Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid huidig adres
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1667-06-01 209 28r Willem Ariens bakker geinventariseerde Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Jans gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Sjerck Annes bleker Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Tettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Heert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r wijlen Riemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris 1670-05-09 210 303r Doede Sydtses overledene Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r wijlen Jeltie Tjeerdts Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Sinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Sytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Gosse Jansen requirant Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Welmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Auckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Teecke Sytses requirant Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Imck Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Mary Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1723-05-21 220 344v Huigo Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1677-10-03 213 214r Neeltie Heeres Bildtstraat 19
inventaris 1677-10-03 213 214r gemeensman Sweer Thomas Bildtstraat 19
inventaris 1677-10-03 213 214r dr. Sibrando Bechius Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v wijlen Antie Jans Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Marijke Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Berber Leenderts Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Gerrit Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts aangever Bildtstraat 19
inventaris 1723-05-21 220 344v Leendert Leenderts stuurman en koemelker overledene Bildtstraat 19
inventaris 1677-10-03 213 214r Jan Sipkes mr. chirurgijn Bildtstraat 19
inventaris 1677-10-03 213 214r Lijsbeth Aukes Bildtstraat 19
inventaris 1670-08-12 210 286r Hendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Welmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r wijlen Bauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r wijlen Lieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris 1674-05-14 212 215r gemeensman Saecke Romckes Gaasma Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r oud burgerhopman Claes Falcken Brouwersstraat 1b
inventaris 1675-08-16 212 386r Tettie Pyters aangever Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Neeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r IJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Jetse IJsbrands mr. scheepstimmerman overledene Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Geertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Jochum Jansen kapitein Brouwersstraat 11
inventaris 1672-11-22 211 334r Tarquinius ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Joannes ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Theodorus Paludanus predikant aangever Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Gerco Joannis Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene Brouwersstraat 13
inventaris 1669-09-12 210 217r wijlen Claes Claesen bakker Brouwersstraat 14
inventaris 1669-09-12 210 217r Hobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris 1669-09-12 210 217r Neeltie Reyners overledene Brouwersstraat 14
inventaris 1670-10-29 211 1r Antie Jans Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Trijntie Jacobs overledene Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Atse Dirx portier [staat: poorter] Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r wijlen Jan Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Jan Arents mr. kuiper Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Dirck Bouwens Brouwersstraat 19achter
inventaris 1674-05-14 212 154r Lijsbeth Freeriks overledene Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r wijlen Arjen Theunis Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Freerck Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Freerx mr. schoenmaker Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ytie Arjens aangever Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Theunis Arjens Droogstraat 57
inventaris 1673-04-11 211 349r Trijntie Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Claes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Harmen Pyters brouwer Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Saap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Yve Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Bruin Hendrix Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Sjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Saap Hendricks Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman Theotardus Lantingh notaris Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Hendrick Herckes Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Tjerck Meynerts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgervaandrig Goytjen Zytses Croon Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Rinsch Herckes Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman D. Cornelii Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Tjeerd Herckes Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Hylck Tjeerdts aangever Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Jelle Herckes schipper op Leeuwarden overledene Franekereind 6
inventaris 1684-06-13 217 83r Philippus Lucas Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Siedts Pytters apotheker aangever Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r wijlen burgemeester Hardenburgh Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Jan Gerryts Hardenborg Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Tjerck Feddrix koopman Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Cornelis Willems wijdschipper Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Antie Gerryts Hardenburg Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene Franekereind 8
inventaris 1691-01-08 218 362r Bente Geerdts Boncq Franekereind 10
inventaris 1691-01-08 218 362r Aeghjen Claesses overledene Franekereind 10
inventaris 1691-01-08 218 362r wijlen Laes Pytters Franekereind 10
inventaris 1691-01-08 218 362r Mayke Laeses Franekereind 10
inventaris 1691-01-08 218 362r Grytie Laeses aangever Franekereind 10
inventaris 1669-12-10 210 70r wijlen Pytter Jacobs de Adam Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r Attie Pytters de Adam aangever Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r Claes Claesen Bilkert Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r Maycke Claeses overledene Franekereind 14
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Emmerix Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Pyttie Piers Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Rijx overledene Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r wijlen Aucke Jacobs metselaar Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Pytter Jansen Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Ciprianus Nicolai notaris Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Gerben Jansen Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Jan Jansen Franekereind 23
inventaris 1699-06-26 219 118r Seerp Pieters Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r Sybe Pieters Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r burgervaandrig Minne Jansen Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r wijlen Pieter Seerps mr. timmerman Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r Grietie Jansen overledene Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r Jan Pieters Franekereind 28
inventaris 1699-06-26 219 118r Trijntie Pieters aangever Franekereind 28
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Aefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Sytses Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerryt Gouckes koopman Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Haaske Thomas aangever Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Goucke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Boele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Aeltje Hendrix overledene Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Fedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1686-12-20 218 279r Ruyrdt Sickes Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Sicke Coerts mr. bakker overledene Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r wijlen Hiske Ruyrdts Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Hilbrandt Ruyrdts Riewall Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Dieucke Claesses gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1684-04-17 218 39r Reinouke Thijssen overledene Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r wijlen Wytso Beyma kapitein Admiraliteit Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Tyttje Wytses Beyma aangever Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Joannes Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Bettje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Antje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1667-01-29 208 202r Trijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Tjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Sjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Sybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r wijlen Trijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene Gardenierstraat
inventaris 1680-04-19 214 290r Ybeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Rinse Jetses Roorda Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Symon Jacobs Bootsma aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Wopke Wytses van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r dr. Sybrandus Bechius advocaat Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Jan Hansen brouwer Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Broer Jans Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Catalina Dubois Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r wijlen Jancke Wopkes van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Here Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Ewert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Sytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1679-12-02 214 147r [burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Mayke Dirx aangever Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r wijlen Focke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Grietie Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Yebel Fockes overledene Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Antie Tjeerdts Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Cornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Claes Sybes Bontekoe wijdschipper Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r de kinderen van Wytske Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1677-07-09 213 125r Jacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Martien Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Trijntye Tjallings Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Hessel Wytzes Wassenaer oud rentmeester Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Claes Huyberts koopman Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Meyle Uylckes mr. bakker en koopman overledene Grote Bredeplaats 19
inventaris 1690-07-03 219 10r Jelle Jochums overledene Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Trijntie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Jan Jacobs mr. slachter Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Jochum Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Grytie Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Jetske Steffens aangever Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Steffen Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Jan Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Jouke Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1690-07-03 219 10r Pyter Jelles Grote Bredeplaats 27
inventaris 1680-02-10 214 270r Marten Yemes mr. scheepstimmerman overledene Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Foockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r wijlen Pyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Antje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Wopkjen Claeses aangever Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Lijsbeth Martens aangever Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman Grote Kerkstraat 16
inventaris 1679-05-16 214 327r Symen Grettinga Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Hendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Hiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Neincke Wierdts aangever Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Fedde Tieerdts koopman Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene Grote Kerkstraat 24
inventaris 1680-03-04 214 276r Gerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r wijlen Romke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r vroedsman Jan Wybrens Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r Doedtje Romkes aangever Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r Dirck Romkes mr. kuiper Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r burgerhopman Cornelis Wijngaerden Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r His Hendrix uitdraagster overledene Grote Kerkstraat 27
