Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 32-0552-0552-074B-035B-040


Naastliggers vanHoogstraat 3
ten oostenHoogstraat 5
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 1


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327r van 5 sep 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat [staat: over de verlaten]1/2 huis met schuur
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Jan Loo
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Tiebbes* schoenlapper
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Pybe Douwes te Leeuwarden
verkoper (gesuccumbeerde)Outgert Jansen c.u.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0451r van 3 mrt 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat [staat: in de straat naar de Franekerpoort]1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastliggerBernt poortsluiter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Gerbrens, geauthoriseerde voormomber te Engelum
verkoper q.q.Syourdt Gerbrens, geauthoriseerde voormombers over te Wirdum
verkoperde vijf kinderen van Sas Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbrens
verkoperSas Wouters voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRocheus Feddes van Bolsward x Lijsbeth Wopckes Rouckes dochter


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271v van 7 apr 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat NZ [staat: noorderhaven NZ tegenover de verlaten]1050‑00‑00 gghuis, hof en plaats
koperCornelis Gerryts, gehuwd met
koperIdtke Wynnerts
floreenrente0‑03‑12 floreen
naastliggersteeg waarlangs doorgang naar het diept over de droge straat
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romberto Suffridi rector scholae
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Arians
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Cornelis te Sint Jacobiparochie
verkoperAert Willems, gehuwd met te op het Bildt
verkoperNeeltie Cornelis
verkoperDirck Riencks, gehuwd met te Minnertsga
verkoperAecht Cornelis te Minnertsga
erflaterwijlen Cornelis Gerbens, gehuwd met
erflaterwijlen Trijnke Dircks


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0033v van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3achterDroogstraat ZZ195‑00‑00 cghuis of dwarswoning met medegebruik van de steeg ten oosten
koperHarmen Luyrs c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTiebbe Dreyer
naastligger ten zuidende vrouw van Pieter Akkerslooth
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperKeimpe Jacobs


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0034r van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat nZ [staat: achter het huis van Keimpe Jacobs onlangs verkocht aan Harmen Luyrs]40‑00‑00 cgloods en plaats
koperPyter Pyters Akkersloot koopman
naastliggersteeg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Luyrs


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 7rHoogstraat 3Pieter Pieters Ackersloot, absentf. 40000-00-00 (25000+5000+10000)


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0102r van 27 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3achterDroogstraat ZZ50‑00‑00 ggkamer
koperPytter Pytters Ackersloot mr. tichelaar en koopman
naastligger ten oostenPytter Pytters Ackersloot
naastligger ten zuidenPytter Pytters Ackersloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doecke Galama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGryttie Bouwes, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Luirs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarPieter Ackersloot erven
gebruikerFoppe Goitiens
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarP. Ackersloot erven
gebruikerFoppe Gerrits
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerFoppe Goitiens
aanslag huurwaarde05‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerAukjen Goytiens
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerde kinderen van Pytter Dreyer
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-055, fol. 24vHoogstraat 3Hinke Dreyer , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenrenteniersche17:14:00 cg3:0:00 cgbestaet taemelijk


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-055, fol. 24vHoogstraat 3Tjebbe Dreyer cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderencoopman en zoutsieder64:8:00 cg10:14:00 cggoed van bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarSimon Stinstra wed.
gebruikerds. Schuiler c.s.
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0161v van 15 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat lopende tot aan de Droogstraat1000‑00‑00 ggheerlijk huis en tuin
koperJoannes Paulus Schuler conrector
naastligger ten oostenhuis gekocht door Jacob Roorda c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGooitjen Stinstramedicinae doctor
verkoperds. Joannes Stinstradoopsgezind predikant
verkoper q.q.Robijn Arjens, curator overkoopman
verkoperstudiosus Heere Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Paulus Schuler, conrector der Lat. Scholen te Harlingen, koopt huis en tuin nz. Hoogstraat strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Jacob Roorda, ten W. Age de Haas, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Gooitjen- en Joannes Stinstra en Robijn Arjens, namens Heere Everts Oosterbaan.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaards. Schuiler
gebruikerds. Schuiler
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Hoogstraat 3huis
eigenaarP. Schuiler
gebruikerP. Schuiler
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Hoogstraat 3huis
eigenaards. Schuiler
gebruikerds. Schuiler
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 3Hoogstraat NZ vanaf straat tot achter de Droogstraat629‑00‑00 gghuis en tuin
koperDaniel Gautier, gehuwd metgerechtsbode
koperTjietske Corn. van Beemen
naastligger ten oostende heer Roorda n.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenS. Rienstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgemeester Hotze R. Binksma, executeur testamentair
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, executeur testamentair vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperJohannes Paulus Schulerconrector van de Latijnse School


