Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 172-1842-1842-214D-068D-067


Naastliggers vanFranekereind 17
ten oostenFranekereind 19
ten zuidenhet Franekereind
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0117v van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: in de noordees aan de eerste regulen van de zoutketen]400‑00‑00 gghuis
koperWopcke Ippes, gehuwd met
koperGreets Idtses
verpachter grondde Stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnthonys van Gelder
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEde Ebes
verkoperClaes Lammerts, gehuwd met
verkoperGeert Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopcke Ippes x Greets Idses kopen een huis in de Noordees aan de eerste regulen van de soutkeeten. Ten Z. Anthonys van Gelder, ten N. Ede Ebes. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van Claes Lammerts x Geert Sytses voor 400 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315v van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17achterFranekereind NZ pstaat: in de Noordijs bij de Franekerpijp]210‑00‑00 gghuis
koperSaeff Claessen, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWopcke Ipes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarvan halve eigendom
naastligger ten noordenClaes Janssen Spaenthien
verkoperImpck Ides, weduwe van
verkoperwijlen Ide Ibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeff Claessen x Lijsbeth Jans kopen een huis in den Noordijs bij de Franekerpijp. Ten Z. Wopkce Ipes, ten N. Claes Jans Spaentgien. Grondpacht 25 st. Met eigendom van 1/2 steeg van 4 voet aan de noordzijde. Gekocht van Impck Ides wv Ide Ikes, voor 210 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335r van 21 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17in de Noordeeseeuwige renten
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceeleeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaeff Claesen
naastligger ten noordenAnthonys van Gelder
crediteur (triumphant)Sipcke Gerbrandts te Oosterbierum
verkoper (gesuccumbeerde)Greedt, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Wopcke Ippes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295v van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: in de noordees bij de Franekerpijpen]huis daer de Pereboom uuthanght
koper provisioneelN. N. de Pereboom
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑12 floreen
naastligger ten oostenArent Gerryts
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Spaentie
verkoper q.q.Pieter Dircks, oom en geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes, gehuwd met
verkoperGriet Douues


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de noordkant van het diept]huis daer de Pereboom uytsteeckt
koper provisioneelN. N. de Pereboom
naastligger ten oostenArent Gerryts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0373v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: in de Noordees bij de Franekerpijpen]1501‑00‑00 gghuis
koperAtte Fransen, gehuwd met
koperAntie Taedes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑12 floreen
naastligger ten oostenArent Gerryts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Spaentie
verkoperWiger Jansen, gehuwd met
verkoperJacobtie Jansen van Royen


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0264r van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]855‑00‑00 gg1/2 huis
koper door niaarPyter Fransen
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑09‑06 cg
geniaarde koperCarst Willems
naastligger ten oostenAernt Gerrits
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis eerder van Claes Spaenties
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Martens


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101v van 7 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp, naast de Lammert Warndersbrug]818‑00‑00 gghuis
koperJelle Tieerts koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑12 floreen
naastligger ten oostenPytter Ulbes bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0115r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: hoek Zoutsloot tegenover Lammert Warnersbrug]600‑00‑00 gghuis
koperJochum Folckerts, gehuwd met
koperEelckjen Sytses
floreenrente0‑02‑12 floreen
naastligger ten oostenburgemeester Adama
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker
verkoper van 1/3Reynier Claassen Fonteinkoopman
verkopers van 1/3Wytse Piebeskoopman
verkoper van 1/3Sytske Lases, gehuwd met
verkoper van 1/3Willem Claassenkoopman
verkoperSytske Lases, erfgenaam ex testamento van wijlen
erflaterwijlen Dieucke Tieerdts ongehuwde dochter


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: op de hoek van de Lammert Warndersbrug]995‑00‑00 gghuis
koper provisioneel en finaalPybe Auckes c.u.
naastligger ten oostenoud burgemeester Adema
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenBeernt Fockes* glasmaker
verkoperJochum Jochums, erfgenaam
verkoperongehuwde dochter Beerntie Jochums, erfgenaam
verkoperminderjarige Tjalling Jochums, erfgenaam
verkoperminderjarige Fokeltie Jochums, erfgenamen van hun vader
erflaterJochum Folckertswinkelier


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0052v van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen tegenover de Lammert Warndersbrug]1200‑00‑00 cghoekhuis
koperGerrit Jansen, gehuwd met
koperLijsbet Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Adema
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Jansen ijzersmid
verkoperPybe Aukes, gehuwd metmr. pan- en estrikbakker
verkoperAntie Foekes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
aanslag huurwaarde05‑02‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarGerrit Jansen
aanslag huurwaarde05‑02‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarGerrit Johannes wed.
gebruikerTjalling Fransen
aanslag huurwaarde04‑05‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002ra van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]875‑00‑00 gghuis
koper provisioneelMelle Ynses wijdschipper
naastligger ten oostenPieter Adema mr. bakker
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Adema mr. bakker
verkoperTjalling Fransen, weduwnaar vanzoutdrager
verkoperwijlen Trijntje Tjallings, namens hun kind
verkoperFrans Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerMelle Ynses
aanslag huurwaarde04‑05‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerMelle Ynses
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-184, fol. 37vFranekereind 17Melle Ynses cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderencoopman en winkelier50:9:00 cg8:8:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerClaas Norel
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerDieuwke Melles
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-214Franekereind 17huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerDieuwke Melles
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-214Franekereind 17huis
eigenaarDieuwke Melles
gebruikerJan Bolman wed.
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting04‑11‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑14‑06 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0108r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 17Franekereind NZ [staat: Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]950‑00‑00 cghuis
koperJan F. Visser, gehuwd metkoopman
koperTjietske Heeres
huurderJan F. Visser koopman60‑00‑00 cg
huurderTjietske Heeres
naastligger ten oostenFrank Helstra
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWilliam Bootstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrank Helstra
verkoperBouwe Boomsma
verkoperAaltje Douwes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-214 , pag. 47Franekereind 17Jan Visser 3‑10‑00 cg(lotten)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Eeke Johannes Koen... met Remke Siebolts Hunia op 13 mei 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1813, wonende te HRL. 1812, ovl wijk D-068, N.H., dv Johannes Simons K, en Antie Jans; huw Grote Kerk HRL 1809, huw Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812, ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Jan Folkerts Visser... V, geb ... , Eerk V, geb 12 feb 1811 HRL, Fokje V, geb ... , Gatske V, geb ... ., winkelier en ovl wijk D-068, zv Fokke Eriks V, en Gatske IJges; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812, huw ... (alles)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 115 en 179 van 17 mrt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-068Franekereind 17provisionele en finale toewijzingfl. 2322huis D-068
 
verkoperEelkje Johannes Koen (wv Jan Visser)
verkoperDoeke Jans Siersma
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Pieter Jentjes van Ruiten)
verkoperFokje Jans Visser (gehuwd met Geert Jans Panjer)
koperPieter Jentjes van Ruiten (gehuwd met Gatske Jans Visser)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Gerrit Klaasen Burghout... HRL 1795, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1823, ovl 1853; gebruiker van wijk D-068, medegebruiker is Gerrit Gobertus, varensgesel; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); G.C.B. ende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Pieter Jentjes van Ruiten... is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-068Franekereind 17wed Pieter J van Ruitenwed Pieter J van Ruitenwinkeliersche


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 03 mei 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
D-068Franekereind 17Uitmuntende en tot winkelnering zeer geschikte huizinge c.a., het Groninger Veerhuis genaamd bij de Franekerpijpen, eigenaar Klaas Rommerts, Blauw. Finaal verkocht op 3 mei 1825 in de Ooyevaar van Hendriks Feikes de Boer door mr. Jacob Hanekuyk.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 58 van 4 mei 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-068Franekereind 17provisionele en finale toewijzingfl. 2598uitmuntende winkelhuis D-068
 
verkoperHendrik Witte
koperDirk Annes Zeilmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 747Franekereind 17 Durk Zeilmaker winkelierHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Dirk Annes Zeilmaker... supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-068; VT1839; D.A.Z. eigenaar van de percelen nrs. 161-163 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-068Bij Lammert W. BrugDirk Zeylmaker41 jbestellerSneekm, protestant, gehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugLeentie de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugKlaas Zeylmaker15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugJohanna Zeylmaker6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-068Bij Lammert W. BrugWypkje W Stoker24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 5 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-068Franekereind 17Oetske Dirks Zeilmaker, overleden op 12 oktober 184134 wk (geboren 26/1/1841), overleden Franekerend D 68, dochter van Dirk Zeilmaker, besteller en Leentje de Vries, broer van minderjarige Johanna en Klaas Dirks Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 747Franekereind 17 Dirk ZeilmakerHarlingenvan voren veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Heerd van der Woudegeb 1779 Frl, huwt met IJtje Kuiper, schipper, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Wierd van der Woudegeb 1779 prov, huwt met Y. Kuiper, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. Ha18 51 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-068Franekereind 17Ytje Kuipergeb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2674 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-068Franekereind 17Leentje Klazes de Vries, overleden op 27 november 1852vrouw van Durk Annes Zeilmaker, schipper (Franekereind D 68), moeder van Klaas, zoutdrager en minderjarige Johanna Durks Zeilmaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2698 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-068Franekereind 17Petronella Jans Postma, overleden op 11 januari 1853vrouw van Klaas Durks Zeilmaker, zoutdrager (Franekereind D 68), moeder van minderjarige Leentje Klazes Zeilmaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 747Franeker-eind D-068Johanna Boom wed. R. Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 747Franekereinde D-067 Boele de Vries wachthuisje


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 747Franekereind 17 (D-067)Jan Hanzes de Boerwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Franekereind 17Vergunning tot het houden van een tapperij (Y. Sipma)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 17 Ype Sipmakasteleinf. 1800f. 1800


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2184
Franekerend 17IJ. Sipma


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 de JongGeneraal de Wetvervoer per motordienst


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17J. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17J. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1924 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 de JongGeneraal de Wetvervoer per motordienst


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17 Sipma & De JongGeneraal de Wetdagelijksche motordienst op leeuwarden


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 17IJ. Sipmastoombootondernemer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma93Stoomb.d. Leeuwarden Generaal de Wet


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 17Y. Sipma505Stoombootd. Leeuwarden Generaal de Wet


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindY. Sipma505Stoombootd. Leeuwarden Gen. de Wet


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 17, HarlingenFranekereind 17R. SipmaPrins van Oranjevervoer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 17A. (Adriaan) Stam  terug