inventaris 1676-09-19 213 76r Tiamcke Pouwels aangever Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Willem Henrix Vosma koopman Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Ruyrdt Everts Hogenhuys gerechtsbode Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Tiamcke Pouwels aangever Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Sijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Wouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Dirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r wijlen Martien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Janke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Welmoetie Hanses overledene Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Jans IJsenbeeck aangever Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Claes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Jan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Trijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Brechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Jurjen Clases Fontein Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1695-12-30 220 130r Pieter Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Aeltie Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen mr. metselaar overledene Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jan Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Enne Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Dieucke Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Jancke Jansen Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Geertie Jans Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r wijlen Geertie Pieters Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1695-12-30 220 130r Ebeltie Ennes aangever Grote Ossenmarkt 20
inventaris 1680-01-27 214 346r Cornelis Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Claes Minnes mr. blokmaker Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Theunis Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Symen Allerts Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Trijntie Pytters Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r wijlen Allert Claesses Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Minne Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Aucke Sybes Bontekoe Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Reinouke Claeses aangever Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Grietie Gerryts Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r oud burgemeester Taco Wybrandts Jellema Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Rintie Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Jan Pytters Oldaens Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Jurjen Fonteyn Havenplein 14
inventaris 1667-01-17 207 335r Marike Sibrens overledene Havenplein 18oost
inventaris 1667-01-17 207 335r Trijntie Sipkes aangever Havenplein 18oost
inventaris 1667-01-17 207 335r Jeltie Wybbes aangever Havenplein 18oost
inventaris 1690-08-27 219 30r Hoyte Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Keimpe Arjens huistimmerman overledene Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Antie Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Claes Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Sijke Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Arjen Keimpes aangever Heiligeweg 3
inventaris 1690-08-27 219 30r Jan Keimpes Heiligeweg 3
inventaris 1684-03-25 218 36r Rienck Ruyrdts overledene Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r oud burgemeester Jan Symens Bijlaen Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Judith Jochums Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Nanneke Joannis Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r wijlen Joannis Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Beytske Jacobs aangever Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r wijlen Jochum Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Cornelis Jansen Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Jan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Ruyrdt Jochums Heiligeweg 8
inventaris 1690-02-06 218 344r Wybe Wybes Panninga Heiligeweg 13
inventaris 1690-02-06 218 344r Baucke Fockes Heiligeweg 13
inventaris 1690-02-06 218 344r Fettie Meynerts dienstmaagd aangever Heiligeweg 13
inventaris 1690-02-06 218 344r Sjoerdt Feyckes trekschipper op Dokkum overledene Heiligeweg 13
inventaris 1690-02-06 218 344r Yede Sjoerds Heiligeweg 13
inventaris 1682-03-07 216 423r wijlen Fecke Aesges trekschipper op Dokkum Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Jan Joris leerverkoper [staat: leerman] Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r burgervaandrig Arjen Arjens Altena Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Reinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Martien Jackles overledene Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Lijsbeth Jackles aangever Heiligeweg 17
inventaris 1680-01-05 214 169r Symen Jansen dekenkramer Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Jan Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Yde Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Jacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Fedde Tjeerdts koopman Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r wijlen Trijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Symen Jansen dekenkramer Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Gatses Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r de drie nagelaten kinderen uit (1) Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Aecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r N. N. Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Aecht Pytters aangever Heiligeweg 21
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Jeppe Dirx requirant Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Maartien Abes Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Berber Ariens Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r wijlen Berber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris 1666-07-13 207 157r Maurus Symens requirant Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Frouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Jan Dircksen van Buiten requirant Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Gertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Maurus Symes requirant Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Jeltie Wytses requireerde en aangever Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Symen Maurus requirant Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Hendrick Hendricks koolkoper overledene Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Dirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris 1670-01-11 210 100r Reynouw Gosses overledene Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Bauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Yde Jacobs aangever Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Claes Feyckes gortmaker Heiligeweg 56
inventaris 1680-07-27 214 376r Rogier Jacobs haspelman Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Jacob Rogiers Haspelman scheepstimmerman overledene Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Aebe Jeltes Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Neeltje Rogiers aangever Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs wijdschipper Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Antie Haebels Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris 1679-01-29 214 40r Jan Sipkes grootschipper aangever Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Grietie Pytters overledene Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Sipke Jans Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Frouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Haringh Feykes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Trijntie Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Trijntie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Maertie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Taeke Sytses mr. grofsmid Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Antje Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Hendrick Hiddes Heiligeweg 68
inventaris 1685-03-03 217 155r Aeffke Ewerts aangever Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r Neeltie Cornelis overledene Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r wijlen Jan Lasen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r Laes Jansen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1662-04-24 205 215r Hofstraat
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Jancke Simons Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Yfk Joannis aangever Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Salvus Sydses Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r de twee kinderen van wijlen Siouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r het nagelaten kind van wijlen Siouckien Douwes Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Joost Michiels kapitein requirant Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Maicke Michiels Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker Hofstraat 1
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. bakker geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Aaltie Hendrix Hingevelt aangever Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Lijsbet Dircks geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Rintie Douwes wijdschipper requirant Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Jackle Pybes Sinnema requirant Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Maartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Trijntie Hendrix Hingevelt requirant Hofstraat 16
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r wijlen Isaeck Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r dr. Barnhardus Swaluwe Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Remrichien Isaecks Codde aangever Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Symon Isaecks Codde Hofstraat 27
inventaris 1667-04-05 208 156r Jan Tiebbes Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Rippert Jacobs Forsenburgh requirant Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Hendrick Hendricks glasmaker requirant Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Hincke Tiebbes requirant Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Lijsbeth Jans aangever Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Tiebbe Ipes overledene Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Ipe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris 1667-03-21 208 118r Trijntie Jans Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Harmen Jansen Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Hein Jansen Crol requirant Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Jan Eelkes Crol linnenwever Hofstraat 41
inventaris 1663-01-31 206 15r wijlen Beert Tiepkes erflater Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Marike Arrjens requirant Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r T. Theodori notaris Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Gatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Yde Dirx Alma requirant Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Dirk Tiepkes overledene Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Aeltie Wygers aangever Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Tiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1671-04-08 211 44r Jan Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Grietie Arriens aangever Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Sytske Jans Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r burgemeester Hans Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Haye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Hayes aangever Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Harmen Pytters brouwer Hondenstraat 6
inventaris 1666-07-06 207 138r Pytter Iges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Aate Aates Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Sytske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Jetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Tuenes Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r burgemeester Wytse Michiels requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Tiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Wybe Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Jacob Hansen tabakspijpmaker requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Hidde Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Heere Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Yge Stoffels grootschipper overledene Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Andries Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1703-04-26 219 211v het dochtertje van Albert Pytters Hultscamp Hoogstraat 1
inventaris 1703-04-26 219 211v burgervaandrig Albert Pytters Hultscamp mr. zadelmaker overledene Hoogstraat 1
inventaris 1703-04-26 219 211v Pytter Jansen Hultscamp mr. zadelmaker Hoogstraat 1
inventaris 1680-11-26 214 426r Pyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Trijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Jeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Tetske Minnes overledene Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r wijlen Duco Pieters Galama Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Aeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Ayse Arjens Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sickien Doeckes aangever Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Fedde Tieerdts Hoogstraat 1achter
inventaris 1681-10-20 216 400r Neeltie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r oud burgemeester Taeke Wybrants Jellema Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Grietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Trijntie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Cornelis Jobs mr. timmerman overledene Hoogstraat 4
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Gerrit Cornelis geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Trijntie Douwes geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Tomas Wybes Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Claes Huiberts Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Dirck Douwes herbergier Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Trijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Sibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Bottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1709-04-30 220 211r Stoffel Middagten schout bij nacht Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Willem Middagten Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Fokeltie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Geeske Willems Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Grietie Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r wijlen Willem Rienx Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jan Romkes Hornstra Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Rienk Willems koopman overledene Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Jacob Romkes Braam Hoogstraat 7
