Harlingen, boeken

illustratie boeken
Alhoewel het standaardwerk over Harlingen nog niet geschreven is, zijn er al heel wat boeken verschenen met Harlingen als onderwerp. Maar er zijn niet alleen boeken uitgegeven OVER Harlingen, er zijn ook de nodige uitgegeven IN Harlingen. Als nieuwste aanvulling zijn er boeken die niet specifiek over Harlingen gaan, maar waar (iets of iemand uit) Harlingen in voorkomt. Hieronder een lijst met boeken die betrekking hebben op Harlingen, of er gedrukt/(mede-)uitgegeven zijn.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:16Boeken     324 over Harlingen     540 gedrukt/uitgegeven in Harlingen     35 waar Harlingen in voorkomt   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  titel
ondertitel
schrijver drukker/uitgever plaats jaar  

150 jaar Harlinger Courant 150 jaar Harlinger Courant
Een ouwe, vertrouwde gast
door: Wal, Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 2002

20 realisten : hedendaagse schilderkunst uit Nederland
Uitg. naar aanleiding van de tentoonstelling '20 realisten - hedendaagse schilderkunst uit Nederland' in Galerie de Vis (Harlingen), 21 maart-2 mei 1987, Inter Art Galerie Reich (Keulen), 8 mei-3 juni 1987 en Kunstbeurs Basel, 17-22 juni 1987
door: Visser , Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1987

30 Jaar Lanenkaatsen Harlingen 30 Jaar Lanenkaatsen Harlingen
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1980

400 jaar Willem Barentsz 400 jaar Willem Barentsz
door: Hacquebord, Louwrens uitg: Flevodruk Harlingen 1996

75 jaar VV Harlingen 75 jaar VV Harlingen
Fotoboek Voelbalvereniging Harlingen
door: Haan, Jorrit, & bestuur VV Harlingen uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Aan ... Mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette, enz.
bij zijne aanvaarding van het burgemeesterschap der stad Amsterdam, den 2den van sprokkelmaand 1781
door: Nieueboer, L. uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1781

Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1782

Aanmerkelige Voyagie na de Oost-Zee ... : Mitsgaders het bedriif der Deensche en Sweedsche Kriigsmachten, zo der Zee als te Lande. Alles in den Jare 1676 voorgevallen
By maniere van Dagverhaal in riim beschrewen
door: uitg: Foppeszoon, Foppe Harlingen 1677

Aanmerkelike voyagie na de Oostzee
vervattende vele en vreemde ontmoetingen, ook fraije bedenkingen, zoo over 't uitvaren , en de verrichtingen, als wederkeeren van 's lands hulpvloote onder Kornelis Tromp : mitsgaders het bedrijf der Deensche en Sweedsche kriigsmachten, zo ter zee als te
door: Foppeszoon junior, Foppe uitg: Galama, Hero Harlingen 1677

Aanspraak van den H.E.G. heer Commissaris des Konings in de provincie Friesland, J.E. van Panhuijs, bij de onthulling van het monument voor Dr. Simon Stijl
op het stadshuis te Harlingen, den 29 december 1860. Antwoord van den E.A. heer burgemeester van Harlingen, P. Adama Zijlstra
door: Cool, P. uitg: Plaats, van der Harlingen 1860

Ad legem Falcidiam commentarivs, quo multa iuris Iustinianei loca exponuntur
door: Voorda , Jacobus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1730

Adversariorvm libri IV
door: Heinsius , Nicolaus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1742

Adversiarorum Libri IV. Nunquam antea editi. In quibus plurima veterum Auctorum; Po?ctorum praesertim, loca emendatur & illustratum. Subjiciuntur ejusdem notae ad Catullum et Propertium nunc primum productae
Curante Petro Bumanno, Juniore, Histor. Eloq. & Po?tic; in illustri frisoum Academia Franequeran? Proffessore ordinario, Qui praesationem & Commentarium de Vita Nicolas Heinsii adjecit
door: Burmann, Pierre uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

Advies van het hof Provinciaal, van Friesland Advies van het hof Provinciaal, van Friesland
aangaande de wettigheid van den hoogen krygsraad, zo in 't algemeen, als byzonder met betrekking tot den Vaandrig de Witte, beschuldigd van hoog verraad. : In dato den 6 Jan. 1783 ..
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1783
klik hier voor een plaatje

Advocatus Advocatus
door: Bouricius, Jacobus uitg: Galama, Hero Harlingen 1666
klik hier voor een plaatje

Afscheidsrede van Ds. J.W. van der Linden
uitgesproken in het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, op zondag 15 september 1912
door: Linden, Ds. J.W. van der uitg: Zwaag, van der Harlingen 1912

Algemeene beschouwingen over strand- en oeververdediging
door: Pateer, A. uitg: Land Harlingen 1894

Algemeene geschiedenis der geheele waereld, sedert derzelver schepping
tot op den tegenwoordigen tyd, in een kort bestek gebragt, en opgehelderd met konstplaaten
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1796
klik hier voor een plaatje

Alle volgeestige werken
bestaande in: I. Wetsteen der vernuften, of Bequaam middel om van alle voorvallende zaken aardiglijk te leeren spreken. II. Jok en Ernst, dat is Allerley deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadzels, spreuken, vragen, antwoorden, gelijkenissen et
door: Brune (de jonge), Jan de uitg: Galama, Hero Harlingen 1664

Alle volgeestige werken van Jan de Brune de jonge Alle volgeestige werken van Jan de Brune de jonge
bestaande in: I. Wetsteen der vernuften [...], II. Jok en Ernst [...], III. Honingbye [...], ten deele noit te vooren gedrukt.
door: Brune (de jonge), Jan de uitg: Galama, Hero Harlingen 1672

Alle volgeestige werken van Jan de Brune de jonge Alle volgeestige werken van Jan de Brune de jonge
bestaande in: I. Wetsteen der vernuften [...], II. Jok en Ernst [...], III. Minne-dichten, IV. Kusjes, V. Gezangen, VI. Christus gebooren, verlooren, VII. Opdracht Brieven, VIII. Minnepraat, etc.
door: Brune (de jonge), Jan de uitg: Galama, Hero Harlingen 1665

Amsterdam in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven
Om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar
door: Kok, J.;Fokke, J. uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1788

Amsterdam, in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeeringe beschreeven
om te dienen ten onmiddelijken vervolge op het werk van Jan Wagenaar
door: Wagenaar, Jan;Stijl, Simon uitg: Plaats, van der Harlingen 1802

Amsterdamse zeemans-praatje, het
door: uitg: Verhoeven, Abraham Harlingen 1652

Animadversiones sacrae profanae
Ad selecta Novi Foederis, scriptorumque exterorum Gr?corum loca
door: Horreus, Gerardus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1749

Antwoord op de rede van den heer ter Laan betreffende de ambachtsschool te Harlingen op 18 Dec. 1909
door: Hannema Lzn., S.;Bakker, S. uitg: Houtsma, W. Harlingen 1910

Antwoord van de Collegianten, der stad Harlingen: aan Tarquinius Poppinga, Dienaar des Woords tot Pieterbuuren Antwoord van de Collegianten, der stad Harlingen: aan Tarquinius Poppinga, Dienaar des Woords tot Pieterbuuren
op zijn aanspraak aan haar gedaan, in de dedicatie van zijn boek, genaamt De heerlijkheyd Gods, en op het boek zelfs
door: uitg: Heris, Hero Harlingen 1684

Antwoord van Petrus Camper aan zynen vriend N.C.R.***** C.F.
behelzende eene sentimentaale apologie, en tastbaar bewys van niet te zyn de edelmoedige eigenerfde in een der V deelen
door: Camper, Petrus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1778

Apollo courantier, of Mijne reize na den maaltijd
voorgelezen bij de departementen Harlingen en Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
door: Ottema, Jan Gerhardus uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1834

Arme-voogd ion tijdt van dierte, ofte stichtelijke bedenkingen over de woorden Pauli, Rom XII. vers 13:
eerst by-een-gestelt, gepredikt, ende nu tot algemeene troost ende nuttigheyt in druk gemeen gemaakt
door: Reneman, Daniel uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1663

Arnobius d'Afrikaner tegen den Heydenen : vervat in Zeven Boeken
uyt het Latijn vertaalt, door Joachim Oudaan
door: uitg: Galama Harlingen 1677

Articul-brief ende instructie rakende den oorlogh ter zee
waer na alle en een yegelyk, het zy admirael, vice-admirael, capiteynen, lieutenanten, edelluyden, schippers, officiers, soldaten en gemeene matroosen ter zee dienende, hen te reguleren hebben, op de straffen, poenen, boeten en correctien daer inne begrep
door: uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1756

Articulen en ordonnantien op't stuck van de wacht by de bevel-hebberen der stede Harlingen ingestelt Articulen en ordonnantien op't stuck van de wacht by de bevel-hebberen der stede Harlingen ingestelt
Ende by Burgemeesteren ende Raden geapprobeert
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1678

Artz der moeders, De Artz der moeders, De
in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen om het gestel van jonge kinderen voor te bereiden tot een gezond, lang, en gelukkig leeven
door: Smith, Hugh uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1771

Astrea. Friesche lierzang
by gelegenheid van het gebeurde te Utrecht den tweeden van oogstmaand 1786
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1786

Aurea libertas, ofte Gulden vryheid der stadt Harlinghen [...] beraemd, met overrroepinge der ingesen e[!] [...]
door: uitg: Sweerssz, Gerrit Harlingen 1635

Batavia de hoofdstad van Neerlands O. Indien
in derzelver Gelegenheid, Opkomst, voortreffelyke Gebouwen, Hooge en Laage Regeering, Geschiedenissen, Kerkzaaken, Koophandel, Zeden, Luchtgesteldheid, Ziekten, Dieren en Gewassen, beschreeven (4 delen)
door: uitg: Plaats, van der Harlingen 1772

Batavia, de hoofdstad van Ne?rlands O. Indien
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1782

Bedenkingen van een waar beminnaar van zijn vaderland, over't afvorderen van schavergoeding [...] weegens voormalige niet vaderlandsche gedragingen
door: Beucker Andreae, Daniel Hermannus uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1795

Beelden-galerij der heimwee-kranken
uit het Hoogduitsch; 3 deelen
door: Salis, U. von uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1826

Beginselen van Gods koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkryk Gods is rechtvaardig, en vrede, en blijdschap door den Heilige Geest, de Beginselen van Gods koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkryk Gods is rechtvaardig, en vrede, en blijdschap door den Heilige Geest, de
Met 26 prenten van Jan Luyken
door: Huygen, Pieter uitg: Boncq, Simon Pietersz Harlingen 1689
klik hier voor een plaatje

Beitrag zur Illustration des durch die Dasselfliege verursachten Schadens, und die Bek?mpfung derselben beim Rindvieh, ein
proefschrift, Bern, diergeneeskunde
door: Vries, Herman Jacobs de uitg: Harlingen 1910

Beknopte historie van 't vaderland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767
4 delen
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1776

Beknopte historie van Engeland tot 1728 Beknopte historie van Engeland tot 1728
van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1728.
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1771

Beknopte historie van Frankrijk tot 1764
deel 1
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1771

Beknopte huishoudelyke hovenier
door: Knoop, Johann Hermann uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1762

Bergers van de lange deining Bergers van de lange deining
door: Dijk, Oene van uitg: Flevodruk Harlingen 1987

Beroemde Nederlanders: leesboek voor de lagere scholen
door: Jansen, J.F. uitg: Behrns, J.F.V. Harlingen 1869

Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd, De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd, De
12 delen
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1787

Beschouwingen over de haven van Harlingen met daarin aan te brengen verbeteringen
door: uitg: Houtsma, W. Harlingen 1897

Beschouwingen over het geboorte- en kindersterftecijfer van Nederland gedurende het tijdvak 1876-1899
proefschrift UVA, Amsterdam
door: Rombouts, Karel Herbertus uitg: Harlingen 1902

Bestekken van Aanbouw van Oorlogscheeps-Hollen van Zeventig en Zestig Stukken Kanon
door: uitg: Plaats, van der Harlingen 1781

Bevrijding van Harlingen Bevrijding van Harlingen
Uitgave 'Centraal Comite 1945'
door: Drost, F. uitg: Flevodruk Harlingen 1975

Bezwaar-redenen, om welke het stipt leezen van de Eerste Vraage in het Formulier van den Kinderdoop den Bedienaaren van het H. Evangelie door geen Synodale besluyten behoorde opgedrongen te worden Bezwaar-redenen, om welke het stipt leezen van de Eerste Vraage in het Formulier van den Kinderdoop den Bedienaaren van het H. Evangelie door geen Synodale besluyten behoorde opgedrongen te worden
verm. met eene voorgaande verhandelinge van het gezach en gebruyk der liturgi-formulieren
door: Venema, Herman uitg: Plaats, Folkert Jansz van der Harlingen 1729

Bibel, inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament, den
Naar de uitg. van M. Lotter en N. Biestkens (Diest)
door: uitg: Putte, van Harlinghen 1579

Bij nadere kennismaking Bij nadere kennismaking
door: Harlingen, R. van (ps. Reinder Blijstra) uitg: Bezige Bij Utrecht 1944

