Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 427-136 7-141 C-165C-157


Naastliggers vanNoorderhaven 42
ten oostenNoorderhaven 44
ten zuidenVoorstraat 3
ten westenVismarkt 1
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 42naamloze doorlopende steeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0099v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven ZZ]557‑14‑00 GGhuis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt
koperWaatzes Edes, gehuwd metde Sneker Lijnbaan
koperHis Jacobs
verpachter grondHeere Dircx c.u.1‑00‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekRuyrd Taackes te Winsum
protesteert vanwege een hypotheekVincentii nom.proprio
protesteert vanwege een obligatieJan Jansen, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatieLutske Wilckes
protesteert vanwege een obligatieWyerd Syoerds, gewezen voormond
protesteert vanwege een obligatieDouwe Claesen, gewezen voormonden van
protesteert vanwege een obligatieLutske Wilckes
protesteert vanwege een vorderingAugistinus Jansen
naastligger ten oostenCornelis Willems alias Swart
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuwe Annes
naastligger ten noordenNieuwe haven
verkoperHeere Dircxlijndraaier
verkoperRieme Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWaatze Ides x His Jacobs. Huysinge daer Sneecker Lijnbaen uuthanght staende aende zuydzijde vande nyeuwe haeven


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0396r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Ides


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Amelander Wapen, van Tonys Allerts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRompcke Greolts


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Vismarkt, bij de557‑14‑00 GGhuis daar het Amelander Wapen uitsteekt
koperN. N. het Amelander Wapen
naastligger ten oostenGrittien Andries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJantien Taekles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Andries Rinties, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Andries Rinties als geauthoriseerde curator over) de nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns, een huis bij de Vismarkt, daar het Amelander Wapen uytsteeckt, op de Noorderhaven. Ten O. Griettien Andries, ten W. Jantien Taekles, ten N. de straat of haven.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenhet huis daer het Amelander Wapen uuthangt


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ [staat: haven strekkende zuidwaarts tot aan de loods van Sibren Suiriger]800‑00‑00 GGhuis en gebouw
koperRein Cornelis, oom en voorstander
koperTierdt Lolckes, oom en voorstander
koperClaes Sipkes, ooms van en voorstanders over
koperde kinderen van hun zuster Neeltie Jans, erfgenaam
koperAeltie Jans, erfgenaam
koperStyntie Jans, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Claeske Teeckes
naastligger ten oostenGrietie Andries
naastligger ten zuiden*Sibren Suirger
naastligger ten westenJantien Taeckles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperJohannes Dircx, gehuwd met
verkoperWyts Jacobs


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 193v van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 42Tiberius Templar, koopman x Magdalena Oliphiers koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Amelander Wapen' uithangt. Ten O. Grietie Andries, ten W. het huis 'de Witte Zon' nu van Trintie Siouma, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Reyn Cornelis, Tiaard Lolckes en Claes Sipkes, voor 1350 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ1350‑00‑00 GGhuis waar het Amelander wapen uithangt
koperTiberius Templar, gehuwd metkoopmanhet Amelander Wapen
koperMagdalena Oliphiers
naastligger ten oostenGritie Andris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma de Witte Zon
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperReyn Cornelis
verkoperTiaard Lolckes
verkoperClaes Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar, koopman x Magdalena Oliphiers koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Amelander Wapen' uithangt. Ten O. Grietie Andries, ten W. het huis 'de Witte Zon' nu van Trintie Siouma, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Reyn Cornelis, Tiaard Lolckes en Claes Sipkes, voor 1350 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0247v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Tiberius Templaer


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175r van 9 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Tiberius Templar


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybren Suyringer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Templar


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0201r van 18 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander Wapen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040va van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar het Amelander Wapen uithangt


