Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 385-1635-1635-178F-212F-204


Naastliggers vanLanen 38
ten oostenLanen 40
ten zuidenSchritsen 29
ten westenLanen 36
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ480‑00‑00 gghuis
koperJacob Reyners Tempelman, gehuwd met
koperGriet Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenMathijs Goverts
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenThonys Symons
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hendrick Hendricx Sonins?, geauthoriseerde curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Meynert Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyners Tempelman x Gryet Meynerts kopen een huysinge staende aende suydsijde vande Laenen streckende van vooren t diept tot achteren aent diept vande Schritsen. Ten O. Mathijs Hoegerts?, ten Z. Thonys Symons. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Hendricx ... burger der voors. steede als bijden geene van Vrieslandt geauthoriseerde curator bonorum van Meynert Pieters sterffhuyse voorde somma van 480 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ559‑00‑00 gghuis met ledige plaats daar achter
koperLaes Dircks
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tempelman 0‑07‑08 cg
naastligger ten oostendr. Hero Wyaerda
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenDouue Pieters brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFreerck Jansen, gehuwd metkuiper
verkoperTrijncke Kempes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ401‑00‑00 gghuis met een ledige plaats
koperHarmen Haeyes, gehuwd met
koperJidtie Oeges
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
verpachter grondN. N. 0‑01‑08 cg
huurderDoutie vlaster
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerda
naastligger ten zuidende dwarskamer van de verkopers
naastligger ten westende brouwerij van Focke Fockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperClaes Dirckx, gehuwd metmetselaar
verkoperHotske Pybes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeg2‑10‑00 cggrondpacht 0-01-06 cg
koperEdger Douues c.u.grootschipper
eigenaar perceelgrondpacht uit een huis op de Lanen0‑01‑08 cg
naastligger ten oostenDouue Amelant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperLaes Dircxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes, grootschipper, koopt 1,5 stuivers grondpacht uit een huis op de Lanen. Ten O. Douwe Amelant, ten W. brouwer Sipke Symens. Gekocht van mr. metselaar Laes Dircks voor 2 cg 10 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen, achter op de570‑00‑00 gghuis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx
koperEdger Douues c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
verpachter grondN. N. 0‑01‑08 cg
naastligger ten oostenDouue Douues Amelant
naastligger ten zuiden*het dwarscamer Laes Dircxen
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHarmen Hayes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes, grootschipper c.u. kopen een huis met ledige plaats op de Lanen, door henzelf bewoond, strekkende achter tot aan de dwarscamer van Laes Dircx. Ten O. Douwe Douwes Amelant, ten W. de brouwerij van Sipke Symens. Grondpacht 6 st. Gekocht van Harmen Hayes c.u. voor 570 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ [staat: naast Minck Brouwer]700‑00‑00 gghuis
koperSteeven Beerns, gehuwd metslotmaker
koperAegh Willems
naastligger ten oostenJan Hendrix* ijzerkramer
naastligger ten zuidenLaes Dircksen
naastligger ten westenMinck Harmens* brouwer
naastligger ten noordenLanen
verkoperLaes Dircksen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteeven Beerns slotmaker x Aegh Willems kopen een huis naast Minck [Harmens] brouwer. Ten O. ijzerkramer Jan, ten Z. de koper, ten W. brouwer Minck [Harmens], ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Laes Dircksen voor 700 GG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ900‑00‑00 gghuis
koperPytter Pytters, gehuwd met
koperFrouck Heeres
naastligger ten oostenwijlen dr. Wiarda
naastligger ten zuidende kamer van Laes Dircx
naastligger ten westenMinck Harmens brouwer
naastligger ten noordenLanen
verkoperSteven Barents c.u.mr. slotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters x Frouck Heeres kopen een huis zz Lanen. Ten O. wl. dr. Heere Wiarda, ten Z. wl. Laes Dircx, ten W. brouwer Minck Harmens, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. slotmaker Steven Barents c.u. voor 900 GG.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ1071‑00‑00 gghuis met een nieuwe loods en plaats met put
koperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris
koperRiemke Pieters
naastligger ten oostenMiddachten equipagemeester
naastligger ten zuidenEdger Douwes
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Pieters, gehuwd methoosbreider
verkoperJeltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus x Riecke Pieters koopt huis zz. Lanen. Ten O. Middachten, ten Z. Edger Douwes, ten W. Minck Harmens, ten N. de Lanen. Gekocht van Pieter Pieters x Jeltie Pieters.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 23vLanen 38B. Ziricusf. 3500-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ530‑14‑00 gghuis
koperGerhardus Acker, gehuwd metnotaris
koperSioucke Jelles Vetsens
naastligger ten oostenhet huis van Gerryt Middachten
naastligger ten zuidenTjepke Alberts
naastligger ten westenHarcke Sierx Cussendrager
naastligger ten noordenLanen
verkoperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris
verkoperRiemcke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerhardus Acker, notarius publicus x Sioecke Jelles Vetsens koopt zz. Lanen een huis, loods en plaats. Ten O. Gerryt Middachten, ten Z. Tjepke Alberts, ten W. Harke Zierx Cussendrager, ten N. de straat en diept. Gekocht van Bavius Ziricus x Riemcke Pytters voor 530 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ540‑00‑00 gghuis en loods
koperJan Rommerts, gehuwd metlakenbereider
koperAntie Rinnerts
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenJan Dirx mr. metselaar
naastligger ten zuidenFokeltie Buwes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Harke Zierx Cussendrager
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperGerardus Acker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rommerts, lakenbereider x Antie Rinnerts koopt huis, loods en plaets, zz. Lanen, met mede-gebruik en onderhoud v.d. put die daar staat. Ten O. mr. metselaar Jan Dirx, ten Z. Fokeltie Buwes, ten W. wd. Harke Zierx Cussendrager, ten N. die straat en diept. Het huis heeft ook 1 eigen muur, waarop eerder de loods heeft gestaan ten Z. van de plaets, welke muur de koper zal mogen optrekken of bebouwen naar eigen goeddunken, volgens de precariobrief van 10 dec 1687. Gekocht van Gerardus Acker, voor 540 gg en 1 ducaton voor zijn vrouw.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarJan Rommerts wed.
gebruikerJan Rommerts wed.
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarJan Rommerts wed.
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarJan Rommerts wed.
gebruikerJan Rommerts wed.
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1751 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 30 jan 1751
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Johannes Klok, wonende te Harlingen
Neeltje Abrahams Wijngaarden, wonende te Harlingen


