Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 73r

Pand:  Schritsen 1west

Inleiding:  [0073r] Inventaris gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heer burgemeester Dr Jacobus Hillebrandts bij 't Gerechte daertoe verordonneerde commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van Jancke Sents in leven huisvrouwe van Rein Piters de Haen, van alle de goederen ut- ende inschulden aldaer bevonden, en dat opt versoecke van Jan Reins oudoom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Aeltie ende Lisbet Reins in dier qualiteit requirant, ende Rein Piters de Haen der kinderen vader requireerde, waeromme tot beschrijvinge geprocedeert is opt aengeven van de requireerde om sulcx geschiet sijnde, voorts te procederen tot staet en bescheydinge ende heeft de requireerde de ede van getrouheyt gepasseert in handen van bovengemelte commissaris. Actum desen 13e februari 1662

Inventaris: 
[0073v] Bed en beds cleren in de voorcamer 
2 bedden ende 2 peulen 
8 oorcussens 
3 groene dekens 
1 witte dito 
 
2 paer gardinen met twe rabatten 
1 groen schorsteens cleed 
8 stoelcussens 
1 gardijn voort glas 
4 schilderijen 
6 kleyne 
1 spigel 
1 almanack 
1 groen emmerke 
1 mantel stock 
1 boeck kassie met eenige boecken 
1 keerslaed 
[0074r] 1 gemurmerde kas 
1 taffel 
7 stoelen, 1 dito 
 
Steenwerck 
3 pannen op de kas 
3 dito voor de kas 
3 Oost Indische stucken 
4 vrucht schaelties 
5 butter pannen 
3 slechte coppen 
 
1 stenen fles, 2 oli canties , 1 lanteern, een cleer besem , twe slegte coppen 
1 tange 
1 heerdijser 
8 Spaensche pannen 
3 kanties 
[0074v] 3 gootlingen 
2 treeften 
1 kandelaer, hangijser, potseel, schuimspaen 
1 blicken trachter 
1 tinnen lamp 
1 strijck ijser 
eenige glasen 
eenige ander schuttelgoed 
1 iseren haeck 
1 tange 
1 asschop 
1 koeck wriver 
1 Geneefse fles 
1 snuiter 
1 tinnen mingelen 
[0075r] 1 tinnen lepel 
3 schilpads hornen bekers [= hoornschelp die de kleur van schildpad heeft] 
1 floerveger 
1 stoffer 
1 hout wrijver 
 
In de achter camer 
1 bed met een peul 
3 oorcussens met haer slopen 
1 deken 
12 gardinen met een rabat 
1 schorsteen cleed 
1 groen gardijn voor de glasen 
1 groen spreetie overt kistie 
2 stoelcussens 
[0075v] 5 groote schilderien 
2 albasterde borties 
1 dito 
4 kleine schilderde borties 
 
Houtwerck 
1 eken kevy 
1 eken kantoor met sijn dexel 
1 kistie met sijn schameltie 
2 groene stoelen 
1 kerck stoel 
1 groene eisemmer 
1 stoffer 
 
[0076r] 1 swerte spigel 
1 lanteern 
3 walvisbenen dosen 
1 houten dito, 1 dito 
1 tijnne 
1 groene emmer 
 
Steenwerck 
5 groote Oost Indische pannen 
8 dito butter schuttels 
14 dito coppen 
7 Poolsche copkes 
3 Straetse dito 
6 kleyne frucht schaelties 
3 clapmutsen [ doorgehaald : soo cleine] 
1 dito 
[0076v] 2 witte blom schalen 
4 Danscker glasen 
een rond glas 
1 rack met 8 tafelborden 
6 Spaense groote pannen 
4 butter pannen 
5 stenen kanties 
1 sout vat 
2 rode flessen 
1 messchen candelaer 
1 tinnen pipcanne 
1 messchen candelaer met een snuiter 
2 messchen visels met de stempels 
[0077r] 1 groote tinnen canne 
1 fuirbecken 
2 messchen schalen met een evenaer 
1 ijseren heugel 
1 vleys vat 
2 groene kleden voor de deuren 
 