inventaris 1709-04-30 220 211r Rixtie Tiepkes aangever Hoogstraat 7
inventaris 1675-02-04 212 265r Jan Wybrands kleermaker Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Neeltie Michiels overledene Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Attje Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Michiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Sjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Liefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Antie Jelles aangever Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r wijlen Jelle Cornelis Vetzens rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1681-08-11 216 248r Doedtie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Freerck Jacobs Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Tjerk Feddrix Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Jan Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer overledene Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Hessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1669-11-23 210 57r Cornelis Claeses Amelander Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Teuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r wijlen Martien Willems Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Jeltie Syttes aangever Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Jan Gerrits gortmaker aangever Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Martien Bentes aangever Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene Hoogstraat 31
inventaris 1670-03-31 210 210r Pyttie Rodmers requirant Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Lijsbeth Rodmers requirant Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Sjouck IJsbrants aangever Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Pytter Ewerts Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Rodmer Jarichs overledene Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Pytter Jelles wieldraaier Hoogstraat 34
inventaris 1668-07-03 209 127r wijlen Gorryt Gorryts smalschipper Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Antie Lammerts overledene Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Pytter Ackersloot Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Foppe Tiercks Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Teeke Sytses Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Gosse Jansen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r de Jan Jacobs gemeente armen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1694-07-17 220 106r Janke Buwes Schiere aangever Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Jan Dirxen overledene Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Pier Pieters Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Huibert Braem Karremanstraat
inventaris 1694-07-17 220 106r Symen Fransen curator Karremanstraat
inventaris 1681-09-05 216 227r Lammert Martens Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r wijlen Marten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Lijsbeth Lammerts overledene Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Grietie Lammerts aangever Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Claas Lammerts Drost schuitevoerder Karremanstraat 10
inventaris 1682-05-29 215 301r Dirck Willems Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Aert Willems gortmaker overledene Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Aeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Claes Willems Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Iebeltie Dirx aangever Karremanstraat 27
inventaris 1679-03-20 213 395r Heyn Jansen Crol Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Fedduw Heins overledene Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Auke Jansen bakker Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r wijlen Hendrik Meinerts hondenslager Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Emmerick Heins Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Hein Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Willem Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Jetske Jetzes aangever Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Aeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris 1667-07-22 209 116r Willem Dircks brouwer overledene Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Pieter Cornelis brouwer requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Rinnert Eelkes Eelkema koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Hoite Hoytes koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Tieerd Bentes Boncq koopman geauthoriseerde curator over Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r burgemeester Augustinus Pieters requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Amarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Antie Jans aangever Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Wytso Stevens makelaar requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r dr. Hesselinga Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r wijlen Ruyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Antie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Adriaen Majoor Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r de drie nagelaten kinderen uit (1) Kerkpoortstraat
inventaris 1680-02-04 214 344r Jeltie Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Antie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Grietie Jacobs aangever Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r wijlen Rippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene Kerkpoortstraat 13
inventaris 1667-04-26 208 161r Antie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Claas Wopkes requirant Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Tiepke Dirx overledene Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Marijke Ariens requireerde Kerkpoortstraat 59
inventaris 1711-04-23 220 242v Baucke Fockes Agricola aangever Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Rinia Gonggrijp Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1711-04-23 220 242v oud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna overledene Kleine Bredeplaats 1
inventaris 1675-02-25 212 275r Sara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r wijlen Jan Willems mr. metselaar Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r Antje Jacobs overledene Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r mr. Beernt Stint Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1674-01-13 212 161r Weintien Huyberts aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Johannes Balck medisch student Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Wytse Siersma Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r mr. Augustinus van Siersma chirurgijn Admiraliteit in Friesland overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Antie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Saco van Isinga ontvanger Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen dr. Hendrick Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Ytsche Balck Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Willemijntie Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Pyttje Gerrits Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Here Symens koster Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Neeltie Heeres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Ruirdt Hillebrants commandeur Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Saercke Heres aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Carst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Elsche heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Jan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Botie Jans overledene Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1687-02-02 217 281r Reyner Clasen Fontein Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Pytter Bruyns Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Jetske Scheltes aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Wytse Pybes van Tallum Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Maycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Anthonys Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Sioerdtie Scheltes overledene Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Schelte Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r wijlen Anthony Anthonys Oesters mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Jeltie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Goyckyen Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1687-02-02 217 281r Antie Anthonys Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Aeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r de vijf nagelaten kinderen Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Pieter de Horn Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1683-05-30 215 308r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r Jan Fransen mr. gortmaker Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r wijlen Idwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Cornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Grietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Harmen Jansen kaagschipper Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Haebeltie Cornelis aangever Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Pyter Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Trijntie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r wijlen Griettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Pluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r vroedsman Hans Keimpes Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Lammert Reins overledene Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Geertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Trintie Jacobs Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Berber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Domenicu Cornely Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r oud burgemeester Wytse Michiels Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Jan Coenraedts mr. bakker Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Boldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Rien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Fedde Tieerdts koopman Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Lammert Reins overledene Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1668-12-14 209 240r Janke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Stoffel Clasen overledene Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Pytter Iges grootschipper requirant Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Hylkien Ates aangever Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1681-02-10 216 163r Dieucke Gerryts overledene Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r wijlen Feddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Trijntie Fockes aangever Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Jancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Jurjen Harmens Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1682-12-29 215 189r Sybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Dieucke Jans gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Grietie Harmens gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Pieter Pieters Grauda koopman Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Jetske Sibouts overledene Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Jetske Sibouts overledene Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Hessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Marten Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r wijlen Sibren Martens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Jan Pieters Oldaens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1676-08-28 213 48r Meynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r burgerhopman Dominicus Cornely Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Willem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Sytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Douwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Antie Henrix gewesen dienstmaagd aangever Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Maycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Doedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Rinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1688-11-14 217 318r gemeensman Syerck Dircks Hylaerda Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r wijlen Tyttie Reins Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Evert Claessen koopman Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r ds. Regnerus Lollides predikant Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Claes Everts Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Merckjen Reyns aangever Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Sybren Longerhou Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Trijntie Sipkes overledene Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Sipke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r Jancke Reyns Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1688-11-14 217 318r wijlen vroedsman Reyn Lolckes Kleine Bredeplaats 23
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Jacobs Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Pytters aangever Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Eelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Joannes Pytters Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Dirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Jan Wybrandts Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Pieter Jelles mr. wieldraaier overledene Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r wijlen Jelte Pieters kind van de overledene Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1670-06-02 210 271r Pytter Jelles requirant Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Warner Egberts overledene Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Hiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r de weesvoogden van der Harlingen requirant Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Egbert Warners Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Hittie Jans dienstmaagd aangever Kruisstraat 3
