Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 98r

Pand:  0

Inleiding:  [0098r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de vise praesiderende burgemeester Claes Sanstra tot desen verordoneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuijse van wijlen Sipke Hendrix meester metselaer in leven burger alhier, van alle de goederen uijt ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Jurjen Tuijges ende Dirck Bouwes geauthoriseerde curatoren over de naegelatene weeskinderen van de overledene bij de selve, ende des selffs overledene respectievelijcke huisfrouwen daertoe geauthoriseert ad actum divisionis ende hen en ter tijt des sterffhuijs saecken sullen zijn gereddet, alles gedaen op aengeven van Bauck Jans, die daerop de belofte om alles getrouwelijck te sullen doen in handen van gemelte vyce praesident gepraesteert ende gedaen, desen 22e februarij 1666. Opmerkingen: Sipke Hendricksz wonende te Harlingen, tr Herv. gem Harlingen 14-02-1641 Trynke Tuiegesdr wonende te Harlingen. Kinderen: 1. Jeltie, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 30-04-1643, vader Sippe Hendrdicks, moeder Trynke Tuenis. 2. Jeltie, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 28-09-1645, vader Sipke Hendricks, moeder Tryntie Teunis. 3. Hendrick, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 22-08-1647, vader Sipke Hendrdicks, moeder Trynke Tuighes. 4. Hendrick, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 29-04-1649, vader Sypke Hendricks, moeder Trintie Tueges. 5. Tuige, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-11-1650, vader Sipke Hendricks, moeder Trintie Tueges. 6. Tuyge, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 21-03-1652, vader Sipke Hendricks, moeder Trintie Tuijeges. 7. Jaeicke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-11-1654, vader Sipcke Hendrickx, moeder Trintie Tuiges. 8. Taicse, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 28-09-1656, vader Sipcke Hendricx, moeder Tryntie Tuiges. 9. Jaeicke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 07-02-1658, vader Sipcke Hendricks, moeder Tryntie Tuyges. 10. Jaeicke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 05-06-1659, vader Sipcke Henddricks, moeder Tryntie Thuyges. Siepke Hendricks wonende te Harlingen, tr Herv. gem Harlingen 15-08-1660 Pietje Reyners. Kinderen: Jaeyke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 07-04-1661, vader Sipcke Hendricks, moeder Pietje Reyners. Saeckje, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 29-07-1663, vader Sipcke Hendricks, moeder Pietje Reyners. Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 271, aktedatum 24-01-1661: Sipcke Hendricx vader, requirant, 2 kinderen Weduwnaar van Trintie Tuigens moeder, Jurien Tuiges curator, curator ad actum divisionis, oom. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 413, aktedatum 06-01-1666: Bottje Pibes oud 8 jaar weeskind, Willem Pieters burger, woonachtig te Harlingen curator, curator over personen en goederen, grootvader Sipke Hendricx metselaar genoemd Weduwnaar van Pytje Willems moeder, Weduwe van Pibe Willems vader, zoon van Willem Pieters. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 416, aktedatum 20-02-1666: Dirck Bouwens curator, curator ad actum divisionis over 3 kinderen bij 3 vrouwen Jurien Tuiges curator, curator ad actum divisionis over 3 kinderen bij 3 vrouwen Wijlen Sipcke Hendrix burger metselaar vader, testamentaire dispositie

Inventaris: 
[0098r] In de camer 
6 schilderien 
3 halff bastende borties 
2 kleijne borties 
 
[0098v] Oostindisch goet 
een Oostindische panne 
een Oostindische butterpantie 
2 frughtschaelties 
5 Oostindische copkes 
 
12 sleghte pannen 
5 sleghte stucken steenwerck 
een spygel 
7 stoelkuissens 
2 swarte stoelen 
7 andere stoelen, soo klein als groot 
een slaepbanck 
een tafeltie 
een kistie met een schabel 
een wyge met een wygbanck 
een schorsteenskleed 
4 gardijnen met 2 rabatten 
4 deeckens 
2 oorkussens 
1 bedt met een peul 
1 wijtlingh, sloop en laecken 
1 groen kindere dekentie 
[0099r] een stoffer met een paer schoenen, een dito paer schoenen 
2 sleghte steennen pottjes, een tange 
 