In de ganch 
1 rack met eenich schuttelgoed 
4 schilderijkes 
1 albaster dito 
4 schalen 
2 dito 
1 brood korff met een steenen com 
4 grote pannen op een kas 
12 butter panties 
 
[0077v] In de loods 
2 schilderde borties 
6 stenen tafelborden 
1 schael 
2 copkes, 2 klapmutskes 
1 spigel 
1 blicken trompet 
1 gootling 
1 schuimspaen 
2 wastobben met een schamel 
2 kleerkorven en 2 backen 
eenige andere rommelingen 
eenich schuttelgoed 
1 koeck panne 
2 water emmers etc 
 
[0078r] Op de solder 
1 fuiren slaepbanck 
1 walvisschen doos 
1 bed met een puel 
3 oorcussens 
2 dekens 
1 groen spreed 
1 dito Spaense deken 
1 bondt bed 
1 spinwiel 
1 kiste daer in 
1 witte borstrock 
1 stucken rijsenbrij 
[0078v] 1 stuck doeck 4 ellen 
1 groen kinder dekentie 
1 lapke doeck ende geern 
2 bonte spreden 
1 groene deken 
1 kindere deken 
1 linnen onderbroeck 
1 wit dekentie 
3 lapkes linnen 
1 halff gemaeckt kussens blad 
7 slopen op de stocken 
1 dito 
10 so handoecken als servetten 
[0079r] 1 vleys vat 
eenige kleyne vatties 
 
Linnen 
16 slaep lakens 
noch 15 lakens 
2 dito 
11 peullakens 
4 slopen 
23 servetten 
10 doppies tafelakens 
8 tierentayen dito 
7 handoecken 
[0079v] 3 slaep lakens 
2 halve dito 
1 peullaken 
11 slopen 
2 kussens sackies 
9 handoecken witte en blauue 
1 tafellaken 
1 bont schorsteen cleed 
1 fijn lap linnen van 20 ellen 
1 lapke groff 5 ellen 
11 slaeplapkens 
2 wijtlingen 
1 bed kleed 
8 slopen 3 dito 
6 slopen 
 
[0080r] Linnen ende wollen tot Jancke Sents lijff behoort hebben 
34 vrouwen hemden 
2 bedden 
7 nachthalsdoecken 
9 witte schorteldoecken 
4 witte dito werck 
9 blauwe dito 
6 hals doecken 
19 huyfkes 
4 Duitse mutsen 
18 neusdoecken 
2 hoyken 
[0080v] 1 swart schort 
1 paersen groffgreynen rock 
3 paer swarte mouuen 
1 ruig tot een manteltie 
1 glad met een lakens borstliff 
2 rood lakens borsterocken 
4 wollen kragen 
1 riff manteltie 
1 fuilemorte schort 
1 kap sluiren 
[0081r] 1 swarte ditio 
1 rood scharlakens rock 
1 swart lakens dito 
1 karmosinen dito 
1 groffgreynen dito 
1 slechte blauue 
2 paer mouuen 
1 persen schorteldoeck 
1 paer voor mouuen 
1 lapke blauu laken 
1 wollen kraegh 
1 ellen swart heren zaeij 
 
[0081v] 1 rabat met een schorsteencleed 
 
Silverwerck 
1 silveren mingelen 
4 silveren bekers 
46 silveren lepels, daeronder 4 kleine 1 dito 
3 koppies 
2 silveren schuites 
1 brandewins suiperke 
2 gemaeckte silveren penningen 
1 gouden ringh 
1 vergulten dito 
vergulten Enghuiser haeck en oysen 
 