inventaris 1666-11-15 207 270r Aeltie Minnes Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Andries Claesen requirant Lanen
inventaris 1687-01-04 218 268r Jetse Lelles Stijl Lanen
inventaris 1687-01-04 218 268r Sijke Douwes Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Wytske Jules aangever Lanen
inventaris 1687-01-04 218 268r Douwe Jelles Vettevogel grootschipper overledene Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Ruierd Martens requirant Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Neeltie Martens Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r wijlen Marten Clases Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Sijke Sybes overledene Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Sijke Sybes overledene Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Claes Marcus Spruyt distillateur aangever Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Lolke de Cock mr. schoenmaker Lanen
inventaris 1687-01-04 218 268r Jelle Douwes Lanen
inventaris 1687-01-04 218 268r Yttie Jans Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Mintie Martens Lanen
inventaris 1690-05-06 220 20r Arjaentje Pytters aangever Lanen
inventaris 1690-05-06 220 20r Simen Reins schipper overledene Lanen
inventaris 1676-06-27 213 21r Fedde Tjeerdts koopman Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r wijlen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r burgervaandrig Jacobus Goslings notaris Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r vroedsman Pyter Hylckes Coolhart overledene Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Hylcke Hylckes Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Maycke Hanses Cartouw aangever Lanen 2
inventaris 1681-09-20 215 69r Sybrandt Joosten Heyns koopman Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r wijlen Lijsbeth Ripperts Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Claes Andries aangever Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Cornelis Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Trijntie Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Enoch Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jurien Claessen Fonteyn koopman Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Willemijntie Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Pieter Jansen lakenkoper overledene Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Freerx Backer koopman Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Pyttie Pieters Lanen 19
inventaris 1667-06-04 208 208v Doede Piers kuiper overledene Lanen 21
inventaris 1667-06-04 208 208v wijlen Geertie Clases Lanen 21
inventaris 1687-04-04 217 275r Lanen 23
inventaris 1680-10-15 216 131r Antie Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Auke Poppes Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Salomon Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Wypckien Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Samuel Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Fredrick Samuels overledene Lanen 24
inventaris 1690-09-20 219 35r Aafke Hettinga overledene Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Lodewijck Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r wijlen Hector van Hoytema mr. chirurgijn Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Ulricus Huber oud raad Hof van Friesland Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Tjeerd Hectors Hoytema mr. chirurgijn aangever Lanen 33
inventaris 1690-09-20 219 35r Anthony Hectors Hoytema Lanen 33
inventaris 1666-09-10 207 105r Fedde Tieerts koopman Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Grietie Gerlofs Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Sytse Gerbens brouwer overledene Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Lijsbet Cornelis aangever Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Gerben Gatties Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Dirck Gerlofs aangever Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Jan Gerlofs Deken Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Riemcke Gerlofs Lanen 36
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Antie Tieerdts Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Lolke Tieerdts Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Douwe Hilles Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Tieerd Jansen Schol Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Jan Gerryts wijdschipper Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Bauckien Douwes Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Doettie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Janke Jansen overledene Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Antie Jacobs aangever Lanen 44
inventaris 1672-10-07 211 121r Jan Wybrandts Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r oud burgemeester Gellius Vetzensius procureur postulant overledene Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Geert Albarts van Minden Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Geeske Geerts van Minden Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Dirkjen Jans dienstmaagd Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Abrahamus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jurrien Syborgh Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jacobus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Pyttes Jelles wieldraaier Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r mr. Cornelius Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Antie Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r de drie nagelaten kinderen van wijlen Theodorus Vetzensius fiscaal Lanen 54
inventaris 1686-01-05 217 182vr Antie Aedes aangever Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Reinders rogverschieter overledene Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Hessels mr. huistimmerman Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Reyner Jansen Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Willemke Jansen Lanen 58
inventaris 1668-05-02 208 390r Stijntie Ariens overledene Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen oud burgemeester Joost van der Voorda Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Jacob van der Voorda requirant Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Hendrick Coenraets Ludinga requirant Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Janneke Voorda Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen vroedsman Aeke Abbes Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r Jan Symens lakenkoper requirant Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen Janneke Voorda Lanen 62
inventaris 1666-11-13 207 249r het Gerecht van Harlingen requirant Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Fedde Tieerds requirant Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Lolle Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jacob Jansen de Cock overledene Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Claeske Lolles aangever Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Lolles Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Willem Jacobs de Cock requirant Lanen 70
inventaris 1684-10-02 218 100r vroedsman Wijngaerden Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Auck Lolckes Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Grietie Jacobs de Lange aangever Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Timeus de Lange medicinae doctor en s.s.Theol.candid. Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Hendrik Pytters Donker Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r oud gemeensman Jacob Juriens de Lange lakenkoper overledene Lanen 82
inventaris 1680-10-26 214 418r Trijntie Meyles overledene Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Meyle Douwes Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Pyter Clasen Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Feyckien Jans Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Dirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Reynsch Douwes Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Willem Jansen Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Yttie Douwes Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Sytske Jans Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Hans Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Huybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Susanna Jochems aangever Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Yntie Jans Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Jacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Trijntie Bastiaens Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Ysaac Bastiaens bakker Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Albert Sioerdts scheepstimmerman Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Jan Freercks bakker Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r de nagelaten kinderen van wijlen Bastiaen Poules Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Bastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Boukien Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Antie Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1673-09-26 211 413r Claes Marcus Spruit Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Mintie Martens Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Neeltje Martens Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Sijke Sybes aangever Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r wijlen Marten Claessen Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r oud gemeensman Jacob Jurjens de Lange Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Sijke Sybes aangever Lanen 85west
inventaris 1704-01-15 219 218v Hessel Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1704-01-15 219 218v wijlen Arent Cornelis Liemendijk 40
inventaris 1704-01-15 219 218v Jiskjen Cornelis linnennaaister overledene Liemendijk 40
inventaris 1704-01-15 219 218v Cornelis Aernts Liemendijk 40
inventaris 1701-10-03 220 178v Jan Sybes mr. metselaar overledene Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Tjetje Epes Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v wijlen Ydtie Hanses Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Johan Reinhard Kutsch advocaat Hof van Friesland aangever Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Sybren Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Epe Jans Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Albert Hendriks Mollema mr. wagenmaker aangever Lombardstraat 4
inventaris 1701-10-03 220 178v Antie Jans Lombardstraat 4
inventaris 1674-02-22 212 245r Antie Sydses Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r de twee kinderen van Sydts Freercks rogverschieter aangever Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r wijlen Antie Pyters Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Jancke Ypes Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Baucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder] Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r huisman Nanne Freerx Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Sydts Freercks rogverschieter aangever Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Jantien Ypes Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Freerck Sydses Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Baucke Pytters mr. kleermaker getuige Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r wijlen Antie Pytters Molenpad 6
inventaris 1667-06-12 209 21r Martien Willems aangever Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Jannetie Willems aangever Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Antie Jurjens Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Gerloff Keyser requirant Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r wijlen Jurjen Ottes Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Wolbrig Hendricks overledene Moriaanstraat
inventaris 1682-12-11 216 430r ene oude Susanna Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r Trijntie Jacobs Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r wijlen Jacob Tekes voerman Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r Antie Lyckles overledene Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r Pieter Lyckles aangever Nieuwstraat 16
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Claesen Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Vossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Tyttie Claeses Fossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Gritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r vroedsman Cornelis Wijngaerden Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Dieucke Jans uitdraagster overledene Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Claesen Nieuwstraat 30
inventaris 1689-01-21 218 299ar Lijsbeth Hendrix overledene Nieuwstraat 48
inventaris 1689-01-21 218 299ar N. N. Eesges Nieuwstraat 48
inventaris 1689-01-21 218 299ar Aeltje Dircks aangever Nieuwstraat 48
inventaris 1689-01-21 218 299ar wijlen Eesge Minnes Nieuwstraat 48
inventaris 1673-05-22 212 9r Joannes Doeckes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Tjeerd Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Trijntie Jans aangever Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Antie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Thomas Auckes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r wijlen Trijntie Pytters Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Aucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Hessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Bouwen Hessels mr. smid overledene Noorderhaven 6