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 264r van jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 3Daniel Gautier x Tjietske Cornelis van Beemen koopt huis en tuin, met vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Ten O. Jacob Roorda, ten W. Sicco Rienstra, ten N. de Droogstraat, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Johan Paulus Schuler.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-074 , pag. 33Hoogstraat 3D. Gautier 5‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Sytske Jans van der Molengeb 1744 ... , ovl 10 mei 1812 HRL; wijk B-035, ongehuwd, dv Jan Scheltes vdM, en Hinke Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Daniel Josephs Gautier... restante zijner uytsetting, ord. no. 19, 30 okt 1782. (GAH1113); wed. D.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-035, vischvrouw, 1814. (GAH204); D.J.G. ende Tjietske Cornelis van Beemen, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Jelte Ages Bakker... H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk B-035; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-035Hoogstraat 3wed D Goutierwed D Goutiervischvrouw


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 22 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Tjetske Cornelis van Beemen, overleden op 12 september 1826Hoogstraat B 35, wed. Daniel Gautier, moeder van Joseph, korporaal Groningen en Cornelis-Franciscus Daniels Gautier, kuipersknecht Lollum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 en 115 van 20 dec 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-035Hoogstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 1767huis B-035
 
verkoperAlbertus Rasschen
koperJan Freerks Hoekstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 388Hoogstraat 3 Pieter Tuinhout koopmanHarlingenhuis en erf (240 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 299 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Douwe Lubbes van Drysten, overleden op 12 mei 183216 mnd, zoon van Lubbe Eeles Drysten, varenspersoon (Hoogstraat B 35) en Lolkje Douwes de Vries. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Catharina van Ring... HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Grietje Annes van der Meulen... huw 1815, ovl 1843; oud 64 jaar, (vnm: Geertje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Pieter Asmus Tuinhout... ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, Koopman te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Roelofke van Eeken... vE, en Jacobje Hollander; BS huw 1816, ovl 1845; oud 50 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1838, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Symontie Egles Schaap... Jacobs; BS geb 1811, huw 1834, ovl 1844, ovl 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-035; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-035HoogstraatJelte A Bakker46 jturfdragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatZymentie Y Schaap28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatJan J Bakker23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatAntie J Bakker20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatElisabeth Bakker34 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatCatharina van Ring47 jnaaisterHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-035HoogstraatRegina van Ring18 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-035HoogstraatGeertje van der Meulen64 jnaaisterLeeuwardengezin 3, v, protestant, weduwe
B-035HoogstraatPieter Tuinhout47 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatRoelofke van Eeken50 jBlokzijlv, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatEvert Tuinhout14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatFettje Tuinhout19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatJacoba Tuinhout17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 388Hoogstraat 3pieter a tuinhout100 gl.5.00 gl.8.000 gl.7.00 gl.3.00 gl.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Age Jeltes Bakker, overleden op 20 juli 18413 wk (geboren 23/6/1841), overleden Hoogstraat B 35. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 136) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Jelte Ages Bakker, overleden op 21 november 1844(Certificaat van onvermogen), 52 jr, turfdrager, overleden Hoogstraat B 35, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Rinske de Vries, overleden op 17 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 15 mnd (geboren 1/2/1845), overleden Hoogstraat B 35. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 663 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Jacoba Jans van Glinstra, overleden op 21 juni 18471 jr (geboren 28/6/1846), overleden Hoogstraat B 35, dochter van Jan Jans van Glinstra, schipper en Fettje Pieters Tuinhout, broer van minderjarige Roelofke en Jan Jans van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Arend Johannes Dekker... zeeman in 1851, zv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 388Hoogstraat B-035Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-035Hoogstraat 3Een huis met tuin, erf en aanbehoren in de Hoogstraat, bewoond door mejufvrouw de wed. P.A., Tuinhout. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2425.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 388Hoogstraat B-040 Hendrik Simonsz woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 388Hoogstraat 3 (B-040)Hendrik Simonszwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 3 Haring Veldstramineraalw. & bierh.f. 800f. 800
Hoogstraat 3 Johannes Kuurstratimmerknechtf. 600f. 0


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra67Bier- en wijnh.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 3, HarlingenHoogstraat 3O. Veldstramineraalwaterfabriek, wijn-, bier- en bronwaterhandel


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 3O. Veldstrabierhandelaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra67Bier-, wijnh.


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 3, HarlingenHoogstraat 3O. Veldstrabierhandel


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra494Bier-, wijnh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 3J. (Jacob) Jellema  terug