Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 51r

Pand:  0

Inleiding:  [0051r] Inventarisatie ten overstane van de praesiderende burgemeester Wytse Michiels als commissaris gedaan van de goederen bij Wybe Clasen met sijn overleden huisvrouwe Dieucke Tuenis in leven ende nae haer doot met sijn kint bij deselve echteluiden verweckt, tot dus lanck gepossideert, ten versoeke van Claas Joannies als bestevader van 't kindt requirant, omme hier door te comen tot staat ende scheidinge van de zelve goederen, zijnde voor eerst geprocedeert tot warderinge van enige goederen, de welcke de vader op de gewardeerde prijs aenneemt. Actum den 31 martij 1666 ende is de warderinge gedaan door twe gesworen wardeersters deser stede. Actum ut supra.

Inventaris: 
[0051r] Bedden etc. 
een bed met een puel f 23-00-00 
2 oorcussens f 11-00-00 
3 dito f 3-10-00 
een teeck van een bed sonder puel f 1-11-00 
een teeck van een oorcussens f 1-05-00 
een groene ongevoerde deecken f 5-10-00 
een groene gevoerde deecken f 5-10-00 
een witte Spaanse deecken f 4-00-00 
een groen kinder deeckentie f 0-50-00 
2 gardinen met een rabat f 6-10-00 
----------  
f 62-01-00  
 
[0051v] een schorsteens cleed met een rabat f 2-10-00 
2 tripen stoelcussens f 3-00-00 
2 slechte stoelcussens f 1-05-00 
een schilderij f 2-10-00 
2 dito f 3-10-00 
een albasterd bortie met een schilderijcke f 1-50-00 
een spygel f 2-00-00 
2 vatties, 1 korcke, kanne etc f 1-00-00 
2 Oostindische clapmutsen f 1-11-00 
8 blauwe pannen f 1-11-00 
3 coppen, 3 schalen f 1-00-00 
enige kannen ende lepels ende gladvel f 2-00-00 
een koeck-pan f 1-15-00 
een topcke f 0-10-00 
enig iserwerck f 1-00-00 
een gootlingh ende een haeck ende decsel f 3-00-00 
een tafeltie f 2-00-00 
---------- 
f 31-12-00 
 
[0052r] 2 stoelen f 1-00-00 
3 dito f 0-12-00 
2 kindere dekenties f 1-08-00 
een baien roodscharlakens ruft f 2-00-00 
enigh kindergoet f 3-00-00 
een groen kinder schortie f 3-00-00 
een jongens mutscke f 1-00-00 
2 grote doecken f 0-15-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 0-15-00 
3 dito f 1-15-00 
een half dosijn cleine doecken f 0-18-00 
een half dosijn dito f 1-05-00 
4 cleine doecken f 0-16-00 
3 hemdties, 2 schortel doeckies f 1-15-00 
enig kinder goet f 1-15-00 
13 mutsckes f 2-05-00 
5 boven mutsckes f 0-15-00 
enig kindergoet met 2 dosen f 2-10-00 
2 laeckens f 2-10-00 
---------- 
f 31-05-00 
 
[0052v] 2 laeckens f 2-10-00 
2 laeckens f 6-00-00 
1 laecken f 2-10-00 
1 wijtlingh f 0-10-00 
2 puel sacken f 1-11-00 
2 slopen f 1-15-00 
2 dito f 1-05-00 
4 dito f 1-00-00 
een kleer korff f 0-12-00 
een houten wiege met een wiegbanck f 3-10-00 
een kinder risenwagen ende een kackstoel f 3-00-00 
een murmerde kas f 10-00-00 
---------- 
f 34-03-00 
f 31-12-00 
f 62-01-00 
f 31-01-00 
---------- 
Somma f 159-01-00 
 
[0053r] Summa van de voorstaand gewardeerde goederen bedraaght een honderd negen ende vijfftich caroli guldens, een stuiver f 159-10-00 
 
Aan gemeene huisgeraden bij boelgoed vercocht acht caroli guldens, vier stuivers, acht penningen 
f 8-04-08 
---------- 
f 167-05-08 
 
Soo dat de gansche profijtelijcke staat comt te bedragen, een honderd ende seven ende sestich caroli guldens 5 stuivers 
 