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Jans gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Trijntie Pieters Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v wijlen Joannis Doeckes mr. blokmaker Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Trijntie Pieters Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Taecke Doeles Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Sybren Kingma mr. ijzerkramer Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v de drie kinderen uit (1) Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1678-02-22 213 220r Pytter Dirx Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Stijntie Sikkes overledene Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Evert Arjens Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Aeltie Jelles Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Joris Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Arjen Everts Oosterbaan Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Evert Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Heere Andries Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Jan Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Geertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Lijsbeth Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Jelle Edes Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Antje Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Edo jelles Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Aent Jelles Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Geertie Everts Noorderhaven 18
inventaris 1676-03-02 212 428r Tierck Sanstra Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Idtske Auckes aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Geertie Jacobs overledene Noorderhaven 47
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Outgers Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Hibbes overledene Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r diaken Hoite Reins Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r diaken Lolcke jetses Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r ouderling Zierck Gerbens Monsma Noorderhaven 56
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Grietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Jacob Claessen Braam Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Pietie Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Freerck Claessen Braem Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r burgemeester Pieter Pieters Oldaens Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Pyter Freerx Braem Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjaentje Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Grietie Jarichs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Reyner Tjeerdts aangever Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r wijlen Dirck Pyters van Heemert koopman Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Jarigh Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Goytien Claessen Braam koopman Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Pieter Jacobs Dreyer Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Froukjen Clases Braam Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Dirck Pytters van Heemert koopman overledene Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Ytie Jarighs aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Obbe Hansen de Bock aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r wijlen Grytie Pyters Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Yeme Jacobs de Ringh Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r Arjen van Heemert apotheker Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Yttie Jarichs overledene Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Obbe Hansen de Bock Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Saeckjen Claeses Braam aangever Noorderhaven 61
inventaris 1691-01-06 220 24r de vier nagelaten minderjarige kinderen Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Jan Pieters Oldaens koopman Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Romcke Jacobs koopman Noorderhaven 61
inventaris 1692-02-19 220 31r Arjen Hansen van Heemert Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Jacob Romckes Braam Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Claes Freerx Braam overledene Noorderhaven 61
inventaris 1698-02-10 219 115r Jacob Symens wijschipper overledene Noorderhaven 62
inventaris 1698-02-10 219 115r Sioucke Jacobs aangever Noorderhaven 62
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Antie Bentes Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Jan Gosses Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Bente Gosses wijdschipper overledene Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r wijlen Aeltie Jacobs Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Siouckjen Douwes aangever Noorderhaven 64
inventaris 1691-08-07 220 1r Sicke Hettes Noorderhaven 64
inventaris 1679-07-24 214 46r wijlen Memke Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Yttie Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r oud burgervaandrig Hessel Sytses Wassenaer Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Otto Bernhardus Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r dr. Bernhardus Swalue stads medicinae doctor overledene Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Aeltje Swalue aangever Noorderhaven 77
inventaris 1666-11-27 207 297r Fedde Tieerds koopman Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Hincke Gattjes aangever Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Wybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Riemcke Gerloffs requirant en aangever Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Eelcke Rinnerts koopman requirant Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Gerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Allert Jansen Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Gattie Gerbens stadsmakelaar overledene Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Antie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris 1679-03-17 214 334r Sije Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Yebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Tjeerd Ypes aangever Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Lolcke Tiennes koopman Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r wijlen Ype Sijes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Antie Tjeerdts overledene Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Nancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Ype Eyberts Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Eybert Jansen smalschipper Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r wijlen Sijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Trijntie Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1664-04-28 206 174v Tettie Reins Bientiema overledene Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v wijlen burgerhopman Frans van Kyl Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Tettie Reins Bientiema overledene Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v Ewert Pieters predikant requirant Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt requirant Noorderhaven 100
inventaris 1679-10-02 214 206r Wytske Freerx aangever Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Pytter Feddes brouwer Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Jacob Tjebbes Dreyer houtkoper overledene Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Martje Pytters Dreyer Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Fedde Tjeerdts Noorderhaven 103
inventaris 1668-04-03 209 90r Lambartus van der Boechorst Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r vroedsman Hendrick Hendricks requirant Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r wijlen Andrys van der Boechorst kapitein Admiraliteit in Friesland Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Marijke Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Sierd Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Aebe Pyters Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Jan Symons aangever Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Maritie Sierds herbergier in de Witte Arend Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Jan de Jaeger stadstorenblazer en herbergier in de Witte Arend overledene Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Cornelius van der Boechorst secretaris requirant Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Cornelis Joosten Heyns wijnkoper Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Jan de Jaeger trompetter onder ritmeester Van der Does Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Catharina de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Staphast korporaal onder overste Kingma Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Joanna de Jaeger aangever Noorderhaven 104
inventaris 1685-06-22 217 222r Joanna de Jager hospita in de Witte Arend geinventariseerde Noorderhaven 104
inventaris 1685-06-22 217 222r Lena Thomas dienstmaagd aangever Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r wijlen jkr. Cornelis Westreen luitenant van een compagnie te voet Noorderhaven 104
inventaris 1665-02-21 206 217r Noorderhaven 110
inventaris 1670-08-18 210 290r Claes Jans gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Jan Symons lakenkoper gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Frederick Samuels gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Elche Hanses geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Pytter Jacobs Roda stadsroeper geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1688-11-23 217 327r wijlen Harmen Joannes scheepstimmerman Noorderkade 13
inventaris 1688-11-23 217 327r Grytje Thomas overledene Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Claes Jetses Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Johannes Jetses Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Jan Klaesen Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Harmen Joannes mr. timmerman Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Trijntie Pytters aangever Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Jetse Johannes scheepstimmrman overledene Noorderkade 13
inventaris 1688-11-23 217 327r Trijntje Harmens aangever Noorderkade 13
inventaris 1688-11-23 217 327r Lijsbeth Harmens Noorderkade 13
inventaris 1665-02-20 206 206r Noordijs 10
inventaris 1699-07-08 219 121r Lucas van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Henric van Hulten kapitein infanterie Groningen Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Alegonda van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Maria van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Lucas van Hulten commies-generaal overledene Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Jacobus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Aeghjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Foeckjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Menelaus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Geertie Buwes Farx overledene Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v ds. Tarquinius Poppinga predikant Noordijs 15
inventaris 1699-07-08 219 121r Lemina van Hulten aangever Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v jonker Casper van Feugen Noordijs 15
inventaris 1667-01-23 207 340r Hylck Aates kapitein van de turfmeetsters overledene Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Martien Edgers Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Fedde Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r wijlen Edger Feddes Banga Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Aate Edgers Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r oud burgemeester Buwe Thomas requirant Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Feickien Edgers aangever Noordijs 27
inventaris 1670-01-11 210 88r Harmen Pieters brouwer gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1670-01-11 210 88r Hylck Oeges overledene Peterseliestraat
inventaris 1670-01-11 210 88r Aebe Pytters gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1678-03-29 213 154r Haeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Cornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Douwe Bouwes wijdschipper Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r wijlen Jan Cornelis kompasmaker Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r burgerhopman Theotardus Sloterdijk Prinsenstraat 4
inventaris 1703-04-20 219 206r Hillegonda Sanstra aangever Raamstraat 3
inventaris 1703-04-20 219 206r ds. Fredericus Botterwegh geauthoriseerde curator Raamstraat 3
inventaris 1703-04-20 219 206r Jan Groenwoldt geauthoriseerde curatoren over de kinderen Raamstraat 3
inventaris 1703-04-20 219 206r Hendrickjen Ysaax Groenwolt overledene Raamstraat 3
inventaris 1703-04-20 219 206r vroedsman Schelte Pytters mr. timmerman aangever Raamstraat 3
inventaris 1703-04-20 219 206r Saapke Ysaax Groenwoldt aangever, de kinderen moey Raamstraat 3
inventaris 1677-01-10 213 84r wijlen Joost Fijckes Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Pytter Jacobs mr. huistimmerman Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Jacobus Joostes aangever Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Romcke Joostes Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Jouck Jayties overledene Raamstraat 5
inventaris 1690-04-29 219 1r Tymen de Lange Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Yttie Doedes Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Marta Doedes Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Hendrik Pytters Donker Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Auck Lolkes aangever Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r wijlen Doede Sipkes Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Watse Hessels Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Sybren Sipkes Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Grytie Jacobs overledene Rapenburg
inventaris 1690-04-29 219 1r Sipke Doedes Rapenburg
inventaris 1679-11-12 214 161r Sjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r wijlen Hendrick Jansen Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r Aeltie Gerrits aangever Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r Maycke Crijns overledene Romastraat 13
inventaris 1682-03-14 215 159r Jan Pieters Oldaens koopman Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Hendrick Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Antie Hendriks IJssel overledene Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Trijntie Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander aangever Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Petrus Sierxma contrarolleur Rommelhaven 1
