Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 465-1595-1595-174F-208F-200


Naastliggers vanLanen 46
ten oostenWoudemansteeg 2
ten zuidenWoudemansteeg 2
ten westenLanen 44
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 46Woudemanssteeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ op de noordwest hoek van de Jan Woudmanssteeg480‑00‑00 gghuis
koperJohannes Pyters, gehuwd metbakker
koperAncke Gerloffs
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenJan Breda
naastligger ten westenHendrick Jans koekbakker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperFrans Martens Kyll, gehuwd met
verkoperIda Baerdt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pyters, bakker x Ancke Gerloffs kopen een huis op de Lanen op de noordwester hoek van Jan Woudmans steeg. Ten O. de steeg, ten Z. Jan Breda ofte d'camer, ten W. Hendrick Jans koekebakker, ten N. de straat en het diept. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans Martens Kyll x Yda Baerdt voor 480 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ [staat: noordwesthoek Jan Woudmanssteeg]640‑00‑00 gghuis
koperPieter Cornelis, gehuwd met
koperJelcke Rinckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJan Woudmanssteeg
naastligger ten zuidenhuis en kamer van wijlen Bauck Sydtses
naastligger ten westenHendrick Janssen koekbakker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperJohannes Pieters, gehuwd metbakker
verkoperAncke Gerloffts


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemansteeg1200‑11‑11 gg6/8 huis
koperClaas Minnes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderWybe Fransen c.u.85‑00‑00 gg
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenBotte leertouwer
naastligger ten westende erfgenamen Pieter Cornelis bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen Pieter Cornelis c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Minnes koopt 6/8 deel van een huis op de hoek van de Jan Woudmanssteeg, zz. Lanen. Ten O. die steeg, ten W. het andere huis van de verkoper, ten Z. leertouwer Botte, ten N. de Lanen. Het achterhuis mag niet anders gebouwd worden als op de rooilijn, en de ledige plaets mag niet bebouwd worden. Gekocht van de mede-erven bakker Pieter Cornelis voor 1200 cg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ1200‑11‑10 gg1/8 huis
koperWybe Fransen bakker
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Joris, voorstander van
verkoperde nagelaten zoon van Rintje Albarts, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Pieter Cornelisbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Joris als voorstander van de nagelaten zoon van wl. Rintje Albarts, mede erfgenaam van wl. bakker Pieter Cornelis, 1/8 huis op de Lanen, nu bewoond door bakker Wybe Fransen. Geboden voor het gehele huis 1200 GG 11 st 10 pn en niet verhoogd.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 22vLanen 46Wybe Fransen, bakkerf. 2500-00-00


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemanssteeg382‑00‑00 gghuis met kelder en bakhuis
koperTjeerd Bentes, gehuwd metmr. bakker
koperTrijntie Tjaitses
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderLieuwe Jilderts c.u.mr. bakker62‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenEelke Lieuwes
naastligger ten westenAtse Hiddes
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/5Sybe Aukessmalschipper
verkoper van 1/5Tjerk Ewerts, vader/voorstander van
verkoper van 1/5Reinuke Tjerx
verkoper van 1/5Allert Aukeszeevarende
verkoper van 1/5Trijntie Aukes, gehuwd met
verkoper van 1/5Sjoerd Seyes
verkoper van 1/5Claes Aukeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Bentes [Boncq] koopt huis met kelder en bakhuis erachter, hoek Woudemanssteeg, zz. Lanen. Ten O. deze steeg, ten Z. Eelke Lieuwes, ten W. Atse Hiddes, ten N. de Lanen. Gekocht van smalschipper Sybe Auckes voor 1/5, Reinouke Tjerx voor 1/5, Allert Aukes voor 1/5, Trijntje Aukes x Sjoerd Feyes voor 1/5 en Claes Aukes voor 1/5 deel, voor 382 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarTieerd Bentes
gebruikerSipke Hennes
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarTieerd Bentes
gebruikerClaes Pieters
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerClaes Pyters
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ [staat: Woudemansteeg WZ]1000‑00‑00 cghuis en tuin
koperKeimpe Hoites, gehuwd metmr. bakker
koperFroukjen Wybrens
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWoudmanssteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Buwes
naastligger ten zuidenJan Hessels
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Dirx
naastligger ten westensteeg vanbode
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntje Tjaitses, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Bentes Boncq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCeimpe Hoites [Reidsma], mr. bakker x Froukjen Wybrens Wijngaarden koopt huis met een tuin ten Z., op de hoek van de Woudmanssteeg, zz. Lanen. Ten O. die steeg, ten Z. Keimpe Buwes en Jan Hessels, ten W. wd. Hendrik Dirx en de in- en uitgang van de bode v.d. Geest, ten N. de Lanen. Ten N. van de tuin is een steegje waardoor in- en uitgang en op- en afslag, dat ook bij het huis van v.d. Geest behoort en dat daar ook moet blijven. Gekocht van Trijntje Tjadses, laatst wd. Tjeerd Bentes Boncq, mr. backer, voor 1000 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarKeimpe Hoytes
gebruikerKeimpe Hoytes
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarKeympe Hoytes
gebruikerKeympe Hoytes
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-159, fol. 96vLanen 46Keympe Reydsma cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 1 kindbakker, mr.50:0:00 cg8:6:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarKeimpe Hoites
gebruikerKeimpe Hoites
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarHoite Reidsma
gebruikerHoite Reidsma
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174Lanen 46huis en bakkerij
eigenaarHoyte Reidsma
gebruikerHoyte Reidsma
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-174Lanen 46huis en bakkerij
eigenaarHoite Reidsma
gebruikerClaas Ykes Wyga
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑12‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemansteeg2450‑00‑00 cghuis en bakkerij en naastgelegen tuin
koperRuurd Hessels Heerma, en zijn vader
koperHessel Foppes Heerma mr. bakker
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderClaas Ykes Wyga
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHooyte Keimpes Reidsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperHooyte Keimpes Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Hessels Heerma, mr. bakker, koopt huis en bakkerij zz. Lanen, hoek Woudemanssteeg, met de tuin ernaast. Ten O. de steeg, ten W. de verkoper, ten Z. de Doopsgez. Gem., ten N. de Lanen. Gekocht van Hoite Keimpes Reidsma.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen op de hoek van de Woudemanssteeg806‑08‑00 cghuis, bakkerij met de tuin daar bezijden
koperCharles de Meulemeester, gehuwd met
koperElizabeth Willems
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenB. Tuininga procureur
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperRuurd Hessels Heeremamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCharles de Meulemeester x Elisabeth Willems koopt huis zz. Lanen/hoek Woudemanssteeg. Ten O. de steeg, ten W. de procureur B. Tuininga, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. de Lanen. Er is een tuin ten Z. van het huis. Gekocht van mr. bakker Sjoerd Hessels Heerma.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Lanen ZZ op de hoek van de Woudemanssteeg1245‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperJacob Oosterbaan bakkersknecht te Sneek
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderRienk Ruurds 65‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenB. Tuininga procureur
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperCharles de Meulemeester, gehuwd met
verkoperElisabeth Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Oosterbaan, bakkersknegt te Sneek, koopt huis en bakkerij hoek Woudemanssteeg, met een tuin ernaast, zz. Lanen. Ten O. de steeg, ten W. de tuin van procureur Bartele Tuininga, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. de Lanen en diept. De in- en uitgang door een steegje ten N. van de tuin van het huis van Hendrik Smit zal zo moeten blijven en de ledige plaets aan de Woudemanssteeg mag niet worden bebouwd. Gekocht van Charles de Meulemeester x Elisabeth Willems, voor 1245 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 46Woudemansteeg WZ hoek wijk F-208477‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperBart Feddes koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
huurderde erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuder 75‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenA. van der Zee
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacob Oosterbaanmr. bakker te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Feddes koopt huis zz. Lanen, wijk F-208. Ten O. de Woudemanssteeg, ten W. A. van der Zee, ten Z. de Doopsgezinde Gemeente, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Oosterbaan, mr. bakker te Franeker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-174 , pag. 120Lanen 46Jacob Oosterbaan 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Bart Feddes van der Zee... huw 1816, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-184, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Tjalke Jans Koster... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1818, huw 1821, ovl 1840, ovl 1876; wed. T.K. gebruiker van wijk F-208, gealimenteerd, gebruiker is Bart F. van der Zee, 1814. (GAH204); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-208Lanen 46Bart F van der Zeewed Tjalke Kostergealimenteerd