[0082r] Silverwerck tot de kinder moeders lijff behoort hebben 
1 silveren onderriem 
2 kettings met haer kokers 
2 silveren kettings 
2 silveren schort haken 
1 stoter van een koker 
2 silver hechten vrouuen messen 
3 silveren knopen 
2 silveren ringen 
1 vingerhoed 
1 silveren naeld 
1 walvisbienen tannen hecht 
1 brandt stenen hechtie 
 
[0082v] Kindere goed 
14 grote kinder doecken 
12 kleine dito 
7 borst hemties 
6 schorteldoeckies 
1 doosie met een kinder goet 
noch eenich kinder goedt 
2 roodschelakens ruften 
1 bajen dito 
1 rode swachtel 
2 kindere mutsen 
 
Gerede peningen 
[0083r] 1 dubbelde portigloser a 37 gulden f 
1 stuck met een hooft a ontrent 15 gulden 
1 rosenobel 
1 stuck doch met goet gout alwaer een croon op staet 
13 a 3 gulden 3 stuivers f 
1 a 2 gulden 10 stuivers f 
7 gulden 10 stuivers aen Deens gelt f 
39 a 18 gulden 10 stuivers 
5 a 6 stuivers 
 
[0083v] De kindere spaer potten 
 
Aeltie Reins 
2 a 7 gulden 10 stuivers 
4 a 5 gulden 
1 stuckien slecht gout van weinigh importantie 
3 a 3 gulden 3 stuivers 
4 valveerde a 2 gulden 10 stuivers 
1 a 32 stuivers 
2 a 1 gulden 8 stuivers 
1 a 1 gulden 5 stuivers 
1 a 14 stuivers 
6 a 12 1/2 stuivers 
[0084r] 3 a 5 stuivers 
5 a 6 stuivers 
1 a 12 stuivers 
1 a 3 stuivers 
4 a 2 stuivers 
5 vreemde stuckies 
noch 3 dito 
 
Lysbeth Reins spaerpot 
1 a 5 gulden 
9 valveerde a 2 gulden 10 stuivers 
[0084v] 2 a 28 stuivers 
1 a 12 1/2 stuivers 
1 a 14 stuivers 
1 a 12 stuivers 
8 a 12 1/2 stuivers 
1 a 10 stuivers 
9 a 6 stuivers 
2 a 3 stuivers 
Aen dubbelties 3 gulden 4 stuivers 
1 a 3 stuivers 
4 vreemde stuckies 
 
[0085r] Brieven 
Een obligatie op Riemer Juriens Wijngaerden holdende ter somma van ses hondert caroliguldens sortede dato den 16e februari 1658 f 600-00-00 
Een obligatie op Pytter Hylckes holdende van dato den 25e january 1660 ten somma van ses hondert caroliguldens capitael quoteert met B f 600-00-00 
 
Een hantschrift holdende op Lourens Gortier cum uxore ter somma van twe hondert caroliguldens sortede dato den 5e january 1658,quoteert met C, f 200-00-00 
Een obligatie holdende op Hidde Wigers cum uxore ter somma van hondert caroliguldens sorte de dto den 18 january 1657, quoteert met D, f 100-00-00 
[0085v] Een obligatie holdende op Egbert Willems cum uxore ter somma van hondert gulden van 20 stuivers de dato den 25e november 1657, quoteert met E, f 100-00-00 
Cornelis Stoffels debet per obligatie van dato den 29e augusto 1661 de somma van twe hondert caroliguldens sorte, quoteert met F, f 200-00-00 
Een obligatie de dato den 8 augusto 1657 holdende op Cornelis Gelfes ter somma van hondert vijftig caroliguldens, quoteert met G, [doorgehaald: de dato den 28e july 1661] f 150-00-00 
Een obligatie op Hylck Andris cum uxore ter somma van twe hondert caroliguldens sorte de dato den 1e april 1659, quoteert met H, f 200-00-00 
[0086r] Een hantschift op de olde burgemeester Geurt Joosts Cartou ter somma van hondert vifftig caroliguldens de dato den 28e july 1661, quoteert met J, f 150-00-00 
Een obligatie op Sweffie [Sjoertie ?] Doedes holdende ter somma van vier hondert caroliguldens sorte de dato den 30e may 1660, quoteert met K, f 400-00-00 
Een hantschrift op Lourens Jacobs holdende ter somma van twe hondert guldens sorte de dato den 1 may 1661, quoteert met L, f 200-00-00 
Een hantschrift van Hendrick Hennes bij hem selffs geschreven ter somma van hondert caroliguldens sorte, quoteert met M, f 1100-00-00 
[0086v] Een obligatie houdende op Tieerd Hilkes cum uxore ter somma van ses hondert caroliguldens als reste van 28 augustus 1657, quoteert met N, f 600-00-00 
Een hantschrift holdende op Gerrit Gerrits coordewercker cum uxore ter somma van vijff en twintich caroliguldens de dato den 18 december 1660, quoteert met O, f 25-00-00 
Een obligatie houdende op Huibert Aliffs ter somma van vier hondert caroliguldens sorte de dato den 18e juny 1660, quoteert met P, f 400-00-00 
Dirck Clasen cum uxore debet per obligatie de dato den 1e marty 1661 ter somma van hondert caroliguldens, quoteert met Q, f 100-00-00 
[0087r] Een obligatie holdende op de olde olde burgemeester Bouuens cum uxore ter somma van seven hondert viftig caroliguldens sorte de dato den 24e november 1658, quoteert met R, f 750-00-00 
Een obligatie op Jacob van Schaeck cum uxore holdende ter somma van seven hondert caroliguldens sorte de dato den 25 februari 1658 f 700-00-00 
 
Vastichheden 
Een huys cum annexis staende op de hoeck van de Schritsen binnen deser stede tegenwoordig bij Rein Pittens de Haen bewoont werdende 
[0087v] De halve huysinge cum annexis staende binnen Harlingen aen de noordkant van de Voorstraet [= Voorstraat 3] alwaer de Vergulde Handt vuyt hangt ende bij Gerrit Haselaer tegenwoordich bewoont 
Een wijtschip tegenwoordich bij Reyn Pitters de Haen gevoert werdende 
 
De kindere moeders trouw penningh 
8 ducate a 5 gulden 
1 dubbelde a 10 gulden 
4 gouden rosenobels 
2 dubbelde ducaat a 5 gulden 
2 a 12 gulden 
1 a 4 gulden 8 stuivers 
6 a 2 gulden 10 stuivers 
 
Vide porro de warderinge folio 101 [scans 205_00100 tm 205_00105: VERVOLG waardering Rein Piters de Haen] 
 
[0101r] [marge:] vide de beschrijvinge voorwerts folio 73f [einde marge] 
 
Den 30 may 1662 is Rein Piters de Haen, ende de kinderen uit de vorige geinventariseerde goederen door deses stadts geswooren waerdeersters, toe gewaedeert 't gene volght, sullen dan de vordere boelgoet worden vercocht 
 
Eerstelijck is Rein Pieters de Haen toegepriseert so volgcht 
een bed met een puel f 18-00-00 
een bed met een puel f 23-00-00 
2 oorcussens f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 6-00-00 
1 dito f 4-10-00 
een dito met een pluimcussen f 2-00-00 
[0101v] een groene ongevoerde deken f 6-10-00 
een groene dito f 6-00-00 
een groene gevoerde deken f 5-00-00 
een groene dito f 3-00-00 
een witte Spaense dito f 6-00-00 
een witte dito f 3-00-00 
2 wijtlingen f 5-10-00 
2 gardinen met een rabat f 6-00-00 
2 dito f 3-00-00 
een schortsteen cleed f 1-11-00 
2 kleden om de dueren en een glas gardin f 2-00-00 
een paer trijpen cussens f 5-00-00 
[0102r] 2 stoelcussens f 3-10-00 
2 groene lakens f 2-00-00 
2 stoelcussens f 1-11-00 
2 dito f 1-00-00 
 