Bijbel voor jongelieden, De
Handleiding om Bijbelsche verhalen met kinderen te bespreken : vooral ten dienste van Zondagscholen
door: Oort, H. en Hooykaas, I. uitg: Behrns Harlingen 1871

Bla bla Bla bla
Galerie/Stichting De Blauwe Hand
door: Panhuysen e.a., Paul uitg: 1964

Boeck der Zee-rechten, inhoudende dat hoochste ende oudste Godtlantsche Water-recht dat de gemeene Cooplieden ende Schippers geordineert ende ghemaeckt hebben tot Wisbuy, 't
de zeerechten gemaekt by Keyser Carel, alsmede ten tijde van Koninck Philippus de derde ... : doch zijn hier by gevoecht de willekeuren en costuymen van de binnenlantsvaerders van Amsterdam
door: uitg: Vlasbloem, Louys Harlingen 1646

Breuke der dochter Zions
ter occasie van de jongste tweespalt der hooger regeeringen in Freieslant vertoont in eenige bedenkingen over Richt. 21 ver 25
door: Reneman, Daniel uitg: Harlingen 1673

Breydel voor heerschende muytzucht
door: Irenophilus uitg: Plaats, van der Harlingen 1748

Brief aan de schryvers der Nederlandsche Bibliotheek
dienende ter aanwyzing der begaane mislagen van den hoogleeraar M. Tydeman, in zyn berigt nopens het Historisch Vertoog over de Openbaaring, geplaatst in dat maandwerk, D. VI., no. 10, bl. 550, en ter verdediging van des drukkers aantekening onder de twee
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1779

Brief aangaande de Verdraagzaamheit, een
door: Locke, John uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1730

Brief van A. Ypey aan den wel-edelen eigen-erfden in een der vyf deelen, Schryver der Voorrede voor de verhandeling over de Vyfdeelsdyken van den heere Grave van Wassenaar Twickel ...
door: Ypey, Adolf uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1778

Brief van een’ vriend te Amsterdam aan zynen vriend in Friesland
over de liefde tot het vaderland, en de middelen om deeze edele zucht in de harten der landzaaten op te wekken en aan te kweeken
door: Philopatrius uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1781
klik hier voor een plaatje

Brief van Pius Logophilus aan een zijner vrienden wegens de beroeringen te Huizen
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1750

Brief wegens den oorspronk en de gevoelens der z.g.n. ernstigen
door: uitg: Schiere, B. Harlingen 1758

Brieven over Duitschland : betreffend deszelfs Gebruiken, Ziden Gosdienst, Reggering, Koophandel, Konsten en Oudheden
Met en Berigt van de Hoven van Meklenburg
door: Nugent, Thomas uitg: Plaats, van der Harlingen 1769

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend
ter beoordeeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren
door: Philadelphus is pseudoniem van Paulus Bosveld uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1782
klik hier voor een plaatje

Brieven, behelzende een berigt aangaande den koophandel Brieven, behelzende een berigt aangaande den koophandel
de scheepvaart, inkomsten en krygsmagt van Rusland, beneffens een verhaal van den Russischen oorlog tegen de Turken in den jaare MDCCXXXV
door: Algarotti, Francesco uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1770

Bruilofts-gedichten voor den heere J. Oosterbaan en de jufvrouw G. Schellingwou
door: uitg: Harlingen 1760

Bruilofts-gedichten voor den heere Jan Roorda ... en de juffrouwe Anna Vermeersch Bruilofts-gedichten voor den heere Jan Roorda ... en de juffrouwe Anna Vermeersch
in den huwelyken staat bevestigd binnen Harlingen den 19den van Sprokkelmaand 1730
door: uitg: Plaats, Folkert Jansz van der Harlingen 1730

Bruilofts-gedichten voor den heere Reiner Dirkz. Fontein en jongkvrouwe Alida Jans Bruilofts-gedichten voor den heere Reiner Dirkz. Fontein en jongkvrouwe Alida Jans
in den Echt vereenigt, den 24sten van Grasmaand 1729
door: uitg: Plaats, Folkert Jansz van der Harlingen 1729

Bruilofts-gedichten voor den heere Sybrand Pieters Feitama, en de jongvrouwe Neinke Willems Mouter
in den egten staat bevestigd ... den 16den van Wintermaand 1730
door: Dirksz e.a., G. uitg: Plaats, Folkert Jansz. van der Harlingen 1730

Captivus, sive enchiridion defensionum
door: Bouricius, Jacobus uitg: Galama, Hero Harlingen 1665
klik hier voor een plaatje

Carte vande Oost ende Westzee, die
vanden Vermaerden Stuerman Goeyvaert Willemsen van Hollensloot, welcke hij dickmael hermaeckt en verbetert heeft
door: Hollensloot, Goeyvaert Willemsen van uitg: Janszen, Peeter Harlingen 1594
klik hier voor een plaatje

Catalogus bibliothecae, insignem praestantissimorum atque optimae notae librorum adparatum complexae
quos collegit ... Joannes Stinstra ... : quique omnes publica auctione distrahendi exponuntur Harlingae, in aedibus defuncti
door: uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1790

Christelijke leerredenen
door: Ploeg, H. van der uitg: Ruiter, F. de Harilngen 1813

Clarissa, of de historie van eene jonge juffer, waarin de gewigtigste belangen des gemeenen leevens vervat zijn
uit het Engelsch [van Samuel Richardson] naar den derden dr. vert. door Joannes Stinstra
door: Richardson, Samuel uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1752

Collegie 'Zeemansvoorzorg' te Harlingen : 1851-1931, Het
door: Hannema, A.E. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1931

Colloquium Proci et Puellæ Colloquium Proci et Puellæ
Dat is; Een bespreck oft vryage, tusschen een vryer ende vryster, handelende van den echten-staat.
door: Erasmus, Desiderius uitg: Fettjesz., Jelle Harlingen 1627

Commentarius ad canticum Mosis Deut. XXXII. cum prolegomenis
door: Vitringa , Campegius uitg: Plaats, F.J. van der Harlingen 1734

Commentarius ad Genesin
door: Haitsma, Aggaei uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1766

Commentarius legum fundament. Foederati Belgii
door: Trotz , Christian Henr. uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1778

Comoedia Plutus
adiecta sunt scholia vetusta ; recognovit ad veteres membranas, variis lectionibus ac notis instruxit, et scholiastas locupletavit Tiberius Hemsterhuis
door: Aristophanes uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1744

Continueerende geschillen onder de protestanten in Zwitserland, de
door: uitg: Schiere, B. Harlingen 1757

Contract Social
Naar den egten druk uit het Fransch vertaald, en met veele Aantekeningen vermeerderd
door: Rousseau, J.J. uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1796

Corte ende clare belijdinge en[de] schriftelijcke aenwijsinghe ... vander menschwerdinghe ous [sic] liefs Heeren Jesu Christi ..., een
gheschreuen aenden heeren h. Johan a Lasco, met tsamen zijnen medehulperen binnen Embden, anno 1544.
door: Simons, Menno uitg: Putte, Peter van Harlingen 1570

Cypres-kroon gevochten om het hoofd van ... Willem van Haren ... oud grietman van 't Bild
vermaard door de hoogste bedieningen in ons vaderland ... gestorven den XV. van April nieuwe stijl ... en door ... Zacharias Huber ... in eene lijk-reede beklaagt op den XXI. van Junius 1708
door: Braam, C.G. uitg: Marnstra, Pieter Harlingen 1708

Dìt is Harlingen Dìt is Harlingen
door: Wal, Henry Drost en Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen, in Straat-Davids
De togt van de equipagie met sloepen over en langs het ijs, en overwintering van dezelve in het noordelijk gedeelte van Groenland. / Door Klaas Hoekstra; met eene kaart van Straat-Davids
door: Hoekstra, Klaas uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1828

Dankbare Vriezen aan geheel Nederland, De : dichtstuk
door: Moens, Petronella uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1828

Dat... heb ik nooit geweten Dat... heb ik nooit geweten
Eerder verschenen als artikelenreeks in de Harlinger Courant
door: Elsinga, Y.J. uitg: Harlingen 1995

Deductie van de redenen en motiven, die de oude en wettelijcke Heeren volmachten, ende Gedeputeerde Staten, van de provintie van Frieslandt, Deductie van de redenen en motiven, die de oude en wettelijcke Heeren volmachten, ende Gedeputeerde Staten, van de provintie van Frieslandt,
bewoogen ende genootsaeckt hebben hunne provisionele vergaderingen te houden binnen de stadt Sneeck
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1672

Deductie van Jan Tamboeser, H. de Waard en E.M. van Beijma
als wettig gestemde volmagten ten landsdage wegens de stad Harlingen op en tegens Sijds Schaaff raad in de vroedschap derzelven stad
door: uitg: Harlingen 1787

Dichtkundige laurieren gevlogten op de zegenrijke wapenen van Z.M. Frederik III, met een rouwklagt op den dood van den Pruisischen veldmaarschalk v. Schwerin
alsook een zamenspraak tusschen een krijgsgevangen Oostenrijksche en een Pruisische officier
door: uitg: Schiere, B. Harlingen` 1757

Dissertationes ad vaticinia Danielis emblematica cap. II, VII, et VIII
door: Venema , Hermannus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1745

Dissertationum sacrarum, libri tres in quibus de rebus varii et selecti argumenti libere disputatur
door: Venema, Hermannus uitg: Plaats, F.J. van der Harlingen 1731

Doleancen, by de in-ghesetenen van Frieslandt ingebraght Doleancen, by de in-ghesetenen van Frieslandt ingebraght
over de abusen in den staet van regieringhe in-gesloopen, met de Reformatie, resolutie ... van dien by de ... Staten der selver Provintie daer op genomen, nae de Copye, voor Gerrit Auckes, stads timmerman tot Harlingen
door: uitg: Auckes, Gerrit Harlingen 1627

Doleancen, by de ingesetenen van Vrieslant inghebracht
over de abusen inden staet van regieringhe ingheslopen, met de Reformatie, resolutie, ende approbatie van dien, by de E. E. Mog. Heeren Staten der selver Provincie, daer op ghenomen
door: uitg: Auckes, Gerrit Harlingen 1628

Donderslag tegens alle godloosen, rebelschen onbekeerde predikanten en patriotsche rebellen
door Johannes Mecima, drogist & chimist ... tot Harlingen
door: Mecima, Johannes uitg: Harlingen 1787

Dood voor ogen ziende, de Dood voor ogen ziende, de
Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip "Harlingen"""" in Straat Davis"
door: Hoekstra, Klaas uitg: Flevodruk Harlingen 2006

Doop der kinderen verworpen en der bejaarden verkoren, De
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1782

Drietal afscheids-preken
door: Boekeren, Rinse Koopmans van uitg: Houtsma Harlingen 1862

Eedele salutatie, ende een getrouwe groetinge aen u Charles Stuart, een
door: Fox the younger, George uitg: Jansen, Reiner Harlingen 1679

Een drietal gekroonde prysverhandelingen over de vraage of het voor de provincie van Friesland voordeliger zy, den uitvoer van hooi ééns voor al te verbieden; of wel voor altoos onbepaald open te stellen?
Dan wel of het beter zy, dat de wetgever na gelegenheid den uitvoer bestiert; en welk jaartyd tot die bepaaling, met betrekking tot de veehoedery, de geschiktste zy? : door eene maatschappij van tien leden den 20 April 1780 voorgesteld ...
door: Ypeij, Nicolaas;Alta, Eelki;Meinerts, Sjoerd uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1781
klik hier voor een plaatje

Een van ons allen! Een van ons allen!
De biografie van een ondernemende Friese boer
door: J.O. Kingma uitg: Harlingen 2001

Eere en leere van David Kleman verdedigd, door den Magistraat en Kerkenraad van Voorburg, en drieledig quaeritur van een aanzienlyk rechtgeleerde, nopens de ernstige waarschouwing van Prof. van Drunen en den saamenspraaken van een ongenoemden schryver...
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1776

Eerste beginselen van de waarheit die na de Godzaligheid is Eerste beginselen van de waarheit die na de Godzaligheid is
Getrokken uit het Kort begrip der waare Godtgeleertheit.
door: Siccama, Henricus uitg: Schotsman, F. Harlingen 1733

Elegia ad patriam, cum gloriosissimo Francorum rege, Ludovico XVI, nuper pacto foedere jure exsultantem
door: Slothouwer , Valentinus uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1786

Epistola ad virum celeberrimum P. Wesseling qua duas clementis epistolas, a Cl. Wetstenio ad calcem N.T. nuper publicatas
et Epistola secunda de genuinitate epistolarum clementis a Cl. Wetstenio publicatarum ad virum longe celeberrimum T. Hemsterhuis
door: Venema, Herman uitg: Plaats, Folkert Jans van der Harlingen 1754

Epistolarum ab illustribus & claris viris scriptarum centuri? tres Epistolarum ab illustribus & claris viris scriptarum centuri? tres
door: Gabbema, Simon Abbes uitg: Galama, Hero Harlingen 1663

Fabelen van J. de la Fontaine / in Nederduitsche vaerzen
door: La Fontaine, Jean de uitg: Plaats, van der Harlingen 1803

