Harlingen, boeken

illustratie boeken
Alhoewel het standaardwerk over Harlingen nog niet geschreven is, zijn er al heel wat boeken verschenen met Harlingen als onderwerp. Maar er zijn niet alleen boeken uitgegeven OVER Harlingen, er zijn ook de nodige uitgegeven IN Harlingen. Als nieuwste aanvulling zijn er boeken die niet specifiek over Harlingen gaan, maar waar (iets of iemand uit) Harlingen in voorkomt. Hieronder een lijst met boeken die betrekking hebben op Harlingen, of er gedrukt/(mede-)uitgegeven zijn.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:16Boeken     324 over Harlingen     540 gedrukt/uitgegeven in Harlingen     35 waar Harlingen in voorkomt   Vanaf  1500  1600  1700  1800  1900  2000titel
ondertitel
schrijver drukker/uitgever plaats jaar  

Conffessie oft bekentenisse voor den Hove van Vrieslandt, ghedaen by Jan Jacobzoon, woonende tot Harlinghen, hem noemende een dienaer te wesen onder die van sijne ghesintheyt ...
midtsgaders de sententie van den selven Hove die daerop ghevolcht is, uitghesproken den derden Aprilis, anno 1600, oude stijl
door: Jacobzoon, Jan uitg: Vennecool, Jacob Cornelisz Delft 1600

Aurea libertas, ofte Gulden vryheid der stadt Harlinghen [...] beraemd, met overrroepinge der ingesen e[!] [...]
door: uitg: Sweerssz, Gerrit Harlingen 1635

Kerck-wyinghe dat is, d'Eerste predicatie, gedaen in de Nieuwe Kercke tot Harlingen [...] den XIII. novemb. 1650
door: Acronius, Vesselus uitg: Schouwenburgh, Jan Hessels Harlingen 1652

Remonstrantie, voor de officiers, in ende van't Collegie ter Admiraliteyt in Frieslandt, dienende tot wederlegginge van de seclusie, uyt de regeringe der stadt Harlingen
door: Canter et al., F. uitg: 1659

Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t Landschap in 't algemeen soo oud als nieuw
van de drie gedeelten in 't besonder als mede de grietenien end steden op kosten van't landt afgemeten in 't net gebracht, geteeckent en gesneden op copereplaten
door: Schotanus, Christianus uitg: Franeker 1664

Klachte der Friesche maegt op de liikstaatsi van den ... zeeheld Tjerk Hiddes de Vries ... gehouden binnen Harlingen op den VI. van oegstmaand MDCLXVI
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1666

Articulen en ordonnantien op't stuck van de wacht by de bevel-hebberen der stede Harlingen ingestelt Articulen en ordonnantien op't stuck van de wacht by de bevel-hebberen der stede Harlingen ingestelt
Ende by Burgemeesteren ende Raden geapprobeert
door: uitg: Galama, Hero Harlingen 1678

Antwoord van de Collegianten, der stad Harlingen: aan Tarquinius Poppinga, Dienaar des Woords tot Pieterbuuren Antwoord van de Collegianten, der stad Harlingen: aan Tarquinius Poppinga, Dienaar des Woords tot Pieterbuuren
op zijn aanspraak aan haar gedaan, in de dedicatie van zijn boek, genaamt De heerlijkheyd Gods, en op het boek zelfs
door: uitg: Heris, Hero Harlingen 1684

Octroy op de Raads-bestellinge / en de Regeeringe van de Stadt Harlingen. Octroy op de Raads-bestellinge / en de Regeeringe van de Stadt Harlingen.
By de Hoogmoogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden, met advijs ende deliberatie van zijne Hoogheyd den Prince van Orangien, ende van den Raadt van Staate der zelver Neederlanden uyt gegeeven ende geordonneert.
door: uitg: Immerzeel, Hubertus van Harlingen 1685

Instructie voor de particuliere ontfangers, op authorisatie van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, vervat in haer ... resolutie, op huyden dato deses genomen
aengestelt by de ... burgemeesteren ... der steden Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enckhuysen, Middelburgh en Harlingen, tot dden ontfangh van de wederhelft van het last- end veylgeldt, geintroduceert by placaet [...] den 31. mey, 1697
door: uitg: Scheltus, Paulus Gravenhage, 's- 1697

Instructie voor de particuliere ontfangers
aengestelt by de [...] steden Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enckhuysen, Middeldurgh[!] en Harlingen, tot den ontfangh van de weder-helft van het last- en veylgeldt, geintroduceert by placaet van [...] den sesden junii 1702
door: uitg: Scheltus, Paulus Gravenhage, 's- 1702

Ordonnantie waar na de lootsen van Harlingen, geoctroijeert door haar Ed:Mog: de Staaten van Frieslandt, Ordonnantie waar na de lootsen van Harlingen, geoctroijeert door haar Ed:Mog: de Staaten van Frieslandt,
en op de Agtbare Magistraat der Stadt Harlingen onder Eede daar toe aangestelt / in 't ontfangen van Lootsgelden / striktelijk haar sullen hebben te reguleren.
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1714

Reglement, belangende een Compagnie van Negotie, Commercie en soo het raadzaam gevonden word ook Assurantie, binnen Harlingen.
door: uitg: Schotsman, F Harlingen 1720

Ter bruilofte van den heere Ruard Scheltinga en jongkvrouwe Anna Nieuwenhuis, in den echt vereenigt binnen Harlingen den 30sten van wynmaand. 1728
door: Fontein, Pieter uitg: Plaats, Folkert Jansz van der Harlingen 1728

Ter nagedagtenisse van het godzalig afsterven van den veel eerw., groten schriftgeleerden, en hoog geagten vader in Christo, den heere Hero Sibersma, oudtste, en getrouwe, yverige bedienaar des heiligen evangeliums, in de gem. Jezu Christi te Amsterdam
[...] out geworden zynde 83 jaren, 9 maanden en 13 dagen: en daar van in den oogst des Heeren doorgebragt 56 jaaren en ontrent 3 maanden, in vier gemeentens, namelyk Sixbirum, Tinnaard, Harlingen en Amsterdam
door: Klaarbout, Christiaan uitg: Ottens, Reinier en Josua Amsterdam 1728

Publicatie rakende het schoon en diep houden, mitsgaders onbelemmert gebruyk der nieuw geslatte trekvaart tusschen Leeuwarden en Harlingen
Plakkaat van de Staten van Friesland 12-02-1733
door: uitg: Dessel, Tobias van Leeuwarden 1733

Recueil van de besoignes der heeren commissarien [...] der [...] Gedeputeerde Staten van Frieslandt, rapporten, resolutien, en opgevolgde bestedingen [...] rakende de slattingen van de trek-vaarten, lopende van Leeuwarden naa Sneek, en [...] Harlingen
door: uitg: Dessel, Tobias van Leeuwarden 1734

Ordonnantie van de wacht, by de burgermeesteren regt ende raaden der stadt Harlingen gemaakt, waarna bevelhebberen, sampt borgers, in 't waarneemen der wacht haar voortaan sullen moeten reguleren Ordonnantie van de wacht, by de burgermeesteren regt ende raaden der stadt Harlingen gemaakt, waarna bevelhebberen, sampt borgers, in 't waarneemen der wacht haar voortaan sullen moeten reguleren
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1734

Octroy op de raads-bestellinge en de regeeringe van de stadt Harlingen Octroy op de raads-bestellinge en de regeeringe van de stadt Harlingen
door: uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1738

