Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 585-1535-1535-168F-202F-193


Naastliggers vanLanen 58
ten oostenLanen 60
ten zuidenSchritsen 49
ten westenLanen 56
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 58naamloze doorlopende steeg ten oosten


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142v van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ293‑00‑00 gg1/2 huis, en tuin
koperJan Reyners, gehuwd metrogverschieter
koperAeckhien Edes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurderDirck Jacobs
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joannes Hylckes Hanekuick
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westenBaucke Jacobs timmerman
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrick Eedes vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reyners, rogverschieter x Aechien Eedes koopt 1/2 huis en hof, zz. Lanen. Ten O. wd. Joannes Hylkes Hanekuik en een doorgaande steeg, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. timmerman Baucke Jacobs, ten N. de Lanen. Het huis heeft recht op de 1/2 steeg. Gekocht van vrijgezel Hendrick Eedes voor 293 gg.


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 182vr van 5 jan 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 58
inventarisantJan Reinders, gehuwd metrogverschieter
aangeverAntie Aedes
Jan Hessels, curator overmr. huistimmerman
Reyner Jansen kind van de inventarisant
Willemke Jansen kind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0182v] Beschrijvinge gedaen op ordre en ten overstaen van de heren Jarig Pieters Adema en Pieter Pieters Oldaen als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Jan Reinders, in leven rogverschieter binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien en credyten als den overledene metter doot ontruymt en nagelaten heeft, en aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ten versoeke van Jan Hessels burger en meester huistimmerman ter voorschreven stede als geautoriseerde curator over Reyner Jansen en Willemke Jansen beide naegelatene kinderen van de overledene, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Antie AEdes, echte huysvrouw van voornoemde Jan Hessels, die ook de belofte om alles getrouwelijk te sullen aengeven onder manuele stipulatie heeft gepraesteert [0183r] in handen van de mede commissaris Adema, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert so volcht. Actum den 5den January 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ350‑00‑00 gghuis, hof en keuken met bakoven
koper door niaarEpke Sickes, weduwe van
koper door niaarwijlen Johannes Hanekuik koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
geniaarde koperJan Dirks IJsenbeekmr. timmerman
huurderEwert Martens mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen
verkoperReiner Jansmr. gortmaker te op het Vliet buiten Leeuwarden
verkoperWillemke Jans jongedochter, erfgenaam van te op Nes
erflaterwijlen Jan Reiners, weduwnaar van
erflaterwijlen Aergie Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirksen IJsenbeek, mr. timmerman, koopt, na niaar ratione vicinitatis door Epke Sickes wv Johannes H. Hanekuik, een huis en hof met bomen etc. erachter, zz. Lanen. Ten O. wd. Hanekuik, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. erven mr. timmerman Sicke Jansen Kiestra, ten N. de Lanen. Gekocht van (mr. gortmaker te Leeuwarden Reiner Jans, en Willemke Jans jdr. te Nes op Ameland, kinderen en erven van hun ouders) Jan Reyners x Aechien Eedes, vroeger te Harlingen, voor 350 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0179v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ580‑00‑00 cghuis, hof en keuken met bakoven
koperEwert Martens, gehuwd metmr. kuiper
koperTrijntie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEpke Sickes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Johannes Hylkes Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke [staat: Sicke] Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperEpke Sickes, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Martens, mr. kuiper x Trijntie Dirx koopt een huis met een hof met bomen etc. en een plaets, zz. Lanen. Ten O. de verkoper, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. erven Sicke Jansen Kiestra, ten N. die straat en diept. Het huis heeft de 1/2 eigendom v.d. steeg ten oosten. Gekocht van Epke Sickes wv Johannes Hylkes Hanekuik, voor 580 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ500‑00‑00 cghuis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaats
koperBruin Scheltes, gehuwd metgardenier
koperAeltje Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde naaste buren0‑06‑00 cg
toehaakdrie zilveren ducatons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEpke Sickes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Johannes Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperEwert Martensmr. kuiper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114r van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ500‑00‑00 cghuis, plaats en hof daaragter
koperSytse Atzes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen
verkoperBruin Scheltes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSytse Atzes
gebruikerSytse Atzes
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSytse Atzes
gebruikerPieter Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingis versturven en insolvent de boedel