Fan in skipke en syn kammeraten
Út it Nederlânsk oerset troch Sybe Krol
door: Visser, Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1983

fato Nadabi et Abihu libellus singularis, de
1818 - 1918
door: Scheltinga, Theodorus uitg: Plaats, van der Harlinga 1742
klik hier voor een plaatje

Fatsoenlijke wereld in het licht gesteld, de
naar het Engelsch
door: Owen, J. uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1806

Feestgalm op den algemeenen vreugdedag, gevierd binnen Harlingen, den 2 juny 1802
door: Stijl, Simon uitg: Harlingen 1802

Feestlied voor den Koninginnedag
Voor 2 zangstemmen (of 2-st. koor) en piano
door: Hopman-Kwast, N.C. uitg: Land Harlingen 0

Fraagprikken en hoepelstokken
Geschiedenis en recepten van Terschellinger gerechten en hedendaagse variaties daarop
door: Schol, Ankie uitg: Flevodruk Harlingen 1995

Friesche sterre-konst
ofte een korte, doch volmaeckte Astronomia, met de nuttigheden van dien / uit eygene speculatien uytgewerkt
door: Holwarda, Johannes Phocylides uitg: Galama, Hero Harlingen 1663

Friesche sterre-konst Friesche sterre-konst
ofte een korte, doch volmaeckte astronomia, met de nuttigheden van dien
door: Holwarda, Johannes Phocylides uitg: Schouwenburg, Jan Hessels Harlingen 1652

Friesche sterre-konst
vervatende, in twee deelen, een kort, doch volmaeckt begrijp der gantscher astronomia, met de nuttigheden van dien
door: Holwarda, Johannes Phocylides uitg: Jansz, Hendrik Harlingen 1650

Friese expressionisten : werken na 1945
Catalogus van de gelijknamige tentoontoonstelling in Galerie De Vis, Harlingen, 10 juni t/m 26 augustus 1989, en Gemeentemuseum Roermond 23 september t/m 29 november 1989
door: Visser , Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1989

Friese landschap : gezien door 20 hedendaagse kunstenaars, Het Friese landschap : gezien door 20 hedendaagse kunstenaars, Het
Deze uitg. is ontstaan n.a.v. de jubileumtentoonstelling 'Het Friese Landschap', (Vijf jaar Galerie De Vis te Harlingen)
door: Visser , Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1986

Gaan jou met een Singeltsje om Gaan jou met een Singeltsje om
en meer Harlinger liedjes
door: Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden uitg: Flevodruk Harlingen 2013

Gans omspoeld door zilte baren Gans omspoeld door zilte baren
De waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand
door: Poort Jzn., J. uitg: Flevo Harlingen 1966

Gants duytlijck en[de] bescheyden antwoort : an. 1556 wt waerheyt en[de] cracht ... vervatet, op Martinij Microns antichristliche leere ende onwarachtige valsche verhael ..., een
met noch een hertgrondelijcke scherpe sendtbrief ...
door: Simons, Menno uitg: Putte, Peter van Harlingen 1580

Gebleven Gebleven
Harlinger zeelieden in WO II
door: Wal, Johan van der uitg: Wijnen, van Franeker 1995

Gedagten over den voor eenigen tijd uitgekomenen brief van Joan vanden Honert, T. H.soon, aan Joannes Stinstra, door den laatstgemelden aan het gemeen medegedeeld
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

Gedeballoteerd : Indisch blijspel in 3 bedrijven
door: Schuil, J.B. uitg: Land Harlingen 1905

Gedenkstuk in poezij over de verbazende ziekte en sterfte onder de menschen in 1826, bijzonder in Vriesland, Groningen en eenige ommelanden
door: Hoekers, W. uitg: Harlingen 1827

Gefechtstand 'Engelsche Tuin' Harlingen Gefechtstand 'Engelsche Tuin' Harlingen
Commandopost Verbindingen 1940-1945
door: Manshande, Dick W. uitg: Grafisch Centrum Harlingen Harlingen 2008

Gelukkige toestand van Friesland, afgescheiden van de tegenwoordigen verdeeldheden, betoogd, de
door: Gratama, mr. S. uitg: Harlingen 1795

Geneeswyze van de ziekten en kwalen der Paarden bestaande meestal uit eenvoudige onkostbare geneesmiddelen
door: Vitet uitg: Plaats, van der Harlingen 1775

Geographische, natuurkundige en historische berichten over Asië, Africa en America, getrokken uit de stigtelijke brieven en reisbeschrijvingen der Jesuieten
uit het Fransch, dl. I
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1769

Geschiedenis der kolonie Suriname
Geheel op nieuw samengesteld door een gezelschap van geleerde Joodsche mannen aldaar
door: Nassy, D. de;Cohen, I. uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1791

Geschiedenis van de apostelen in gesprekken, de
door: Hoekstra, F. uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1818

Geschiedenis van de nieuwe haven te Harlingen en van den stroomleidenden dam op de Pollen, De
door: Donath, C.D. uitg: Land Harlingen 1889

Geschiedenis van Jezus in gesprekken, de
door: Hoekstra, F. uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1815

Geschiedenissen behoorende tot de moederkerke in Emden en Oost-Friesland Geschiedenissen behoorende tot de moederkerke in Emden en Oost-Friesland
behelzende een naamlijst der leeraars, die de verbeeterde belijdenisse der genaden-leere in de dorpen van 't Emder amt en de heerlijkheid Risum verkondigd hebben
door: Harkenroth, Eelhart Folkert uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1726

Geschiedkundig verslag van den ganschen loop der in 1779 te Harlingen geheerscht hebbende ziekten, en historie van de dysenterie die in 1779 te Harlingen heftig gewoed heeft
met een voorbericht uitgeg. door M. van Geuns
door: Stinstra, S. uitg: Harlingen 1780

Gevonden brieven-tas met patriottische stukken, kunnende als een elfde vervolg, op de Nederduitsche en Latynsche Keurdigten, aangemerkt worden, De
verloren door G. M., gevonden door iemand, die zich ondertekent Quid pro quo
door: uitg: Boer, Leonard de;Gryf, Willem de Harlingen 1782

Gewaande huwelyk, of De bedriegster ontmomd, Het
Kluchtspel : zynde een waare Historie, en een veritabel geval, onlangs door zekere Delfsche juffer of bedaagde vryster listelyk uitgevoerd
door: Schiere, B. uitg: Schiere, Bouwe Harlingen 1758

Geweldige en onrechtvaardige overheerschinge, van den grootmagtigen griffier Hanso Godefried Gonggryp en anderen te Harlingen
aangedaan aan de opper-chirurgijn C.L. von Aussen
door: C.L. von Aussen uitg: 1796

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?
door: Cras, Hendrik Constantijn uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1795
klik hier voor een plaatje

Gewigtigste geschiedenissen des Bybels, De Gewigtigste geschiedenissen des Bybels, De
afgebeeld in twee honderd en vijftig printverbeeldingen .. . en ... met eene zaaklyke uitbreiding opgehelderd
door: Hamelsveld, Ysbrand van uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1791
klik hier voor een plaatje

Gezangen ten bruilofte van den heere Meille Toussaint j.u.d. en mejuffer Atje Haitsma Gezangen ten bruilofte van den heere Meille Toussaint j.u.d. en mejuffer Atje Haitsma
in den echt vereenigd binnen Franeker den 31 van Lentemaand des Jaars MDCCLXV.
door: Backer, J.A.;Lille, W. de uitg: Hoogland en zoon, wed. Jan Harlingen 1765

Gids voor de Zuiderzeewerken Gids voor de Zuiderzeewerken
door: W., S. uitg: Poort, Nico Harlingen 1930

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
door: Ferwerda, dr. S. uitg: Oudeboon Harlingen 1925

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
door: Ferwerda, dr. S. uitg: Oudeboon Harlingen 1923

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
VVV Harlingen
door: uitg: Harlinger Drukwerk Centrale Harlingen 1935

Godsdienstige vertoogen
door: Hoekstra, F. uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1800

Gouden' appelen voor iongh-mans ende ionge-dochters Gouden' appelen voor iongh-mans ende ionge-dochters
Tr. from the English into Dutch by D. Montanus
door: Brooks , Thomas uitg: Galama, Hero Harlingen 1667

Goudmijn om de waare Langte uit de waare Breedte te vinden, de
door: Edsgers, Cornelis uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1761

Grondwetten van de Vereenigde Nederlanden
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1778

Groot is Uw trouw o Heer Groot is Uw trouw o Heer
Geschiedenis van de Baptisten Gemeente Harlingen 1902-2002
door: Blank e.a., E. uitg: Harlingen 2002

H.A.R.E.T.O. H.A.R.E.T.O.
Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
door: uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1931

Haaien voor Nabatoe Haaien voor Nabatoe
door: Harlingen, R. van (ps. Reinder Blijstra) uitg: Bezige Bij Utrecht 1944

Handel en Industrie in Harlingen Handel en Industrie in Harlingen
door: Wijga, Enne uitg: Houbijn, R. Harlingen 1954

Harlingen Harlingen
informatie
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1972

Harlingen Harlingen
door: uitg: Harlingen 1960

Harlingen '99 Harlingen '99
Wer de dyk it lan omklammet
door: V.V.V. Harlingen uitg: Flevomedia Harlingen 1999

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 1
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2013

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 2
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2014

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 3
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2015

Harlingen 700 jaar stad Harlingen 700 jaar stad
Gedenkboekje, waarin tevens opgenomen een aantal beschouwingen over de economische toekomst van Harlingen
door: uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1934

Harlingen : de vermaerde zeestad Harlingen : de vermaerde zeestad
door: Marseille, Theo uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Harlingen als havenplaats Harlingen als havenplaats
aangeboden door Vereeniging ter Bevordering van Handel, Scheepvaart en Nijverheid
door: uitg: Oudeboon Harlingen 1920

Harlingen en de Tweede Wereldoorlog Harlingen en de Tweede Wereldoorlog
Van crisis tot wederopbouw
door: Norg, Jan uitg: Flevodruk Harlingen 2005

Harlingen en haar Bruine Vloot Harlingen en haar Bruine Vloot
impressies van de historische zeilvaart
door: Wal, Johan van der uitg: Wever Harlingen 2002

Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje
Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer
door: Wielenga, S. uitg: Land Harlingen 1910

Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee
door: Sytema, Fokke uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Harlingen in de loop der eeuwen Harlingen in de loop der eeuwen
een stem uit het verleden
door: Poort Jzn., J. uitg: Flevodruk Harlingen 1954

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
1e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1946

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
2e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1965

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
3e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1980

Harlingen in woord en beeld Harlingen in woord en beeld
door: Drost, Fokke uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Harlingen toentertied 2 Harlingen toentertied 2
door: Oever, Hein van den uitg: Bambach Harlingen 2007

Harlingen voelt zich bedreigd Harlingen voelt zich bedreigd
De waterkeringswerken te Harlingen; Bezwaren tegen uitvoering der bestaande plannen
door: Havenbrugcomite, het uitg: Harlingen 1956

Harlingen weerspiegeld Harlingen weerspiegeld
door: Wal, Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 1989

Harlingen, mien stadsje 1 Harlingen, mien stadsje 1
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1970

Harlingen, mien stadsje 2 Harlingen, mien stadsje 2
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1974

Harlingen, mien stadsje 3 Harlingen, mien stadsje 3
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Harlingen, mien stadsje 4 Harlingen, mien stadsje 4
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Harlingen, mien stadsje 5 Harlingen, mien stadsje 5
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2007

Harlingen, mien stadsje 6 Harlingen, mien stadsje 6
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Harlingen, mien stadsje 7 Harlingen, mien stadsje 7
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2011

Harlinger Admiraliteits Almanach Harlinger Admiraliteits Almanach
Naar den Nieuwen Stijl, Over het Schrikkel-Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1776
door: uitg: Hoogland, Frederik Harlingen 1776

Harlinger comptior almanach, na den nieuwe stijl
Over 't jaer... : Voorsien met de voornaamste jaar-merkten
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1707

Harlinger Liedjes Harlinger Liedjes
door: Meer, Dico van der;Kroon, Wim uitg: Flevo Harlingen 1947

Harlinger Liedjes Harlinger Liedjes
door: uitg: Flevo Harlingen 1979

Harlinger liedjes: van de CD's 'Harlingen mien stadsje'
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1994

Harlinger stadsgezichten tot 1880 Harlinger stadsgezichten tot 1880
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1999

Harlinger zilver Harlinger zilver
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1996

Harlingers bij-naam Harlingers bij-naam
door: Visser, Anneke F. (eindred.) uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 1 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 1
eerste deel: Algemeene Beschrijving
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1785

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 2 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 2
tweede deel: Oostergo en Westergo
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1786

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 3 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 3
derde deel: Westergo en Zevenwouden
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1788

Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 4 Hedendaagse historie of Tegenwoordige Staat van Friesland 4
vierde deel: Regering
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1789

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren
21 delen
door: Dumbar, Gerhard uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1781

Hein Buismanstichting Harlingen Hein Buismanstichting Harlingen
1963 (oprichtingsjaar) - 1975 (monumentenjaar)
door: Kingmans, H. uitg: Flevodruk Harlingen 1975

