Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 352-0822-0822-113B-052B-055


Naastliggers vanHoogstraat 35
ten oostenHoogstraat 37
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Hoogstraat
ten noordenWortelstraat 8


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp838‑00‑00 gg3/4 huis met een hof erachter
koperMinck Lieuwes timmerman
naastligger ten oostenburgervaandrig Pieter Joannis
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Nanne Jans
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperMarten Lieuwes
verkoperGrietje Lieuwes, gehuwd met
verkoperJan Simons
verkoperHiltje Lieuwes, gehuwd met
verkoperHarmen Hessels


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 9vHoogstraat 35Mink Lieuwes, timmermanf. 0-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ275‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerloff Jans winkelier
naastligger ten oostenmr. Arjen Crytenburg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgerhopman Claes Jans Valckenburgh
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperWelmoed Sipkes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Minck Lieuwes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot achter in de Droogstraat475‑00‑00 gghuis met een hof en planten
koper finaalAechjen Dircks te Koningsbuurt
naastligger ten oostenCornelis Taevis bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLieuwe Martens c.soc.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoper q.q.Rein Zytses, curator ad actum divisionis overapotheker
verkoper van 1/3Jan Gerlofs, erfgenaam
verkoper q.q.burgerhopman T. Sloterdijck, mede weesvoogd wegens
verkoper van 1/3Grietie Gerlofs, erfgenamen en nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jancke Alles, weduwe van
erflaterwijlen Gerloff Jansen
verkoper van 1/3Cornelis Willems, weduwnaar van en erfgenaam van hun overleden kind
erflaterwijlen Jancke Alles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts
gebruikerJurrien Tieerds
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts cum soc.
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot achter in de Wortelstraat [staat: Droogstraat]550‑00‑00 cghuis en tuin
koperJohannes Remmerts, gehuwd metgleibakker
koperAeltie Meintes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Hettes bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHessel Jacobs c.s.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waar de kopers wonen
verkoperSchelte Wybrensgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Remmerts gleybakker x Aeltie Meintes kopen een huis en hof nz Hoogstraat.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Remmerts
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 2-081]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Rimmerts
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot aan de Wortelstraat [staat: Droogstraat]1800‑00‑00 cgtwee bij en aan elkaar gebouwde huizen
koperJohannes Yppes, gehuwd metwinkelier
koperYttie Hendriks winkelier
bewoner voorhuisde verkoper Johannes Rimmerts
huurder achterhuisJogchum Migchiels c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacobus Nauta
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperJohannes Rimmertswinkelier


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Ypes
gebruikerJohannes Ypes cum soc.
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-082, fol. 28vHoogstraat 35Johannes Ypes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenwinkeliersche18:0:00 cg3:0:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Ypes erven
gebruikerJohannes Ypes erven c.s.
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ strekkende tot de Wortelstraat [staat: Droogstraat]790‑14‑00 gggroot huis met tuintje en achterhuis
koper door niaarJacob Hettes mr. bakker
geniaarde koper van 1/2Douwe Gabbesmr. timmerman
geniaarde koper van 1/2Marten Fockestimmerman
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waarlangs vrije in- en uitgang
verkoperde crediteuren van Yttje Hendriks, weduwe en erfgename van
erflaterwijlen Johannes Ypes
verkoper q.q.Yttje Hendriks, gemachtigde van
verkoperHendrik Heermans


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarThevis Jacobs
gebruikerThevis Jacobs c.s.
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 35huis
eigenaarTaevis Bakker
gebruikerG. Kloppenburg
huurwaarde52‑00‑00 cg
gebruikerJacob Harmens
huurwaarde19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑16‑04 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ en Wortelstraatje, tussen2000‑00‑00 cghuis en tuintje
koperElisabeth Gerryts, weduwe van
koperwijlen Sjoerd Wynia
huurder achterwoningJouwerke
naastligger ten oostenPieter Jeltes mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Freerks c.s.
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperMaayke Fokkes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Teewis Jacobs Backer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 35huis
eigenaarSj. Winia
gebruikerSj. Winia
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ wijk B-0531306‑00‑00 cghuis en tuin
koperJacob Doedes
bewonerElisabeth Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijmaadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, geauthoriseerde curators overadvocaat
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-113 , pag. 37Hoogstraat 35Jacob Doedes 1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Trijntje Minnesgeb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1813 HRL; wijk B-052; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Gooitje Fonteinovl voor 1815; huwt met Ingena Hannema; BS huw 1819, ovl 1843; wed. G.F. gebruiker van wijk B-052, eigenaar en medegebruiker Jac. Hannema, apothecar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Jacob Doedes... geb 1803 Almenum; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1843; wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Liskje Jans... BS ovl 1815; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-052Hoogstraat 35wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-052Hoogstraat 35wed Jacob Doedes Liskje Jans


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 197 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-052Hoogstraat 35Petrus Jans Spoelstra, overleden op 30 november 1825zoon van Jan G. Spoelstra, koopman (Hoogstraat B 52) en Elisabeth Pieters Kanné, broer van minderjarige Gerardus en Catrina Jans Spoelstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 419Hoogstraat 35 Jan Spoelstra winkelierHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Albertje Jans Fokkema... en Berber Sjoerds Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Brand Jans Hoffinga... Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Geertje Sikkes Wijnalda... BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Johannes van Texel... N.H., zv Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Pietje Jans van Vliet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van het Vlie en Gerritje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-052HoogstraatBrandus Hoffinga47 jDokkumm, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatGeertje Wijnalda44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatJan Hoffinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatLeentje Hoffinga12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatPietje van Vliet41 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419Hoogstraat B-052Pieter Rodenhuis Az. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419Hoogstraat B-056 Cornelis Roozendaal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4965Hoogstraat 35 (B-055)Sipke H. Riewaldwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 35 Jan Dreijergep. comm. ter secr.f. 1000f. 1800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 35G. Verhoefleeraar zeevaartschool


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 35P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33643
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33644
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 35J.G. (Jan) Visser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 35beeldbepalend pand7 van 10  terug