Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 368r

Pand:  0

Inleiding:  [0368r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten overstaan van den praesiderende Burgermr. Harmen Synes Nauta, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris ten sterfhuise van Gatscke Innes ende Tiamcke Alles alhier op de Lanen tot Inte glaesmaeckers nu laast versturven, geschiet ten versoecke van Ocke Innes backer tot Bolsvert als geauthoriseerde curator over Hotscke Tiamckes nagelaten weescke van vernoemde Tiamcke Alles ende Gatscke Innes, alles geschiet op 't aangeven van Hiscke Innes den weeskints moeij die de belofte daartoe staande in handen van de here Nauta voorschreven heeft gepresteert in manieren als volcht, desen 18 december 1665

Inventaris: 
[0368r] Bedden ende etc. 
twe bedden met twe puelen 
een puel uit de kribbe 
8 oorcussens 
5 deeckens 
 
[0368v] een pack duister blauwe cleren 
een swarte broeck met een blauw onderbroeck 
een rode hemdrock 
een bolckevanger 
2 paar mans hosen 
2 paar vrouwen hosen 
een Engelse muts met een hoed 
een dito dromen muts met een hoed 
3 onderbroecken, 1 dito 
een linnen met een wolle rockie 
een wollen hemdrock 
een manteltie 
2 overlijven 
3 rocken daegs 
een wollen werpen schort 
een rode borstrock met een paar swarte mouwen 
een borstlap met een gesontheid 
2 half mouwen met een paar voormouwen 
1 paar schoenen met een paar klickers 
9 stoelen 
een kerckstoel met een scheepsstoel 
een eecken schabel 
[0369r] een Dansiken emmercke, ende enige clossen 
een ronde tafel 
3 stoelcussens 
2 stoffers met een houtwrijver 
8 soete melx kaesen 
2 groene met een hobbekees 
2 schildere borden 
een messchen vuirbecken 
een spygel 
een halfbasterd [= albasterd, albasten] bortie ende een clein schilderijcke 
15 stucks steenwerck, 1 dito 
enige pannen ende een oude romer 
een korf met enige prullen 
een rabat ende 2 schorsteen kleden 
2 groene gardinen 
een oude korf met een bittie geern 
een rood bajen ruft 
een zijden borduird speldcussentie 
twee dosen 
[0369v] 4 cragen ende 2 halsdoecken 
10 mutsckes, soo clein als groot 
enige prullen van kindere linnen 
4 Vriesche mutsen 
6 plasmutsen 
2 flippen 
3 hooftdoecken 
11 cleine kindere doecken 
4 grote kindere doecken 
een bultsack 
3 blauwe schorteldoecken 
een kindere onderbroeck 
2 bonte half mouwen, met een sloop blau 
2 wytlingen 
een coperen ketel 
een gootlingh met een coperen pot 
negen tinnen lepels 
een tinnen flapcan 
een haeck met een iseren kandelaercke 
een tinnen kroescke met een kopcke 
[0370r] een groot kindere doeck 
3 laeckens 
10 kussenslopen 
3 vrouwenhemden 
5 manshemden 
11 witte nuesdoecken 
3 dassies 
2 nuesdoeckjes 
10 mutsen 
 
In een cas bevonden 
8 vrouwenhemden, 1 dito 
5 manshemden 
een paar witte mouwen 
2 witte schorteldoecken 
een silveren hoofden mes 
een silveren oiriser 
een paar witte manshosen 
 
Een verwielen buidel daarin bevonden 
een silveren met 2 messchen vingerhoeden 
[0370v] een goudgulden met een volweerde halve rijxdaler 
een silver vinger met 2 oostersche stuckjes 
 
een houten doossie 
6 dassies met 4 nuesdoecken 
1 paar swart breiden vrouwen hantschoenen 
2 paar vrouwen halfmouwen 
een swarte schorteldoeck 
een rood schort 
een swart schort 
een swart laeckens borstlijf 
een blauw laeckens rock 
een rood scharlaeckens borstrock 
2 swart laeckens cragen 
een swarte borstrock 
een paar mans swarte hosen 
een rood scharlaeckens hemd rock 
een pack swart laeckens mans cleren 
een groen kinderschort 
een schip met een schameltie 
 
In de kuecken nogh bevonden 
enig schuttelgoet 
een fuiren tafeltie 
[0371r] een krebbe 
2 houten backen ende enige romlingen 
een parthij turf ende branthout 
een vuiren etel cas 
 
Op de solder 
een paer leersen 
een paar reden [schaatsen] 
een zeekist 
enige romlingen 
een kist met timmermans gereedschap 
3 tobben 
een water emmer 
een iseren huegel, treeft, tange, asschop ende hangiser