Herdenkings-rede ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad Harlingen
gehouden op Maandag 27 Augustus 1934 in de Ned. Herv. kerk te Harlingen
door: Poort Jzn., J. uitg: Poort, Nico Harlingen 1934

Herdenkingsrede 1200 jaar Christendom in Harlingen Herdenkingsrede 1200 jaar Christendom in Harlingen
door: Oldenhof, Herman Joseph uitg: Flevodruk Harlingen 1978

Hiera picra, of Heilzame purgatie voor eenige aan de gal- en twistkoorts quynende godgeleerden
door: Galenus , Theophilus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1755

Historiae Literariae Cultoribus
door: Camper, Petrus uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1779

Historie van David Joris uut Hollant, des eertzketters waerachticheyt sijns levens ende vervoerischen leer, van der tijdt aen, als hy te Basel is comen: aldaer geleeft, de
Unde wat sich nae sijnen afsterven mit hem, ende sijnen verwanten, aldaer verloopen heeft / door eenen eerweerdigen universiteyt der ... stadt Basel ... beschreven, gedruckt voor Ige Igesoon
door: uitg: Harlingen 1604

Historie van den Ridder-Baronet Karel Grandison Historie van den Ridder-Baronet Karel Grandison
In een' reeks van Gemeenzaame Brieven, Uit de Oorsprongkelyken in 't licht gebragt, Door den Uitgeever van Pamela en Clarisse. En nu naar den derden Druk, uit het Eng. overgeset [door J. Stinstra].
door: Richardson, Samuel uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1756

Historie van Hendrik de Groote Historie van Hendrik de Groote
Tot een voorbeelt beschreeven, coor Lodewijk de XIV. althans Konink van Vrankrijk
door: Pèrèfixe, Hardouin de Beaumont de uitg: Immerzeel, Huibertus van Harlingen 1680

Historie van Hendrik de Groote.
door: Perefixe, Hardouin de Beaumont de uitg: Galama, Hero Harlingen 1678

Historiesch verhaal van het geene voorgevallen is tusschen den heere Jr. Onno Zwier van Haren ... en zyn ... dogters, derzelver mannen en famielie ... / door een vrye penne
door: uitg: Schiere, Bouwe Harlingen 1761

Historisch verhaal van het voorgevallene in de berugte zaak van Do. G.T. de Cock, predikant te Beetgum, onder de E. classis van Leeuwaarden
verdagt en aangeklaagd over onrechtzinnigheid in de leer : voorzien met alle daartoe behoorende stukken ...
door: Hofstede, Petrus (ws.) uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1766
klik hier voor een plaatje

Hoogaangeslagenen in Harlingen : uit de nalatenschap van de gegoede burgerij Hoogaangeslagenen in Harlingen : uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
door: uitg: Hannemahuis Harlingen 1994

Hooge Liedt Saolomons schriftmatig verklaart, het Hooge Liedt Saolomons schriftmatig verklaart, het
en na de Belofte des heeren Jesu [..] op sijn Gemeente van alle Tijden onderscheidentlik toegepast, en ter Vervullinge aangeweesen, tot bevorderinge van Wijsheid, Weetenschap en Vreugde
door: Boekholt, Henricus uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1714

Huis en baken Huis en baken
de kerk van Sint Michael te Harlingen
door: Oldenhof, Herman Joseph uitg: Flevodruk Harlingen 1981

Huishoudelijk reglement der loge: 'Deugd en ijver', gevestigd in Harlingen
door: uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1877

Illustrated guide of Harlingen, Leeuwarden and Franeker
Recommended by the Committee to promote the frequentation of Harlingen by travellers
door: uitg: Hamstra Harlingen 1907

Illustrium et clarorum virorum epistolae : selectiores superiore et hoc seculo scriptae, distributae in centurias tres, in quibus multa theologica, politica, ecclesiastica, historica, philologica etc. Illustrium et clarorum virorum epistolae : selectiores superiore et hoc seculo scriptae, distributae in centurias tres, in quibus multa theologica, politica, ecclesiastica, historica, philologica etc.
quas passim ex autographis collegit ac ed. Simon Abbes Gabbema
door: Gabbema, Simon Abbes uitg: Galama, Hero Harlingen 1668

Illustrium et clarorum virorum epistolae : selectiores superiore et hoc seculo scriptae, distributae in centurias tres, in quibus multa theologica, politica, ecclesiastica, historica, philologica etc.
quas passim ex autographis collegit ac ed. Simon Abbes Gabbema
door: uitg: Galama, Heronis Harilngen 1669
klik hier voor een plaatje

In en om Harlingen In en om Harlingen
door: Postema, D.A. uitg: Flevodruk Harlingen 1938

Industriehaven Harlingen
rapport betreffende de aanleg van een industriehaven te Harlingen, mei 1968
door: uitg: Prov. Best. van Friesl. en het Gem.best. v. Harlingen Harlingen 1968

Inleydingh tot het christelicke lijden. Inleydingh tot het christelicke lijden.
door: [Geesteranus, Pieter Evertsz] uitg: Sjoerts, Arent Harlingen 1644

Intree-rede over den pligt van een godgeleerden in het wederleggen der dwaalenden
door: Conradi, P. uitg: Harlingen 1742

Introductio in materiem medicam : in usum Tyronum
door: Ypey, Adolf uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1799
klik hier voor een plaatje

Inval der Noormannen, de Inval der Noormannen, de
Vroolijk spel in drie bedrijven
door: Wielinga, S. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1923

Invaliditeitswet van medische zijde, De
door: Snijder, A.A. uitg: Land Harlingen 1926

It hirdsîlen op sé by Harns, op de foarste dei fen Simmermoanne 1877 : hwet ik er oan de side fen in goe friûn seach, en hwet ik er by tochte
in bledsîde mennich by in or boekstavere om wyd to wirden oan mîn lânsliue dy de wolfeart fen Frîslan te herte giet
door: Meulen, Tjibbe Geert van der uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1877

Jaarverslag / R.K. Huishoudschool 'St. Anna'
door: uitg: R.K. Huishoudschool St. Anna Harlingen 1952

Jouke Hendrik Olinjus, driemaal burgemeester van Harlingen Jouke Hendrik Olinjus, driemaal burgemeester van Harlingen
Aantekeningen 1787-1810
door: Douma, Annie (bezorgd door) uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Kalief van Harlingen, de Kalief van Harlingen, de
door: Dee, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1971

Kanalenplan : Groningen-Zuiderzee en Harlingen, Het Kanalenplan : Groningen-Zuiderzee en Harlingen, Het
rapport uitgebracht aan den Raad der gemeente Harlingen door een dezen Raad ingestelde commissie, gevormd uit diverse corporaties hier ter stede
door: uitg: Oudeboon Harlingen 1932

Kastelen, kerken, kloosters... Kastelen, kerken, kloosters...
kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
door: Dekker, T.W.;Nielsen, C. uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht
(Gedicht ondertekend: Joekoenus, Harlingen 22 Sept 1782)
door: Joekoenus (=Joeke Gravius?) uitg: Raakstra, Tjerk Leeuwarden 1782

Kerck-wyinghe dat is, d'Eerste predicatie, gedaen in de Nieuwe Kercke tot Harlingen [...] den XIII. novemb. 1650
door: Acronius, Vesselus uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1652

Kerk-gezangen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Hervorming
gevierd in de Nederlanden, gezongen in de Nieuwe Kerk te Harlingen den 2den van slagtmaand 1817
door: uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1817

Kerk-gezangen, welke, ter gelegenheid van het Paasch-feest, gezongen zullen worden in de Nieuwe Kerk te Harlingen, den 23 van lentemaand 1818
door: Deketh, P uitg: Plaats, van der Harlingen 1819

Kerkelijke bestelling van 't Vereenigd Nederland in 't gemeen, en van Vriesland in 't besonder Kerkelijke bestelling van 't Vereenigd Nederland in 't gemeen, en van Vriesland in 't besonder
met een naamregister der predikanten, en de plaatsen haarer bedieninge
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1711

Kerkelijke redevoeringen bij gelegenheid van de laatste bediening van ... / F. Hoekstra
door: Hoekstra, Freerk uitg: Harlingen 1837

Kerkewerk van de Herv. gemeenten Barradeel
....-jrg. 43, nr. 17 (24 aug. 1990)
door: uitg: Bambach Harlingen 1990

Kerkgezangen ter inwijding van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Harlingen Kerkgezangen ter inwijding van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Harlingen
op den 28 van lentemaand 1811 [...] / voor-in-en na eene daartoe betrekkelijke redevoering gedaan door Freerk Hoekstra
door: Stijl, Simon uitg: 1811

Kinder-catechismus, in een stellig onderwys gebragt
door: Borstius, Jacobus uitg: Schiere, B Harlingen 1757

Klachte der Friesche maegt op de liikstaatsi van den ... zeeheld Tjerk Hiddes de Vries ... gehouden binnen Harlingen op den VI. van oegstmaand MDCLXVI
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1666

Klappende spion, of De schadelyke huishoudinge en staatkundige geheimen aan het hof van eenen overleedenen koning, de
door: Mouffle d'Angerville uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1781

Kleyn Chronijkjen / van Oost- en West-Frieslant / Stad Groeningen / Omlanden en Drenthe / Ec., Het Kleyn Chronijkjen / van Oost- en West-Frieslant / Stad Groeningen / Omlanden en Drenthe / Ec., Het
Aenwijsende de gedenkwaerdigste Geschiedenissen van den Jare 33 voor Christi Geboorte / tot desen Jare toe.
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1711

Klink-dicht ter onsterflijken roem van ... Georg d'Eerste ... koning van Groot-Brittangien ... gekroond op den XXXI. van Wijnmaant ... MDCCXIV
door: Heins, D. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1714

Klinkdicht op het afsterven van Wijbrand van itsma, burgemeester van Harlingen
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1759

Klokken van Corneville, de : op?ra-comique in drie acten, vier tafereelen
woorden van Clairville en Gabet ; muziek van Robert Planquette ; vert. van H. Prijs
door: Clairville (ps. Louis Fran?ois Nicola?e) uitg: Land Harlingen 1900

Klugt van ’t varken
door: Jurjens, Yede uitg: Harlingen 1709

Koning langs de Ried Koning langs de Ried
door: Torenbeek, Cees uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Koophandel van Amsterdam, en andere Nederlandsche steden, naar alle gewesten der waereld, de
Vermeerderd, door Le Long
door: Esping, l' uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1801

Kort begrip der waare godtgeleertheid. Waarin de grondtwaarheden en leerstukken van de herformde kerk kortelyk verklaart [...] worden
door: Siccama, Henricus uitg: Hoogland, Frederik Harlingen 1767

Kort begrip der waare godtgeleertheit Kort begrip der waare godtgeleertheit
Waarin de Grondtwaarheden En Leerstukken Van de Herformde Kerk kortelijk verklaart, tegen onze tegenpartyen verdedigt, en op 't gemoedt toegepast worden, by wege van vragen en antwoordden
door: Siccama, Henricus uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1729

Kort begrip der waare godtgeleertheit Kort begrip der waare godtgeleertheit
Waarin de Grondtwaarheden En Leerstukken Van de Herformde Kerk kortelijk verklaart, tegen onze tegenpartyen verdedigt, en op 't gemoedt toegepast worden, by wege van vragen en antwoordden (2e druk)
door: Siccama, Henricus uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1733

Kort begrip der waare godtgeleertheit
Waarin de Grondtwaarheden En Leerstukken Van de Herformde Kerk kortelijk verklaart, tegen onze tegenpartyen verdedigt, en op 't gemoedt toegepast worden, by wege van vragen en antwoordden (3e druk)
door: Siccama, Henricus uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1737

Kort Begrip Der Waare Godtgeleertheit. : Waarin de Grondtwaarheden En Leerstukken Van de Herformde Kerk kortelijk verklaart ...
6e druk
door: Siccama, Henricus uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1761

Kort by-voeghsel op de Friesche sterre-konst, een Kort by-voeghsel op de Friesche sterre-konst, een
dienende tot nader verklaringe over de sestien leer-stucken des tweden boecx : aengaende de ware son en maens-plaetsen, de volle en nieuwe manen, haer eclipsen of verduystringen : als oock de tafelen daer toe dienende : ende voort uyt de gestelde tafelen,
door: Nierop, Dirk Rembrantsz uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1660

Kort Onterwerp waer by dat me de saecken eens Christelijk Gemeente met vrede soude konnen bestieren
Ten proeve voorgestelt / Aen de broederen van de vereenigde gemeente der Doopsgesinde binnen Harlingen
door: L., E. uitg: Louwerens Harlingen 1684

Kort verhaal van de Roode loop te Harlingen
met een byvoegzel aanwyzende de oorzaaken der besmetting, en de behoedmiddelen daartegen
door: Reus, Jan de uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1779
klik hier voor een plaatje

Korte en geloofwaardige beschrijving der 28-jarige slavernij van Jan Dekker
door: uitg: Schiere, B. Harlingen 1756

Korte gedagten, om in plaats van de handel-weerende haven-pagten, door het heffen van zeer gemaklijke schattingen [...] 'slands inkomsten [...] te vermeerderen [...] Korte gedagten, om in plaats van de handel-weerende haven-pagten, door het heffen van zeer gemaklijke schattingen [...] 'slands inkomsten [...] te vermeerderen [...]
strekkende tot aankweeking der loflijke scheepsvaart en vrije negotie in [...] Friesland.
door: Bouwes, Sjoerd uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1744

Korte Geschiedenis van De Groenlandsvaarder Korte Geschiedenis van De Groenlandsvaarder
Anno 1825
door: uitg: Harlingen 1958

Korte schriftmatige parabolen
oft verghelijckingen over de seven eerste capittelen des boecks Genesis
door: Jansz, Hendrick uitg: Vlasblom, Louis Harlingen 1649

Korte verdediging van syne eere en leere; als mede eene duidelyke verklaringe van de schoolgeschillen over het verbondt der werken, de middelyke of onmiddelyke toereekeninge van Adams sonde, de dadelyke en lydelyke gehoorsaamheit van Jesus Christus Korte verdediging van syne eere en leere; als mede eene duidelyke verklaringe van de schoolgeschillen over het verbondt der werken, de middelyke of onmiddelyke toereekeninge van Adams sonde, de dadelyke en lydelyke gehoorsaamheit van Jesus Christus
het algemeen besluit der pr?destinatie met het bysonder gepaart
door: Venema, Hermannus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1735

Kosmos : ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving
5 delen
door: Humbold, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von uitg: Behrns Harlingen 1865

Kundschappen van Parnas. Kundschappen van Parnas.
door: Bokkalini, Trajano uitg: Galama, Hero Harlingen 1670

Kunst van het oordelen over paarden
vertaald uit het Fransch, voorzien van een brief van Reinier Fontein aan G.T. baron thoe Schwartzenberg en Jhr. Adriaan du Tour
door: Bourgelat uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1770

Laatste Vijand, de Laatste Vijand, de
door: Smeden, Wijnand J. van uitg: Flevo Harlingen 1944

Langaene oer dy fortziesing fin zyn trogloftigste Haegheyt Willem Karel Hendrik Friso.. Toa Staedhadder oer alle san Forienigde Prowintjes. Yn 't Friesch byrymme
door: Althuysen, J. uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1747

Lauwerkrans te saam gestrengelt voor ... Johan Willem Friso ... en Maria Louisa
door: Hendriks, Grietje uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1709

Lauwerkrans voor Washington : gevlochten door nederlandsche digters : vooraf gaat de levensbeschryving van dien onsterfelyken held en staatsman
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1800

Leerreden ter aanprijzinge van het Instituut tot onderwijzing van dooven en stommen binnen Groningen
uitgesproken den 1 Julii 1792 in de vergaderplaatze der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen
door: Heere Oosterbaan uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1792
klik hier voor een plaatje

Leeuwarden door de eeuwen heen
geïll. onder leiding van M. Braaksma ; met een voorw. van G. A. W. Wumkes en een naschrift van E. van Hinte
door: Algera, J. uitg: Harlingen 1935

Leges Scholae Harlinganae
De wetten der schoole van Harlingen
door: Jelgersma, Wiltetus uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1739

Leven en bedrijf van Clement Marot, 't Leven en bedrijf van Clement Marot, 't
door: Zoet, Jan uitg: Doorn, Evert Idzes van Harlingen 1674

Leven van Jan Punt, het
Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1781

Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Het
door: Brandt, Geeraert;Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1776

Levensbeschrijving van verscheidene vermaarde Italiaansche mannen en vrouwen
uit het Fransch, 24 stuivers
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1769

Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen
door: Stijl, S.;Stinstra, J. e.a. uitg: Plaats, Folkert en jr. van der Harlingen 1774

Liefhebberij tooneel bij toeval, Het
Blijspel in vier bedrijven
door: Modderman, Jan Reemes uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1821

Lierzang aan Melpomene
door: Stijl, S. uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1769

Lierzang, den jongen Erfprinse van Oranje en Nassau, Graave van Buren
op zijnen geboortedag, den 8. der lentemaand 1748 toegezongen
door: Higt, Ernst Willem uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1748

Lijk-cypres gevlogten over den dood van ... Johan Croon
als zijn ed. ... op den 22 Juny in een heevig zee-gevegt doodlijk gequetst ... is overleeden op den 2 July 1703
door: Heins, D uitg: Schotsman, Freerk Harlingen 1703

Lijkrede op het afsterven van den eerwaardigen Gatze Sjoerds
medegecommitteerde ter bezorging der openbare zaken te Makkum, en oud prediker bij de doopsgezinde gemeente aldaar, overleden 6 Januarij 1789
door: Stijl, J. uitg: Harlingen 1789

Lof-dicht ter eeren van de heer Tjerk Hiddes de Vries, lieutenant admiraal van Frieslandt
door: Voogd, Otto de uitg: Galama, Hero Harlinegn 1666

Lofzang aan de Vaderlandlievende Maatschappy te Amsterdam, ter bevorderinge der Nederlandsche zeevaart
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1785

Logarithmus tafelen van sinus, tangens, en secants, en het gebruik des zelfden in klootsche driehoeken
met een heel klaer en bescheidelik onderwijs, en eenige aerdige voorbeelden ver?iert / op nieuws uitgewerkt
door: Nierop, Dirk Rembrantsz uitg: Galama, Hero Harlingen 1671

Lotgevallen van den heer Bonnema en zijn togtgenooten
op reis uit Friesland naar de Vereenigde Staten van N. Amerika
door: uitg: Harlingen 1853

Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen strekkende tot gezond-maakinge, voedsel, versterkinge en verquikkinge des gemoeds
bestaande in af-maandingen van de weereld en 't zondig leeven, aan-maaninge tot heiligheid en deugd
door: Stapel, Claes uitg: Boncq, Simon Pietersz Harlingen 1682

Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen strekkende tot gezondmaaking, voedsel, versterking en verquikking des gemoeds Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen strekkende tot gezondmaaking, voedsel, versterking en verquikking des gemoeds
Gemaakt van verscheiden Persoonen / waar van veele nooit in druk geweest / en de overigen uit gedrukte Lied-boeken gezocht / en in ordre gestelt zijn. Den tweeden druk. Verrijkt met een Achterhofje, beplant met nieuwe geestelijke Lietjes, Nooit voor dezen
door: [Stapel, Claes] uitg: Boncq, Simon Pietersz Harlingen 1686

Lykzang op den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Joannes Stinstra Lykzang op den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Joannes Stinstra
leeraar by de Doopsgezinden te Harlingen, overleeden in den ouderdom van LXXXI jaaren
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1791
klik hier voor een plaatje

Man van eer, die, op het pad der braven, de kwaade zaak verfoeid, de goede zaak bepleit, Een
gedicht
door: Haren, Willem van uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

Marten Gerritsz Fries, VOC-commandeur van Harlingen Marten Gerritsz Fries, VOC-commandeur van Harlingen
Een ontdekkingstocht naar een ontdekkingsreiziger
door: Attema, R.P. uitg: Harlingen 2008

Memento mori : mijmeringen, droomen en visioenen
door: Veen, Jacobus Hendrikus van der uitg: Land Harlingen 1883

Mennisten en Vermaningen Mennisten en Vermaningen
Beelden uit de geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen
door: Nielsen, C. uitg: Gerstel Harlingen 1983

Menschen's geluk op deze wereld
door: uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1801

Merkwaardig Ierland, briefsgewijze beschreeven geduurende een reis door gemelde Koninkrijk in 1764
met kaart, uit het Engelsch, in de serie: Tegenwoordige Staat van alle volkeren
door: Busk, John uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1769

Met de zee verbonden
Peter J. Sterkenburg. Een maritiem schilder (1955-2000)
door: Zee, Henri van der & Ton van der Werf uitg: Harlingen 2001

Midlum en Koningsbuurt Midlum en Koningsbuurt
Fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt
door: Midlum, vereniging voor dorpsbelang uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Mijn hart en mijn evangelie
overdenkingen van eenen christen omtrent zich zelven; uit het Hoogduitsch
door: uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1807

Miscellaneorum criticorum libri duo, quorum alter ex variis, Graecis, Latinis, varia sacrorum, exterorum, scriptorum complectitur
alter vocabuli phatn? originem, usum apud seniores et reliquos ... illustrantur
door: Horreus, Petrus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1738

Mityleners, de
treurspel, prijs 7 stuivers
door: Stijl, dr. Simon uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1768

Molens in en om Harlingen : een rijke historie Molens in en om Harlingen : een rijke historie
door: Severein, Tjerk uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Naaukeurig berigt wegens de grootheit van eenige voornaame steeden in haaren omtrek
zoo in Zeeland, Holland, Friesland ... : zelfs in perzoon afgetreeden door Reèyer Arjens Mahuï ... koopman te Harlingen en ons ... ter hand gesteld
door: uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1760

Naauwkeurig onderwys in de vroedkunde Naauwkeurig onderwys in de vroedkunde
Met eene voorrede van den hooggeleerden heere Petrus Camper
door: Reus, Jan de;Camper, Petrus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1771
klik hier voor een plaatje

Nagtstudie van Justus Bickerstaff, de
Of Twintig vertoogen over zaaken van staat, godsdienste, zede-leere, po?zye, enz
door: Bickerstaff , Justus (ps. Herman Venema (De Kempenaer) uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1745

Natiën smeekende om het woord des levens, de
of leerrede over Handel. XVI:9,10; uit het Engelsch
door: Scott, J. uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1814

Natuure en gesteldheid van Christus Koningryk, onderdaanen, kerke en godsdienst : afgeschetst in vijf predicatien, de
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1741

Natuurlyk tooverboek
behelzende de verbaazendste geheimen van natuur en konst
door: Witgeest, S. uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1791

Natuurlyke, burgerlyke, en staet's-gesteldheit van Zwitserland, De
door: Coxe, William uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1780

Nauwkeurig onderzoek van welken geest het berugt beroeringswerk van Nieuwkerk zij
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1751

Nederduytsche Astronomia Nederduytsche Astronomia
dat is Onderwijs van den Loop des Hemels Leerende het vinden Plaetsen en bewegingen der vaste Stirren, Son en Maen haer Eclipsen of verdupstringen: Item den loop der Planeten...; Hier by gevoeght Aen-Hangh,... oock eenighe Voor-Beelden der Son-Eclipsen...
door: Nierop, Dirk Rembrantsz uitg: Schouwenburg, Jan Hessels Harlingen 1653

Nederland: leesboek voor de lagere scholen
door: Jansen, J.F. uitg: Riesberg, J. Harlingen 1854

Nederlands Klachte, over Gods naekende oordelen; duidelyk te bespeuren in het knaegen der wormen aen de paelen der Nederlandze zeedyken; Nederlands Klachte, over Gods naekende oordelen; duidelyk te bespeuren in het knaegen der wormen aen de paelen der Nederlandze zeedyken;
ter gelegenheid van den dank- vast en bededag, uitgeschreven by hunnen Ed:Mog: de Heeren Staeten van Vriesland, Tegens Woensdag den 3den van Herfstmaend, des Jaers 1732.
door: uitg: Plaets, Folkert Jansz van der Harlingen 1732

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots
doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, 14 delen
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1784
klik hier voor een plaatje

Neerlands heldendaaden ter zee. : Van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tyd
door: Wassenbergh, Everwinus;Thysius Jr., Antonius uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1783

Neerlands koopvaardijvaart en groothandel : de oorzaken van hun verval, en de middelen tot herstel
door: Muller, J. uitg: Harlingen 1877

Nieuw bericht, strekkende tot verbeetering der scheeps-bouw Nieuw bericht, strekkende tot verbeetering der scheeps-bouw
Voornamentlijk van Oorlog- en Vergat-schepen
door: Middagten, Christoffel uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1717

Nieuw handboekje voor houtkoopers, aannemers, timmerlieden enz.
inhoudende eene prijstafel van houtwaren, de Amsterdamsche duim één penning, voor de Nederlandsche ellemaat berekend, benevens herleidings- en vergelijkings-tafeltjes, dienende om de berekening, tegen verschillende grondprijzen en ...
door: Kallenborn, Pieter uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1825

Nieuw Zuyriger almanach na de nieuwe stijl over 't jaer onses Heeren 1711 Nieuw Zuyriger almanach na de nieuwe stijl over 't jaer onses Heeren 1711
door: Simonides, D. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1710

Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname
behelzende al het merkwaardige van dezelve, met betrekkinge tot de historie, aardryksen natuurkunde
door: Fermin, Philippe uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1770

Nieuwe algemene beschryving van de Kaap de Goede Hoop
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1777

Nieuwe koopmans specieboek, vervattende alderhande silvere specien
door: Roos, Jan de uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1708

Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny
voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon : op een winter avond gehouden aan den haart
door: uitg: Vries, wed. Klaas Janz. de Harlingen 1779
klik hier voor een plaatje

Noodige aanmerkingen van Petrus Camper op de verhandeling van zijne Excellentie den Hooggeboren Heere Karel, George, graave van Wassenaar Twickel etc. etc. over de vyfdeels dyken van Vriesland in het begin van den jaare 1778 uitgegeeven
door: Camper, Petrus uitg: Harlingen 1778

Noodige aanmerkingen van Petrus Camper op de verhandeling van zyne excellentie den hooggeboren heere Karel, George, Graave van Wassenaar Twickel
over de Vyfdeels Dyken van Vriesland, in het begin van den jaare 1778 uitgegeven
door: Camper, Petrus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1778

Noodige verbeeteringe der roemruchtige en befaemde zee-vaert behelsende
I. Hoe men de schepen ten oorlog gedistineert, tot veel meerder dienst van den lander soude konnen bouwen, toe-takelen... : ook wat schepen ten besten geschikt zijn tot koopvaerders in verscheiden gewesten der wereld, om met succes te navigeeren
door: Middaghten, Christoffel uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1721

Noodzakelijkheid van het bestaan van een departement van marine in Harlingen
betoogd in eenige adressen
door: uitg: Harlingen 1802

O Gij, die met den naam van patriot wilt pralen, Verwagt, verwagt geen hulp uit 's Hemelsch hoge zalen
gedicht
door: Haren, Willem van uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

Observationes criticae in scriptores quosdam Graecos historicos
door: Horreus , Petrus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1736

Observationes miscellane? ad loca qu?dam cum Novi Foederis, tum exterorum scriptorum Gr?corum
door: Bos , Lambertus uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1746

Observationes rerum Forensium notabilium in suprema Frisiorum curia Judicatorum
door: Huber, Zachariae uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1774

Octroy op de Raads-bestellinge / en de Regeeringe van de Stadt Harlingen. Octroy op de Raads-bestellinge / en de Regeeringe van de Stadt Harlingen.
By de Hoogmoogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden, met advijs ende deliberatie van zijne Hoogheyd den Prince van Orangien, ende van den Raadt van Staate der zelver Neederlanden uyt gegeeven ende geordonneert.
door: uitg: Immerzeel, Hubertus van Harlingen 1685

Octroy op de raads-bestellinge en de regeeringe van de stadt Harlingen Octroy op de raads-bestellinge en de regeeringe van de stadt Harlingen
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1738

Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide
door: Dijk, Oene van uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Offer des Heeren
(Harlinghen)
door: uitg: Sebastiaenszoon, Peter Harlingen 1599

Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad
Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
door: uitg: Houbijn, R Harlingen 1934

Omstandig en waaragtig berigt van't voorgevallene nopens het suspenderen in de predikdienst van Wijtze Jeens en Pieke Tjommes, leeraaren der doopsgezinden
door: Portier, Hermanus uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

Onderweg naar school
De beste verhalen van scholieren uit het hedendaagse Lahringen
door: Eerhart et al., Anja uitg: Flevodruk Harlingen 1998

Onderzoek naar de geestelijke goederen in Friesland
door: Gratama, Seerp uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1796

Onderzoek van het bericht en oordeel over het treurspel De Mityleners
't welk gevonden wordt in de Nieuwe vaderlandsche letter-oefeningen, II. deel, no. 8
door: Stijl, Simon uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1768

Onregtvaardigheid der sluikerye, aangewezen in eene leer-reden over Matth. XXII. 21
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1739

Onregtvaerdige proceduren van Louis de XIV, Koning van Vrankrijk, de
sedert eenige jaren herwaerts gepleeght. Naaukeurigh ondersocht en ... grondigh bewesen ...
door: uitg: Sjoursma, Elcke Harlingen 1689

Ontwerp van eenige schikkingen raakende den openbaaren godsdienst en andere stukken daartoe behoorende
door: Oosterbaan, Heere uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1796

Op 't overlijden van den dapperen en onverzaagden zeeheld Tjerk Hiddes de Vries...
gesneuvelt in 't zeegevecht van den XXV. van Hooymand MDCLXVI
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1666

Op de vreede van Utreght, geteekend op den XI. van April ... in 't jaar 1713
door: Braam, C.G. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1713

Op den algemeenen vrede
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, van der Harlingen 1802

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735
door: Blok, R uitg: Plaats, Folkert Jansz. van der Harlingen 1735

Op den gruwzamen stormwind
in Louwmaand des jaers 1735
door: Blok, R. uitg: Plaets, F. Jz. van der Harlingen 1735

Op den roemruchten zeeslag tegen de Engelschen, den 5 van Oogstmaand 1781 Op den roemruchten zeeslag tegen de Engelschen, den 5 van Oogstmaand 1781
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1781
klik hier voor een plaatje

Op het ijs voor Harlingen : februari 1823
door: Wolters, W.P. uitg: Harlingen 1878

Opera
door: Pietersz, Pieter uitg: Boogaert, Willem Symonsz Harlingen 1651

Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden, De
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1778

Opmerkelijk afval : vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen Opmerkelijk afval : vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1992

Opmerker, De Opmerker, De
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1772
klik hier voor een plaatje

Oratio de literis graecis et latinis velvt morvm et hvmanitatis magistris non contemnendis
pvblice dicta in cvria a.d. XX. Febrvarii MDCCLXI. Qvvm scholarvm Harlinganarum moderamen ... avspicaretvr
door: Koen, Gijsbertus uitg: Hoogland, Johannes Harlingen 1761

Oratio de perspicuitate stili praecipua orationis virtute ...
door: Slothouwer, Valentinus uitg: Hoogland, Johannes Harlingen 1763

Oratio de poesi diis gentilium adamata cultori semper amica Oratio de poesi diis gentilium adamata cultori semper amica
publice dicta in curia A.D. III Aprilis MDCCLXV, cum scholarum Harlinganarum moderamen sollenniter auspicaretur
door: Terpstra, Jacobus uitg: Hoogland, Johannis Harlingen 1765

Oratio, de quibusdam litterarum humaniorum neglectus causis, velut reliquarum scientiarum decrementi Oratio, de quibusdam litterarum humaniorum neglectus causis, velut reliquarum scientiarum decrementi
Publice dicta in curia A.D. VII. Octobris MDCCLXVIII. Cum scholarum Harlinganarum moderamen solenniter auspicaretur.
door: Bottinga, Ynzo uitg: Hoogland en zoon, Johannes Harlingen 1768

Oratio. De eo, quemadmodum honos alit artes Oratio. De eo, quemadmodum honos alit artes
door: Terpstra , Jacobus uitg: Hoogland en zoon, wed. Johannes Harlingen 1766

Ordonnantie of reglement voor de burger-schutterij te Harlingen
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1785

Ordonnantie van de wacht, by de burgermeesteren regt ende raaden der stadt Harlingen gemaakt, waarna bevelhebberen, sampt borgers, in 't waarneemen der wacht haar voortaan sullen moeten reguleren Ordonnantie van de wacht, by de burgermeesteren regt ende raaden der stadt Harlingen gemaakt, waarna bevelhebberen, sampt borgers, in 't waarneemen der wacht haar voortaan sullen moeten reguleren
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1734

Ordonnantie waar na de lootsen van Harlingen, geoctroijeert door haar Ed:Mog: de Staaten van Frieslandt, Ordonnantie waar na de lootsen van Harlingen, geoctroijeert door haar Ed:Mog: de Staaten van Frieslandt,
en op de Agtbare Magistraat der Stadt Harlingen onder Eede daar toe aangestelt / in 't ontfangen van Lootsgelden / striktelijk haar sullen hebben te reguleren.
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1714

Oud gebruyk van de vryheit v: spreeken, in de gemeenten der doopsgesinden
door: Bullinger, Johann Heinrich uitg: Immerzeel, Huibertus van Harlingen 1680

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eerste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1986

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tweede jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1987

Oud Harlingen Oud Harlingen
Derde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1988

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vierde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1989

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zesde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1991

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zevende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1992

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achtste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1993

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1994

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1995

Oud Harlingen Oud Harlingen
Elfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1996

Oud Harlingen Oud Harlingen
Twaalfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1997

Oud Harlingen Oud Harlingen
Dertiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1998

Oud Harlingen Oud Harlingen
Veertiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijftiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zestiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2001

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zeventiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2002

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achttiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2003

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negentiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Oud Harlingen Oud Harlingen
Twintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2005

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2006

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tweeëntwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2007

Oud Harlingen Oud Harlingen
Jubileum magazine
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Oud Harlingen Oud Harlingen
Drieëntwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vierentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijfentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2010

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zesentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2011

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zevenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2012

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achtentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2013

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2014

Oud Harlingen Oud Harlingen
Dertigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2015

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eenendertigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2016

Oud Harlingen in het Licht Oud Harlingen in het Licht
rondwandelingsgids
door: Vegter, ir. J.J.M. uitg: Houbijn, R. Harlingen 1954

Oude voorstellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe, opgehelderd en toegepast op den Heere Jezus en zijn Euangelium, in eenige leerredenen
3 delen
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1779

Over Ieske van Nico van Pietsje van Sakkie en al de anderen Over Ieske van Nico van Pietsje van Sakkie en al de anderen
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2012

Over Martinus Schuil (1842-1899)
Overdr. uit: Hollandia ; no. 182 en 183
door: Hol, J.C. uitg: Land Harlingen 1900

Over pandbrieven in verband met de Banque de Crediet Foncier et Industriel / uit het Fransch
door: uitg: Behrns Harlingen 1863

Particuliere instructie waar naar hen sullen hebben te reguleeren, de schrijvers op 's landts schepen van oorloge
boven 't gene sy luyden neffens andere scheeps-officieren, ende gemeene bootsgesellen, volgende den generalen artijckel-brief, gehouden zijn, herdruckt door ordre van de ed. mog. heeren Raden ter admiraliteit in Frieslandt
door: uitg: Immerzeel, Hubertus van Harlingen 1692

Particuliere instructie, waer naer hen sullen hebben te reguleren, de schrijvers op 'slandts schepen van oorloge Particuliere instructie, waer naer hen sullen hebben te reguleren, de schrijvers op 'slandts schepen van oorloge
door: uitg: Doorn, Evert Idses van Harlingen 1665

Pascaert vant Wadt ende de zeegaten tuschen der Schelling ende de Hever
nieulyckx wtgege. door Louis Vlasblom
door: Vlasblom, Louis uitg: Vlasblom, Louis Harlingen 1646

Pascaerte van de Noord-zee Pascaerte van de Noord-zee
nieulix wtgege. door L. Vlasblom
door: Vlasblom, L. uitg: Vlasblom, Louys Harlingen 1646

Passagieren op de Wadden Passagieren op de Wadden
De veerdiensten van Terschelling en Vlieland op Harlingen
door: Drost, F. uitg: Flevodruk Harlingen 1980

Pleitreeden voor Deurhof's Job
door: Noordbeek, H. uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1746

Poëzy of verscheide gedichten
door: Vondel, J. van uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1651

Poincten of articulen raakende de regeeringe der stad Harlingen, doorgaans Bewuste Poincten genaamd, in den jaare 1659 door den stadhouder Willem Frederik vorst van Nassauw bekragtigd
en met hoogstdeszelfs missiven, dienende tot ampliatie en interpretatie van zommige derzelver, na de egte voorhanden zynde afschriften uitgegeeven
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1783

Politiike toet-steen Politiike toet-steen
Uit het Italiaans vertaalt door L. v. B.
door: Boccalini, Traiano uitg: Galama, Hero Harlingen 1669

Predicatien
uit het Eng. vert. door Jo. Stinstra
door: Clarke, Sam. uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1739

Prijsverhandelingen ter beantwoording der gedaane vraag door een Genootschap van vrije Friezen, Nopens de beste instellingen voor de vrijcorps en schutterijen
door: Herbig, Johan Georg uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1785

Proeve van dichterlijke mengelingen
uitgegeven ter ondersteuning van een 'door herhaalde rampspoeden' in een behoeftige staat terecht gekomen gezin
door: Hoekstra, Freerk (red.) uitg: Groot en Comp., Jan Zaandam 1822

Prysverhandeling over den wederkeerigen invloed van de aangenoomen begrippen onder een volk op de nationaale taal, en van de taal op de nationaale wyze van denken
door: Michaelis, Johann David uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1771

Puick van lelyen en rosen, gehaelt uit de kostelijcke tuin van ... de La Montaigne
En uit het heerlijck hof van ... Arthur Warwick; verciert met eenige uitgelesen bloemkes van Iosephus Hallius
door: Montagne e.a., Jean de la uitg: Galama, Heere Harlingen 1663

Rechte verstant van den tempel Ezechiels, 't
door: Vitringa, Campegius uitg: Willems, Cornelis Harlingen 1693

Redenvoering gedaan in de Nieuwe of Groote Kerk te Harlingen, op den dag van het Nationaal Feest, volgens publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van 1 Dec. 1799
door Freerk Hoekstra ; waarby gevoegd is een zangstuk ter deezer gelegenheid vervaardigd door ... Simon Styl
door: Hoekstra, Freerk uitg: Harlingen 1799

Redenvoering van Campegius Vitringa over de synoden, derzelver nuttigheid, noodzakelijkheid en gezag : uitgesprooken in de Academie-kerk op den eersten dag van Wiedemaand des jaars 1706, ter geleegendheid dat hy het opperbestierders ampt der Hooge Schoole
door: Vitringa, Campegius uitg: Jongma, Jan E. Harlingen 1742

Redevoering van A. G. Camper
als voorzittend curator van Vrieslands Athenaeum te Franeker, op den 28 december 1815, bij de plegtige inhuldiging uitgesproken
door: Camper, A.G. uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1816

Redevoering, gehouden bij gelegenheid van de godsdienstige viering van het vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps
op den 17 October 1839 in de Nieuwe Kerk te Harlingen
door: uitg: Harlingen 1839

Redevoeringen over Matth. XVIII. XIX. en XX.
Uit het Latynsch handschrift vertaald door Georgius Lemke
door: Venema, Herman uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1773

Register van de naamen der grietenyen, Steeden, ende dorpen in Friesland, als meede de tegenwoordige regeerende griets-lieden
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1708

Reglement van Orde voor den Kerkeraad der Nederlandsch Isra?litische Gemeente te Harlingen
door: uitg: Faber & Van Der Zwaag Harlingen 1877

Reglement, belangende een Compagnie van Negotie, Commercie en soo het raadzaam gevonden word ook Assurantie, binnen Harlingen.
door: uitg: Schotsman, F Harlingen 1720

Resolutie en waarschouwing van den 9en julii 1771 Resolutie en waarschouwing van den 9en julii 1771
tot redres omtrent het middel van het klein zegel
door: uitg: Hoogland, Frederik Harlingen 1771

Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen
en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek : waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwoogen, de gevaaren ... en middelen ter verbeteringe derzelve en ter voorkominge van overstroomingen worden voorges
door: Velsen, Cornelis uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1768

Rouw-klagt over de doot van ... Theod. Stansius ... burgemeester tot Harlingen
overleden den IV. October ... 1705
door: Rippers, Enoch van uitg: Marnstra, Pieter Harlingen 1705

Rouw-toorts, ontstooken op het vroome leeven, en Godzalig af-sterven van mijne zeer Waarde egtgenoot, Janneke Jans Plasz. Rouw-toorts, ontstooken op het vroome leeven, en Godzalig af-sterven van mijne zeer Waarde egtgenoot, Janneke Jans Plasz.
Overleden in Harlingen, op den 10 Maart 1711. Oud 52 Jaaren.
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1711

Salus patri?. Opgedragen en ter overweging voorgesteld aan [...] den heere prince van Orange en Nassau
door: uitg: Swerus, Klaas Harlingen 1744

Scaphander, de
of de Konst om in de diepste Wateren dryvende te gaan enallerhande werk te verrigten
door: Chapelle, (J.B.) de la uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1777

Scheepsbouw, toetuiging en praktische zeemanschap ten dienste van zeelieden, en inzonderheid van hen die zich voor de Rijks-examens wenschen te bekwamen
door: Muller, J. uitg: Land Ez., A. Harlingen 1878

Scherm voor de stekende zon der Amsterdamsche mennisten
of Verdediging der verdraagzaamheit, tegens de [...] misduidingen van dr. Herm. Schyn en L. Bidloo
door: Bredenburg jr., Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1742

School-boek, behelzende de namen der geslachten, van Adam af tot op Christus toe
met nog eenige andere naamen van landen, steden, plaatsen, ampts-personen etc. : vertoonende een kort beloop der H. Schrifture; by een gestelt om van de jeugt in de Nederduitsche scholen geleert te worden
door: Bakker, P. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1737

Schryvens van 'tgeene sijn exel: Willem Nieupoort, ambassadeur van Hollandt, in [...] sijn jonghste audientie van het nieuw Parlement van Engelant [...] vorgevallen, en bejegent is
door: Hilalhete, I. uitg: Stockvis, Philips Harlingen 1659

Schuite- en jagt-praatjes Schuite- en jagt-praatjes
ofte samenspraken tusschen eenige Heeren, waar in verhandelt worden verscheide Stoffen rakende de Oude en Hedendaagsche gesteldheid van de Nederlandsche Republyk, en wel voornamentlyk word gesproken over eenige nieuws uitgekomene Boeken
door: Burmania Epo Sjuck van,Itsma, Wybrand van uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1757
klik hier voor een plaatje

Singende nachtegaeltje quelende soetelyck, tot stichtelijck vermaeck voor de christelijck ieught, het
door: Maertsz , Cornelis uitg: Doorn, Evert Idzes van Harlingen 1671

Sociale en economische geografie van Harlingen Sociale en economische geografie van Harlingen
Proefschrift (L. en W.) Universiteit van Amsterdam
door: Hinte, Engelbert van uitg: Poort, Nico Harlingen 1935

Specimen animadversionum criticarum
Ad aliquos scriptores Graecos
door: Arnaud , Georgius d' uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1728

Staat van het toekomende leeven, Den Staat van het toekomende leeven, Den
uyt het Engels vertaald. Den tweeden druk, en van veel Fauten gesuivert.
door: [Goodwin, Thomas] uitg: Plaats, Folkert Jans van der Harlingen 1729

Statvten, ordonnantien, ende costumen van Friesland
door: uitg: Aukes, Gerrit Harlingen 1627

Stichting der nieuwe Doopsgezinde kerk te Harlingen, De
redenen en geschiedkundige meededelingen daartoe betrekkelijk
door: Cool, Pieter uitg: Behrns, J.F.V. Harlingen 1858

Structuurplan Harlingen
door: Buro Vijn uitg: Gemeente Harlingen Harlingen 1994

Student van Salamanca, de
Historische Roman uit den tijd van den Spaanschen Burgerkrijg
door: Signelay, Emanuel uitg: Behrns, J.F.V. Harlingen 1870

Te Deum laudamus : 100 jaar 'St. Anna', Harlingen : 1855-1955
door: uitg: Harlingen 1955

Ter bruilofte van den heere Klaas Hinlopen en jonkvrouwe Vroukje Braam Ter bruilofte van den heere Klaas Hinlopen en jonkvrouwe Vroukje Braam
in den huwelyken staat bevestigd, binnen Workum den xxv. van lentemaand des jaars 1724
door: Nieuweboer, Joh. Duym. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1724

Ter bruilofte van den heere Ruard Scheltinga en jongkvrouwe Anna Nieuwenhuis, in den echt vereenigt binnen Harlingen den 30sten van wynmaand. 1728
door: Fontein, Pieter uitg: Plaats, Folkert Jansz van der Harlingen 1728

Ter uitvaart van den hoog aansienelijken heer ... Mathijs van Idsinga, oud geheimschrijver van Barradeel ... als meede in de vergadering der ... Gedeputeerde Staaten hebbende geseeten
is overleeden den 2den ...van Wintermaant ... 1712 aet. LXXXIV
door: Rippers, Enoch van uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1712

Ter zilvere bruiloft van myn hoogwaarde ouderen Hendrik Schaaf en Aafke Bierma
gevierd binnen Harlingen, den 5den van Herfstmaand 1753
door: Schaaf, Syds uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1753

Terugblik op 2000 jaar HARLINGEN Terugblik op 2000 jaar HARLINGEN
door: Werkgroep Stadshistorie uitg: Harlingen 2000

Theologie van Albrecht Ritschl : eene historisch-dogmatische studie, de
door: Kuipers, Robijn uitg: Zwaag, van der Harlingen 1914

Tiidtmeting van christelike gedachten, voor alle dagen van de maendt Tiidtmeting van christelike gedachten, voor alle dagen van de maendt
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1675

Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland
in vier zangen : eene voorlezing, uitgesproken in de vergadering van het departement Harlingen der Maatschappij: tot nut van 't algemeen, den 4 November 1819
door: Deketh, P. (uitgesproken door) uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1818

Toelichtende aanmerkingen op de missive van zyne doorl. hoogh. Willem V
den 15 maart 1782. geschreeven aan hun ed. mog. de heeren Staaten van Friesland
door: uitg: Harlingen 1782
klik hier voor een plaatje

Tot Heil Onzer Ribbenkast Tot Heil Onzer Ribbenkast
...een eeuw sport in Harlingen...
door: J.J. Huizinga uitg: Flevodruk Harlingen 2007

Traan-stortende zugten op het overlijden van mijn moeder Jankke Cornelis Wiersma
welke (binnen Franeker) ... haar ziele haare Schepper overgaf, den XXX van lenetemaant ... anno MDCLXXI
door: Wiersma, Johannes uitg: Galama, Hero Harlingen 1671

Tractaet van avarien, Een
door: Weytsen, Quintyn uitg: Vlasbloem, Louys Harlingen 1646

Tractatus de officio judicis et usu fori, in suprem? Frisiorum Curi Tractatus de officio judicis et usu fori, in suprem? Frisiorum Curi
door: Bouricius, Joannes uitg: Galama, Hero Harlingen 1668
klik hier voor een plaatje

Trap der jeught Trap der jeught
ofte Perfecte maniere, om de ionge kinderen ende oude persoonen met fondament te leeren leesen en schrijven
door: Gelliers, Carel de uitg: Schotsman, frederik Harlingen 1735

Trappenbouwer : nieuw trappenboek, de
Map met 40 losse platen en tekstboekje
door: Voetbergs, Johs. uitg: Land Harlingen 1906

Trotsen Eedelman, of Verstoorden Minnaar, Den Trotsen Eedelman, of Verstoorden Minnaar, Den
Treur-spel
door: Jurjens, Yede uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1709

Twee missiven van den heere luytenant admirael van Wassenaer, geschreven uyt het schip d'Eendracht
door: Wassenaer van uitg: Stockvis, Philips Harlingen 1659

Tweede Kato Kamerling
of de Gestrafte Swendelaar; Vertoond in 't leven van Charles of Lazaro de Schwabesso, alias Jan Smits, geboren te Manheim
door: uitg: Hoogland, Frederik Harlingen 1776
klik hier voor een plaatje

Tweetal leerredenen over de hoop des wederziens na den dood
door: Jentink, Michiel Adrianus uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1835

Uit Friesland met liefde : schilderkunst van deze eeuw
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in Galerie De Vis te Harlingen van 15 juni t/m 24 augustus 1991 ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Galerie De Vis
door: Visser , Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1991

Uit Harlingen's historie Uit Harlingen's historie
door: Ferwerda, S. uitg: Oudeboon Harlingen 1934

Uitwerkselen van het Christendom op de tijdelijke belangen der menschen, de
naar het Engelsch
door: Porteus, B. uitg: Ruiter, F. de Harlingen 1807

Vaderlander, De
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1775
klik hier voor een plaatje

Van den aart en geneeswijze van verscheidene zwaare ziekten
32 st.
door: Tissot, S.A.D. uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1772

Van een scheepje en zijn vrienden
door: Visser, Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1983

Van Havenweg tot Trebol Van Havenweg tot Trebol
75 jaar Bouwvereniging Harlingen
door: uitg: Bouritius Harlingen 1981

Van kromme bomen tot industriehaven Van kromme bomen tot industriehaven
Harlingen in de naoorlogse jaren
door: Drost, F. uitg: Flevo Harlingen 1971

Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerckstraet Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerckstraet
40 jaar restauratiegeschiedenis
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2003

Van Zoutsloot tot Vijver : 25 jaar Hein Buisman-stichting Harlingen Van Zoutsloot tot Vijver : 25 jaar Hein Buisman-stichting Harlingen
door: Karstkarel, Peter uitg: Flevodruk Harlingen 1988

Variorvm ivris civilis liber singularis
Qvo leges qvaedam regiae, et decemvirales, tvm Pandectarvm, et codicis, illustrantvr, explicantvr
door: Idsinga , S.H. van uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1738

Verdediging der Janzenisten, omtrent de bekeering by 't graf van den abt Paris : tegens de convulsionarissen van Nieuwkerk, in een brief aan ... G. Kuipers, predikant tot Nieuwkerk / voorgestelt door Zeelanders neef
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1750
klik hier voor een plaatje

Verdeediging der Heilige Schriften, en van Josephus, tegen den Heer de Voltaire
56 st.
door: Findlay, Robert uitg: Plaats en jr., Folkert van der Harlingen 1773

Verhael van den Staet der Religie; waer in te sien is met hoedanige Voornemens en Listigheden deselve toegestelt en beleyt werdt, in verscheyde Staten van de Westersche Deelen des Werelds
uyt het Engelsch van den Ridder Edwin Sandis: benevens eenige merckwaerdige Byvoegselen: Gesamentlijck uyt het Frans vertaelt, door Joachim Oudaen
door: Sandis, Edwin uitg: Galama, Hero Harlingen 1675

Verhandeling over de quotae der Zeven Vereenigde Provincien : waarin wordt getoond wat men behoorde te weeten, om de quota van ieder provincie genoegzaam wiskonstig te berekenen, en hoedanig die, uit het geene men waarschynelyk weet, op die wyze, ten naas
door: Ypey, Nicolaus uitg: Harlingen 1784

Verhandeling over de vallende ziekte
door: Tissot, S.A.D uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1773

Verhandeling over de voortreffelijkheid der Christelijke zedeleer
door: uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1825

Verhandeling over de waarzeggerijen, duivelsbezweeringen, tooverijen en spookerijen
door: Lemke, H. uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1801

Verhandeling over de zeedyken in het algemeen, en die der Vyf Deelen in het byzonder
door: Ypey, Adolf uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1777

Verhandeling over Gods bestaan enz. ter wederlegging van hobbes en Spinoza
vertaald door Jan Boelaard
door: Clarke, S. uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1753

Verhandeling over het leerstuk der verzoeninge
uit het Engelsch
door: Taylor, john uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1754

Verhandeling over: het vergaan der wereld, 't onware wereldstelsel genoemd naar Copernicus, 'n nieuwe wereldstelsel Jozua 10: 12. Job. 26: 7 : de zon die jaarlijks om de aarde gaat, het einde van het modern wapengeweld enz.
door: Kuipers, E. uitg: Harlingen 1938

Verhandeling tegen de onkuischheit
Waerin de Snoodheit Soorten, gevolgen en Orsprongen de ONKUISCHEIT vertoont de Ydelheit van de Bedekselen der Schande aengewezen, de Pligt der Schuldgen verklaert...
door: Osterwald, Jean Frédéric uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1751

Verheerlykt Kleefschland of Kabinet van Kleefsche Oudheden en gezigten. Van Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huizen, Kerken, Torens, Poorten; en andere voorname Stad- en Land-Gebouwen in Kleefschland, het
Behelzende Honderd gezigten, Doorden vermaarden Kunstteekenaar J. de Beijer naar het leven geteekend, en op een kunstige manier in 't koper gebragt door P. van Liender. Dienende tot een Aanhangzel of tiende Deeltje van de Nederlandsche Tafereelen
door: Beijer, J. de; Liender, P. Van uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1792

Verklaringe over de Openbaringe van Johannes, waarin de voornaamste gevallen van de kerk en van de wereld, als dingen die haast geschieden moeten, eerst onder, daar na sonder zeegelen Verklaringe over de Openbaringe van Johannes, waarin de voornaamste gevallen van de kerk en van de wereld, als dingen die haast geschieden moeten, eerst onder, daar na sonder zeegelen
in soo een ordre, verband en klaarheid voorkomen, dat het geen de propheten voormaals desen aangaande beduid en betuigt hebben, daar door opening en licht ontvangt
door: Boekholt, H. uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1717

Verslag van de verbaazende historien der zogenaamde Buikspreekers
nu onlangs in Frankryk voorgevallen
door: La Chapelle, ... de la uitg: Harlingen 1774

Verslag van den toestand der gemeente Harlingen
door: uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1878

Vertoog ter aanwijzinge van het seekere middel, waardoor de Zeeman iederen nacht zijne waare langte kan te weeten komen uit den stand en de verschijninge der vaste starren
door: Idsinga, Mathys Adolf van uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1787

Verzameling van echte stukken betreffende den slegten toestand van Frieslands finantien
en doende zien dat zij wel en teregt op een vermindering harer grootte kan aandringen
door: H., J.C. uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1782

Verzameling van stukken, rakende het voorgevallene omtrent de schuttery der stad Harlingen in de maanden Juny, July en Augustus MDCCLXXXVI
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1786

Vier brieven van Irenaeus Bibliophilus aan Janus Gracilius, geschreven uit Ratinopolen, rakende het onderzoek der H. Schriften
18 stuivers
door: uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1761

Vier en twintig leerredenen : maandelijks uitgegeven in de jaaren MDCCXLIV en MDCCXLV / door Johannes Stinstra
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1746

Vier Godgeleerde Brieven over 't Onderzoek der H. Schriften door Jan Boelaard, in leven Doopsgez. predikant aldaar
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1762

Vier verhandelingen
door: Price, Richard uitg: Plaats jr., Folkert van der Harlingen 1768

Vier zamenspraaken Nopens de Aanmerkingen van den Rustenden Tooneelspeeler M. Corver, Op het Leven van Jan Punt
Geplaatst in de Levens van beroemde Nederlandsche Mannen en Vrouwen
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1786

VIJFDEELSDIJKEN
KORTE STAAT uit de Reekening van Jacobus Salverda Ontvanger Generaal der Vijf Deelen Binnen- Dijks Zeedijken voor den jaare 1798
door: Salverda, Jacobus uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1799

Vijftig jaar scouting St. Michiel en Lioba Vijftig jaar scouting St. Michiel en Lioba
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1995

Vijftig jaar zeebaby's in Harlingen 1958-2008 Vijftig jaar zeebaby's in Harlingen 1958-2008
Geschiedenis van het Rijn-, binnen- en kustvaartonderwijs in Harlingen
door: Jongert, R. uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Vloeiboek voor 1927 Vloeiboek voor 1927
Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land Ezn.
door: uitg: 1927

Volks-Natuurkunde voor de Hoogste en Middelste Klasse der Lagere School
en voor Huisgezinnen; vrij bewerkt naar de Leerwijze van F.E.J. Cr?ger
door: Brug, S.L. uitg: Houtsma, S. Harlingen 1860

Voorbeeld van de Leer der goddelijke voorzeggingen
vertaald met voorrede door Ds. Isebr. Eil. Harkenroth, rector der Lat. school aldaar, prijs ƒ 1.40
door: Vitringa, Campegius uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1759

Voorlopig verslag van het werkkamp Harns (Harlingen) 1962
Werkkamp betr. studie van visserijtermen in Harlingen en Barradeel
door: uitg: Harlingen 1963

Voorstraat 56 Harlingen Voorstraat 56 Harlingen
door: Hannema, L.J. uitg: 1949

Vraagen over den godsdienst, tot onderwijs der jeugd geschikt
door: Stinstra, Johannes uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1776

Vraagen over den godsdienst, tot onderwijs der jeugd geschikt door de leeraaren der Christelijke Doopsgezinde gemeente te Harlingen
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1751

Vredes-Drangh, Ofte Accuraet Ende Leersaem Discours Aengaende De Dispuyten Ende Onlusten in De Kercke Tot Utrecht: Waer in De Rechte Oorsaecken Ende Remedien Der Selve Worden Aen-Gewesen: Voor-Gestelt By Forme Van T'Samen-Spraecke Tusschen Prudentius...
door: Amstel, Salomon van (ps. Daniel van Henghel) uitg: Wieringen, Jaspar Hendricksz van de Harlingen 1662

Vredezang by den aanvang van de negentiende eeuw
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1801

Vrijheid Daagt, de Vrijheid Daagt, de
Historisch spel in twee bedrijven
door: Postema, D.A. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1936

Vrolijke gezelschap van Friesche boeren en boerinnen wegens het huwelijk van Z.H. Willem V
4 stuivers
door: Ferwerda, P. uitg: Swerus, Klaas Harlingen 1767

Vrolyke zanggodinnen, of mengelwerk van vernuft, De Vrolyke zanggodinnen, of mengelwerk van vernuft, De
2 delen
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1781
klik hier voor een plaatje

Vyfde brief van Philadelphus Vyfde brief van Philadelphus
zijnde een antwoord aan Ingenuus Alethopilus ter be?ordeeling van de verhandeling van een wel-eerw. heer Schutte ..
door: Philadelphus is pseudoniem van Paulus Bosveld uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1786
klik hier voor een plaatje

W. G. F. Jansen (1871-1949), navolger van de Haagse school W. G. F. Jansen (1871-1949), navolger van de Haagse school
door: Jonkers, Elisabeth;Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1991

Waarschuwinge tegen de Geestdrijverij, vervat in een brief aan de Doopsgez. in friesland
door: Stinstra, J. uitg: Plaats, F. v.d. Harlingen 1750

Wad : wolken, wind en water..., Het
Catalogus bij de jubileumtentoonstelling 15 jaar Galerie de Vis te Harlingen van 15 juni tot en met 8 september 1996 en bij dezelfde tentoonstelling in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam van 5 april tot en met 21 juni 1997
door: Visser , Sjouke uitg: Flevodruk Harlingen 1996

Walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk, De
Waarby eene Beschryving der haringvisschery
door: Zorgdrager, Cornelis Gijsbertsz uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1784

Wat 'n verstand : 125 jaar (R)HBS/RSG 'Simon Vestdijk' Wat 'n verstand : 125 jaar (R)HBS/RSG 'Simon Vestdijk'
door: Ingen, Kees van; Visser, Jemke uitg: Flevodruk Harlingen 1991

Wat wij gelooven en waarom? : populaire studien
3 delen
door: Veen, Jacobus Hendrikus van der uitg: Land, Ezn., A. Harlingen 1879

Wederlegging der onregtvaardige en eerrovende beschuldiging door de opperchirurgijn C.L. v. Aussen
ingebragt tegen de burger J. Hannema
door: Hannema, J. uitg: Harlingen 1796

Wegwijs in Harlingen Wegwijs in Harlingen
plattegrond
door: uitg: Flevo, drukkerij Harlingen 1962

Werkdaadige verhandeling over de schoorsteenen.
Bevattende volkomene onderrichtingen om het rooken derzelve voor te komen of weg te neemen. Uit het Engelsch overgezet, en met eenige aanmerkingen verm., door een liefhebber der wysbegeerte.
door: Anderson, I. uitg: Plaats, van der Harlingen 1779

Wese-vader ofte Christelijcke bedenkingen, over de woorden Davids, Psalm 27 vers 10
tot de gemeene troost ende nuttigheyt by-eengestelt, gepredikt, ende nu in druck gemeen gemaakt
door: Reneman, Daniel uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1663

Wetsteen der vernuften oft bequaam middel
door: Brune, Jan de uitg: Galama, Heere Harlingen 1661

Wettelijke regeling van het Lager Onderwijs
door: Behrns, Johannes Henricus uitg: Behrns Harlingen 1858

Wiizen en welbescheiden burger, den Wiizen en welbescheiden burger, den
leerende, hoe men in allen staat burgelijk en verstandig leven zal, en zich zelfs kennen
door: Stevin e.a., Simon uitg: Galama, Hero Harlingen 1668

Wijnaldum
Fibula, Dwarsbongel, Keatsebal
door: Vries, Abe de uitg: Flevodruk Harlingen 1997

Wijngaards-keur, bewesen in het egtsverbond van den agtbaren heer Jacobus Corver, regeerend burgemeester en voornaam wynhandelaar tot Harlingen Wijngaards-keur, bewesen in het egtsverbond van den agtbaren heer Jacobus Corver, regeerend burgemeester en voornaam wynhandelaar tot Harlingen
met de seedige juffrouw Tjiskjen Wijngaarden. Bevestigt tot Pingjum den XIV. van Grasmaand des jaars MDCCXV.
door: Rippers, Enoch van uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1715

Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820) Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820)
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen van 27 juni tot en met 19 september 1993
door: Berge-Dijkstra, A. van den uitg: Hannemahuis Harlingen 1993

Wonderlijcke herschepping van een wreede wolf in een trouwe herder, de Wonderlijcke herschepping van een wreede wolf in een trouwe herder, de
vertoont in eenige bedenckingen over de historie der bekeeringe des apostels Pauli
door: Reneman, Daniel uitg: Galama, H. Harlingen 1665

Wonderlyke ontmoetingen van Jerome Sharp
op zyne reizen door Frankryk en Engeland
door: Decremps, Henri uitg: Plaats, V. van der Harlingen 1796
klik hier voor een plaatje

Wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, de
met een inl. en aant. van Ton Broos
door: Broos, Antonius Jozef Maria uitg: Schiere, Bouwe Harlingen 1759

Woord van opwekking aan mijne landgenooten, Een
tot deelneming aan eene zaak, die vooral door hen en in dezen tijd te bevorderen is
door: Cool, Pieter uitg: Behrns, J.F.V. Harlingen 1854

Woudkoningin, de
operette in twee bedryven : op te voeren door jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar
door: Schuil, Martinus uitg: Land Harlingen 0

Zaakelyke wederlegging van het antwoord door Carel George, graave van Wassenaar Twickel, uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steenwerken aan der V deelen dyken aangelegd / door Petrus Camper ; waarin gevonden word
door: Camper, Petrus uitg: Plaats, van der Harlingen 1778

Zaamen-spraak aangaande de waarheijd der Christelijke religie : getrokken uyt het Latijnsche werk van Daniel den Breen Zaamen-spraak aangaande de waarheijd der Christelijke religie : getrokken uyt het Latijnsche werk van Daniel den Breen
neevens een beknopte betooning over dezelve materie door een onbekenden auteur : den jooden en Atheisten tot naadenken in 't Neederduytsch overgezet
door: Breen, Daniel den uitg: Boncq, Simon P. Harlingen 1685

Zedelyke en ernstige aanmerkingen, over de uitgekomene stukken tegens het bekeerings werk van Aalten en Nieuwkerk
en bezonder tegen het nieuw beproefd geneesmiddel
door: uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1750

Zeden en gewoonten van Italien beschouwd, De
benevens deszelfs aanmerkingen op de misvattingen van sommige reizigers met betrekking tot dat land
door: Baretti, Guiseppe Marco Antonio uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1770

Zestien predikaetsien over zeer gewichtige stoffen Zestien predikaetsien over zeer gewichtige stoffen
uit het Engelsch vertaelt
door: Foster, Jacob uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1737

Ziel-gerechten, toegemaeckt met hemelsche speçeryen Ziel-gerechten, toegemaeckt met hemelsche speçeryen
gehaelt uyt de kostel?cke winckel der Goddelike Schriften
door: Brune (de oude), Johan de uitg: Galama, Hero Harlingen 1660

Zwaarigheden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wol-spinneryen te Harlingen
door: Gratama, Seerp uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1795