1751 - genealogie bron: bevestiging huwelijk gerecht Harlingen op 14 okt 1751
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Johannes Klok, wonende te Harlingen
Neeltje Abrahams Wijngaarden, wonende te Harlingen


1753 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 3 nov 1753
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Johannes Klok, vader
Neeltje Abrams Wijngaarden, moeder
Janke, dopeling


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarJan Rommerts wed.
gebruikerJan Rommerts wed.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarJan Rommerts wed.
gebruikerJan Rommerts wed.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-178Lanen 38huis
eigenaarRomke Jansz
gebruikerRomke Jansz
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ675‑00‑00 cghuis
koperHarmen Jansen, gehuwd metbierdrager
koperTetje Waalings
huurderN. N. 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenD. Fenema
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Grietje Romkes, gehuwd met
verkoper van 1/2Michiel Melles
verkoper van 1/2Alle Romkesmr. kleermaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-178Lanen 38huis
eigenaarHarm. Jansen
gebruikerHarm. Jansen
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ223‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten oostenDoeke Veenema
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Jans Gonggrijp, gehuwd met
verkoperTettje Walings


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ160‑00‑00 cghuis
koperWybren Broers c.u.huistimmerman
huurderLevi Alexander
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doeke Venema
naastligger ten zuidenWybren Broers c.u.
naastligger ten westen[als bewoner] Pieter Thijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperJanke Klok


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ213‑00‑00 cghuis
koperJan van Wijngaarden
huurderAndries Onsman
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*
naastligger ten zuidenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 38Lanen ZZ wijk F-222240‑00‑00 cghuis
koperJan Huizinga, gehuwd metmr. korfmaker
koperPetronella van Dam
naastligger ten oostenH. Homeulen
naastligger ten zuidenH. Onsman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan van Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-204. Jan Huizinga, mr. korfmaker x Petronella van Dam koopt huis Lanen zz. Ten O. Harmen Homeulen, ten W. Zijtse Jans, ten Z. A. Onsman, ten N. de Lanen. Gekocht van Jan van Wijngaarden, mr. kleermaker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-178 , pag. 120Lanen 38Jan Huisinga 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Berend Johannes Pol... deszelfs schoonzuster (?), 9 feb 1805; ondertrouw HRL; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839; B.P. eigenaar van de percelen nrs. 43 en 44 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jan Jochems Huizinga... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-212Lanen 38Jan HuizingaJan Huizingakorfmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1359Lanen 38 Jan Huizenga mandemakerHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Aaltje AnskesJacob Dirks en A.A., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de procr. Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; oud. 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Ida Terdeus... BS huw 1833, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jogchum Joannes Huizinga... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk F-212; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-212LaanenAaltie Ankers56 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-212LaanenJochem Huizinga36 jkorfmakerLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
F-212LaanenYda Terdeus28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-212LaanenJan Huizinga3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBetje Huizinga6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenMarijke Huizinga6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBerend Pol74 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 323 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-212Lanen 38Dora Jochems Huizinga, overleden op 18 juni 18413 mnd (geboren 16/3/1841), overleden Laanen F 212, dochter van Jochem Huizinga, mandenmaker & Ida Ter Deus, zuster van minderjarige Jan, Pieter en Marijke Jochems Huizinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 528 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-212Lanen 38Berend Pol, overleden op 19 december 184680 jr (geboren 15/12/1760), overleden Lanen F 212, korendrager, weduwnaar, vader van Christina (vrouw van Wybe Hylkes Overmeer, poffertjesbakker Den-Bosch) en wijlen Engelbert Berends Pol (man van Catharina Johannes Walregt, te Tiel, vader van Martha, te Leiden, Taekele, gehuwd doch naam man onbekend, te Moordrecht, Petronella, wed. NN, te Tiel en minderjarige Bernardus, aldaar en Jan Engelberts Pol, aldaar), legaten voor neef Jochum Huizinga, korfmaker (fl. 25,-), RK-gemeente (fl. 150,-) en Tjitske de Roos, wafelmeid (fl. 25,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Anna Rink... 1818, N.H., dv Hendrik R, en Clara Hendriks Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Houkje Dijkstra... dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-212Lanen 38Matthijs Overmeer... Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2231 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-212Lanen 38Jochem Huizinga, overleden op 28 september 1851Lanen F 212, man van Ida ter Deus, vader van minderjarige Pietje, Maria, Dieuwke, Jan, Hendrikus en Bernard Jochems Huizinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1359Lanen F-212Waltje Kuipers woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4034De Lanen F-204 Johannes G. Stootman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4034Lanen 38 (F-204)Johannes G. Stootmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 38 Wilhelmus Stootmanbroodbakkerf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 38H. Schakenbosbakker
Lanen 38aW. Stootman-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 38H. (Hendrik) Kuipers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 38rijksmonument 20510


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8605Lanen 38  terug