Waartegens comt als schadelijcke staat soo volcht 
Attje Fonghers comt voor uitgeleide doodschuldt van 't kint naa des moeders dood versturven zijnde, acht caroli guldens f 8-00-00 
Bij de bestevader Claas Joannis uitgeleit voor boodeloon ende anders, seven stuivers, ende aan de wardeersters, een gulden, vijtien stuivers, noch drie stuivers voor drinkbier, so tesamen een caroli gulden, vijftien stuivers f 1-15-00 
Deselve Claas Johannis som van geleend gelt, vijff ende twintich caroli guldens f 25-00-00 
 
---------- 
f 34-15-00  
 
door Wijbe Claasens tegenwoordig [0053v] Attje Fongers ter sake huishuier betaelt huisvrouwe [Dieucke Tonis: doorgehaald] vijftien caroli guldens, vier stuivers f 15-04-00 
Aris Pieters weduwe, comt van bedgoedt ende zaijen, staande echt opgelecht drie ende dartich caroli guldens, tien stuivers f 33-10-00 
----------  
f 48-14-00 
f 34-15-00 
---------- 
f 83-09-00 
 
Bedragende also de schadelijcke staat in alles drie ende tachtich caroli gulden, negen stuivers 
 
Afgetrokken van de profijtelijcke staat, blijft in staat overich drie ende tachtich caroli guldens zestien stuivers, acht penningen f 86-16-08 
 
Waar teneffens is geaccordeert dat de vader Wybe Claasen daaraff sal profijteren d'eene helfte ende de twie kinderen van zijn overledene huisvrouwe waaraff de eene na haar dood versturven is, d' ander helft, bedragende ijeders helft f 41-18-04 
 
Ende moet der kindere aandeel vergroot worden met twie ende zeventich caroli guldens, dartien stuivers, acht penningen, zuiver geprocedeert van de moeders naagelatene kledinge, bij boelgoed vercocht, naa deductie van vier ende dartich caroli guldens, ses stuivers, acht penningen ter sake betaalde 
 
[0054r] doodschulden volgens kwitantien bij deesen gebleeken: 
Invoegen dat der kinderen erffenisse dan in alles comt te bedragen, een hondert veertien caroli guldens, eliff stuivers, twaaleff penningen f 114-11-12 
Welke summa nu het eene nagelaten kindt van wijlen Dieucke Tonis toebehoort; doch moet de vader daaruit voor een kindspart wegens het versturven kind, trekken, ende tot zijn lijff stond profyteren de summa van acht ende twintich caroli guldens ende twaliff stuivers, vijftien penningen f 28-12-15 
In summa dat Wybe Claasen soo wegens zijn aanpart van de overige staat, als een kindts part voorschreven, aan zijn tegenwoordige huisvrouw Attje Fongers te echte inbrenght seventich caroli guldens, elleff stuivers, drie penningen f 70-11-03 
Ende brenght hij in ter sake zijn kindts erffenisse van moederlijcke goederen, het kindspart als boven affgetrokken, vijff en tachtich caroli guldens, achtien stuivers, dartien penningen f 85-18-13 
Alle 't welke de gedachte Attje Fongers bij desen present zijnde, accepteert met belofte dat zulx t' allen tijden [0054v] goeder inbrengh zal valideren. 
 
Ende belooven, de vernoemde Wybe Claassen ende deselve zijn tegenwoordige huisvrouw bij desen, omme het kind voor d 'opkomsten van zijn goederen, vooren verhaalt, te alimenteren ende op te voeden gelijk een vader is verplicht, voorts te zijner tijdt de capitaal vandien, het kindt te laten geworden, verbindende voor dit alles ten hypotheecq ende onderpant, stellende alle henne respectievelijcke goederen. In kennisse der comparanten handen, beneffens de handen van welgedachte commissaris ende secretaris. Actum desen 25e Maij 1666.  
(get.) D.Wringer 1666 
(get.) Claas Joannis eigen gezeth merk [merkteken] 
(get.) Wybbe Claessen 
(get.) Attje Fongers eigen gezeth merk [merkteken]  
(get.) Wytse Michiels  
 
De gerechts salarien heeft Wybe Clasen betaelt f 8-09-00, waaraff de helft tot f 4-04-08 het kindt in zijn erffenisse moet worden affgetrokken. Actum 25e Maij 1666.