Korte gedagten, om in plaats van de handel-weerende haven-pagten, door het heffen van zeer gemaklijke schattingen [...] 'slands inkomsten [...] te vermeerderen [...] Korte gedagten, om in plaats van de handel-weerende haven-pagten, door het heffen van zeer gemaklijke schattingen [...] 'slands inkomsten [...] te vermeerderen [...]
strekkende tot aankweeking der loflijke scheepsvaart en vrije negotie in [...] Friesland.
door: Bouwes, Sjoerd uitg: Schotsman, Frederik Harlingen 1744

Requesten en memorie der Doopsgezinde gemeente binnen Harlingen
aan ... Gedeputeerde Staaten van Friesland tot herstellinge van den heere J. Stinstra in den predikdienst: met de daarop gevolgde sententie
door: uitg: Lennep, Dyonisius van Harderwijk 1747

Echt verhaal wegens het geen in het Harlinger veerschip [...] tusschen eenige militaire officiers, zeker vrouwspersoon, en de verdere passagiers, is voorgevallen
door: uitg: Wit, kornelis de Ansterdam 1750

Ter zilvere bruiloft van myn hoogwaarde ouderen Hendrik Schaaf en Aafke Bierma
gevierd binnen Harlingen, den 5den van Herfstmaand 1753
door: Schaaf, Syds uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1753

Naaukeurig berigt wegens de grootheit van eenige voornaame steeden in haaren omtrek
zoo in Zeeland, Holland, Friesland ... : zelfs in perzoon afgetreeden door Reèyer Arjens Mahuï ... koopman te Harlingen en ons ... ter hand gesteld
door: uitg: Hoogland, Jan Harlingen 1760

Oratio de literis graecis et latinis velvt morvm et hvmanitatis magistris non contemnendis
pvblice dicta in cvria a.d. XX. Febrvarii MDCCLXI. Qvvm scholarvm Harlinganarum moderamen ... avspicaretvr
door: Koen, Gijsbertus uitg: Hoogland, Johannes Harlingen 1761

Gezangen ten bruilofte van den heere Meille Toussaint j.u.d. en mejuffer Atje Haitsma Gezangen ten bruilofte van den heere Meille Toussaint j.u.d. en mejuffer Atje Haitsma
in den echt vereenigd binnen Franeker den 31 van Lentemaand des Jaars MDCCLXV.
door: Backer, J.A.;Lille, W. de uitg: Hoogland en zoon, wed. Jan Harlingen 1765

Harlinger Admiraliteits Almanach Harlinger Admiraliteits Almanach
Naar den Nieuwen Stijl, Over het Schrikkel-Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1776
door: uitg: Hoogland, Frederik Harlingen 1776

Verhandeling over de zeedyken in het algemeen, en die der Vyf Deelen in het byzonder
door: Ypey, Adolf uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1777

Kort verhaal van de Roode loop te Harlingen
met een byvoegzel aanwyzende de oorzaaken der besmetting, en de behoedmiddelen daartegen
door: Reus, Jan de uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1779
klik hier voor een plaatje

Geschiedkundig verslag van den ganschen loop der in 1779 te Harlingen geheerscht hebbende ziekten, en historie van de dysenterie die in 1779 te Harlingen heftig gewoed heeft
met een voorbericht uitgeg. door M. van Geuns
door: Stinstra, S. uitg: Harlingen 1780

Brief van eenen vriend buiten Harlingen aan den boekverkooper J. Allart te Amsterdam
wegens de bij V. van der Plaats te Harlingen uittekomene Aanmerkingen, over den Bybel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen verklaart
door: uitg: Bom Amsterdam 1780

Reglement voor de trekschippers varende van Leeuwarden op Harlingen en vice versa
door: uitg: Tresling, Gerrit Leeuwarden 1781

Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht
(Gedicht ondertekend: Joekoenus, Harlingen 22 Sept 1782)
door: Joekoenus (=Joeke Gravius?) uitg: Raakstra, Tjerk Leeuwarden 1782

Zamenspraak tusschen een Bildboer en een Harlinger
over de zaken van de grieteny van Het Bildt. Waarin het caracter van [...] Hans Willem Aylva [...] in't helderst dagligt gesteld word
door: uitg: 1783

CONTRA-DEDUCTIE voor A.Wyngaarden, K.Poort, F.Tangerman, H.Radsma, R.Brouwer, A.W.Bakker, J.Ruitinga, J.Osterhout, J.van Allema, T.Stephani, J.E.Franck, E.M. van Beyma, P.S.Stroband en J.Norel
alle te samen leden van en uitmakende de meerderheid der Vroedschap van Harlingen, deducenten; contra de Magistraat van dezelve stad, deduceerden. Volgens speciale resolutie van dezelve Vroedschap in het licht gegeeven
door: uitg: Seydel, Joh. Leeuwarden 1784

Deductie voor de magistraat en de gesworen gemeente van de stad Harlingen
Actum op den Raadhuise. Harlingen den 27 febr: 1641
door: uitg: Tresling, Gerrit Leeuwarden 1784

Ordonnantie of reglement voor de burger-schutterij te Harlingen
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1785

Verzameling van stukken, rakende het voorgevallene omtrent de schuttery der stad Harlingen in de maanden Juny, July en Augustus MDCCLXXXVI
door: uitg: Plaats, Volkert van der Harlingen 1786

Advys en protest van de volmagten der stad Harlingen
op en tegens de concept missive ge?xhibeerd door het Quartier van Oostergo op het 13. provinciaale Poinct van den ordinaris Landsdag van 1786
door: Alema, Junius ab;Beyma, Eduard Marius van uitg: Haak, J.D. van der Leeuwarden 1786

Catalogus bibliothecae, insignem praestantissimorum atque optimae notae librorum adparatum complexae
quos collegit ... Joannes Stinstra ... : quique omnes publica auctione distrahendi exponuntur Harlingae, in aedibus defuncti
door: uitg: Plaats, F. van der Harlingen 1790

Lykzang op den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Joannes Stinstra Lykzang op den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Joannes Stinstra
leeraar by de Doopsgezinden te Harlingen, overleeden in den ouderdom van LXXXI jaaren
door: Stijl, Simon uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1791
klik hier voor een plaatje

Zwaarigheden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wol-spinneryen te Harlingen
door: Gratama, Seerp uitg: Plaats, Folkert van der Harlingen 1795

Redenvoering gedaan in de Nieuwe of Groote Kerk te Harlingen, op den dag van het Nationaal Feest, volgens publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van 1 Dec. 1799
door Freerk Hoekstra ; waarby gevoegd is een zangstuk ter deezer gelegenheid vervaardigd door ... Simon Styl
door: Hoekstra, Freerk uitg: Harlingen 1799

Feestgalm op den algemeenen vreugdedag, gevierd binnen Harlingen, den 2 juny 1802
door: Stijl, Simon uitg: Harlingen 1802

Lijkrede op den hoogeerwaardigen Heere Oosterbaan
hoogleeraar bij het Kweekschool der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, en laatst gewoon leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen
door: Hoekstra, Freerk uitg: IJntema & Comp. Amsterdam 1807

Kerkgezangen ter inwijding van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Harlingen Kerkgezangen ter inwijding van het orgel in de Doopsgezinde Kerk te Harlingen
op den 28 van lentemaand 1811 [...] / voor-in-en na eene daartoe betrekkelijke redevoering gedaan door Freerk Hoekstra
door: Stijl, Simon uitg: 1811

Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland
in vier zangen : eene voorlezing, uitgesproken in de vergadering van het departement Harlingen der Maatschappij: tot nut van 't algemeen, den 4 November 1819
door: Deketh, P. (uitgesproken door) uitg: Plaats, M. van der Harlingen 1818

Kerk-gezangen, welke, ter gelegenheid van het Paasch-feest, gezongen zullen worden in de Nieuwe Kerk te Harlingen, den 23 van lentemaand 1818
door: Deketh, P uitg: Plaats, van der Harlingen 1819

Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen, in Straat-Davids
De togt van de equipagie met sloepen over en langs het ijs, en overwintering van dezelve in het noordelijk gedeelte van Groenland. / Door Klaas Hoekstra; met eene kaart van Straat-Davids
door: Hoekstra, Klaas uitg: Plaats, Meile van der Harlingen 1828

Verordening en Vrachtlijst voor het beurtveer tusschen Amsterdam en Harlingen Verordening en Vrachtlijst voor het beurtveer tusschen Amsterdam en Harlingen
door: uitg: Stads-drukkerij Amsterdam 1835

Kerkelijke redevoeringen bij gelegenheid van de laatste bediening van ... / F. Hoekstra
door: Hoekstra, Freerk uitg: Harlingen 1837

Redevoering, gehouden bij gelegenheid van de godsdienstige viering van het vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps
op den 17 October 1839 in de Nieuwe Kerk te Harlingen
door: uitg: Harlingen 1839

Gildehoren en het Grootveerschippers Gild te Harlingen, de Gildehoren en het Grootveerschippers Gild te Harlingen, de
Artikel in: De Vrije Fries 5 (1850) 351-359
door: uitg: 1850

Stichting der nieuwe Doopsgezinde kerk te Harlingen, De
redenen en geschiedkundige meededelingen daartoe betrekkelijk
door: Cool, Pieter uitg: Behrns, J.F.V. Harlingen 1858

Het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, voorlezing over Het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, voorlezing over
en de lotgevallen van de in 1576 voor hem opgerichte gedenkzuil of Steenen Man op den zeedijk nabij Harlingen
door: Eekhoff, W. uitg: 1858

Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger trekvaart
door: Beyma thoe Kingma, Sybrand Willem Hendrik Adriaan van uitg: Schierbeek Leeuwarden 1859

Gelegenheidsrede bij de oprigting van het monument voor Dr. Simon Stijl, te Harlingen Gelegenheidsrede bij de oprigting van het monument voor Dr. Simon Stijl, te Harlingen
Rede uitgesproken den 29 December 1860
door: Ottema, Jan Gerhardus (uitgesproken door) uitg: Meursinge Leeuwarden 1860

Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, stadhouder ... in Friesland en de lotgevallen van de in 1576 voor hem opgerigte gedenkzuil of steenen man ... nabij Harlingen Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, stadhouder ... in Friesland en de lotgevallen van de in 1576 voor hem opgerigte gedenkzuil of steenen man ... nabij Harlingen
Artikel in: De Vrije Fries 9 (1862) 24-64
door: Eekhoff, Wopke uitg: Workum 1860

Aanspraak van den H.E.G. heer Commissaris des Konings in de provincie Friesland, J.E. van Panhuijs, bij de onthulling van het monument voor Dr. Simon Stijl
op het stadshuis te Harlingen, den 29 december 1860. Antwoord van den E.A. heer burgemeester van Harlingen, P. Adama Zijlstra
door: Cool, P. uitg: Plaats, van der Harlingen 1860

Huishoudelijke wet der Loge: 'Deugd en ijver'
concept
door: uitg: 1865

Verslag van de Kamer van koophandel en fabrieken te Harlingen aan den gemeenteraad
Ook o.d.t. Verslag over den toestand van scheepvaart, handel en nijverheid gedurende het jaar ....
door: Kamer van Koophandel en Frabrieken te Harlingen uitg: 1867

Missive van Gedeputeerde Staten geleidende de stukken, betrekkelijk de waarnemingen omtrent het afvoervermogen der sluizen te Harlingen enz. verrigt Missive van Gedeputeerde Staten geleidende de stukken, betrekkelijk de waarnemingen omtrent het afvoervermogen der sluizen te Harlingen enz. verrigt
Aangeboden aan de Staten van friesland in hunne zomervergadering van 1874
door: uitg: Groot, H. de Leeuwarden 1874

It hirdsîlen op sé by Harns, op de foarste dei fen Simmermoanne 1877 : hwet ik er oan de side fen in goe friûn seach, en hwet ik er by tochte
in bledsîde mennich by in or boekstavere om wyd to wirden oan mîn lânsliue dy de wolfeart fen Frîslan te herte giet
door: Meulen, Tjibbe Geert van der uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1877

Huishoudelijk reglement der loge: 'Deugd en ijver', gevestigd in Harlingen
door: uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1877

Reglement van Orde voor den Kerkeraad der Nederlandsch Isra?litische Gemeente te Harlingen
door: uitg: Faber & Van Der Zwaag Harlingen 1877

Alphabetische naamlijst van de genoodigden tot bijwoning der plegtige inwijding van de nieuwe haven te Harlingen
en van de bij die gelegenheid aldaar en te Leeuwarden te geven feestelijkheden op den 1 Junij 1877 ; de inwijding wordt bijgewoond door Z.M. den Koning
door: uitg: Groot, S. de 1877

Op het ijs voor Harlingen : februari 1823
door: Wolters, W.P. uitg: Harlingen 1878

Verslag van den toestand der gemeente Harlingen
door: uitg: Faber en Van der Zwaag Harlingen 1878

Geschiedenis van de nieuwe haven te Harlingen en van den stroomleidenden dam op de Pollen, De
door: Donath, C.D. uitg: Land Harlingen 1889

Beschouwingen over de haven van Harlingen met daarin aan te brengen verbeteringen
door: uitg: Houtsma, W. Harlingen 1897

Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898 Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898
ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina Helena Paulina Maria als koningin der Nederlanden
door: uitg: 1898

Afsluiting van de Zuiderzee volgens het Plan der Staatscommissie, de
in Verband met de Haven van Harlingen
door: Vermaes, S.J. uitg: Coöperatieve Handelsdrukkerij Leeuwarden 1898

Over Martinus Schuil (1842-1899)
Overdr. uit: Hollandia ; no. 182 en 183
door: Hol, J.C. uitg: Land Harlingen 1900

Harlinger Haven, de Harlinger Haven, de
Artikel in: Vragen van den Dag, 22e jaargang, aflevering 2
door: Swart, B.J. uitg: Looy, S.L. van Amsterdam 1907

Illustrated guide of Harlingen, Leeuwarden and Franeker
Recommended by the Committee to promote the frequentation of Harlingen by travellers
door: uitg: Hamstra Harlingen 1907

Antwoord op de rede van den heer ter Laan betreffende de ambachtsschool te Harlingen op 18 Dec. 1909
door: Hannema Lzn., S.;Bakker, S. uitg: Houtsma, W. Harlingen 1910

Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje
Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer
door: Wielenga, S. uitg: Land Harlingen 1910

Afscheidsrede van Ds. J.W. van der Linden
uitgesproken in het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, op zondag 15 september 1912
door: Linden, Ds. J.W. van der uitg: Zwaag, van der Harlingen 1912

