Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 40r

Pand:  Heiligeweg 68

Inleiding:  [0040r] Ontsegelinge van slotten, ende vervolgens beschrievinge ende inventarisatie gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Taco Wybrants Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Grietie Pytters weduwe van wijlen Sipke Jans van alle sodanige goederen aldaer ten sterfhuyse bevonden, zijnde hier onder mede begrepen de goederen van haer dochter Frouck Sipkes, ten versoeke van Jan Sipkes grootschipper voor hem selven sampt Haringh Feykes als vader en wettige voorstander over sijn drie kinderen, bij sijn wijlen huysfrouwe Trijntie Sipkes in echte getogen, mitsgaders Taeke Sytses mr. groffsmidt als geauthoriseerde curator over Maertie ende Trijntie Hendrix naegelaten kinderen van wijlen Hendrick Hiddes ende Antje Sipkes, ad actum divisionis, alle erfgenamen van Grietie Pytters vermelt, sijnde de aengevinge gedaen door Jan Sipkes cum uxore, die de beloften daer toe staende hebben gepraesteert in handen van de commissaris Jellema bovengedacht, waerop dan also in manieren als volght in beschrievinge is geprocedeert. Actum den 29e January 1679.

Inventaris: 
[0040v] Bedden en bedtskleeren 
drie bedden en drie peulen 
tien oorcussens 
seven deekens 
seven stoelcussens 
ses stoelen 
 
Linnen 
negen vrouwen hembden 
17 laekens 
16 sloopen, noch een dito 
3 wijtlingen 
ses peuldoeken 
11 tafellaekens 
een half laeken 
een dosijn servetten 
seven handdoeken 
seven schorteldoeken 
een mans hembd 
[0041r] noch twee sloopen 
12 neusdoeken 
voer van een deeken 
 
Wollen 
een blauw laekens rock 
een swart schort 
een doos met vrouwen hoofdgoet 
seven blauwe schorteldoeken 
vier blauwe bedhembden 
acht lapkes nieuw doek 
een parthij ongesoden geern 
 
Wollen 
een huyck 
een swarte schorteldoek 
een swart laekens mantel 
een voer uyt een rock 
 
[folio 41v en 42r ontbreken, niet gefotografeerd] 
 
[0042v] een paer kraegh mouwen 
en en paer vrouwen hoosen 
een schoorsteenkleedt, met twee rabatten 
drie gordijnen 
een groen tafelspreedt 
twee oude spreetjes 
een paer moukes ende schortjes 
een cap 
een partij caersgeern 
eenige oude daegs kleren 
een keersketel 
een vorm 
een evenaer met de schalies 
een koperen bofferts pantie 
ses silveren lepels 
een dito, brandewijns kroeske 
 
[0043r] een doosje met eenige kleyne stuckjes vremd geld, en een bril met silver beslagen 
 
Gerede gelden 
96 werp a 1-10-00 dus f 144-00-00 
15 goltguldens f 21-00-00 
9 ducatons a 3-00-00 f 28-07-00 
een beredaelder f 2-08-00 
sex rijxoorden f 3-15-00 
aen Engels geld f 24-16-00 
---------- 
f 224-10-00 
 
[0043v] 
Brieven en instrumenten 
een obligatie de dato den 26e april 1677 tot laste van de Coopman Jacob Tjebbis ter summa van vijf hondert Caroli guldens f 500-00-00 
de jntressen daerop te goede tot f 17-00-00 
gequoteert met no. 1 
een obligatie tot laste van de Coopman Jacob Claessen Braem de dato de 31e December 1677 ter summa van negen hondert Caroli guldens capitael f 900-00-00 
de intressen daerop te goede tot f 4-10-00 
gequoteert met no. 2 
een handtschrift tot laste van Hette Jelles Stijl de dato den 5e Juny 1677 ter summa van drie hondert Caroli guldens, capitael f 300-00-00 
de intressen daerop te goede tot f 19-13-12 
gequoteert met no. 3 
een handtschrift tot laste van deselve, de dato de 25e Augusti 1675 ter summa van vier hondert Caroli guldens, capitael f 400-00-00 
de intressen daertoe te goede tot f 27-10-00 
gequoteert met no. 4 
[0044r] een handschrift tot laste van Jan Martens de dato den 28e april 1676, ter summa van acht ducatons, als rest f 25-04-00 
gequoteert met no. 5 
een obligatie tot laste van Claes Rinties Botsma, leggende op de naem ende ten proufijtte van Frouk Sipkes, bij Jacob Tjebbis berustende, ter summa van een duysent ende uit inventaris van Frouk Sipkes naegelaten goederen, bevangen f 1000-00-00 
de intresse daerop te goede f 36-13-00 
een testament van Grietie Pieters de dato den 26e January 1674 
een testament van wijlen Froukjen Sipkes de dato den 26e January 1674 
een eecken kist, waerin Frouk Sipkes naegelatene goederen zijn, ende uit inventaris bij Jacob Tjebbes berustende 
als reste op een scheepsbrief te goede tot laste van Robijn Ruyerdts wijdschipper, ende de brieff onder Jacob Tjebbes berustende, ter summa van een hondert vijftich Caroli guldens f 150-00-00 
 
[0044v] Goederen staende in 't huys, waer wijlen Grietie Wybrens voor desen gewoont heeft 
een kevie 
een cas 
een cantoor 
een kiste 
een etelspijntie 
eenige stoelen 
een tin 
eenigh coperwerck 
eenigh schuttelgoedt 
eenige boeken 
een slaepbank 
een tafel 
een eeken kistie 
 
[0045r] Vasticheden 
een seeckere huysinge staende ontrent de turfdragers bruggen, bij Jan Sipkes cum uxore bewoond, ende waeruyt wijlen Grietie Pytters versturven is 
 
Blijft voorts noch over voor de kinderen van Haringh Feykes, het naevolgende 
ses laekens 
veertien neusdoecken 
drie tafellakens 
een peuldoek 
negen lapkes doek, respectievelyk langh 10, 28 1/2, 6 1/4, 9 1/4, 4 1/4, 2 1/4, 4 1/4 ende drie ellen, ende 1/2 ellen, te samen 68 1/4 ellen 
 
Maertie ende Trijntie Hendrix linnen, soo volgt: 
drie tafellakens 
veertien neusdoeken oud ende gemeen 
twalef vrouwen hembd 
een peuldoek 
 
[0045v] vier witte schorteldoeken 
ses blauwe schorteldoeken 
vier lapkes doek, resp. langh 6 1/4, 2 1/4, 4 1/4 ende 3 1/2 ellen langh, alsoo te samen 16 1/4 ellen 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende geslooten 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) T.W. Jellema 
 
(get.) Augustynus Pytters 1678