inventaris 1685-02-09 217 125r Feyte Tjeerts koopman en kaagschipper overledene Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Hoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Zierk Dirx Hylaerda Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Sicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Theunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Teuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Claes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Sipke Feytes smalschipper Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Antie Reyners aangever Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Abbe Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1681-02-28 216 106r Claes Andries koopman Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Ynse Jeltes houtkoper overledene Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Trijntje Ynses aangever Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r hopman Marnstra Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Jelte Ynses Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Jacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Trijntie Fridses dienstmaagd aangever Rommelhaven 9
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Hendrick Jacobs Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Antje Hendrix Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Murckjen Jacobs Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Jense Jeltes Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Bechius advocaat Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Jacob Hendricks Hollander overledene Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Hendrik Hendricks Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Philippus Belida advocaat Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Trijntie Hendriks Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1681-11-29 216 371r Marten Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Sytske Martens aangever Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Sybout Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Tjeerd Reiners mr. zeilmaker Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r wijlen Andries Sybouts Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Geertie Martens overledene Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Hylckien Martens aangever Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1670-11-10 210 344r Rienck Harmens requirant Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Ycke Baukes Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Rixtie Harmens overledene Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Sipke Gijsberts scheepstimmerman aangever Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1674-05-05 212 256r Lolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Bauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Wabbes Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Meylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Itie Jacobs aangever Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Tjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Tjeerdt Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Andries Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r de kinderen van wijlen Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jacob Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Fedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Dirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Jans overledene Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Pybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Sjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1702-11-07 219 183r Gatze Seerps mr. bakker en koopman overledene Rommelhaven 26b
inventaris 1702-11-07 219 183r Idske Gatses Rommelhaven 26b
inventaris 1702-11-07 219 183r Ewert Jansen Oosterbaen koopman Rommelhaven 26b
inventaris 1674-02-17 212 123r Antje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Geertje Bentes overledene Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jarigh Jacobs Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jetze Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Foeckjen Symens Stijl aangever Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jelle Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Trijntje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1675-08-14 212 367r Pybe Wytses van Tallum Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Nyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Fedde Tjeerds koopman Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Riemke Dirks Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Jan Freercks bakker Rozengracht 17
inventaris 1684-02-11 218 107r oud burgerhopman Symon Sloterdijck aangever Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Tjeerdt Sloterdijck aangever Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Eva Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Hantke Gales koopman Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Jansen Vijselaer kapitein Admiraliteit overledene Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Bauckjen Sopingius Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Dirck Lieuwes Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Hendricus Faber Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jacomyna Vijselaer aangever Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Harmanus Vijselaer mr. Goudsmid Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r burgemeester Joannes Quicklenborgh Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Cornelia Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Hoeff commissaris Rozengracht 19
inventaris 1681-12-20 216 382r Claes Andries koopman Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r vroedsman Jan Wybrandts aangever Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Grietie Pieters aangever Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Tjeerd Wiggers smalschipper overledene Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Tjeerd Tjeerds Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Eelckjen Tjeerds Rozengracht 37
inventaris 1679-05-14 213 404r Trijntie Heyns aangever Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Oene Heynes Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Ynse Jeltes Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Heyn Oenes Zeeman smalschipper overledene Scheerstraat 5
inventaris 1686-10-07 217 241r Haentie Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Baucke Bauckes Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Hincke Taekes aangever Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Pytter Lamberts Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen vroedsman Lammert Pytters IJckama mr. smid Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r oud burgemeester Tjeerd Bouwens Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen Take Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1664-12-19 206 274r Scheffersplein 25
inventaris 1679-01-07 214 198r Lenert Pyters Graeff Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Hendrick Pieters Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Jan Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Geertie Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Jacob Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Sjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Antie Clases aangever Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Claes Jansen scheepstimmerman Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Joannes Hannema Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Trijntie Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Fedde Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Symen Jacobs Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Geeske Feddes overledene Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Yedske Oedses aangever Schoolsteeg
inventaris 1666-10-16 207 203r Tied Doedes overledene Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r wijlen Pytter Johannes Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r Doede Doedes Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r Willem Dircks requirant Schritsen
inventaris 1662-02-13 205 73r Schritsen 1west
inventaris 1679-07-16 214 77r vroedsman Sybrandt Pauw aangever Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Tyttie Dirx Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Neeltie Sirx aangever Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Joannes Tarquinii Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Theotardus Lantingh notaris Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Bottie Dirx Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Josyntie Overhagen Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Dirck Jansen Roorda mr. zilversmid overledene Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen vroedsman Tarquinii Theodori Roorda Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Freerk Mockma Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen Christoffel Roorda goudsmid Schritsen 2
inventaris 1673-06-16 211 363r Leentie Ides Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r wijlen Aefke Iskes Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Pytter Pytters Ackersloot Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r de drie nagelaten kinderen uit (1) Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Wybe Wybes Schritsen 5
inventaris 1672-12-12 211 378r Poppe Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Tjeerd Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Uift Folkerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Folkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Ipe Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Sjoerd Tjeerdts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Tjeerd Tjeerdsen grootwijdschipper overledene Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r wijlen Ydtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Hendrick Hendrix Schritsen 7
inventaris 1697-01-13 219 109r Jacob Auckes metselaar Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jancke Broers Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Jans Isenbeek overledene Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Jansen Isenbeek aangever Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jilles Jansen Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Immetie Clases Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Jansen Isenbeek Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Trijntie Dirx Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Antie Dirx Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jan Dirx Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Claes Dirx Schritsen 19
inventaris 1697-01-13 219 109r Jurrien Clases Schritsen 19
inventaris 1678-08-26 213 172r Aeltie Jans aangever Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Jan Pytters chercher Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Claes Pytters Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Stijntie Pytters Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Douwe Pytters Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Bauckjen Pytters Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r oud burgemeester en vroedsman Pytter Claessen overledene Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r wijlen Antie Douwes overledene Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Gryttie Pytters Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Trijntie Pyers Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Pytter Claessen Meetie aangever Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r vroedsman Jan Wybrants Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Vitus Ringers Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Janis Hendrix zakkendrager Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Trijntie Pytters Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Schritsen 21
inventaris 1687-01-26 217 256r Trijntie Watses Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Menelaus Hillebrants rentmeester Schritsen 21
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Fettie Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Frederick Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Joris Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Joris Freerx Bootshaeck kapitein gewaldige overledene Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Jacobus Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Lijsbet Jillis Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Geertie Jacobs aangever Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jan Jillis Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Aleff Gerrits Potter mr. pottenbakker Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jurrien Harmens mr. ledezetter Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r wijlen Griettie Harmens Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Betske Gerrits aangever Schritsen 27
inventaris 1700-09-17 219 147r de drie nagelaten onmondige weeskinderen aangevers Schritsen 35
inventaris 1700-09-17 219 147r Hessel Hansen koperslager Schritsen 35
inventaris 1700-09-17 219 147r Hermannus Grettinga bouwmeester Schritsen 35
inventaris 1700-09-17 219 147r Andries Hansen kladschilder overledene Schritsen 35
inventaris 1663-11-25 206 83r Jelle Iepkes commandeur Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Hendericktie Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Aleffs Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Leendert Pieters Graeff Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r het Gerecht van Harlingen Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r wijlen Henderick Jansen Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jaeike Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Hendricks overledene Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Hendrix Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Donker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Aleffs Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Henderick Doncker Schritsen 42
