Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 59r

Pand:  0

Inleiding:  [0059r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de praesiderende burgermeester Evert Ruirdts, gedaan ten huise van Arjaentie Pytters, weduwe van wijlen Cornelis Bastiaens backerse binnen Harlingen, van alle de goederen uit ende inschulden, die zij tegenwoordich is besittende, alle welcke goederen zij ten profijte van haar, ende haar overleden mans gemene crediteuren heeft gecedeerd ende geabandoneert volgens acte van den 19 aprilis jongstleden, waarbij zij verclaart te mogen lijden dat alles werde geinventariseert, vercocht, ende de penningen bij manieren van accoort, of andersins bij ordere van praeferentie, aan de naest gerechtichde bekeert, ende gedistribueert soo bevonden mach werden te behoren. Zijnde deze inventarisatie daaropgevolgt ten versoecke van de olde burgermeester Gellius Wetsensius als lasthebbene van diverse crediteuren ende is d'aengeving gedaan bij de geseide Arjaentie Pytters, hebbende de belofte van getrouwe oplossinge ende aangevinge van alles te sullen doen, in handen van welgedachte praesident wegens 't edele gerechte gepraesteert onder solemneelen eede staende. Actum den 21 aprilis 1666

Inventaris: 
[0060v] In 't voorcamercke, ende elders in 't voorhuis etc 
7 stoelen 
1 eecken kiste 
1 vuiren slaapbanck 
1 vuiren tafel 
1 achtcantige spiegel 
1 scherm 
5 schilderde borties, groot als klein 
12 bemaalde panties 
1 stenen kanne met een tinnen lidt 
3 schalen 
1 iseren kandeler met een messchen bladt 
1 iseren haeck, kettingh, potzeel, hangiser, rooster, schuimspaan, tange ende aschop 
1 grote ende 1 kleine iseren potten 
1 tinnen soutvat 
1 com 
2 tinnen coppen 
1/2 mingelen 
1 tinnen mingelen 
1 lanteern 
 
Enig schuttelgoet 
 
1 goud wicht 
 
[0061r] Gebacken broodt 
209 half broden f 30-10-00 
aen clein broodt drie rijxedalers f 07-10-00 
 
de backers winckel ende winckelborden 
de backgereedschappen ende materialen 
 
Meel 
3 3/4 lopen weiten meel f 25-06-04 
1 lopen build clein roggen f 04-10-00 
4 zacken semels f 02-00-00 
 
[0061v] Granen volgens omslag 
17 1/2 lopen rode weit f 77-00-00 
24 1/2 lopen witte weit f 123-14-08 
20 1/2 lopen rogge f 68-13-08 
 
Kerfstocken 
Claas Dircks tot Midlum debet volgens kerfstock no.1 39 half broden f 11-14-00 
Ipe Hollander op kerfstock no.2: 50 hele broden f 15-00-00 
Frans smidt tot Wynnaem op kerfstock no.3 6 hele broden f 01-16-00 
---------- 
28-10-00 
 
[0062r] Aucke Pytters van Wijnnaem debet op kerstock no.4 19 hele broden f 05-14-00 
Dirck Isbrants van Achlum: 8 hele broden, kerfstock no.5 f 02-08-00 
Tonis Tonis van Wynnaem, 31 hele broden, kerfstock no.6 f 09-06-00 
Abe Pytters van Wynnaem 66 hele broden kerfstock no.7 f 19-16-00 
Baucke Sioerdts van Wynnaem 19 hele broden, kerfstock no.8 f 05-14-00 
Douwe Joosten van Wynnaem 13 hele broden kerfstock no.9 f 03-18-00 
Hans Pytters van Wynnaem: 40 hele broden, kerfstock no.10 f 12-00-00 
Lyckle Sybes t' Achlum: 57 hele broden kerfstock no.11 f 17-02-00 
---------- 
f 75-18-00 
 
[0062v] de houtmolener van wegen de Zuider molenaar, debet 38 hele broden op kerfstock no.12 f 11-08-00 
Tymen Jacobs bij de Bierums 5 hele broden, kerfstock no.13 f 01-10-00 
Hendrick Luitiens achter de Kerk, veertien caroliguldens, kerfstock no.14 f 14-00-00 
Beern Pytters t' Achlum: 26 hele broden, kerfstock no.15 f 07-16-00 
de koster van Wynnaem; 58 halfbroden kerfstock no.16 f 08-14-00 
vanwegen de Zuider molener 6 gulden kerfstock no.17 f 06-00-00 
Sybren Hessels: 02-16-00 kerfstock no.18 f 02-16-00 
Wytse Watses, 8 hele broden no.19 f 02-08-00 
---------- 
f 54-12-00 
 
[0063r] Doede gortmaecker debet op kerfstock no.20 f 02-06-00 f 02-06-00 
een keetmeit f 01-00-00 no.21 f 01-00-00 
een keetmeit f 00-15-00 no.22 f 00-15-00 
Rein molenaar van de Blockhuistermolen f 02-00-00 no.23 f 02-00-00 
half lanste wedu Ansck moeij 9 hele broden no.24 f 02-14-00 
Atte Fransens weduwe 02-00-00 no.25 f 02-00-00 
Sierck Sioerdts: 3 hele broden no.26 f 00-18-00 
Pyter Sinnes Haren : 13 halfbroden no.27 f 01-13-00 
de Blockhuister molener Jacob 13 hele broden no.28 f 03-18-00 
Lycke Sybes swager van Achlum: 4 hele broden no.29 f 01-04-00 
----------  
f 18-08-00