In de loods 
een ketel met een gootling en kooper 
een koperen panne 
een tinnen kom met 8 leepels 
2 klejine [= kleijne] mostert zausierkes, tin 
eenigh oud schuttelgoet 
een feugel, kandelaer, aschop, hangijser, tang 
een wafelijser 
2 vrouwenrocken 
een tafel en een stoffer 
een kackstoel 
 
In de voorcamer 
een bed met een peul 
7 oorkussens, soo goet als qaet 
2 deekens 
1 schort met een manteltje 
een paer kraeg en mouwen 
 
[0099v] een wanbaeijs [= wambuis] met een hoedt 
een overlijff 
2 gardijnen met een rabat 
een spinwiel 
een grafffogel [= kraai?] in een kouw 
4 stoelen 
een mantelstock 
een oude spygel 
een walvissen doos, een lap, korff 
3 schaelen met 3 pantjes 
 
In 't voorhuis 
10 stucken steenwerck 
 
Een kas daerin: 
een mantel swart 
een pack swart laeckens kleeren 
een rood scharlaeckens hembdrock ende een schippers broek 
een schilderij met een lanteren 
een mantelstock met een serjant stock 
3 manshembden 
een laecken, sloop ende een peuldoeck 
een houtwrijver 
 
[0100r] Op de plaets 
2 laeckens 
2 wijtlingen en een peuldoeck 
4 slooten 
een vleijsvat met een wateremmer 
een groote wastobbe 
2 broeijvatten, een kleerkorff 
een partij metselers reetschap 
 
Op de solder 
2 kussens ende 2 Spaense deekens 
een kleerkorff en een feugelkorff 
een oude tijn met 2 vaties 
en een oude doos met lappen 
een pack oude kleeren 
een oude hembdrok en onderbroek 
een oud kussen 
 
[0100v] In de eeken kevij bevonden 
15 sloopen, 1 dito 
1 dito 
2 peuldoeken met een witte schorteldoek 
1 vrouwe hembdt 
5 witte neusdoecken 
een tafellaecken met een naght hal[s]doek 
een kraegh met eenige oude fodden 
7 vrouwen hembden 
6 manshemden 
4 laeckens 
2 sloopen en een tafellaken 
2 nachthalsdoeken 
2 paer witte halffmouwen 
2 halsdoeken met een neusdoeck 
een wrongh 
14 mutsen 
2 ondersten 
3 silveren leepels 
een silveren kettingh met drije ricxdaelers 
[0101r] een gouden ringh 
een silveren kroeske 
een valueerde rijxdaelder 
6 ducatonnen 
een swarte schorteldoeck 
een rode schorteldoek 
een brattten manteltie 
een pack swart laeckens kleeren 
een swarte groffgreijnen rock 
een blaue rock 
een roodt schort 
een swarte rock 
een swart schort 
een paer roode en swarte mouwen 
een swart filten hoed 
een fuijlemorten schort 
een groffgreijnen manteltie 
een karmosijnen rock 
een borstrock 
2 kindere groene schorten 
een overlijffke met een rockjen 
een dopjes schorteldoek 
[0101v] 3 blauwe schorteldoecken 
linnen tot twe vrouwenhemden 
een paer witte mouwen 
2 paer manshoosen 
1 paer vrouwen hoosen 
2 ruften ende 2 swagtels 
een paer kindere moukes 
16 kindere mutsen 
15 kindere flippen 
9 kindere hooffdoeken 
2 kindere halff neusdoeckjes 
een rood scharlaeckens ruft 
26 kleijne kindere doecken 
7 groote doecken 
2 kindere hembdties 
 
