Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 125-0175-0175-017E-232E-232


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 12
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 16
ten westenGrote Kerkstraat 11
ten noordenKleine Kerkstraat 12


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 12, HarlingenKleine Kerkstraat 12, Harlingen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ600‑00‑00 gghuis
koperAnne Pytters, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondLambert Hilles 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lambert Hilles
naastligger ten zuiden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende ? Gemeente armen: kamers
verkoperJurrien Hansen c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 5vKleine Kerkstraat 12Sierck Sioerdtsf. 1200-00-00


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ256‑00‑00 gghuis
koper door niaarTrijntje Annes, weduwe van
koper door niaarwijlen Henne Wybes
geniaarde koperDirk Hendrixmr. schoenmaker
geniaarde koperGeeske Abels
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidends. H. Reneman n.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters
verkoperSjoerd Sierks, broer van te Franeker
verkoperLaas Zierks te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Annes wv Hendrik Wybes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Dirk Hendrix x Geeske Abels, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. ds. H Renemans n.u., ten N. wd. en erven Claes Pytters. Geen grondpacht. Gekocht van de gebroeders te Franeker mr. bakker Soerd Sierks en mr. stoeldraaier Laas Zierx, voor 256 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarHenne Wybrens wed.
gebruikerHenne Wybrens wed.
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarHenne Wybrandts wed.
gebruikerDirk Beerns
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingbetaeld aen dy executeur
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑
opmerkingaen de boode betaelt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerAbe Rinses
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarvroetsman Huidekoper
gebruikerGerryt Jelles
aanslag huurwaarde04‑16‑10 cg
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarArjen Wassenaar nom. ux.
gebruikerArjen Wassenaar
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht aan Harmen Jansen erv.
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat278‑00‑00 gghuis met een ledige plaats of tuin daar achter
koperAntje Pytters, gehuwd met
koperJacob Stevens winkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWildschut c.s.
naastligger ten westenWildschut c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pytters x Jacob Stevens, winkelier, kopen huis met een ledige plaets of tuin daer agter, in de Kleine Kerkstraet, bij militaire bewoont wordende. Mede eigendom en gebruik van de steeg aan de zijde van des koopers huis in de Groote Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. en W. Wildschut c.s., ten N. erven Wopke Knoop. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x Arjen Wassenaer voor 278 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarArjen Wassenaar nom.ux.
gebruikerArjen Wassenaar nom.ux.
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ [staat: Kerkstraat]1275‑14‑00 gghuis
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd met
koperJochumke Theunis
huurderHille c.u.portier22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wopke Knoop
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarArjen Wassenaar nom.ux.
gebruikerArjen Wassenaar nom.ux.
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht aan Harmen Jans erven
grondpacht00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarE. Frieseman
gebruikerHendrik Hoek
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 12huis
eigenaarSydse Drieses
gebruikerJohannes Vogel
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ250‑00‑00 gghuis
koperoud burgerhopman Johannes Schonebeek
huurderRintje Dirks 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHoutsma grutter
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sydse Drieses van der Zee
verkoperde weleerwaarde en zeergeleerde heer Henricus Brouwerpredikant te Oudwoude


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 12Kleine Kerkstraat WZ290‑00‑00 cghuis
koperJan Claasen Roodtje melktapper
huurderde weduwe van wijlen Schweitzer kleermaker36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen van der Zee
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Roodtje, melktapper, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door de wv kleermaker Schweitzer. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten N. wd. Van der Zee, en anderen. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs van der Ley, voor 290 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-017 , pag. 104Kleine Kerkstraat 12S. van der Zee wed.1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jan Sweitser... Jans Sweitser, geb 10 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12wed S van der Zeewed Jan Sweitzer
E-232Kleine Kerkstraat 12wed S van der ZeeJan L de Boervarensgesel


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 15 jan 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12koopaktefl. 200huis E-232
 
verkoperEeke Bentes IJzenbeek (wv Sytse Drieses van der Zee)
koperJan Lykles de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat 12 Jan Boer lootsHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jan Lykles de Boer... van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. S. van der Zee, 1814. (GAH204); oud 47 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-232Kleine KerkstraatAdriaan jr. van der Vliet33 jkargadoorRotterdamm, protestant, gehuwd
E-232Kleine KerkstraatGeertruida de Boer24 jhoedemaaksterHarlingenv, protestant, gehuwd
E-232Kleine KerkstraatCornelia van der Vliet7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-232Kleine KerkstraatAnna de Boer22 jhoedemaaksterHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-232Kleine KerkstraatFietje Postma23 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 333 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Johannes Egberts Godthelp, overleden op 17 juli 18417 1/2 mnd (geboren 30/11/1840), overleden Kerkstraat E 232, zoon van Egbert Godthelp, kantoorbediende en reeds overleden Anna Jans de Boer (dochter van Jan Lykles de Boer, loods, zuster van Geertruida Jans de Boer, winkeliersche, vrouw van Adriaan A. van der Vliet, cargadoor, halfzuster van minderjarige Aafke, Lykele, Rinske, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer) (erfgenamen van zijn moeder doen ook aangifte). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 339 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Anna de Boer, overleden op 10 augustus 184123 jr (geboren aug. 1818), hoedenmaakster/winkeliersche, overleden Kleine Bredeplaats E 232, vrouw van Egbert Godthelp, kantoorbediende, geen kinderen, dochter van Jan Lykles de Boer, loods, zuster van Geertruida Jans de Boer, winkeliersche (vrouw van Adriaan A. van der Vliet, cargadoor), halfzuster van minderjarige Aafke, Lykle, Rinske, Wilhelmina en Adriaan Jans de Boer (zie ook 333). Saldo fl. 240,07. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 656huis E-232 en E-233
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperReinder Jans Steeksma


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 474 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-232Kleine Kerkstraat 12Geertruida de Boer, overleden op 1 augustus 184631 jr (geboren 17/3/1815), winkeliersche, overleden Kerkstraat E 232, wed. Adriaan van der Vliet junior (wednr. Anna-Magdalena Hilarius), geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is haar stiefdochter Cornelia Adriaans van der Vliet. Saldo fl. 180,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-232Kleine Kerkstraat 12Jetske Hendriks Leensma... L, en Jenne Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 41057 (notaris ) repertoire nr. 174 en 181 van 9 sep 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-232Kleine Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 1394huizen Kleine Kerkstraat E-232 en E-233
 
verkoper q.q.Jan Hubertus van Droge
koperMurk Riemers Lamminga


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat E-232Tietje R. Bootsma woonhuis


1863 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 nov 1863
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij A., Oostendorp. Provisioneel verkocht op 25 nov 1863 in de Korenbeurs bij J.S. de Groot door notaris J.A. Zaal Stroband.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-232Kleine Kerkstraat 12Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 787.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1056Kl. Kerkstraat E-232 Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4028Kleine Kerkstraat 12 (E-231)Jan Husselman (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 12G. Zijlstraexportslager  terug