Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 171-0081-0081-012A-011A-011


Naastliggers vanNoorderhaven 17
ten oostenNoorderhaven 19
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 15


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17R. HoogterpNoorderke, 'thotel café restaurant


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ2316‑00‑00 gghuis genaamd de Arcke Noae
koperBastiaen Jansen, gehuwd met te westeind van Vlieland de Ark van Noach
koperAeff Cornelis te westeind van Vlieland
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRomck Sebastiaens
verkoperAntie Lyckles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Jansen x Aeff Cornelis op `t Westeynd van Vlieland, kopen een huis nz. Noorderhaven, streckende vandaer tot achter aen de Soltsloot, genaemt 'de Arcke Noae'. Ten O. Claes Freercx Braam, ten W. brouwer Dirck Ariens. Gekocht van Romck Sebastiaens x Antie Lyckles, voor 2316 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ3225‑00‑00 gghuis
koperWillem Dircx
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt een huis, genaamd 'de Arcke Noae' of 'het Wanschapen', aan de nz. Noorderhaven, strekkende van daar tot aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerx Braam, ten W. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Cornelis, voor 3225 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ [niet vermeld]700‑00‑00 ggnieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot
koperMinne Jans c.s.bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dirksenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen, bakker, koopt het nieuw aangebouwde huis ten W. van het vorige, onder conditie dat de in- en uitgang ten W. van het grote huis tot het huis 'Groot Wanschapen' behoort en dat het de vrijheid heeft om in de gevel en zijmuur ten O. en W. te bouwen zoals die nu zijn gebouwd, welke scheidsmuren samen met de andere kopers moeten worden onderhouden, evenals de trap om naar beneden te gaan in de kelder en de back om water te halen. Het nieuwe huis heeft vrij in- en uitgang naar de zz. Zoutsloot en bestaat uit een camer, opkamer en kelder. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 700 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 1vNoorderhaven 17Minne Jansenf. 800-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJan Minnes
gebruikerLourens Minnes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJan Minnes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJan Minnes
gebruiker
opmerkingpro deo begeerd


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ, naast Het groot Wanschapen130‑00‑00 gghuis
koper door niaarJacob Douwes, vader en voorstander vankoopman
koper door niaarJan Jacobs
geniaarde koperReyn Sybes
naastligger ten oostenhet Groot Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWybe Feddes bakker
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper q.q.Pyter Jansen Oldaens, eerste hypothecaire crediteur van
verkoper van 1/2Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/2Hilbrand Dirxkoster van de Westerkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Reyn Sybes, voor zijn zoon Jan Jacobs een huis 'het Groot Wanschapen', nz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten W. Wybe Feddes, bakker, ten Z. de straat en haven, ten N. Jacob Douwes zelf en de Zoutsloot. De uit- en ingang van 'het Groot Wanschapen' ligt ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van de grootste hypothecaire crediteuren van Jan Minnes, mr. bakker, voor 1/2, en Hilbrand Dirx, koster van de Westerkerk, voor 1/2, voor 130 gg. Ingewikkelde acte.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerYtie Luities
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerPytter Karsten
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-008, fol. 1vNoorderhaven 17Carst Pieters weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet seer geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-008, fol. 2rNoorderhaven 17Pieter Carsten sijnde alleen, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenarbeider9:1:00 cg1:10:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerPyter Carsten
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 17huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerPyter Carsten
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012Noorderhaven 17huis
eigenaarCarst Willems
eigenaarJan Willems
gebruikerCarst Willems
gebruikerJan Willems
aanslag huurwaarde04‑01‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ355‑00‑00 gg1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erf
koperJan Willems timmerknecht te Amsterdam het Groot Wanschapen
koperCarst Willems, gehuwd mettimmerknecht
koperRiemke Harings
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Drayer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHendrik van Laar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntje Heerkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobs


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ1000‑00‑00 cghuis het Groot Wanschapen of Noachs Arke genaamd
koperBarend Visser koopmanhet Groot Wanschapen
huurderde weduwe van wijlen Carst Willems e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Willems Hamerhuistimmerman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser, koopman, koopt het huis 'het Groot Wanschapen' of 'Noachs Ark', nz. Noorderhaven, door meerdere gezinnen bewoond. Gekocht van Jan Willems Hamer, huistimmerman te A`dam, voor 1000 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012Noorderhaven 17
eigenaar
gebruiker
opmerkingafgebrooken dus nihil


1802 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot))Rodenhuis, Barend;Rodenhuis, Pieter;Visser, Grietje B'BAREND RODENHUIS geboren
den 25 April 1800, Zoon van
PIETER RODENHUIS en
GRIETJE B. VISSER, legden 19
Augustus 1802 aan dit gebouw
den Eersten Steen.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-012 , pag. 2Noorderhaven 170‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Barend Jansen Visser... van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-011Noorderhaven 17B Visser & zoonB Visser & zoonkantoor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 17erven Pieter Rodenhuis Harlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Hendrikje Loggesoud 36 jaar, geb Hoogeveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Margaretha Hendrika Mentes... 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Rinske Tjepkes Gratama... en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-011NoorderhavenMargaretha Mentes54 jAmsterdamv, protestant, weduwe
A-011NoorderhavenHendrikje Logges36 jHoogeveenv, protestant, ongehuwd
A-011NoorderhavenAnna Zwaal24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 312Noorderhaven 17erven pieter rodenhuis320 gl.16.00 gl.20.000 gl.22.00 gl.25.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-011Franciscus Velthuis woonhuis
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-012Franciscus Velthuis kantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven A-011 Gerardus Wilhelmus Koning woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven 17 (A-011)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 17mr. Auke H. van Kleffensadvocaat en notarisf. 13700f. 1600


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Ph.W. Timmer29Notaris


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17M. de Vries881


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenCafé-Rest. Het Noordeke228J. v.d. Tuin


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 17R. (Rein) Hoogterp


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17 Noorderke, 'thotel café restaurant


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17S. de BoerNoorderke, hethotel - café - restaurant


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 17rijksmonument 20535


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6718Noorderhaven 17  terug