Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 7(niet bekend)(niet bekend)G-148G-157


Naastliggers vanGardenierstraat 7
ten oostenGardenierstraat 9
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 5
ten noordenHeiligeweg 16


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 7Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]110‑00‑00 CGkamer en plaats achter
koperTjeerd Freerx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Harda
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenCornelis Dirx
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperPyter Hessels, gehuwd met
verkoperLijsbet Jacobs


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 7Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]97‑00‑00 GGhof met vruchtbomeb, prieeltje en stenen zomerhuis
koperLieuwe Sjoerds koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Haarda
naastligger ten noordenweduwe v Hein Piers
verkoperAeltje Lolles Cock, gehuwd met
verkoperHein Rienkswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) koopt een hof met bomen, prieel en stenen zomerhuis, op Snakkerburen. Ten O. het Doopsgezinde huis, ten W. wd. de vroedsman Haarda, ten Z. Jan Jansen en de straat, ten N. wd. Hein Piers. Gekocht van Aeltie Lolles Cock x Hein Rienks, wijdschipper, voor 97 gg.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0047v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Freerks
naastligger ten westenDouwe Martens


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTieerd Freerks


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0225v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0226v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 7Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]35‑00‑00 GGwoning
koper door niaarPyter de Bruin veniam aetatiskoopman
geniaarde koperOeble Gosseskoopman
bewonerde weduwe van Johannes Danser
naastliggersteeg
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenFreerk Tjeerds
naastligger ten noordenAlbert Dirks
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, crediteur
verkoper q.q.Hendrik Pesma, crediteuren vannotaris
verkoperLieve Lieverds de Bruinkoopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0002r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 7Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]40‑14‑00 GGwoning
koper door niaarAlbert Dirks timmerman
geniaarde koperAntje Takes meerderjarige vrijster
huurderde weduwe van Johannes Danzer 0‑06‑00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenAlbert Dirks timmerman
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenFreek Tjeerds
naastligger ten noordenAlbert Dirks timmerman
verkopervroedsman Pieter de Bruin


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Jan Johannesovl voor 1815; wed. J.J. gebruiker van wijk G-148, gealimenteerd, eigenaar is Jan Reidmaker erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Jan Siebrens Reidmaker... te in de Kerkstraat in 1811; BS ovl 1811; 1816 hu, ovl 1837, ovl 1862; erven J.R. eigenaar van wijk G-148; gebruiker Jan Johannes wed., 1814 (GAH204); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-148Gardenierstraat 7Jan Reidmaker ervenJan Johannes wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1591Gardenierstraat 7Israelitische GemeenteHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Maria Schoenmaker... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-148TypelstegenJohanna Coulbaut [Coulbeau]32 jgeenHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-148TypelstegenJan Schoenmaker9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenPetrus Schoenmaker4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenJohannes Schoenmaker2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenAnna Schoenmaker7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenHelena Schoenmaker6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-148TypelstegenMaria Schoenmaker48 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 567 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-148Gardenierstraat 7Lieuwe Everts Hoog, overleden op 28 januari 18462 1/2 jr (geboren 16/7/1843), overleden Tiepelsteeg G 148, zoon van Evert L. Hoog, pakhuisknecht en Antje Feddes Rinkema, broer van minderjarige Sytze, Trijntje, Aaltje, Fedde, Johannes, Johanna en Jantje Everts Hoog. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1232 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-148Gardenierstraat 7Aaltje Alles Touwslager, overleden op 21 september 184878 jr (geboren 21/10/1769), overleden Romastraat G 148, weduwe, moeder van Evert, arbeider, Lieuwe, tapper en afwezige Jan Zytzes Hoog, militair in Nederlands OostIndien. (in tafel 'Aafke') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Johanna Coulbout... 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Popkje Meintes de Jager... Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Ritske Eeltjes van der Vorm... zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-148Gardenierstraat 7Trijntje Klazes van der Zee... dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1591Typelstegen G-147Isra?litische Gemeentebadhuis van de joden


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1591Gardenierstraat G-155Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3647Gardenierstraat 7 (G-157)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug