Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 70
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 705-1415-1415-163F-196F-187


Naastliggers vanLanen 70
ten oostenLanen 72
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 66
ten noordende Lanen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ1650‑00‑00 gghuis met plaats, met vrije uitgang naar de Schritsen
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
koperMagdalena Lovys
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenBalling Hayes
naastligger ten westenPyter Jans
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDirck Pyters Maes, gehuwd met
verkoperTrijntke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graeff x Magdalena Louys [Vlasbloem?] kopen een huis en de ledige plaats daar achter, zz. Lanen. Vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Pyter Jans, ten Z. de kinderen van Waling Hayes. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Dirk Pyters Maes x Trijntje Walings voor 1650 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ tot de Schritsen1280‑00‑00 gghuis waar de Vlasblom uitsteekt
koperJacob Jansen de Kock, gehuwd metde Vlasbloem
koperGeertie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Janssen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff c.s.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen345‑00‑00 gg1/6 huis
koperAndrys Boeckhorst c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
verpachter grondWillem Jacobs de Cocq 0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs de Cocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Boeckhorst, kapitein c.u. kopen 1/6 huis op de Lanen. Ten O. Jacob Hessels Hingst, ten W. Pieter Jans. Grondpacht (voor 1/1) 17 st aan de Stad en (voor deze 1/6) 3 st aan de verkopers. Gekocht van Willem Jacops d`Cocq, voor 345 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ400‑00‑00 cg1/6 huis en erf
koper door niaar ratione sanguinisJacop Jansen de Cock q.q., vader van
koper door niaar ratione sanguinisGriettie Jacops de Cock
geniaarde koperNeeltie, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Boercke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGriettie Jacops de Cock, gehuwd met
verkoperHaentie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Jansen de Cock, koopman, als vader van Griettie Jacobs de Cock x Haentie Jans, koopt 1/6 huis zz. Lanen. Rechten en pichten zoals Neeltie wd. Jan Boercke het vroeger heeft gekocht van Griettie [Jacobs de Cock] x Haentie Jans. Gekocht van Neeltie wv Jan Boercke, voor 400 cg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ tot aan de Schritsen418‑00‑00 cg1/6 huis daar de Vlasblom uithangt
koperJacob Jansen de Vlasbloem
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑17‑00 cg
verpachter grondWillem Jacobs de Kock 0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAndries Boekhorst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen [de Cocq?] koopt 1/6 huis zz. Lanen daer de Vlasblom uythangt, strekkende van voor van `t diept tot achter aan de Schritsen. Ten O. Jacob Hessels Hingst en een gezamenlijke steeg naar de Schritsen, ten W. Pieter Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 70 [moet zijn: 17?] st, en (voor deze 1/6) 3 st aan Willem Jacobs d'Kock. Gekocht van Andries Boeckhorst c.u. voor 418 cg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ400‑00‑00 cg1/6 huis en plaats
koperJacob Jansen de Cock zoon van de verkoper
naastligger ten oostenTieerd Scholl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Mouts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Jacobs de Cock vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170v komt tweemaal voor.] Jacob Jansen de Cock koopt 1/6 huis van zijn vader Jan Jacobs de Cock. Ten O. Tieerd Scholl, ten W. Hendrik Mouts. Gekocht van Jan Jacobs de Kock voor 400 cg.