Linnen 
2 lakens werdeerd op f 3-10-00 
een witling met een laken f 2-00-00 
2 lakens f 4-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 8-00-00 
2 slopen f 3-00-00 
[0102v] 2 slopen f 2-00-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 pueldoecken f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 4-00-00 
[0103r] een puelsack met 2 cussens sackies f 1-00-00 
een tafel f 5-00-00 
2 tafeellakens f 4-00-00 
2 tierenteien dito f 1-00-00 
2 dito f 1-15-00 
een halff dosijn tierenteien servetten f 1-11-00 
3 servetten f 2-10-00 
seven tierenteien handt doecken f 1-11-00 
2 doosen f 2-00-00 
een spigel f 2-10-00 
een schilderri f 2-00-00 
[0103v] 3 schilderien met vergulden listen f 3-00-00 
3 schalen f 1-11-00 
een spigeltie f 0-12-00 
3 pannen f 1-00-00 
2 Oostindische coppen f 2-10-00 
een fles met een panne f 0-15-00 
4 copkes f 1-11-00 
een keerslaed met een kandelaer f 0-15-00 
2 pannen f 0-15-00 
een kevy f 40-00-00 
[0104r] eenich steenwerck f 2-00-00 
7 stoelen f 2-05-00 
een tafel met een mantelstock f 0-15-00 
een gootling met een panne etc f 7-00-00 
een rack met 8 borden en 2 schilderien etc f 2-10-00 
een beker weecht 15 lood en een quart f 21-07-00 
2 silveren lepels f 8-08-00 
een silveren kroeske f 1-11-00 
2 schalen f 1-00-00 
een spinwiel f 1-11-00 
een wastobbe, broei en wasschamel f 2-10-00 
[0104v] een vleis vat f 1-10-00 
bondt bettie 
 
Voor de outste dochter 
een laken f 7-00-00 
een pueldoeck f 2-05-00 
3 servetten f 3-10-00 
2 witte schorteldoecken f 2-10-00 
een nachthalsdoeck f 2-00-00 
2 nuesdoecken f 1-00-00 
2 hembden f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
[0105r] 2 hembden f 6-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 4-00-00 
 
Steenwerck voor dito 
3 Oost Indische pannen f 13-00-00 
3 Oost Indische coppen f 9-10-00 
2 butterpannen f 9-10-00 
2 clapmutsen f 3-00-00 
2 schuttelties f 2-10-00 
2 coppen met 2 sersierkes f 1-15-00 
 
Wollen voor dito 
[0105v] een hueick [= huik] f 20-00-00 
een rood scharlackens voerde rock f 31-00-00 
een swart groffgreinen rock f 20-00-00 
3 silveren lepels 9 lood f 12-12-00 
een ellen heersai f 4-00-00 
een murmerde cas f 8-00-00 
 
Voor Lysbet Reins 
2 witte schutteldoecken f 2-00-00 
een nachthalsdoeck f 2-00-00 
3 silveren lepels 8 lood f 11-04-00 
3 zervetten f 3-10-00 
een laken f 7-00-00[0073v] Bed en beds cleren in de voorcamer 
2 bedden ende 2 peulen 
8 oorcussens 
3 groene dekens 
1 witte dito 
 
2 paer gardinen met twe rabatten 
1 groen schorsteens cleed 
8 stoelcussens 
1 gardijn voort glas 
4 schilderijen 
6 kleyne 
1 spigel 
1 almanack 
1 groen emmerke 
1 mantel stock 
1 boeck kassie met eenige boecken 
1 keerslaed 
[0074r] 1 gemurmerde kas 
1 taffel 
7 stoelen, 1 dito 
 
Steenwerck 
3 pannen op de kas 
3 dito voor de kas 
3 Oost Indische stucken 
4 vrucht schaelties 
5 butter pannen 
3 slechte coppen 
 
