Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 46r

Pand:  0

Inleiding:  [0046r] Den 7e martij 1666 Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten overstaen van de praesiderende burgemeester Wytse Michiels ten sterfhuise van Willem Duits cum uxore ten verzoeke van [niet ingevuld]

Inventaris: 
[0046r] Een cas gemurmerd en besegelt met 2 segels 
een kistie daerop 2 segels 
een kiste seggende een vreemd mans te zijn, daerop geset 2 segels 
8 bedden, 6 puelen 
13 oorcussens 
15 deeckens 
2 paar gardijnen met 2 rabatten 
7 wijtlingen ende 7 laeckens 
4 laekens 
6 stoel cussens 
2 setbancken 
een kindere kistie met een schabeltie 
 
[0046v] ellef stoelen 
4 schilderien 
4 dito 
2 half backende borties 
een glaes-kas 
2 oostindische, 2 Spaense ende 4 slechte panties 
een fijsel ende 3 romers 
8 Oostindische koppen ende clapmutsen soo goet als quaet 
12 stucken steenwerck 
3 Oostindische butter panties, 2 slegte 
een bel blaecker 
2 vuur beckens 
2 schalen ende een tromp 
2 spijgels 
een schuimspaan, 2 gootlingen met een coperen pot 
een iseren pot 
 
[0047r] 3 tinnen mingels, een tinnen com ende pijpcas 
11 omhangende stucken steenwerck 
een messchen blaecker 
een asschop 
een tinnen half mingelen 
2 half varndelties 
2 stuivers kanties ende een botties kantie 
een degen 
een etel cas 
een kerckstoel met een doeck 
2 onderbroecken, een hemdrock ende een paar hosen 
3 tafels 
een keers laede 
een testament 
een stooff 
2 spinwielen 
een glasen tontie, ende een glas 
6 tinnen lepels 
4 flessen 
een doos met prullen 
 
[0047v] een stoffer met een kleerbesem 
5 grauwe kannen 
een kettingh in de schorsteen, rooster, treeft, potzeel, 2 tangen  
een schorsteens cleet met 2 bonte doecken 
1 dito schorsteens cleet 
 
Den 26e martij 1666 de ontsegelinge gedaen van de gemurmerde cas ende daerinne bevonden als volgt 
 
4 witte schortel doecken 
een blauwe dito 
10 mans hemden 
7 vrouwen hemden 
5 cussen slopen 
een vrouwen hemd, 1 dito 
2 tafel doecken, noch 1 servett 
een grote kindere doeck 
3 halsdoecken, 1 dito 
een kraegh 
3 Duitse mutsen, 1 dito 
 
[0048r] 2 hooftdoecken, 1 dito, 1 flijp 
2 Frysche mutsen 
een dassien 
3 mutsen 
7 nuesdoecken 
2 bonte mutsen 
een silveren kroescke  
een silveren hoofden mes met een kettingh ende een slecht mes 
een paar mouwen met een kraegh 
een ruigh manteltie 
een paar rode mouwen  
een paar groene half mouwen en een borstlap  
een rassen schort 
een fuilemorten schort 
een paar swart laeckens mouwen 
een hoick [= huik] 
een paar vrouwen hosen 
een mans pack cleren  
een vrouwen swart laeckens rock 
een swart laeckens mans pack cleeren 
een swart laeckens mantel 
een bonte onderbroeck 
een blauwe hemdrock 
een rode hemdrock 
 
[0048v] een Engelsche muts 
twe mans hoeden  
een paar muilen 
een paar mans swarte hosen  
een mes met een scheer 
een bosschien geern 
5 bosschen vlas  
4 mutsckes 
een halsdoeck 
een bratten ende een rode schortel doeck 
een kiste nae gedaene ontsegelinge bevonden slapers goedt 
 
[0049r] een kistie daerinne bevonden als volgt toebehorende Lammert ende Govert 
9 mans hemden 
5 dassies ende 3 neusdoecken 
enige goederen van weinich importantie