Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 89r

Pand:  0

Inleiding:  [0089r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstane van de presiderende burgemeester Adam Gipson ende Gosse Johannes Adama in desen commissarien g'adsocieert met Annius Fenema gesworen clercq, in 't sterffhuis van wijlen Jan Pieters koemelcker, van alle de goederen aldaer bevonden. Op 't versoeck van Pitter Janzen zone van de overledene wonende tot Tzum voor hen selffs ende Jan Witses tot Marssum woonachtich als vader ende wettige voorstander ziner vijff kinderen bi wijlen Saske Jans echtelijck verweckt, sampt Douwe Jacobs utdrager alhier, als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over de drie kinderen van wijlen Claas Jansen in drie qualiteit gezamentlijck erffgenamen van gedachte Jan Pieters ende dat op 't aangeven van Frouk Clases nagelaten weduwe van d' overledene, hebbende de belofte daertoe staende staende in handen van welgedachte commissarien nopens de getrouwe aengevinge gedaen, zinde alvorens bij de selve weduwe na haer genomen met believen ende consent van d' erffgenamen zodane huisgeraden ende inboelen, als zi verclaert na de overleden bi 't aangaen van haer houwelijck ingebracht te hebben. Actum den 8en aprilii 1662.

Inventaris: 
[0089v] Bed ende bedgoet etc. 
 
In de binnen kamer 
een bed met een peul 
een groen met een Spaense deken 
3 oorkussens over de 2 slopen 
2 lakens op 't bed 
2 groene gardijnen met twe rabatten 
een groen schorsteens cleed 
7 stoelcussens 
 
Tin en mesken sampt iserwerck 
5 tinnen patelen 
een vuier bekken 
een iseren potzeel ende tange 
 
[0090r] Steenwerck 
9 stuks steenwerck 
4 kannen met tinnen lidden 
 
Houtwerck 
een eken tafel 
een fuieren bankje 
6 stoelen 
3 glasen 
 
In 't voorkamerke 
 
Bedden etc. 
twe bedden met twe peulen daer overhene peuldoecken 
8 oorkusses over de vier slopen 
2 dekens 
16 a 17 roven geern 
2 linnen gardijnen 
[0090v] 4 stoelkussens 
 
Houtwerck, iser ende meskenwerck etc. 
4 stoelen 
een voetbanck 
een vuirbekken 
2 mesken kandelaers 
2 tinne koppen 
een hangiser, potseel ende treeft 
6 stenen schutels als schalen 
2 flessen 
een bibel in folio 
 
[0091r] In 't voorhuis ende de gange 
een eken slaapbanck 
een mantelstock 
2 tafels 
een mangelbord ende mangelstock 
 
In de spijscamer in 't voorcamerke 
2 coperen potten 
2 kannen 
een tinne com 
 
In de loods 
enigh schuttelgoet 
een gootlingh 
[0091v] Huismanne reeuw ende gereedschap 
4 eerden emmers 
1 houten melckemmer 
2 jukken 
een karne met een karnestock 
een schamel 
2 tinen 
andere diverse oude romlingen ende vordere huismanne gereetschappen in de schuier 
wat hoi ende stroo 
 
Levendig vee 
vier melcke koeien 
een hokling 
[0092r] een kalff 
een peert 
een wagen ende sleed met hun toebehoorten 
 
In sekere cas de wedue toebhoorende staende in de binnen kamer na onsegeling bevonden 
 
Linnen 
9 bedlakens, noch een 
12 mans hembden 
3 peuldoecken 
14 slopen 
 
Manscleding 
een swart lakens pack cleren 
een glad wambais 
een swarte hoede 
[0092v] een swarte mantel 
een paer hozen 
 
In sekere kas in 't voorkamerke staende mede na ontzegelinge bevonden 
een swart lakens pack kleren 
een rode hembdtrok 
een bolkevanger 
een deken 
een parthijtje vlas 
 
Vasticheden 
[0093r] een huisinge, schuiere ende plaatse cum annexis staende binnen deser stede achter de kerck, waar dit de overledene Jan Pieters versturven is, eertijts in coop verkregen van Cornelis Cornelis koemelker volgens coopbrieff ende ingelast reversael d' dato den 2e maij 1649. 
 
Brieven 
Een copia testament tusschen de wachtmeester Pieters Lubberts ende Aaff Pieters 
Van gelijkken een copia testamentum reciprocum van Dirck Bouwes ende Trijntie Pieters, met een principale corte staat van hun goederen daaraff de selve Dirk Bouwes na 't versterff van Trijntie Pieters voorschreven het vruchtgebruik tot lifs stonde genietet 
 
Voorts zijn de lasten van desen sterfhuise ten scheidinge alhier uit weesboeck staende aengetekent gedateert den 23e mai 1663. 
 
[0093v] Aldus gedaen, ende geinventariseert desen 8e april 1662. 
In kennis van ons commissaris ende secretaris.