaven 8wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-015Noorderhaven 8Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 97rNoorderhaven 8huis
eigenaarJan Hendrix wed.
gebruikerJan Hendrix wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht aanPyter Akkersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0209r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJaike Luitjens Roorda


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-015, fol. 135rNoorderhaven 8Jan Hendriks weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderennayster12:16:00 cg2:2:00 cgbestaet reedelijk wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0113r van 31 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 98rNoorderhaven 8huis
eigenaarJan Hendriks wed.
gebruikerJan Hendriks wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht aanPyter Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0194v van 28 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis gekocht door Jan Putter


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196v van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ bij de Kettingbrug581‑07‑00 gghuis
koperJan Gerritsz Putter koopman te Amsterdam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Stinstra 1‑00‑00 cg
bewonerTrijntje Luitjens Roorda
naastligger ten oostenJan Pot
naastligger ten zuidendr. Cornelius Sivarda
naastligger ten westenhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefani
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Ymkjen Luitjens Roorda, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Lieuwe Huibertsturfdrager
verkoper van 1/3Leendert Luitjens Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Hendrikjen Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9Hylke Bouwesschipper
verkoper van 1/9Luitjen Pyters Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Aaltje Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9wijlen Claes Hansenvarenspersoon
erflaterwijlen Trijntje Luitjens Roorda


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0228r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts Putter


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0047v van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrug700‑00‑00 cgsmeersmelterij en huis
koperSybren Nannings, gehuwd metde Valk
koperJantje Annes
verpachter grondds. Johannes Stinstra 1‑00‑00 cg
huurderFreerk Sybrens
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot
naastligger ten zuidendr. Cornelis Siverda
naastligger ten westenLuitzen Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHeer Jan Gerrytsz Putterkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Nannings x Jantje Annes koopt huis en smeersmelterij bij de kettingbrug. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten W. Luitjen Pieters, ten Z. dr. Cornelis Siverda, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Pyter Gerrytszn. te Amsterdam.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 98rNoorderhaven 8huis
eigenaarJan Hendriks wed.
gebruikerJan Hendriks wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht aanPyter Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybren Nannings


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 164vNoorderhaven 8huis
eigenaarSybren Nannings
gebruikerSybren Nannings
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerPieter Alef wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
grondpacht vanSybren Nannings
grondpacht aanPieter Ackersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0143v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sybren Nannings


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 164vNoorderhaven 8huis
eigenaarSybren Nannings wed.
gebruikerSybren Nannings wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg
grondpacht vanSybren Nannings wed.
grondpacht aanPieter Akkersloot erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0300v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sybren Nannings


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0322v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sybren Nannings


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015 , folio 164vNoorderhaven 8huis
eigenaarSybren Nannings wed.
gebruikerSybren Nannings wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg
grondpacht vanSybren Nannings [wed.]
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0300r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ dichtbij de Kettingsbrug440‑05‑00 cghuis
koperLijsbert Luitjes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen dr. Johannes Stinstra 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Dijkstra, mede erfgenaam van zijn moedermr. pruikenmaker
erflaterwijlen Tjietske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbert Luitjes koopt huis zz. Noorderhaven, dichtbij de kettingbrug. Ten Z. de herberg 'de Valk' en erven dr. Siverda, ten N. de Noorderhaven, ten W. Luitje Pieters, ten O. een doorgaande steeg. Gekocht van erven haar moeder Tjietske Jans.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-015, pag. 120Noorderhaven 8


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0352r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ wijk C-196 bij de Kettingsbrug900‑00‑00 cghuis
koperAdam Hartog, gehuwd metjoods slager
koperBela Moses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Johannes Stinstra 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLijsbert Luitjes, gehuwd met
verkoperGerben Claasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Hartog, Joods slager x Bela Moses koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Luitje Pieters, ten Z. dr. Siverda en huis en herberg 'de Valk', ten N. de straat. Gekocht van Lijsbert Luitjes x Gerben Claasen. Is Pietje Gerbens (Posthuma) een dochter van Gerben Claasen?)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-015 , pag. 160Noorderhaven 8Adam Hartog 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Adam Hartog Meyer... Beele Moses Goldsmits, slager; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk C-189, slager; medegebruiker Marcus Adam Meyer, 1814. (GAH204); A.H.M. en Bela Moses, Jooden, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Marcus Adam Meyergebruiker van wijk C-189; eigenaar en gebruiker is Adam Hartog Meyer, slager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-189Noorderhaven 8Adam Hartog MeyerAdam Hartog Meyerslager
C-189Noorderhaven 8Adam Hartog MeyerMarcus Adam Meyer


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 125 van 21 sep 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-189Noorderhaven 8koopaktefl. 500huis C-189
 
verkoperAdam Hartog Meyer
verkoperBela Moses
koperJan Jansen Faber
koperPietje Gerbens


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 498Noorderhaven 8Jan Faber grofsmidHarlingenhuis en erf (126 m²)


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 214 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-189Noorderhaven 8Jan Jansen Faber, overleden op 7 november 184066 jr, grofsmidsbaas, overleden Noorderhaven C 189, man van Pietje Gerbens Posthuma (erft vruchtgebruik), vader van Baukje Jans Faber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 495 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-189Noorderhaven 8Baukje Jans Faber, overleden op 26 november 184332 jr (geboren 8/8/1811), overleden Noorderhaven C 189, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Jansen Faber en Pietje Gerbens Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Anne R Blijstra... en broodbakker in 1851, zv Reinder Annes B en Klaske ... ; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk C-189, 16; oud 32 jaar, geb Blija en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-016; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 498Noorderhaven C-189Eva van der Linde vrouw van Douwe Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 498Noorderhaven C-183 Benjamin Buis woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 498Noorderhaven 8 (C-183)Benjamin Buijswinkel


1918 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 8, HarlingenNoorderhaven 8D. Waltatimmerman, handel in brandstoffen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 8D. Waltatimmerman


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35561
Noorderhaven 97Willem de Kater


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Postma213H. in olieën, vetten en vloeib. brandst., vert. N.H.L. Mij.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 8beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.25497579574585


  terug