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 249r van 13 nov 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 70
inventarisantJacob Jansen de Cock, gehuwd met
aangeverClaeske Lolles, gesterkt met haar broeder
Jan Lolles
requirantWillem Jacobs de Cock
requiranthet Gerecht van Harlingen, namens
Jan Jacobs de Cock uitlandig in Oostindie
requirantFedde Tieerds, geauthoriseerde curator over
Lolle Jacobs de Cock zoon van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0249r] Inventarisatie ende beschivinge gedaen tenn sterfhuyse van Jacob Jansen de Cock ten overstaen van de praesiderende burgemeester Bartel Lantingh tot desen verordonneerde commissaris geadcocieert met dr. Dominico Wringer secretaris van alle de goederen uit- en inschulden ten sterfhuyse bevonden op 't versoeck van Willem Jacobs de Cocq in desen praesent sampt 't gerechte ex officio wegens Jan Jacobs de Cocq uitlandigh in Oost-Indien zijnde, beide voorzoonen van de overledene Jacob Jansen de Cocq requiranten, ende Claeske Lolles nae naegelaetene weduwe van de overledene ende styffmoeder over de requiranten voor haer selfs ende in desen gesterckt met haer broeder Jan Lolles, sampt Fedde Tieerds geauthoriseerde ende testamentaris curator over Lolle Jacobs de Cocq nagelaten soon van de overledene bij deselve ende selfs weduwe Claeske Lolles in echte verweckt zijnde een soon van 't darde bedt requirerende. [0249v] In welck doende de aengevinge is geschiet door de weduwe Claeske Lolles die tot dier einde de Mennonite ede van getrouwe aengevinge heeft gedaen in handen van welgeachte praesiderende burgemeester, waer op tot de beschrivinge is geprosedeert in manieren so volght, deze 13e november 1666.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21rLanen 70Lolle Jacobs de Cocqf. 2000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs wed.
gebruikerLolle Jacobs wed.
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs erven
gebruikerLolle Jacobs erven
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-141, fol. 95rLanen 70Jacob Lolles weduwe, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindleerloyersche53:9:00 cg8:18:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 70huis
eigenaarLolle Kok
gebruikerLolle Kok
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
opmerking[de tweede keer bladzijde 122]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ600‑00‑00 cghuis
koperJacob de Boer, gehuwd metstadsbode
koperAntje Wellinga
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerben Andries
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lolle Jacobs kok
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaaike Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Lolle Jacobs Kok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Boer, stadsbode x Antje Vellinga koopt zz. Lanen. Ten O. Grietje Mulder wv Gerben Adries, ten Z. de verkoper, ten W. de diaconie der Ger. Gem. en een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Maaike Jacobs wv Lolle Jacobs Kok.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-163 , pag. 119Lanen 70Jacob de Boer 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jacob Martens de Boer... Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Namle Oepkes... ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-196Lanen 70Jacob M de BoerJacob M de Boermusikant


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 70 Sipke Blok Harlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jan Nak... eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Johannes Thomas Smidt... 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Pietje S. de Vriesoud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Wouter Burgerhof... 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-196LaanenJohannes Th. Smith38 jzeemanHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-196LaanenGrietje Fred. Hes45 jstrooyhoedenmaaksterHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-196LaanenThomas Smith10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenWouter Smith5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenDirkje Smith11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-196LaanenJan L Nak69 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenPietje S de Vries40 jDronrijpgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenTheodora Nak4 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenMarijke Nak26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenWouter Burgerhof78 jNijmegengezin 3, m, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Petronella Zipkes de Vries, overleden op 13 februari 184040 jr, geboren Dronrijp, overleden Laanen F 196, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Wouter Burgerhoff, overleden op 3 maart 184078 jr, claviger der Latijnse Scholen, geboren Nijmegen, overleden Laanen F 196, weduwnaar. (CzOG nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 305 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Grietje Frederiks Hes, overleden op 19 juli 184147 jr (geboren 20/10/1793), hoedenmaakster, overleden Laanen F 196, vrouw van Johannes Thomas Smith, varensgezel, moeder van minderjarige Dirkje, Thomas en Wouter Johannes Smith. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Joeke Minnes Radsma... Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327Lanen F-198Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 3233.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605De Lanen F-187 Johan Hendrik Herman Scholte woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3605Lanen 70 (F-187)Gatse de Vrieswoonhuis en magazijn


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 70 Wiepkje de Vriesmelkverkoopsterf. 1200f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 70J. v/d Moolenmandenmaker
Lanen 70H. de Vriesmelktapper


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1940 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 70, HarlingenLanen 70H. Prinsschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 70A.H. (Ate) Westerhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 70rijksmonument 20519


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3605Lanen 70  terug