1 stenen fles, 2 oli canties , 1 lanteern, een cleer besem , twe slegte coppen 
1 tange 
1 heerdijser 
8 Spaensche pannen 
3 kanties 
[0074v] 3 gootlingen 
2 treeften 
1 kandelaer, hangijser, potseel, schuimspaen 
1 blicken trachter 
1 tinnen lamp 
1 strijck ijser 
eenige glasen 
eenige ander schuttelgoed 
1 iseren haeck 
1 tange 
1 asschop 
1 koeck wriver 
1 Geneefse fles 
1 snuiter 
1 tinnen mingelen 
[0075r] 1 tinnen lepel 
3 schilpads hornen bekers [= hoornschelp die de kleur van schildpad heeft] 
1 floerveger 
1 stoffer 
1 hout wrijver 
 
In de achter camer 
1 bed met een peul 
3 oorcussens met haer slopen 
1 deken 
12 gardinen met een rabat 
1 schorsteen cleed 
1 groen gardijn voor de glasen 
1 groen spreetie overt kistie 
2 stoelcussens 
[0075v] 5 groote schilderien 
2 albasterde borties 
1 dito 
4 kleine schilderde borties 
 
Houtwerck 
1 eken kevy 
1 eken kantoor met sijn dexel 
1 kistie met sijn schameltie 
2 groene stoelen 
1 kerck stoel 
1 groene eisemmer 
1 stoffer 
 
[0076r] 1 swerte spigel 
1 lanteern 
3 walvisbenen dosen 
1 houten dito, 1 dito 
1 tijnne 
1 groene emmer 
 
Steenwerck 
5 groote Oost Indische pannen 
8 dito butter schuttels 
14 dito coppen 
7 Poolsche copkes 
3 Straetse dito 
6 kleyne frucht schaelties 
3 clapmutsen [ doorgehaald : soo cleine] 
1 dito 
[0076v] 2 witte blom schalen 
4 Danscker glasen 
een rond glas 
1 rack met 8 tafelborden 
6 Spaense groote pannen 
4 butter pannen 
5 stenen kanties 
1 sout vat 
2 rode flessen 
1 messchen candelaer 
1 tinnen pipcanne 
1 messchen candelaer met een snuiter 
2 messchen visels met de stempels 
[0077r] 1 groote tinnen canne 
1 fuirbecken 
2 messchen schalen met een evenaer 
1 ijseren heugel 
1 vleys vat 
2 groene kleden voor de deuren 
 
In de ganch 
1 rack met eenich schuttelgoed 
4 schilderijkes 
1 albaster dito 
4 schalen 
2 dito 
1 brood korff met een steenen com 
4 grote pannen op een kas 
12 butter panties 
 
[0077v] In de loods 
2 schilderde borties 
6 stenen tafelborden 
1 schael 
2 copkes, 2 klapmutskes 
1 spigel 
1 blicken trompet 
1 gootling 
1 schuimspaen 
2 wastobben met een schamel 
2 kleerkorven en 2 backen 
eenige andere rommelingen 
eenich schuttelgoed 
1 koeck panne 
2 water emmers etc 
 
[0078r] Op de solder 
1 fuiren slaepbanck 
1 walvisschen doos 
1 bed met een puel 
3 oorcussens 
2 dekens 
1 groen spreed 
1 dito Spaense deken 
1 bondt bed 
1 spinwiel 
1 kiste daer in 
1 witte borstrock 
1 stucken rijsenbrij 
[0078v] 1 stuck doeck 4 ellen 
1 groen kinder dekentie 
1 lapke doeck ende geern 
2 bonte spreden 
1 groene deken 
1 kindere deken 
1 linnen onderbroeck 
1 wit dekentie 
3 lapkes linnen 
1 halff gemaeckt kussens blad 
7 slopen op de stocken 
1 dito 
10 so handoecken als servetten 
[0079r] 1 vleys vat 
eenige kleyne vatties 
 