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 10 mrt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-208Lanen 46koopaktefl. 220huis F-208
 
verkoperBart Feddes van der Zee
koperFoekje IJsbrands Brouwer


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 263 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-208Lanen 46Andele IJsbrands Brouwer, overleden op 10 november 1831Karremanstraat A 165, broer van Foekje (dag daarna overleden: was enige testamentair erfgenaam) en Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 264 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-208Lanen 46Foekje IJsbrands Brouwer, overleden op 11 november 1831Karremanstraat A 165, zuster van Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208 (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 80,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1346Lanen 46 Hendrik Brouwer bakkerHarlingenhuis en erf (129 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Antje Andriesoud 45 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-208; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Hendrik IJsbrands Brouwer... huw 1821, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-262; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-208; VT1839; H. IJ.B. eigenaar van perceel nr. 1346 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 130, huis en ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-208Lanen 46IJsbrand Brouwer, overleden op 18 december 18399 1/2 jr, overleden Laanen F 208. (CzOG nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-208LaanenGeertruida de Vries17 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-208LaanenHendrik Brouwer52 jbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-208LaanenAntie Andries45 jJouwerv, protestant, gehuwd
F-208LaanenIJsbrand Brouwer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-208LaanenWillem Brouwer6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-208LaanenFoekje Brouwer11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-208LaanenHielkje Brouwer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Trijntje Boutsmageb 1 sep 1808 Sexbierum, huwt met Willem Jager, (gk), N.H., wrsh A tussen 1860-1880 Nieuwediep naar haar man; bev.reg. HRL 1851 wijk F-061, 208, 272, bev.reg. HRL 1860-80


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2481 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-208Lanen 46Hendrik IJsbrands Brouwer, overleden op 11 mei 1852bakker (Lanen F 208), vader van Janke, dienstmeid Witmarsum, Maaike (vrouw van Sieds Blok, metselaar), Foekje (vrouw van Hendrik B. de Vries, idem) en minderjarige willem en Hylkje Hendriks Brouwer (voogd is zwager Syds Blok). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1859 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 25-05-1859
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46B.R. van der Werffbakkerij en kruidenierswaren


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-208Lanen 46Aukje Sanders van der Brug... Klaasen Kuiper op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, wonende te HRL. dienstmeid. ovl wijk F-208, dv Sander Egberts vdB, en Waltje Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1346Lanen F-208Albert Weide woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1346De Lanen F-200 Bauke van der Werf woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...] 06-09-1898
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. Rijfkogelbeschuit, specialiteit in boterkoeken en kransjes


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1346Lanen 46 (F-200)Lodewijk Ale Rijfkogelwoonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Lanen 46Bakkerij Rijfkogel op de Lanen.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 46 Lodewijk A. Rijfkogelbroodbakkerf. 1000f. 1000


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. RijfkogelVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 46L. Rijfkogelbakker


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. Rijfkogelbakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 46J. (Johannes) Rijfkogel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 46rijksmonument 20513


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1346Lanen 46  terug