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Willems Burger


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaes Burger


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005va van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt200‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, gehuwd met
koperMaertie Alberts
naastligger ten oostenReynert Huyberts stadsmakelaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Johannis Quicklenborg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, curator overmr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ225‑00‑00 CGkeuken
kopervroedsman Jacobus Sprottinga, gehuwd met
koperMaertie Alberts
naastligger ten oostenReiner Huiberts
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester Dirk Sjoerds Bierma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJacobus Sprottinga
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker te Amsterdam
verkoperHeiltie Fransen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maertie Alberts koopt een keuken, zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper en Reiner Huyberts, ten W. een openbare steeg, ten Z. wd. Pieter Sjoerds Bierma, burgemeester, ten N. de koper. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 225 cg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ1000‑00‑00 CGhuis
koper door niaarDaniel Eyberts, gehuwd metmr. bakker
koper door niaarClaeske Goslinghs
geniaarde koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn
geniaarde koperGrytje Reyers
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Joannes Quicklenborgwijnkoper
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper, en een ducaat voor elk van de vijf kinderen
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Huyberts stadsmakelaar
naastligger ten zuidenhet huis van hopman Klinkhaamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud-burgemeester Quicklenborgh
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jacob Gerbens Sprottinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Eiberts, mr. bakker, koopt als gelastigde van Claeske Goslings, na niaar ratione sanguinis tegen Claas Acker, mr. chirurgijn x Grietje Reyers, een mooi huis met put en back, nz. Noorderhaven. Met beschrijving van het huis. Ten O. wd. Reyner Huiberts, stadsmakelaar, ten W. een openbare steeg en burgemeester Quicklenburg, ten Z. het aan de hopman Clinkhamer verhuurde huis, ten N. die haven. Gekocht van Jacobus Sprottinga, vroedschap, voor 1000 cg. en voor zijn vrouw en 5 kinderen elk 1 ducaton. N.B. Er is ook geniaard ratione vicinitatis door burgemeester Johannes Quicklenburg [die op Vismarkt 1 woont].


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hendriks Donkers
naastligger ten noordensteeg tot aan de Noorderhaven


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
gebruikerwed. Pieter Donker
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanke Donker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pyter Donker
gebruikerwed. Pyter Donker
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0277r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Jan Donker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarktsbrug1300‑00‑00 CGhuis
koperHinke Jansen Jongma, ongehuwde dochter van
koperJan Jansen Jongma koopman
naastligger ten oostende heer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenheer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Pyters Donker mede vroedschapkoopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarSybout Sierks
gebruikerSybout Sierks
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0043v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Hornstra schipper


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Sierks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-136Noorderhaven 42huis
eigenaarIJsbrand Sierks
gebruikerIJsbrand Sierks
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt558‑07‑00 GGhuis
koperAge de Haas, gehuwd metexecuteur
koperDirkjen Sopingius
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLieve Siverds de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHinke Jans Jongma, weduwe van
verkoperwijlen IJsbrand Sierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, executeur x Dirkjen Sopingius kopen sekere heerlijke huisinge c.a. aan de zuidkant van de Noorderhaven omtrent de Vismerkt. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. Huige Gerrits, ten W. koopman Lieve Siverds de Bruin, ten N. de straat en haven. Vrije in- en uitgang, op- en afslag door de steeg ten westen, naar de haven en naar de Voorstraat. Verkocht door Hinke Jans Jongema wv wl. IJsbrand Sierks Hornstra, voor 558 gg. en 7 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge de Haes c.u.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgermajoor Age de Haes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1410‑00‑00 CGhuis
koperEdsger Hyltjes de Haan, gehuwd metschipper
koperDoetje Abes
naastligger ten oostenhet pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAge de Haas, gehuwd metexecuteur
verkoperDirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdsger Hyltjes de Haan, schipper x Doetje Abes kopen een huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. erven Dirk Huigens, ten W. Lieuwe de bruin, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Age de Haas, executeur x Dirkje Sopingius voor 1350 cg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg tussen Noorderhaven en Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van Edsger de Haen


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0139v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg van Noorderhaven naar Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Edsger de Haan


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Elshof


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 280v van jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 42Sipke Janes van Slooten, schipper, koopt huis bij de Vismarkt, op de Noorderhaven. Ten O. Gerlof Wiegers, ten W. A.R. van Dalsen, notaris, ten Z. Jochum Hoffius, ten N. de straat. Gekocht van Hilarius de Haan, Roomsch priester in Munsterland.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. R. van Dalsen notaris


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0249r van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Janes van Slooten


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-150, pag. 116Noorderhaven 42wed. J. Slooten


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-141, pag. 156Noorderhaven 42S van Slooten wed4‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjettie van Slooten
naastligger ten noordenJacob van Slooten