inventaris 1679-01-10 214 129r Dieuke Ynses overledene Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Ynse Jeltes Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Mayke Doekes dienstmaagd aangever Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Jacob Jeltes Schritsen 53
inventaris 1679-05-09 213 408r Frits Pytters schoolmeester overledene Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Antje Fristzes Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Trijntie Fridtses aangever Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Fridts Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Claes Friftses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Pytter Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Wybe Zytses bootsgezel Schritsen 55
inventaris 1681-05-19 216 186r wijlen Andries Clasen mr. metselaar Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Maycke Andries Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Reyner Pieters mr. schoenmaker aangever Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Symen Jacobs smalschipper Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene Schritsen 56
inventaris 1674-10-08 212 180r de zes nagelaten weeskinderen Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Reynouw Andries aangever Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Pieter Jansen Steen Simon Stijlstraat 3
inventaris 1670-04-14 210 226r Buricius Belida geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1670-04-14 210 226r Lijsbeth Hendrix de Wit geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r N. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r vroedsman Doede Steffens mr. schoenmaker overledene Simon Stijlstraat 3
inventaris 1691-10-27 219 81r Grietie Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Ybeltie Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Tjeerds Suyrger Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Lambert de Gavere aangever Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Haantjes overledene Simon Stijlstraat 7
inventaris 1691-10-27 219 81r Amelyke Gerrits aangever Simon Stijlstraat 7
inventaris 1681-05-04 216 180r Dirck Symens mr. scheepstimmerman overledene Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Wyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Gertie Reyns aangever Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Arjen Crytenburg mr. chirurgijn Sint Christoffelsteeg
inventaris 1667-01-02 207 274r Gerryt Sybrants dienstknecht Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Antie Andries dienstmaagd Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r dr. Franciscus Canter requirant Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit Sint Jacobstraat 9
inventaris 1673-09-09 212 170r Tjerck Sanstra Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Reyner Huyberts mr. bakker Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Aucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Bouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r N. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Lijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1669-09-27 210 20r Jan Heerts Fenema mr. goudsmid overledene Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Marijcke Fos Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Joannes Fos Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Agnietie Fenema aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Allert Kirgman aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1692-09-26 220 22r Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Harmen Werps mr. tabakspijpmaker Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Grytie Lucas Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Bastiaen Werps mr. scheepstimmerman overledene Sint Odolphisteeg
inventaris 1692-09-26 220 22r Maertie Bastiaens aangever Sint Odolphisteeg
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Feyke Rienx schuitschipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Reyn Rienx schuitschipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Age Jeltes Baske wijdschipper aangever Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Sytse Heyns schipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Foppe Heyns schipper Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Rienk Uylkes Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r wijlen Uylke Ryenx Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1682-07-18 215 203r Uylcke Pieters grootschipper Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Baucke Rinses Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jeltie Huyberts Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Trijntie Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Ymck Uylckes overledene Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Faes Olpherts Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Bauckjen Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Maycke Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Sijke Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Pieter Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Geertie Pieters aangever Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jan Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Dirk Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Imckjen Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Antie Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen vroedsman Jan Symens Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Symen Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jancke Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r burgerhopman Seerp Lammerts Swerms Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Jan Pieters Vinckelbosch kapitein Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Lijsbeth Cornelissen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Gerryt Buwes Schyre Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Pieter Jansen waagmeester Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Pieter Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Cornelissen Vijver 3
inventaris 1673-05-23 211 392r Jarich Gerryts Vijverstraat 12
inventaris 1673-05-23 211 392r Grietje Willems Vijverstraat 12
inventaris 1666-12-10 207 314r Auck Jans overledene Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r wijlen Pytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Lieuwe Jansen requirant Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r het Gerecht van Harlingen requirant Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Ypke Louws aangever Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Claes Pytters requireerde Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r de nagelaten weeskinderen van wijlen Jancke Pytters Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r de twee nagelaten kinderen van wijlen Ruierd Hillebrants kapitein Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Doeke Gerkes Vijverstraat 30
inventaris 1691-04-28 219 47r Doede Jacobs mr. bakker overledene Voorstraat
inventaris 1691-04-28 219 47r Neeltie Doedes Voorstraat
inventaris 1691-04-28 219 47r Jacob Braem Voorstraat
inventaris 1691-04-28 219 47r Aeltie Foppes aangever Voorstraat
inventaris 1679-02-12 213 304r Jurjen Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Marijke Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r wijlen Gijsbert Jurjens Fontein Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Janke Reyners Feddema overledene Voorstraat 14
inventaris 1678-04-16 214 119r Willem Hendrix Vosma Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Ziricus Nauta Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Perikjen Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Wybren Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r ds. Petrus Nauta predikant Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Lambert Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Lijsbeth Wybrens aangever Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Jan Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r oud burgerhopman Wybren Pytters Nauta overledene Voorstraat 24
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Aegtien Fransen Tempeler Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Elisabeth Yppes dienstmaagd aangever Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Reiner Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jelle Reiners Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Trijntie Fransen Templer Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Claes Juiens Fontein requirant Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Frans Reiners Templar Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jacobus Tiessema requirant Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Joannes Tjesma overledene Voorstraat 25
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r wijlen Tjebbe Jansen mr. tingieter Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Neeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Hendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Reyner Jansen vetermaker Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Antie Aedes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r de twee voorkinderen van Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Reyner Jansen vetermaker Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r wijlen Martjen Jans Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Jan Hessels timmerman aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Lieuwe Aesges grootschipper Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Jan Hessels timmerman Voorstraat 47
inventaris 1679-03-12 214 14r Fedde Tjeerdts Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Bavius Gonggrijp Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Roelefke Joostes aangever Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r wijlen Berber Palzes Voorstraat 50
inventaris 1679-10-28 214 137r Trijntie Jans van Laer overledene Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Tjitske Botes aangever Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Eybert Pytters Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Jan Foppes Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Wopke Jansen Tadema Voorstraat 52
inventaris 1695-01-08 220 151r Tjitske Pilgroms dienstmaagd aangever Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Lijsbeth Cornelis Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Arjen Symens Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Johannes Gerlofs Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jurjen Claessen Fontein Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Trijntje Arjens overledene Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Jacob Aerts koopman Voorstraat 53
inventaris 1695-01-08 220 151r Frans Symens Voorstraat 53
inventaris 1667-02-15 208 37r Claes Gerrits Bramius apotheker overledene Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Sioerdtie Sjoerds aangever Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Foockeltie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Goucke Clases Braam requirant Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Bavius Schultetus apotheker requirant Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Trijntie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Reiner Sjoerds requirant Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Itie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1683-04-10 215 280r Sybren Sybrens tingieter Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Auckie Joostes Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Symen Abrahams mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Beern Symens mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1702-08-26 219 188v Aucke Sytzes mr. popmaker overledene Voorstraat 67
inventaris 1702-08-26 219 188v Theunis Arjens Voorstraat 67
inventaris 1702-08-26 219 188v Auckes Voorstraat 67
inventaris 1679-02-11 213 297r wijlen Meyke Jops Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Geertzen Auckes wijdschipper Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Symen Grettinga apotheker Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Maycke Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Folckert Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Jan Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Aeltje Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Rienskjen Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Jedske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Tjetske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Gerrit Willems mr. huistimmerman Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Tjal Jurjens aangever Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene Voorstraat 70
inventaris 1679-02-19 213 280r Ulbe Cornelis Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Martien Willems Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Teuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Willems Burger Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r mr. Goslingh Stienstra Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Maycke Martens Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Willem Douwes Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Jan Dirxen Kuyk Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Claes Willems Burger overledene Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Janke Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Hans Douwes Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Antie Tonis overledene Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r wijlen Willem Claesen Burger Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r wijlen Sjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Antie Jilts aangever Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Jeltje Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Sjoerd Eelkes Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Sipkes Amelander requirant Voorstraat 71