[0102r] Bryven ende instrumenten 
3 schrijffboeken 
Coopbryff met A. 
Een reversael holdende tot laste van Ruijrd Pybes continerende 1100 goutguldens waerop betaelt is 150. Ergo rest 950 goutguldens de dato den 7e decembris 1665 numero 1 
Een coopbryff holdende van een camer staende in de Hoffstraet gedateert een 8e februarij 1654. Gequoteert met numero 2 
Acte van Jeltie Sipkes de dato den 13e oktobris 1662. Gequoteert met numero 3 
Een obligatie op Foockel Jansen ter somma van seven ende dartigh Caroli guldens 2 stuijvers: de dato den 25e septembris 1656. numero 4 
Eende nocgh eenige bryven [van] weijnigh importantie 
 
[102v] Saecke Romkes rest volgens rekeninge boeck geteeckent met A f 5-09-04 
[marge: Gerecht scholtverhel] 
Rest in 't boeck met O f 4-16-00 
Willem Hendricks rest in 't boeck gequoteert met C f 16-11-00 
Wybren Pieters rest in 't suplement f 8-18-08 
Dito rest noch f 2-11-00 
Claes Roelofs rest in 't suplement f 1-12-00 
Aate Bottes f 1-06-08 
Lyske brouster f 1-16-00 
Captein Bruijnsvelt f 1-3-00 
Laes Laessen erfgenamen f 2-12-04 
Burgermeester Buve Tomes [Bouwe Thomas] f 1-14-00 
Janke Vorda rest f 1-03-00 
Jan Muir rest 2-08-00 
Meester Willem rest volgens specificatie met numero D f24-01-08 
Tiepke Claessen rest volgens specificatie litera G f 3-16-00 
Reijn Lous rest mede volgens specificatie met litera F f 7-17-08 
---------- 
f 94-15-12 
 
[0103r] Schadelijcke staat 
Een obligatie ten profijte van meester Arjen ter summa van tweehondert Caroli guldens capitael, met een jaer intressen op 1 maij 1666 verschinende tot 8 guldens facit f 208-00-00 
Dirck bouwer wegens geleverde waren 't sterffhuis genooten f 24-02-06 
De selve wegens uijtschat aen de meijt van wijlen Sipke Hendricks negen Caroli guldens, volgens quitantie f 9-00-00 
Dirck Jansen metselaer wegens arbeijtsloon f 9-10-00 
Willem Jansen voor gelevert hardsteen ende arbeijtsloon 't samen f 49-17-08 
Wybren Pieters wegens geleverde glasen ende arbeijtsloon f 56-17-08 
bieren in t sterffhuijs f 8-08-00 
Claes Burger wegens kalck f 16-04-00 
Nicolaus Gerardi voor medicamenten f 8-15-00 
Sybren Jansen wegens Sipke Hendrix dootsvat f 12-00-00 
Wybe Liskes voor gement f 3-14-08 
dr. Cannegieter voor visiten f 3-12-00 
Jan Freerx backer voor brot f 4-07-00 
----------- 
f 414-08-06 
 
[0103v] Claes Claessen backer moet hebben wegens broot f 6-02-08 
Jan Cornelis oock voor broot f 5-13-04 
Lyske Fransen voor gelevert bier f 5-11-08 
Jan Freerx voor geleverde schoenen f 6-02-00 
Pier Jansen voor bier f 4-04-00 
Pieter Hendrix voor geern ende schootsfellen f 4-07-00 
Inte Pieters glasemaecker voor glaesen f 10-00-00 
Hein Louws smidt comt van geleverde iserwerken ende de huising luit specificatie f 10-00-08 
Willem Hendrix Vosma, ter sake geleverde kalk, ende zandt volgens specificatie f 42-07-00 
Jan Hansen brouwer voor tuimelaers ende bier f 12-14-00 
Sake Romckes voor geleverde winckelwaren f 11-00-00 
Jeltie Sipkes voor 3 weken costpenningen van 't kindt f 3-00-00 
---------- 
f 111-01-12 
f 414-08-00 
---------- 
f 525-10-02