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ331‑00‑00 ggklein huis en tuin
kopervroedsman Jan Nollides
koperonlangs gestorven Pytter Tjerx
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer ten zuiden0‑06‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten zuidenTettie gestwijf
naastligger ten westenAttie Baukes
naastligger ten noordenLanen
verkoperde hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybren Feykes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybrand Camsma
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1742 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (noordgevel), HarlingenLanen 58 (noordgevel)Camsma, F S'F:S:CAMSMA.
Heeft de Eerste steen
aen dese Gevel gelegt
den 12 April 1742'
gekroond, twee (gekapte) wapenschilden (met moderne opschriften) in een sierlijst, met daaronder een opschrift


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ1200‑00‑00 cghuis en hof
koperburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma, gehuwd met
koperAntie Tjommes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hendrik Martens* c.s.smid
naastligger ten westenburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperAefjen Johannes Vosma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jan Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma x Antie Tjommes koopt huis en tuin zz. Lanen, dat door hem zelf als huurder wordt bewoond. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. wd. Hendrik Smidtje, ten N. de Lanen. Gekocht van Aafje Johannes Vosma wv Jan Nollides.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerSybrand Camsma
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-153, fol. 95vLanen 58Sybrand F. Camsma cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderen88:17:00 cg14:16:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerSybrand Camsma
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerSybrand Camsma
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-168Lanen 58huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerSybrand Camsma
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-168Lanen 58huis
eigenaarDirkje Camsma
gebruikerDirkje Camsma
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerking[de tweede keer bladzijde 122]


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0078r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 58Lanen ZZ603‑00‑00 gghuis en tuin
koperReinder van der Veen, gehuwd metmr. blauwverver
koperCatharina Cup
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderReinder van der Veen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenJan Yemes de Groot
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirkje Camsma bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder v.d. Veen, mr. blauwverver x Catharina Cup koopt huis en tuin. Ten O. een massale steeg, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. Jan Yemes de Groot, ten N. de Lanen. Gekocht van oude vrijster Dirkje Camsma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-168 , pag. 119Lanen 58Reinder van der Veen 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-202Lanen 58Catharina Kupgeb 1749 ... , ovl 24 apr 1814 HRL, huwt met Reinder vd Veen, ovl wijk F-202; BS ovl 1814; 1839 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-202Lanen 58Reinder van der Veen... Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-202Lanen 58Reinder van der VeenReinder van der Veenblauwverwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1335Lanen 58 Reinder Veen zwartverwerHarlingenhuis en tuin (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-202Lanen 58Sjieuwke Bijlsmaoud 72 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk F-202; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 85 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-202Lanen 58Reinder van der Veen, overleden op 28 juni 183975 jr, blauwverver, geboren Leeuwarden, overleden Laanen F 202, wednr. NN, man van Sjieuwke Bijlstra, idem (gehuwd 1814: geen kinderen, mede testamentair erfgenaam), vader van Hermina (vrouw van Elisa Simons Wink, stadsmajoor Franeker) en wijlen NN Reinders van der Veen (moeder van Helena-Maria, vrouw van Pieter Abrahams de Ruiter, gortmaker, Johan-Frederik, trekveerschipper Sneek en Christina-Catharina Repko, vrouw van Anne Klazes Bleeker, verver/glazenmakersbaas) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 5.811,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-202LaanenSjeuwke Bijlstra72 jblauwverwerFranekerv, protestant, weduwe
F-202LaanenSjeuwke Dutrom27 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1853 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 28-05-1853
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 58, HarlingenLanen 58H.A. Regterstoffen, kousen, borduurwerken, garneersels etc.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1335Lanen F-202Hillebrand Johs. Postma woonhuis


1870 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-04-1870
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 58, HarlingenLanen 58 Dijkijzerwaren


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3359De Lanen F-193 Jelle Dijk pakhuis


1901 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (stoep), HarlingenLanen 58 (stoep)Smeden, J vanAfbeelding van een smid met aambeeld, staande op een stilistisch hangslot, links een 'S', rechts een 'Z', onder een 'H'SZH' = Firma, J van Smeden en Zoon, Harlingen. De stoep is in 1901 gemaakt door de Firma Haitsma


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3908Lanen 58 (F-193)Johannes van Smedenwoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm art.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw.


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23619
Lanen 58Firma J. van Smeden en Zoon


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28019
Lanen 58Fa. J. van Smeden en Zn.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456Grooth. in ijzerw., hfdkant.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1958 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 58, HarlingenLanen 58 van Smedenijzerwaren, gereedschappen etc.


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon  terug