inventaris 1664-10-21 206 209r het nagelaten weeskind van wijlen Gerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Tuenis Jansen requirant Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Zybren Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Foppe Tiercks requirant Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Rigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Jan Claessen requirant Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Claaske Pieters overledene Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Hiltie Harmens requirant Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Harmen Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens Voorstraat 72
inventaris 1686-07-13 217 200v wijlen Tjepke Dirx Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Cornelis Pouwels Bogarda koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r dr. Paulus Bontekoe convooimeester Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Jancke Lubberts Latske dienstmaagd Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Hoyte Pytters koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v gemeensman Tjeerdt Innes aangever Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Tjerck Feddrix Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Antie Tjepckes Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene Voorstraat 83
inventaris 1671-12-11 211 166r Riemke Dirx aangever Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r de goederen van wijlen Joost Dirx Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r IJsbrandt Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Cornelis Joosten Heyns Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Gerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Abe Pytters Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Jan Freerkx Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Dirck Gerbens mr. schoenmaker overledene Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Wytze Pybbes Tallum Voorstraat 99
inventaris 1681-10-10 216 391v Trijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v burgemeester Lourens Jacobs Asperen Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Riemcke Hessels Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Maycke Lourens Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Aucke Gerrits Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Antie Aerts Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Ulbe Tjalckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Wypcke Fockes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Eesche Allerts Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Ruyrd Fockes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Liske Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Claes Jacobs wijdschipper Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Dirck Hessels mr. schoenmaker overledene Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v de eerder genoemde Doecke Doeckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Heere Jans Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v wijlen Aeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Rinske Jelles diensmaagd aangever Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Focke Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Trijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Rixt Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Foockel Romckes Voorstraat 101
inventaris 1684-11-16 218 1r Gerryt Gouckes koopman Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Pier Pieters Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Hendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Nanneke Nannings Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r wijlen Pieter Groen Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Grietie Piers overledene Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r de Doopsgezinde Gemeente (Nederduitse Vlaamse en Waterlandse) diaconie Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Tjeerdt Uubles Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Sjouckjen Nannings aangever Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Jacob Pietes mr. bakker Wortelstraat 1
inventaris 1696-04-27 220 133r mr. Melle Hansen Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Jetse Jelles Stijl Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Harmen Douwes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Wytzke Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Reynouw Hettes aangever Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Enne Jacobs molenaar overledene Zeilmakersstraat
inventaris 1696-04-27 220 133r Tialling Ennes Zeilmakersstraat
inventaris 1679-11-28 214 141r Sybrand Kingma Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r wijlen Antie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Trijntie Jouckes aangever Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Grietie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Tjeerd Jouckes Apta Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Joucke Tjeerdts kaagschipper requireerde Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Cornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Hylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Grietie Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Simck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Rinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Aeltie Douwes aangever Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Dirck Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Gooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braam koopman Zeilmakersstraat 13
inventaris 1686-04-13 218 252r wijlen Reyn Jansen Ruyter wijdschipper Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Aeffke Reyns aangever Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Jan Yedes mr. schoenmaker Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Martjen Reyns Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Grietie Ydes overledene Zeilmakersstraat 19
inventaris 1680-01-30 216 32r Cornelis Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r IJsbrandt Joosten Heyns koopman Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Bauckien Jacobs aangever Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Joost Hayes aangever Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r wijlen Haye Jansen koopman Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Lijsbeth Joostes overledene Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Abe Pieters koopman Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Oene Pytters smakschipper Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Jan Hayes Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Marten Salvis wijdschipper overledene Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Hendrick Hendrix Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Maycke Martens Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Geertie Martens Zoutsloot
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Jacob Jansen geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Grytie Reyners geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jop Jansen requirant Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Antie Reinerts aangever Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Reinerts requirant Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris 1670-05-14 210 253r Leentie Pytters Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Yntie Hartogs dienstmaagd aangever Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Fokel Tzjallings aangever Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Pytter Tzjallings voerman overledene Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Tzjalling Pytters Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Ate Tzjallings requirant Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r wijlen Hotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris 1683-05-30 215 313r wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Auckien Doeckes overledene Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Yttie Lammerts Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Hendrick Schamper koopman Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Gerryt Lammerts Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Gryttie Jans aangever Zoutsloot 54
inventaris 1680-06-28 216 149r Pier Heyns aangever Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Antie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Claes Andries mr. kleermaker Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Grietie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r wijlen Pytter Gerryts Middachten equipagemeester Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Mayke Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Aeltie Pieters dienstmaagd aangever Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Heyn Piers Weiduma bode Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r wijlen Lijsbeth Jans aangever Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Trijntie Watses Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Tjeerd Reynes koopman crediteur Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Aike Sydses mr. grofsmid crediteur Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Frans Jetses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Wytske Freerx aangever Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Rinse Jetses Roorda koopman overledene Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Grietie Rinses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Lolle Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Maertie Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Cornelis Stoffels Middachten Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Marten Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Pytter Jelles wieldraaier Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Claes Douwes mr. ankersmid overledene Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Obbe Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Jan Lolles overledene Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r wijlen Jisk Obbes Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Tjeskjen Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-01-09 210 367r Jurrien Claesen Fonteyn requireerde en aangever Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Claes Jurriens Fonteyn geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Antie Reyners Jeddema geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Freerck Claesen Braem requirant q.q. Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Reyner Claesen Fonteyn requirant Zuiderhaven 2
inventaris 1680-02-13 214 253r Bastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r burgervaandrig Theodori Posthumus notaris aangever Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Dirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r burgerhopman Menelaus Hillebradts rentmeester van Harlingen Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Grietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Carst Bastiaens Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Yde Hylkes Coolhardt kapitein Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Aeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Rints Willems overledene Zuiderhaven 6
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1679-05-27 214 383r oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Jan Symens scheepstimmerman Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Aeltie Martens aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Seerp Lammerts koopman Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r burgervaandrig Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Frans Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Doye Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Marten Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Ocke Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r wijlen vroedsman Marten Ockes scheepstimmerman Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Acke Doyes aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Attie Doyes overledene Zuiderhaven 13
inventaris 1675-07-12 212 367r Jan Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Claeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r vroedsman Pieter Oldaen Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Joannes Quicklenburgh Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Willem Jansen van der Mey mr. steenhouwer overledene Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Pietie Auckes dienstmaagd aangever Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1685-01-06 218 121r Grietie Alberts aangever Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Pytter Yeges Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Tjeedtske Clases overledene Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r wijlen Lyckle Andries Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Ayse Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Rixtie Yeges Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Reyer Arjens Mahiuw Zuiderhaven 31
inventaris 1674-07-17 212 205r de vier nagelaten weeskinderen van Tjeerd Tjeerdsen Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Andries Douwes Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Hendrick Hendrix Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Uyft Folckerts Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Trijntje Tjeerds aangever Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Sjoerd Tjeerds oud grootschipper overledene Zuiderhaven 57
inventaris 1667-01-22 207 357r Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Antie Wobbes aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jacob Fransen de Adam requireerde Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Sybrandus Feitema requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jan Jacobs de Adam requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Fongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Arjaantie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Trijntie Symens Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Symon Lammerts Munnekendam koopman Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Bouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r wijlen Symon Claessen Munnekendam Zuiderpoort (gebied)