Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Havenplein 38-0358-0358-036C-003H-312


Naastliggers vanHavenplein 3
ten oostenhet Havenplein
ten zuidenhet Havenplein
ten westenHavenplein 1


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 3, HarlingenHavenplein 3F. BraaksmaHoop, dehotel café restaurant


1644 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 3 (zuidgevel), HarlingenHavenplein 3 (zuidgevel)A, I'ANNO 1644'
afbeeldingen van een zandloper, een kompas en nog een zandloper
'I', een wapen, 'A'
Bij de brand op 4 april 1985 is deze steen zoekgeraakt.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 2vHavenplein 3de weduwe van Isbrant Aarnsf. 6000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarPieter IJsbrands wed.
gebruikerJan Minnes c.soc.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarPieter IJsbrands wed.
gebruikerHessel Doekes cum soc.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerHessel Doecles cum soc.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarSymon Pyters erven wed.
gebruikerSymon Pyters wed. cum soc.
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarerv. Symon Pytters
gebruikererv. Symon Pytters cum soc.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarSimon Pyters erven
gebruikerSimon Pyters erven c.s.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarSimon Pyters erven
gebruikerSimon Pyters erven c.s.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 3huis
eigenaarJoost Gonggrijp c.s.
gebruikerBauke Jansz
huurwaarde60‑00‑00 cg
gebruikerRitske Keimpes
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerMurk Alberts
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal101‑12‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑13‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0279r van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 3Havenpoort, bij de180‑00‑00 gg1/2 huis
koperPyter Lensius mr. chirurgijn
huurderJarig Cornelis e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHavenplein [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2IJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoper van 1/2Rinia Joosten Gonggrijpmr. bakker
erflaterwijlen vroedsman Joost Gonggrijp, gehuwd met
erflaterwijlen Baukje IJsbrands Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Lensius, mr. chirurgijn koopt 1/2 huis bij de Havenspoort, door meerderen bewoond. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van mr. bakkers IJsbrand en Rinia Joosten Gonggrijp, als erven van hun ouders wl. mede-vroedschap Joost Gonggrijp x Baukje IJsbrands Persijn.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0256v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 3Havenplein NZ [staat: bij de Havenpoort]1520‑00‑00 cghuis
koperHendrik Arjaans Tamsma, gehuwd met
koperTrijntje Gorryts Kingma
huurderJaarig Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperP. Lensiusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjaans Tamsma x Trijntje Gerryts Kingma kopen huis bij de Havenspoort, thans bewoond door Jarig Cornelis en meer andere. Met onderhoud van de achterwal. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn P. Lensius voor 1500 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 3huis
eigenaarHendrik Arjens Tamsma
gebruikerHendrik Arjens Tamsma
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-036 , pag. 162Havenplein 3Hendrik A. Tamsma 4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Pieter Schenkius... wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-003; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-003Havenplein 3T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-003Havenplein 3T A SchattenbergT A Schattenbergkastelein


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 5 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 1600huis C-003
 
verkoperSchelte Tjepkes Blok
koperCornelis Piers Draisma
koperTeatske Uilkes Dijkstra


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 800a) huis en logement bij de Havenpoort C-003
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2034Havenplein 3 Jacob Posthuma en mede eig.houtkoperHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Harmen Sjoerds Dijkstra... brugman in 1851, zv Sjoerd Pieters D, en Grietje Harings; BS huw 1829, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Minke Tjerks van der Zee... vdZ, en Baukje Vogelzang; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-003Bij de HavensbrugPieter Schenkius46 jherbergierTerschellingm, protestant, gehuwd
C-003Bij de HavensbrugFetje Tichelaar39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
C-003Bij de HavensbrugPieter Schenkius18 jzeemanHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-003Bij de HavensbrugSimon Schenkius15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 252 van 23 okt 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 1300huis en logement C-003
 
verkoperPieter Nicolaas Schenkius
koperTjebbe Cornelis Zwaagstra (te Heerenveen)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2034Havensplein C-003Broer Klazes Plantenga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2034Havenplein H-312 Louw Balkstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4536Havenplein 3 (H-312)Carl G. Koenigwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Havenplein 3Vergunning tot het houden van een tapperij


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 3 Jan Rooslogementhouderf. 2000f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3Jan J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 3R. Smithotelhouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3U. Boomsma190Hotel de Hoop


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 3F. (Fetzen) Braaksma  terug