Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 68-070 1/28-076 E-074E-090


Naastliggers vanHondenstraat 6
ten oostenHondenstraat 8
ten zuidende Herenknechtenkamerstraat
ten westende Herenknechtenkamerstraat
ten noordende Hondenstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0015v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 6Hondenstraat ZZ [staat: nieuwe vijverstraat]350‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Keympe Janssen, gehuwd met
koper van 1/2Jantien Hanses
koper van 1/2Jacob Gijsberts, gehuwd met
koper van 1/2Pytrick Claeses
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Leenerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenIscke Taeckes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: nieuwe vijverstraat]
verkoperHaye Laesesgerechtsbode


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 6Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]350‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLenert Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenhuis en houtstek van Tyerk Iskis
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Hans Hanses, curator over resp.
verkoper van 1/2 van 1/16Hans Keimpis, en over
verkoper van 1/2 van 1/16Jan Keimpis
verkoper q.q.Philip Philips, erfgenaam van zijn dochter
verkoper van 1/16Maycke Philips*


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gijses


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 44r van 8 apr 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hondenstraat 6
overledeneKeympe Jacobs, weduwnaar (1) vanvisjager
wijlen Sytske Jans
burgemeester Hans Keympes, curator over
Jan Keympes oud 19 jaren
Antie Keympes oud 16 jaren
overledeneKeympe Jacobs, gehuwd (2) metvisjager
aangeverGrietie Arriens, weduwe (x) van
wijlen Haye Folckerts
aangeverAntie Hayes kind uit (x)
Harmen Pyttersbrouwer
inleiding bij de boedelinventarisatie[0044r] Ontsegelinge van slotten ende voorts inventarisatie ende beschrijvingen van goederen ten overstaene van de heere burgemeester Gosse Joannis Adema als commissaris gedaen, ende gemaeckt ten sterffhuyse van wijlen Keympe Jacobs in lewen burger ende vischjager binnen deser stede, in versoecke van de burgemeester Hans Keimpes als curator over Jan Keympes als oud 19 jaren ende Antie Keympes oud 16 jaeren, naegelatene kinderen van de voorschreven overledene Keympe Jacobs bij wijlen Sijtske Jans in echte verweckt in dier qualiteit requirant, ende Grietie Arriens weduwe van de overledene voorschreven voor haer, ende haer dochter Antie Hayes bij wijlen Haye Folckerts in echte geprocreeert, in desen met Harmen Pytters brouwer gesterckt requireerde, alles op het aengeven van de selve weduwe ende haer dochter, nae behoorlijcke boel eede ende belofte van getrouwe oplossinge van alles te sullen doen sonder iets ofte nae verstopt ofte uyt ten huyse gebracht te hebben, ofte te sullen verstoppen ofte verbrengen, noch te iets te sullen versweigen, in handen van de naevolgende commissaris gepraesenteert. Actum den 8en aprilis 1671 soo volght.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002r van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Keympes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 /2Hondenstraat 6huis
eigenaarburgemeester Schiere erven
gebruikerCornelis Jobs cum socio
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305r van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Keimpes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 /2Hondenstraat 6huis
eigenaarBurchert Hendrix
gebruikerTjeerd Claeses
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005ra van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0182v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-070 Hondenstraat 6Otte Hettes, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-070 /2Hondenstraat 6huis
eigenaarKeimpe Jans
gebruikerKeimpe Jans
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑09‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Jans


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Jans


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Hanses


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Dirks


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Dirks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-076, pag. 166Hondenstraat 6Hidde Dirks1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Dirk Hiddes de Vries... van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); id. van wijk E-085; gebruikers Roelof Martens wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Jan Eedes van der Woude... 1804, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1814, huw 1815, huw 1817, ovl 1832, ovl 1845, ovl 1854; gebruiker wijk E-074, bestelder; eigenaar is Dirk H. de Vries, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-074Hondenstraat 6Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1203Hondenstraat 6Dirk Hiddes de VrieskalkbranderHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1203aHondenstraat 6Dirk Hiddes de VrieskalkbranderHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Anna Martha Catrijna Snijder... HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-074Hondenstraat 6Taeke J Panbakkeroud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-074; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-074VijverstraatTaeke J Pannebakker59 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-074VijverstraatAnna Martha Snijder59 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-074VijverstraatAdam J Pannebakker16 jzeilmakersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 151 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-074Hondenstraat 6Jan Taekes Panbakker, overleden op 18 januari 184060 jr, werkman, overleden Vijverstraat E 74, man van Catharina Snijder, vader van Taeke, zeilmakersbaas, Anna (vrouw van Pieter de Groot, rogmolenaarsknecht), Martina (vrouw van Freerk van Eeken, timmermansknecht) en minderjarige Adam Jans Panbakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1203Heereknechtekamerstraat E-085Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1203Heereknechtekamerstraat E-067Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1203aHondenstraat E-090Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1203aHondenstraat 6 (E-090)Harent van der Sluiswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 6M.M. (Maria) Hempenius wv v.d. Logt
  terug