Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 13(niet bekend)(niet bekend)B-152B-202
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 13(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-204


Naastliggers vanAnjelierstraat 13
ten oostenAnjelierstraat 15
ten oostenAnjelierstraat 17
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 11
ten noordenLiemendijk 6


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-128, pag. 11Anjelierstraat 13Bauke Beer


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0152v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Stoffels


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Harmen Heeres Bakker... 1815; eigenaar van wijk B-111; gebruiker is Heere Ages Bakker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Johannes Leggenaar... 1779 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-152Anjelierstraat 13Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 63 en 66 van 14 feb 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-152Anjelierstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 70a. het zomerhuis B-163, b. woning B-152
 
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperYbele Jans Repko
koperSikke Wijnalda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 30Anjelierstraat 13Age Heeres BakkerHarlingenhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 34Anjelierstraat 13Sikke Everts Wijnalda en mede E.koopmanHarlingenerf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Hendrik Winkoud 50 jaar, geb Koesveld en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Ytje Jans van der Haringgeb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-152Anjelierstraat 13Jan Hendriks Wenk, overleden op 4 juni 18397 jr, overleden Liemendijk B 152. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-152KarremanstraatHendrik Wink50 jweverKoesveldm, rooms katholiek, gehuwd
B-152KarremanstraatYetje van der Haring43 jTzummarumv, rooms katholiek, gehuwd
B-152KarremanstraatHarmen Wink5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Klaas Wieringageb 1803 prov, huwt met Saakje Eelkema, timmerman, A 15 jun 1853 Arum; bev r HRL 1851 wijk B-152


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Saakje Eelkemageb 1810 prov, huwt met Klaas Wieringa, A 15 jun 1853 Arum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-152


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Taeke Jans Tigchelaar... zv Jan Taekes T, en Dieuwke Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1844, bev r HRL 1851 wijk B-152, wijk F-298, wijk H-092, wijk I-006, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 30Liemendijk B-152Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 30Anjelierstraat B-202Jan Tichelaarwoonhuis en stal


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-202Anjelierstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 540woning en pakhuis met erf B-202
 
verkoper Douwe de Boer (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Dieuwke Tigchelaar)
verkoperGeertje Gonggrijp (wv Jan Tigchelaar)
verkoperTjerk de Vries (gehuwd met Eiskje Tigchelaar)
verkoperSjoerd Maneveld (gehuwd met Hittje Tigchelaar)
koperLammert Zeilmaker


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5164Anjelierstraat 13 (B-202)Lammert Zeilmakerwoonhuis


1927 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Anjelierstraat 13aW. Zeijlmaker35vetsmelterij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij
  terug