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sipke Jaenes van Slooten... f. 54:11:0 wegens geleverde garens, kwit. no. 24, 13 nov 1764. (GAH1094); rven S. vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Tjeertie Zipkes van Slooten... ovl 12 nov 1839 HRL, ongehuwd, dv Sipke Janus vS, en Maaike Jacobs Kok; BS ovl 1839; gebruiker van wijk C-165, winkeliersche; eigenaar is erven Sipke van Slooten, 1814. (GAH204); T. v. S. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-165Noorderhaven 42Sipke van Sloten ervenTjeertje van Sloten winkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 546Noorderhaven 42Tjeertje van SlootenwinkelierscheHarlingenhuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Anske Jacobs Dijkstrageb 3 nov 1811 HRL, zv Jacob Dirks en Atje Anskes, huwt met Anna Arends Frank op 14 nov 1839 HRL, pakhuisknecht, BS geb 1811, huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antie Vrankoud 31 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Cornelia Verwerdaoud 28 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Geertruid van Hagenoud 61 jaar, geb Elbersen (?) en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Hillebrand Verwerdaoud 62 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-165 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Maaike Obbes van der Schuitgeb 1777 Heeg, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Hilbrand Ferwerda, winkelierse in 1850, N.H., dv Obbe vdS. en ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 F- 40; oud 63 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sjoerd Reekersoud 28 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-165; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-165NoorderhavenHillebrand Verwerda62 jwinkelierWoudsendgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenMayke van der Schuit63 jHeeggezin 1, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenObbe Verwerda26 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenHidde Verwerda24 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenCornelia Verwerda28 jWoudsendgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenKlaske Verwerda16 jWorkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenSjoerd Rekes [Reekers]28 jsmidsknegtIJlstgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenAnske Dijkstra28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenAntie Vrank31 jMenaldumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenLuitsen de* Boer31 jzeilmakersknegtSneekgezin 3, m, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenAmtje Siegman29 jJouregezin 3, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenJohs. de Boer3 jWoudsendgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenTjietske de Boer4 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenReinskje de Boer1 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenGeertruid van Hagen61 jElberfeldgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546Noorderhaven 42 Tjeertje van SlootenHarlingenaanmerkelijke verbetering en tot eene herberg ingerigt


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546Noorderhaven 42 Pieter TuinhoutHarlingende gevel vernieuwd en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 215 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-165Noorderhaven 42Jannegje Agos Wijngaarden, overleden op 13 september 18465 1/2 mnd (geboren 11/4/1846), overleden Noorderhaven C 165, dochter van Ago Wijngaarden, kastelein en Ypkje Schat, zuster van minderjarige Maria-Cornelia, Corina-IJsbrandina en Cornelis Agos Wijngaarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antje Siegman... HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Luitjen/Luitzen de Boer... A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 546Noorderhaven C-165Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
C-165Noorderhaven 42Een huis en herberg met erf c.a., de Aardappelbeursm waarin jaren de kasteleinsaffaire met goed succes wordt gedreven en de Aardappelbeurs wordt gehou aan de zuidkant der Noorderhaven, bewoond door den heer P. de, Raadt. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2526.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 546Noorderhaven C-157Gerben de Haan en vrouwwoonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 29-03-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 42, HarlingenNoorderhaven 42Douwe Memerda wonende te Franekerverkoop van sterke drank in wijk C-157


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
C-165Noorderhaven 42Huis en herberg, waarin vergunning, vroeger de aardappelbeurs, thans café de koophandel, met erf c.a. aan den zuidkant van de Noorderhaven, in huur bij d.b., memerda. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 42, HarlingenNoorderhaven 42D.B. MemerdaKoophandel, decafé


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 546Noorderhaven 42 (C-157)Cornelis Douwes Molenaarwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Noorderhaven 42Vergunning tot het houden van een tapperij (Memerda)


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers75Caf&ecaute;, Sleepagent


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers104Café, sleepagent


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 42 Jan Wagenmakerszetkasteleinf. 600f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groenveld153Café


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 42P. de Jongbakkersknecht
Noorderhaven 42W. Keikesass. zuivelfabriek
Noorderhaven 42G.S. Steinvoortekastelein


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12768
Noorderhaven 42Jan Christiaan Visser


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23859
Noorderhaven 42Andries Jellema


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 42H. (Harmen) Heida


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug