Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 74-1524-1504-143G-059G-057


Naastliggers vanBrouwersstraat 7
ten oostenBoth Apothekerstraat 6
ten zuidenBrouwersstraat 9
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 5


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 7, HarlingenBrouwersstraat 7, HarlingenBrouwersstraat 7, Harlingen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 7 (westgevel), HarlingenBrouwersstraat 7 (westgevel)Een afbeelding van een man (bakker) die brood in de oven schuift, en bijzondere versieringen op de klokgevel.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292v van 6 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7[staat: ZZ van de kimswerderbruggen]635‑00‑00 gghuis en getimmer
koperDouue Jansen, gehuwd met
koperTrijn Sipckes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen dr. Aede van Eysinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Ballinghs de jonge, c.u.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kinswerderijp aan de oostkant van het diept]720‑07‑00 gghuis, put, bak grote plaats. Loods en een kamer daarachter in de Botapotekersstraat en een loods tussen dit huis en kamer
koperTieerd Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tieerds
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenTetting Fongers
verkoperJan Ballings te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Pytters koopt huis met grote plaats en loods, oz. Brouwersgracht, en een camer erachter in de Both Apothekerstraat, bij de Kimswerderpijp. Ten Z. Jelle Tieerds, ten N. Taeding Fongers. Gekocht van Jan Walings? van Flielandt.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0082r van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]650‑00‑00 gghuis met kamer er achter
koperJacob Pybes c.u.mr. stadstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenJelle Tierdts metselaar
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenTetten Fongers
verkoperTiaerdt Peters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pybes, mr. stadstimmerman, koopt huis met een camer erachter, tussen de 2 bruggen en de Oude Kimswerderpijp. Ten O. de Molensteeg (Pieter Molentjessteeg), ten Z. Jelle Tieerdts, ten W. de gracht, ten N. Taeding Fongers. Gekocht van Tiaerdt Pieters.


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 270r van 2 mei 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Brouwersstraat 7
requireerde en aangeverJacob Pybes, weduwnaar (1) vanmr. stadstimmerman
wijlen Dieucke Meinses
requireerde en aangeverJacob Pybes, gehuwd (2) metmr. stadstimmerman
Wypcke Annes
requirantMevis Pybes oom en gauthoriseerde curator over de vier nagelaten weeskinderen, oom en gauthoriseerde curator over
inleiding bij de boedelinventarisatie[0270r] Inventarisatie ende beschrivinge sampt warderinge ende estimatie gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jan Knijff ende Theodorus Keth bij Gerechte daertoe verordonneerde commissarien, geadsocieert met de ondergeschreven secretaris Doctore Dominico Wringer, ten huise van Jacob Pybes meester stadt timmerman, van alle de goederen uijt ende inschulden bij sijn wijlen huijsvrouue Dieucke Meinses naegelaten, ende dus lange bij hem pro indiviso beseten, ende hem weder ten tweden bedde begeven hebbende met Wypck Annes bij desen present, op 't versoeck van Mevis Pybes als oom ende geauthoriseerde curator over de vier naegelatene weeskinderen van wijlen Dieucke Meinses bij de voornoemde Jacob Pybes in echte verweckt, dat op't aengeven van de voornoemde Jacob Pybes, na dat hij den ede van getrouwicheijt daertoe staende in handen van de praesiderende burgemeester Jan Knijff heeft gepresteert om alles getrouuelijck te sullen aengeven ende is de wardeeringe gedaen door Auck Jans en Geert Willems, onse beijde gesworen wardeersters deser stede. Actum desen 11en maij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: diept tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]610‑00‑00 gghuis met een kamer erachter
koperHendrik Brunsveldt, gehuwd metschout bij nacht
koperGeertruidt Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Brunsveldt c.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhuis genaamd de Groene Molen de Groene Molen
verkoperJacob Pybes c.u.stadstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Bruinsveld, schout bij nacht van de prov. Friesland x Geertruid Jans koopt huis met een camer erachter, tussen de 2 bruggen en de oude Kimswerderpijp. Ten O. de Moolensteeg, ten Z. de koper, ten W. het diept, ten N. het huis 'de Groene Moolen'. Gekocht van Jacob Pybes, stadstimmerman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp600‑16‑00 gghuis
koperAerntie Beerns, gehuwd met
koperTrijntie Dircks
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Both Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidende heer Hendrick Bruynsvelt schout bij nacht
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirck Buwes schout bij nacht
verkoperde heer Hendrick Bruynsvelt als weduwnaar en voogd van zijn kinderen, erfgenamen van hun moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Beerns? x Trijntie Dircks koopt huis Brouwersgracht, omtrent de Kimswerderpijp. Ten Z. het andere huis van verkoper, ten N. Dirck Buwes. Strekkende naar achteren tot de openbare steeg. Gekocht van schout bij nacht Hendrick Bruynsveld, als wednr. van zijn vrouw.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 20vBrouwersstraat 7Aentje Beerns, schipsleperf. 400-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 7Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes3‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (h) Jacob Pybes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152Brouwersstraat 7huis
eigenaarDirk Arents
gebruikerDirk Arents
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152Brouwersstraat 7huis
eigenaarDirk Aenties
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152Brouwersstraat 7huis
eigenaarDirk Aentjes
gebruikerDirk Aentjes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaarvroedsm. Hoogeboom
gebruikervroedsm. Hoogeboom
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-150, fol. 69vBrouwersstraat 7burgemeester Hoogeboom cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenkoekebakker, mr.39:19:00 cg6:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaarburgemeester Hogeboom
gebruikerburgemeester Hogeboom
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150Brouwersstraat 7huis
eigenaarburgemeester Hogeboom wed.
gebruikerburgemeester Hogeboom wed.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Brouwersstraat 7huis
eigenaarJacob Jelles
gebruikerAbelius Wiersma
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Brouwersstraat 7huis
eigenaarA. Wiersma
gebruikerA. Wiersma
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-143 , pag. 88Brouwersstraat 7A. Wierdsma 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-059Brouwersstraat 7Abelius Wierdsma... (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-059Brouwersstraat 7Casper Smith... 1814, id. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815; BS huw 1814, huw 1815, ovl 1825; gebruiker van wijk G-059, kantoorbediende; eigenaar is A. Wierdsma, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-059Brouwersstraat 7A WierdsmaCasper Smithkantoorbediende


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25, 26 en 36 van 28 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-059Brouwersstraat 7provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 680huis G-059
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperPier Lammerts van der Veen


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 10 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-059Brouwersstraat 7koopaktefl. 680huis G-059
 
verkoperPier Lammerts van der Veen
koperJan Lammerts van der Veen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1575Brouwersstraat 7 Jan Veen winkelierHarlingenhuis en erf (138 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 358 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-059Brouwersstraat 7Jantje Jacobs Bijlsma, overleden op 6 april 1835dochter van Jacob Thomas Bijlsma, enterposeur (Brouwersgracht G 59) en wijlen Ymkje Hendriks Osinga, zuster van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik en Baukje Jacobs Bijlsma. Saldo fl. 38,22. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7008/375 (vermeerdering saldo met fl. 66,25). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 140 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-059Brouwersstraat 7Jacob Thomas Bijlsma, overleden op 7 december 183947 jr, hoofdcommies/entreposeur, geboren Pingjum, overleden Brouwersgracht G 59, wednr. Ymkje Hendriks Osinga, eerder wednr. NN, vader van Antje Jacobs Bijlsma (vrouw van Hendrik Baron, timmerman) en van minderjarige Thomas, Sytske, Hendrik en Baukje Jacobs Bijlsma (voogd is Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-059BrouwersgragtThomas Bijlsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtHendrik Bijlsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtAntie Bijlsma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtSytske Bijlsma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-059BrouwersgragtBaukje Bijlsma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1575Brouwersgracht G-059Jan F.V. Behrns woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2851Gedempte Brouwersgracht G-057 Jacobus Cyprianus Berndes Johsz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2851Brouwersstraat 7 (G-057)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 7 Hendrikje Hibmamodistef. 700f. 900
Brouwersstraat 7 Maaike Hibmamodistef. 700f. 900


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7174
Brouwerstraat 7Gerrit Hibma


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7623
Brouwerstraat 7Theodoor Johan Snijder


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 7G. Hibmasigarenfabrikant
Brouwerstraat 7Th.J. Snijderdir. n.v. likeurstokerij oolgaard


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 7A. Mobius692Leraar R.H.B.S.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R.J. v. Arum692Dir. R.H.B.S.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 7A.P. (Albert) Kuiper


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 7rijksmonument 20325  terug