Harlingen als havenplaats Harlingen als havenplaats
aangeboden door Vereeniging ter Bevordering van Handel, Scheepvaart en Nijverheid
door: uitg: Oudeboon Harlingen 1920

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
door: Ferwerda, dr. S. uitg: Oudeboon Harlingen 1923

Inval der Noormannen, de Inval der Noormannen, de
Vroolijk spel in drie bedrijven
door: Wielinga, S. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1923

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
door: Ferwerda, dr. S. uitg: Oudeboon Harlingen 1925

Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland
Bewerkt naar de officieele gegevens van de 43 gemeenten in deze provincie
door: uitg: Wouters & Westerhuis Leeuwarden 1928

Tooneelgezelschappen te Harlingen
Artikel in: De Vrije Fries 28 (1928) 128-146
door: Leendertz, R. uitg: 1928
klik hier voor een plaatje

Collegie 'Zeemansvoorzorg' te Harlingen : 1851-1931, Het
door: Hannema, A.E. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1931

H.A.R.E.T.O. H.A.R.E.T.O.
Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
door: uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1931

Winter Programma 1932-1933 Winter Programma 1932-1933
Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
door: uitg: Arbeiderspers Leeuwarden 1932

Kanalenplan : Groningen-Zuiderzee en Harlingen, Het Kanalenplan : Groningen-Zuiderzee en Harlingen, Het
rapport uitgebracht aan den Raad der gemeente Harlingen door een dezen Raad ingestelde commissie, gevormd uit diverse corporaties hier ter stede
door: uitg: Oudeboon Harlingen 1932

Uit Harlingen's historie Uit Harlingen's historie
door: Ferwerda, S. uitg: Oudeboon Harlingen 1934

Harlingen 700 jaar stad Harlingen 700 jaar stad
Gedenkboekje, waarin tevens opgenomen een aantal beschouwingen over de economische toekomst van Harlingen
door: uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1934

Herdenkings-rede ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad Harlingen
gehouden op Maandag 27 Augustus 1934 in de Ned. Herv. kerk te Harlingen
door: Poort Jzn., J. uitg: Poort, Nico Harlingen 1934

Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad
Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
door: uitg: Houbijn, R Harlingen 1934

Sociale en economische geografie van Harlingen Sociale en economische geografie van Harlingen
Proefschrift (L. en W.) Universiteit van Amsterdam
door: Hinte, Engelbert van uitg: Poort, Nico Harlingen 1935

Gids voor Harlingen Gids voor Harlingen
VVV Harlingen
door: uitg: Harlinger Drukwerk Centrale Harlingen 1935

Vrijheid Daagt, de Vrijheid Daagt, de
Historisch spel in twee bedrijven
door: Postema, D.A. uitg: Oudeboon, R. Harlingen 1936

In en om Harlingen In en om Harlingen
door: Postema, D.A. uitg: Flevodruk Harlingen 1938

Rapport der Commissie Streekplan Leeuwarden-Harlingen
door: Wouda, D.F. uitg: Leeuwarden 1940

Beteekenis van Harlingen als haven voor de noordelijke provinciën, De
door: uitg: Noord. Econ.-Techn. Org. voor Drenthe en Groningen 1941

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
1e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1946

Harlinger Liedjes Harlinger Liedjes
door: Meer, Dico van der;Kroon, Wim uitg: Flevo Harlingen 1947

Zeehaven Harlingen Zeehaven Harlingen
door: Wyga, Enne uitg: Alg. Publiciteitskantoor Leeuwarden 1948

Wiebe Adams (Adam Wybe) uit Harlingen, de uitvinder van de kabelbaan voor massavervoer, bouwt deze in 1644 te Dantzig
Artikel in: Weg- en waterbouw: vol. 8 (1948), afl. 5-6, pag. 54-64
door: Tuthein Nolthenius, A. uitg: 1948

Voorstraat 56 Harlingen Voorstraat 56 Harlingen
door: Hannema, L.J. uitg: 1949

Jaarverslag / R.K. Huishoudschool 'St. Anna'
door: uitg: R.K. Huishoudschool St. Anna Harlingen 1952

Bonte Schoolblad, het Bonte Schoolblad, het
Jubileumnummer t.g.v. het 25-jarig bestaan van het R.H.B.S. gebouw, 35-jarig bestaan A.D.V.E.N.D.O., 5-jarig bestaan van Het Bonte Schoolblad
door: uitg: Bambach & Zn. Harlingen 1953

Euveldaad van Ds. Barger in het straatlied, de Euveldaad van Ds. Barger in het straatlied, de
Artikel in: It Baeken, tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong XV nr. 1
door: Haan, dr. Tj.W.R. de uitg: Gorcum & Comp. van Assen 1953

Rapport industrialisatie Harlingen
de noodzakelijkheid om de economische basis van Harlingen door industrialisatie te verbreden
door: uitg: Econ. Techn. Instituut voor Friesland Leeuwarden 1953

Handel en Industrie in Harlingen Handel en Industrie in Harlingen
door: Wijga, Enne uitg: Houbijn, R. Harlingen 1954

Oud Harlingen in het Licht Oud Harlingen in het Licht
rondwandelingsgids
door: Vegter, ir. J.J.M. uitg: Houbijn, R. Harlingen 1954

Harlingen in de loop der eeuwen Harlingen in de loop der eeuwen
een stem uit het verleden
door: Poort Jzn., J. uitg: Flevodruk Harlingen 1954

Historische tentoonstelling ter gelegenheid van de lichtweek 'Oud-Harlingen in het Licht' Historische tentoonstelling ter gelegenheid van de lichtweek 'Oud-Harlingen in het Licht'
21 t/m 28 augustus 1954
door: uitg: Dijkstra, offsetkantoordruk Fedde Leeuwarden 1954

Friesland verliest zijn kinderen
sociografische aspecten van de Friese emigratie, in het bijzonder uit Barradeel en Harlingen, Overdr. uit: It Beaken : Tydskrift fan de Fryske Akademy; jrg. 16, nr. 3/4, Maeije 1954
door: Wildeboer, J.D. uitg: Gorcum, van Assen 1954

Te Deum laudamus : 100 jaar 'St. Anna', Harlingen : 1855-1955
door: uitg: Harlingen 1955

Harlingen voelt zich bedreigd Harlingen voelt zich bedreigd
De waterkeringswerken te Harlingen; Bezwaren tegen uitvoering der bestaande plannen
door: Havenbrugcomite, het uitg: Harlingen 1956

Nederlandse zeehavens, De
de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw en scheepvaartmusea
door: uitg: Alg. Publiciteitskantoor Amsterdam 1957

Wyt's guide ... to the Dutch seaports of Delfzijl, Flushing, Groningen and Harlingen
door: uitg: Wyt Rotterdam 1958

Korte Geschiedenis van De Groenlandsvaarder Korte Geschiedenis van De Groenlandsvaarder
Anno 1825
door: uitg: Harlingen 1958

Noordelijke havens Delfzijl en Harlingen: economisch-geografisch vergeleken, De
door: Niemendal, J.C. uitg: Groningen 1959

Harlinger goud- en zilversmeden Harlinger goud- en zilversmeden
Artikel in: De Vrije Fries: dl. 44 (1960), p. [149]-188
door: Ruijven, F.E. van uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1960

Harlingen Harlingen
door: uitg: Harlingen 1960

Wegwijs in Harlingen Wegwijs in Harlingen
plattegrond
door: uitg: Flevo, drukkerij Harlingen 1962

Uitbreiding vissers- en industriehaven Harlingen
Publicatie / Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland ; nr. 624
door: uitg: Leeuwarden 1962

Voorlopig verslag van het werkkamp Harns (Harlingen) 1962
Werkkamp betr. studie van visserijtermen in Harlingen en Barradeel
door: uitg: Harlingen 1963

Haven van Harlingen, De; een funktioneel onderzoek
scriptie geografisch instituut der rijksuniversiteit te Utrecht
door: Son, M.J. van uitg: Utrecht 1964

Rapport betreffende de toekomstige behoefte aan ziekenhuis- en verpleegtehuisbedden in het Rayon der Harlingse ziekenhuizen, met name in dat van het St. Jozef ziekenhuis
In samenw. met het Centraal Bureau voor het Katholiek Ziekenhuiswezen
door: Sectie Sociale Geneeskunde van het Dr. Veeger-Instituut uitg: Veeger-Instituut, Sectie Sociale Geneeskunde van het Dr. Nijmegen 1964

Harlingen, Gemeente Adresboek Harlingen, Gemeente Adresboek
door: uitg: Provincie, de Amsterdam 1965

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
2e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1965

Wijs beleydt ende getoonde couragie
inleiding tot de Tsjerk-Hiddesherdenking te Harlingen op 30 nov. 1966
door: Vries, Klaas de uitg: Bolsward 1966

Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767
De buitenlandse scheepvaart en handel van Harlingen in de jaren 1634 en 1635
door: Kotelawele, D.A. uitg: Faber, J.A Wageningen 1967

Industriehaven Harlingen
rapport betreffende de aanleg van een industriehaven te Harlingen, mei 1968
door: uitg: Prov. Best. van Friesl. en het Gem.best. v. Harlingen Harlingen 1968

Harlingen : inventaris der archieven Harlingen : inventaris der archieven
Gemeente-archieven van Harlingen (Friesland)
door: Obreen, H.T. uitg: Osinga, A.J. Bolsward 1968

Industriehaven Harlingen : plan 1970
rapport betreffende de aanleg van een binnendijkse industriehaven met schutsluis naast de Tsjerk Hiddessluizen
door: uitg: Techn. Adv.bur. der Ver. v. Nederlandse Gem. Amersfoort 1970

Harlingen, mien stadsje 1 Harlingen, mien stadsje 1
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1970

Functie en betekenis van de binnenstad en de 'citystraten' van Harlingen
door: uitg: Leeuwarden 1970

Kalief van Harlingen, de Kalief van Harlingen, de
door: Dee, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1971

Kerkopgravingen in Friesland
door: Halbertsma, H. uitg: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1971

Van kromme bomen tot industriehaven Van kromme bomen tot industriehaven
Harlingen in de naoorlogse jaren
door: Drost, F. uitg: Flevo Harlingen 1971

Harlingen Harlingen
informatie
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1972

Schepen van de Friese Admiraliteit Schepen van de Friese Admiraliteit
Fryske Akademy nr. 432
door: Kamminga, L. uitg: Miedema Pers Leeuwarden 1973

Harlingen, mien stadsje 2 Harlingen, mien stadsje 2
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1974

Bevrijding van Harlingen Bevrijding van Harlingen
Uitgave 'Centraal Comite 1945'
door: Drost, F. uitg: Flevodruk Harlingen 1975

Hein Buismanstichting Harlingen Hein Buismanstichting Harlingen
1963 (oprichtingsjaar) - 1975 (monumentenjaar)
door: Kingmans, H. uitg: Flevodruk Harlingen 1975

Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd
Dl. 3: Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hemelumer Oldeferd
door: Nieuwland, P. uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1978

Herdenkingsrede 1200 jaar Christendom in Harlingen Herdenkingsrede 1200 jaar Christendom in Harlingen
door: Oldenhof, Herman Joseph uitg: Flevodruk Harlingen 1978

Harlinger Liedjes Harlinger Liedjes
door: uitg: Flevo Harlingen 1979

Harlingen in oorlogstijd Harlingen in oorlogstijd
3e druk
door: Drost, Harry uitg: Flevodruk Harlingen 1980

Passagieren op de Wadden Passagieren op de Wadden
De veerdiensten van Terschelling en Vlieland op Harlingen
door: Drost, F. uitg: Flevodruk Harlingen 1980

30 Jaar Lanenkaatsen Harlingen 30 Jaar Lanenkaatsen Harlingen
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1980

Harlingen : een onderzoek naar sociaal-economische struktuur en ontwikkelingsmogelijkheden
door: Blikman, H. uitg: Geografisch Instituut Groningen 1981

Van Havenweg tot Trebol Van Havenweg tot Trebol
75 jaar Bouwvereniging Harlingen
door: uitg: Bouritius Harlingen 1981

11 steden uit de lucht, de 11 steden uit de lucht, de
door: Terpstra, Pieter uitg: Kristal Leeuwarden 1981

Huis en baken Huis en baken
de kerk van Sint Michael te Harlingen
door: Oldenhof, Herman Joseph uitg: Flevodruk Harlingen 1981

Harlingen ontmantelt zich, ontwikkelingen van de Harlinger stadsrand in de negentiende eeuw Harlingen ontmantelt zich, ontwikkelingen van de Harlinger stadsrand in de negentiende eeuw
Artikel in: De Vrije Fries, 62e deel, 1982
door: Karstkarel, Peter uitg: Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden 1982

Staking yn de exportslachterijen te Harns (maart 1914), De
konflikt- of harmonymodel
door: Oldenhof, Herman Joseph uitg: Tille, De Leeuwarden 1982

Och lieve seun... Och lieve seun...
'n fotoboek van Harlingen
door: Stoelinga, Thomas J. uitg: Thor uitgeverij Wijnaldum 1983

Beeld van de Harlinger werken Beeld van de Harlinger werken
de Oude Trekvaart en omgeving
door: Kreger, Henk uitg: Kreger, Henk Franeker 1983

Mennisten en Vermaningen Mennisten en Vermaningen
Beelden uit de geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen
door: Nielsen, C. uitg: Gerstel Harlingen 1983

Quotisatiekohieren : namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749, De
Dl. 3: Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel
door: Nieuwland, P.;Dalfsen, A. van uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1983

De Harnser 09 (september) De Harnser 09 (september)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 08 (augustus) De Harnser 08 (augustus)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 07 (juli) De Harnser 07 (juli)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 06 (juni) De Harnser 06 (juni)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 05 (mei) De Harnser 05 (mei)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 04 (april) De Harnser 04 (april)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 01 (januari) De Harnser 01 (januari)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 02 (februari) De Harnser 02 (februari)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 10 (oktober) De Harnser 10 (oktober)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 12 (december) De Harnser 12 (december)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

Eindrapport van twee leeronderzoeken uitgevoerd in 1981 en 1982 naar de sociaal-geografische structuur en de ekonomische ontwikkelingsmogelijkheden van Harlingen
door: Ashworth, G.J. uitg: Geografisch Instituut RUG Groningen 1983

De Harnser 03 (maart) De Harnser 03 (maart)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

De Harnser 11 (november) De Harnser 11 (november)
familieblad voor Harlingen en wijde omgeving
door: uitg: THOR uitgeverij bv Wijnaldum 1983

Toeristisch produkt van Harlingen, Het
Eindexamenscriptie NWIT Breda
door: Krips, Rein uitg: NWIT Breda 1983

Almenum Almenum
Artikel in: Boud, tijdschrift voor architectuur en vormgeving in Friesland, nr. 3
door: Vijn, Buro uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1984

Harlingen Mien Stadsje Harlingen Mien Stadsje
Artikel in: Boud, tijdschrift voor architectuur en vormgeving in Friesland, nr. 3
door: Sijpkes en Oving, architektenburo uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1984

Boud in de Binnenstad, Harlingen Boud in de Binnenstad, Harlingen
Artikel in: Boud, tijdschrift voor architectuur en vormgeving in Friesland, nr. 3
door: Wielinga, R.J. uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1984

Project Klooster Tiepelstraat, Harlingen Project Klooster Tiepelstraat, Harlingen
Artikel in: Boud, tijdschrift voor architectuur en vormgeving in Friesland, nr. 3
door: Kingma, Symen uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1984

Lutheranen in Friesland Lutheranen in Friesland
door: uitg: D.S.W. Adm. Centr. Leeuwarden 1984

Och lieve seun... deel 2 Och lieve seun... deel 2
'n fotoboek van Harlingen
door: Stoelinga, Thomas J. uitg: Thor uitgeverij Wijnaldum 1984

Maken pandsjes mien stadsje? De angst voor het gebaar. Maken pandsjes mien stadsje? De angst voor het gebaar.
Artikel in: Boud, tijdschrift voor architectuur en vormgeving in Friesland, nr. 3
door: Dekker, Henk uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1984

Kastelen, kerken, kloosters... Kastelen, kerken, kloosters...
kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
door: Dekker, T.W.;Nielsen, C. uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Wapenborden te Harlingen, De Wapenborden te Harlingen, De
door: Schutte, O. uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1984

Harlingen in woord en beeld Harlingen in woord en beeld
door: Drost, Fokke uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Harlingen toentertied 1 Harlingen toentertied 1
door: Woude, S. van der uitg: Repro-Holland Alphen a/d Rijn 1984

Harlingen : de vermaerde zeestad Harlingen : de vermaerde zeestad
door: Marseille, Theo uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide Oene Klep vertelt hoe Harlingen uut de ruften groeide
door: Dijk, Oene van uitg: Flevodruk Harlingen 1984

Van publieke vrouwen en bordelen, het prostitutievraagstuk in Harlingen, 1851-1912 Van publieke vrouwen en bordelen, het prostitutievraagstuk in Harlingen, 1851-1912
Artikel in: De Vrije Fries, 65e deel, 1985
door: Mik, Karin de uitg: Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden 1985

Doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen, Het
overdruk Ned. Leeuw 1985, aangevuld met indices, 200 p., ge?ll., met losse tabel
door: Schutte, O. uitg: 1985

Onze havens Onze havens
door: Balk, J.Th. uitg: Publiboek Baart Soest/Deurne 1985

Rapport van de werkgroep Onderzoek toegankelijkheid haven van Harlingen
door: uitg: Stuurgroep Friese zeehavens Leeuwarden 1985

Frysk ferskaat : Friese verscheidenheid in drie Friese musea:Franeker, Harlingen en Hindeloopen Frysk ferskaat : Friese verscheidenheid in drie Friese musea:Franeker, Harlingen en Hindeloopen
Achtergrondinformatie over de collecties van de musea in Franeker, Harlingen en Hindeloopen
door: Kingmans, Hugo uitg: Nijgh & Van Ditmar Gravenhage, 's- 1986

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eerste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1986

Harlingen : De Noorderhaven Harlingen : De Noorderhaven
door: Torenbeek, Cees uitg: Stichting Monument van de Maand Leeuwarden 1986

Harlingen : Veranderd Gezicht Harlingen : Veranderd Gezicht
1900-1986
door: Buring, Martin uitg: Interludium b.v. Groningen 1986

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tweede jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1987

Toelichting bij het besluit tot uitbreiding van het beschermde stadsgezicht Harlingen
door: uitg: Zeist 1987

Oud Harlingen Oud Harlingen
Derde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1988

Van Zoutsloot tot Vijver : 25 jaar Hein Buisman-stichting Harlingen Van Zoutsloot tot Vijver : 25 jaar Hein Buisman-stichting Harlingen
door: Karstkarel, Peter uitg: Flevodruk Harlingen 1988

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vierde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1989

Harlingen : bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen Harlingen : bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen
door: Huizenga, J.J. uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1989

Harlingen weerspiegeld Harlingen weerspiegeld
door: Wal, Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 1989

Eeuw stoomvaart op Harlingen, Een Eeuw stoomvaart op Harlingen, Een
door: Bouma, G.N. uitg: Groningen 1989

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Harlingen, mien stadsje 3 Harlingen, mien stadsje 3
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Molens in en om Harlingen : een rijke historie Molens in en om Harlingen : een rijke historie
door: Severein, Tjerk uitg: Flevodruk Harlingen 1990

Wat 'n verstand : 125 jaar (R)HBS/RSG 'Simon Vestdijk' Wat 'n verstand : 125 jaar (R)HBS/RSG 'Simon Vestdijk'
door: Ingen, Kees van; Visser, Jemke uitg: Flevodruk Harlingen 1991

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Masterplan Harlingen
door: uitg: Utrecht 1991

W. G. F. Jansen (1871-1949), navolger van de Haagse school W. G. F. Jansen (1871-1949), navolger van de Haagse school
door: Jonkers, Elisabeth;Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1991

Advies over de mogelijke verplaatsing van ExpoZee van Lauwersoog naar Harlingen
zoals vastgesteld in de 55e plenaire vergadering van de Waddenadviesraad, d.d. oktober 1991, uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan het Coordinatiecollege Waddengebied (door tussenkomst van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelij
door: uitg: Leeuwarden 1991

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zesde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1991

Opmerkelijk afval : vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen Opmerkelijk afval : vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1992

Sporen van een Friese tegelbakker Sporen van een Friese tegelbakker
Monument van de maand november 1992
door: Ludwig, Hannah uitg: Wielsma B.V. Leeuwarden 1992

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zevende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1992

Veiligheid aanloopgebied Harlingen
Onderzoek uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Friesland
door: Brolsma, J.U. uitg: Rotterdam 1993

Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820) Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820)
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen van 27 juni tot en met 19 september 1993
door: Berge-Dijkstra, A. van den uitg: Hannemahuis Harlingen 1993

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achtste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1993

Harlinger liedjes: van de CD's 'Harlingen mien stadsje'
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1994

Uit het album van Harlingen Uit het album van Harlingen
door: Oever, Hein van den uitg: Interboek Leeuwarden 1994

Kerken in Harlingen Kerken in Harlingen
uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Werkgemeenschap van Kerken
door: Engwerda, A.M.J. uitg: Harlingen 1994

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1994

Milieu-effectrapport Ontwikkelingsplan Harlingen Waddenstad
door: Oranjewoud uitg: Oranjewoud Heerenveen 1994

Hoogaangeslagenen in Harlingen : uit de nalatenschap van de gegoede burgerij Hoogaangeslagenen in Harlingen : uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
door: uitg: Hannemahuis Harlingen 1994

Harlingen - Paadwizer Harlingen - Paadwizer
Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslan
door: Wijnsma, Arend Jan uitg: Wielsma b.v. Leeuwarden 1994

Sailing vessels visiting the port of Harlingen Sailing vessels visiting the port of Harlingen
1818 - 1918
door: Bouma, G.N. uitg: Haren 1994

Advies over het Milieu-effectrapport 'Ontwikkelingsplan Harlingen Waddenstad'
het ontwerp-Structuurplan Harlingen en de ontwerp-bestemmingsplannen 'Havenkwartier' en 'Uitbreiding Industriehaven', vastgesteld in de plenaire vergadering van 15 juni 1994, gericht aan het Coordinatiecollege Waddengebied
door: uitg: Leeuwarden 1994

Structuurplan Harlingen
door: Buro Vijn uitg: Gemeente Harlingen Harlingen 1994

Kasteel van Harlingen, het Kasteel van Harlingen, het
Artikel in: Westerheem jaargang 43 no.3, juni 1994
door: Jager en A. Kooistra-Bokkinga, A. uitg: Seinen's Garfische Bedrijven Krim (Ov.), de 1994

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Ontwikkelingsplan Harlingen Waddenstad
door: uitg: Utrecht 1994

Inventaris van de archieven van de synagogale ressortale instellingen in Friesland
en van de daaronder ressorterende joodse gemeenten van Leeuwarden, Harlingen en Gorredijk 1754-1972
door: Haan, S. de uitg: Ryksargyf Leeuwarden 1995

Dat... heb ik nooit geweten Dat... heb ik nooit geweten
Eerder verschenen als artikelenreeks in de Harlinger Courant
door: Elsinga, Y.J. uitg: Harlingen 1995

Uit het album van Harlingen Uit het album van Harlingen
Deel 2
door: Oever, Hein van den uitg: Interboek Leeuwarden 1995

Vijftig jaar scouting St. Michiel en Lioba Vijftig jaar scouting St. Michiel en Lioba
door: uitg: Flevodruk Harlingen 1995

Vijf directeuren voor een baan! Vijf directeuren voor een baan!
door: Torenbeek, C. uitg: SPORT Friesland Leeuwarden 1995

Gebleven Gebleven
Harlinger zeelieden in WO II
door: Wal, Johan van der uitg: Wijnen, van Franeker 1995

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1995

Harlinger zilver Harlinger zilver
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1996

Verborgen Verleden Belicht Verborgen Verleden Belicht
Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland
door: Langen e.a., G.J. de uitg: Agropers Sneek 1996

Oud Harlingen Oud Harlingen
Elfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1996

Wijnaldum
Fibula, Dwarsbongel, Keatsebal
door: Vries, Abe de uitg: Flevodruk Harlingen 1997

Gemeente Harlingen : nieuwbouwplannen Wijnaldum : waarderend archeologisch onderzoek
door: Langen, G.J. de;Perger, T.M. uitg: RAAP Amsterdam 1997

Terpencluster van Wijnaldum (groep 15A), gemeenten Harlingen en Franekeradeel: waarderend archeologisch onderzoek
door: Langen, G.J. de uitg: RAAP Amsterdam 1997

Pieter Kallenborn en de zeevaartschool te Harlingen, een genealogische schets
door: Parma, S uitg: Hilversum 1997

Armenzorg in Friesland 1500-1800 Armenzorg in Friesland 1500-1800
publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden : Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen
door: Spaans, Joke uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1997

Oud Harlingen Oud Harlingen
Twaalfde jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1997

Oncologische thuiszorg in Harlingen
een samenwerkingsproject tussen ziekenhuis en eerstelijn
door: Zemmelink, H.W.;Lammeren, G.J. van uitg: Nzi Utrecht 1997

Robles Atlassen, de Robles Atlassen, de
Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in 1572
door: Schroor, Meindert en Charles van den Heuvel uitg: Vis Offset Alphen aan den Rijn 1998

Oud Harlingen Oud Harlingen
Dertiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1998

Wurdlisten van'e Fryske Stedsdialekten Wurdlisten van'e Fryske Stedsdialekten
door: Duijff, Pieter uitg: Fryske Akademy Leeuwarden 1998

11 Steden, 52 Plannen 11 Steden, 52 Plannen
De toekomst van de friese steden door delftse stedebouw studenten ontworpen
door: Bois, Peter de uitg: Verenigde Jouster Drukkerijen Joure 1998

Loge van Vrijmetselaren 'Deugd en IJver' Loge van Vrijmetselaren 'Deugd en IJver'
te Harlingen 1798-1998
door: Efdee, Ria (red.) uitg: Leeuwarden 1998

Harlingen '99 Harlingen '99
Wer de dyk it lan omklammet
door: V.V.V. Harlingen uitg: Flevomedia Harlingen 1999

Haal op gelijk! : HT journaal 1975-1999
door: Gantzert, Marjan uitg: Stichting Zeeschuim 1999

Oud Harlingen Oud Harlingen
Veertiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Midlum en Koningsbuurt Midlum en Koningsbuurt
Fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt
door: Midlum, vereniging voor dorpsbelang uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee
door: Sytema, Fokke uitg: Flevodruk Harlingen 1999

Harlinger stadsgezichten tot 1880 Harlinger stadsgezichten tot 1880
door: Avest, Hugo P. ter uitg: Hannemahuis Harlingen 1999

75 jaar VV Harlingen 75 jaar VV Harlingen
Fotoboek Voelbalvereniging Harlingen
door: Haan, Jorrit, & bestuur VV Harlingen uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Nieuwbouwlocatie Weeshuisstraat 1/3 : gemeente Harlingen : een archeologisch onderzoek
door: Marinelli, M.G. uitg: RAAP Amsterdam 2000

Koning langs de Ried Koning langs de Ried
door: Torenbeek, Cees uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Harlingen, mien stadsje 4 Harlingen, mien stadsje 4
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijftiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2000

Terugblik op 2000 jaar HARLINGEN Terugblik op 2000 jaar HARLINGEN
door: Werkgroep Stadshistorie uitg: Harlingen 2000

Een van ons allen! Een van ons allen!
De biografie van een ondernemende Friese boer
door: J.O. Kingma uitg: Harlingen 2001

Twaalfde- tot veertiende-eeuwse huisterp in het uitbreidingsplan van de Harlinger Haven, een Twaalfde- tot veertiende-eeuwse huisterp in het uitbreidingsplan van de Harlinger Haven, een
met bijdr. van K.L.B. Bosma ... [et al.], (ARC-publicaties ; 49)
door: Bakker, A.M. uitg: Archaeological Research & Consultancy Groningen 2001

Verkenning vaarweg Amsterdam-Harlingen
door: Roovers, C.C.P uitg: Ministerie van Verkeer- en Waterstaat Lelystad 2001

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zestiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2001

Archeologisch onderzoek bij de Boltastate in Harlingen Archeologisch onderzoek bij de Boltastate in Harlingen
met bijdr. van H. Buitenhuis ... [et al.], (ARC-publicaties ; 55)
door: Hielkema, J.B. uitg: Archaeological Research & Consultancy Groningen 2002

Groot is Uw trouw o Heer Groot is Uw trouw o Heer
Geschiedenis van de Baptisten Gemeente Harlingen 1902-2002
door: Blank e.a., E. uitg: Harlingen 2002

10 jaar touwtrekken om 25 huizen 10 jaar touwtrekken om 25 huizen
door: Koreman, John uitg: STIP Stencilwerk Leeuwarden 2002

Harlingen en haar Bruine Vloot Harlingen en haar Bruine Vloot
impressies van de historische zeilvaart
door: Wal, Johan van der uitg: Wever Harlingen 2002

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zeventiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2002

150 jaar Harlinger Courant 150 jaar Harlinger Courant
Een ouwe, vertrouwde gast
door: Wal, Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 2002

Stad aan de Wadden Stad aan de Wadden
Harlinger gedichten, een interactie tussen po?zie en proza
door: Vestdijk, S. uitg: Mycena Vitilis Doorn 2002

25 jaar Vrouwenraad Harlingen 25 jaar Vrouwenraad Harlingen
1977-2002
door: Helfrich, Ank, Aafke Visser & Margot de Jong uitg: Rekladruk Gytsjerk 2002

Admiraliteit van Friesland, de Admiraliteit van Friesland, de
i.s.m. gemeentemuseum Het Hannemahuis
door: Roodhuyzen, Thea uitg: Wijnen, van Franeker 2003

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achttiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2003

Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerckstraet Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerckstraet
40 jaar restauratiegeschiedenis
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2003

Harlinger Glorie Harlinger Glorie
scheepsbouw aan de Zuiderhaven te Harlingen, Syntegra Archeologie Rapportenreeks 1
door: Emaus, A.;Kuijl, E. van der;Plasmeijer, F. uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Oud Harlingen Oud Harlingen
Jubileum magazine
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Harlingers bij-naam Harlingers bij-naam
door: Visser, Anneke F. (eindred.) uitg: Flevodruk Harlingen 2004

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negentiende jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2004

55 Jaar Lanenkaatsen Harlingen 55 Jaar Lanenkaatsen Harlingen
door: Homminga, Siebo uitg: Dijkman rotatie Diemen 2004

Fries Aardewerk VI Fries Aardewerk VI
Harlingen. Producten 1720-1933
door: Pluis, J. uitg: Primavera Pers Leiden 2005

Harlingen en de Tweede Wereldoorlog Harlingen en de Tweede Wereldoorlog
Van crisis tot wederopbouw
door: Norg, Jan uitg: Flevodruk Harlingen 2005

Oud Harlingen Oud Harlingen
Twintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2005

Fries Aardewerk V Fries Aardewerk V
Harlingen. Bedrijfsgeschiedenis 1600-1933 & producten tot 1720
door: Gierveld, A.J. en J. Pluis uitg: Primavera Pers Leiden 2005

Bezwaar, het Bezwaar, het
De beleving van leefomgevinghinder in de periode 1870-2000 in de Friese havenstad Harlingen
door: Dijkstra, Theo J. uitg: Repro Provincie Fryslan 2006

Dood voor ogen ziende, de Dood voor ogen ziende, de
Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip "Harlingen"""" in Straat Davis"
door: Hoekstra, Klaas uitg: Flevodruk Harlingen 2006

Caspar de stenen man Caspar de stenen man
door: Boersma, Frits uitg: Aspekt Soesterberg 2006

Ik woon in Harlingen! Ik woon in Harlingen!
100 jaar De Bouwvereniging
door: Attema e.a., René uitg: Krikke Special Books Leiden 2006

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2006

Oud Harlingen Oud Harlingen
Tweeëntwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2007

Tot Heil Onzer Ribbenkast Tot Heil Onzer Ribbenkast
...een eeuw sport in Harlingen...
door: J.J. Huizinga uitg: Flevodruk Harlingen 2007

Fries Aardewerk, majolica, faience, kerfsnee Fries Aardewerk, majolica, faience, kerfsnee
Harlinger Aardewerk Museum, collectie Minze van den Akker 2007
door: Akker, Minze van den uitg: Giethoorn Ten Brink Meppel 2007

Harlingen toentertied 2 Harlingen toentertied 2
door: Oever, Hein van den uitg: Bambach Harlingen 2007

Noorderlicht Film presenteert: Uit het archief (DVD) Noorderlicht Film presenteert: Uit het archief (DVD)
deel 1
door: Penninga, Henk uitg: Noorderlicht Film Minnertsga 2007

Harlingen, mien stadsje 5 Harlingen, mien stadsje 5
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2007

50 jaar museum Hannemahuis 50 jaar museum Hannemahuis
door: Huizinga en H.P. ter Avest, J.J. uitg: Hannemahuis Harlingen 2007

Oud Harlingen Oud Harlingen
Drieëntwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Houtskool Harlingen Houtskool Harlingen
Uitwerking Schets Willemshaven
door: Amplan Holding uitg: 2008

Marten Gerritsz Fries, VOC-commandeur van Harlingen Marten Gerritsz Fries, VOC-commandeur van Harlingen
Een ontdekkingstocht naar een ontdekkingsreiziger
door: Attema, R.P. uitg: Harlingen 2008

Harlingen, Alle verhalen van de stad Harlingen, Alle verhalen van de stad
Gedichten, non-fictie, fictie
door: uitg: Giethoorn Ten Brink Meppel 2008

Jouke Hendrik Olinjus, driemaal burgemeester van Harlingen Jouke Hendrik Olinjus, driemaal burgemeester van Harlingen
Aantekeningen 1787-1810
door: Douma, Annie (bezorgd door) uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Vijftig jaar zeebaby's in Harlingen 1958-2008 Vijftig jaar zeebaby's in Harlingen 1958-2008
Geschiedenis van het Rijn-, binnen- en kustvaartonderwijs in Harlingen
door: Jongert, R. uitg: Flevodruk Harlingen 2008

Harpoeniers en robbenjagers Harpoeniers en robbenjagers
Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19e eeuw
door: Schokkenbroek, Joost C.A. uitg: Walburg Pers Zutphen 2008

Gefechtstand 'Engelsche Tuin' Harlingen Gefechtstand 'Engelsche Tuin' Harlingen
Commandopost Verbindingen 1940-1945
door: Manshande, Dick W. uitg: Grafisch Centrum Harlingen Harlingen 2008

Harlingen Harlingen
in oude ansichtkaarten
door: Scheffer, Lody uitg: Retrospect Boekproducties Zuidwolde 2009

Dìt is Harlingen Dìt is Harlingen
door: Wal, Henry Drost en Johan van der uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vierentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Harlingen, mien stadsje 6 Harlingen, mien stadsje 6
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2009

Oud Harlingen Oud Harlingen
Vijfentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2010

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zesentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2011

Harlingen, mien stadsje 7 Harlingen, mien stadsje 7
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2011

Over Ieske van Nico van Pietsje van Sakkie en al de anderen Over Ieske van Nico van Pietsje van Sakkie en al de anderen
door: uitg: Flevodruk Harlingen 2012

Oud Harlingen Oud Harlingen
Zevenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2012

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 1
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2013

Gaan jou met een Singeltsje om Gaan jou met een Singeltsje om
en meer Harlinger liedjes
door: Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden uitg: Flevodruk Harlingen 2013

Oud Harlingen Oud Harlingen
Achtentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2013

Oud Harlingen Oud Harlingen
Negenentwintigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2014

Harlinges, mien taaltsje Harlinges, mien taaltsje
Van pienehasses tot gatsjepanne
door: Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden uitg: Hoekstra Uitgeverij Sint Annaparochie 2014

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 2
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2014

Oud Harlingen Oud Harlingen
Dertigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2015

Harlingen Harlingen
Geschiedenis van de Friese havenstad
door: Schroor, Meindert uitg: Afûk Leeuwarden 2015

Harlingen 50 jaar terug in de tijd Harlingen 50 jaar terug in de tijd
deel 3
door: Drost, Henry uitg: Flevomedia Harlingen 2015

Oud Harlingen Oud Harlingen
Eenendertigste jaargang
door: Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie uitg: Flevodruk Harlingen 2016