Linnen 
16 slaep lakens 
noch 15 lakens 
2 dito 
11 peullakens 
4 slopen 
23 servetten 
10 doppies tafelakens 
8 tierentayen dito 
7 handoecken 
[0079v] 3 slaep lakens 
2 halve dito 
1 peullaken 
11 slopen 
2 kussens sackies 
9 handoecken witte en blauue 
1 tafellaken 
1 bont schorsteen cleed 
1 fijn lap linnen van 20 ellen 
1 lapke groff 5 ellen 
11 slaeplapkens 
2 wijtlingen 
1 bed kleed 
8 slopen 3 dito 
6 slopen 
 
[0080r] Linnen ende wollen tot Jancke Sents lijff behoort hebben 
34 vrouwen hemden 
2 bedden 
7 nachthalsdoecken 
9 witte schorteldoecken 
4 witte dito werck 
9 blauwe dito 
6 hals doecken 
19 huyfkes 
4 Duitse mutsen 
18 neusdoecken 
2 hoyken 
[0080v] 1 swart schort 
1 paersen groffgreynen rock 
3 paer swarte mouuen 
1 ruig tot een manteltie 
1 glad met een lakens borstliff 
2 rood lakens borsterocken 
4 wollen kragen 
1 riff manteltie 
1 fuilemorte schort 
1 kap sluiren 
[0081r] 1 swarte ditio 
1 rood scharlakens rock 
1 swart lakens dito 
1 karmosinen dito 
1 groffgreynen dito 
1 slechte blauue 
2 paer mouuen 
1 persen schorteldoeck 
1 paer voor mouuen 
1 lapke blauu laken 
1 wollen kraegh 
1 ellen swart heren zaeij 
 
[0081v] 1 rabat met een schorsteencleed 
 
Silverwerck 
1 silveren mingelen 
4 silveren bekers 
46 silveren lepels, daeronder 4 kleine 1 dito 
3 koppies 
2 silveren schuites 
1 brandewins suiperke 
2 gemaeckte silveren penningen 
1 gouden ringh 
1 vergulten dito 
vergulten Enghuiser haeck en oysen 
 
[0082r] Silverwerck tot de kinder moeders lijff behoort hebben 
1 silveren onderriem 
2 kettings met haer kokers 
2 silveren kettings 
2 silveren schort haken 
1 stoter van een koker 
2 silver hechten vrouuen messen 
3 silveren knopen 
2 silveren ringen 
1 vingerhoed 
1 silveren naeld 
1 walvisbienen tannen hecht 
1 brandt stenen hechtie 
 
[0082v] Kindere goed 
14 grote kinder doecken 
12 kleine dito 
7 borst hemties 
6 schorteldoeckies 
1 doosie met een kinder goet 
noch eenich kinder goedt 
2 roodschelakens ruften 
1 bajen dito 
1 rode swachtel 
2 kindere mutsen 
 
Gerede peningen 
[0083r] 1 dubbelde portigloser a 37 gulden f 
1 stuck met een hooft a ontrent 15 gulden 
1 rosenobel 
1 stuck doch met goet gout alwaer een croon op staet 
13 a 3 gulden 3 stuivers f 
1 a 2 gulden 10 stuivers f 
7 gulden 10 stuivers aen Deens gelt f 
39 a 18 gulden 10 stuivers 
5 a 6 stuivers 
 
[0083v] De kindere spaer potten 
 
Aeltie Reins 
2 a 7 gulden 10 stuivers 
4 a 5 gulden 
1 stuckien slecht gout van weinigh importantie 
3 a 3 gulden 3 stuivers 
4 valveerde a 2 gulden 10 stuivers 
1 a 32 stuivers 
2 a 1 gulden 8 stuivers 
1 a 1 gulden 5 stuivers 
1 a 14 stuivers 
6 a 12 1/2 stuivers 
[0084r] 3 a 5 stuivers 
5 a 6 stuivers 
1 a 12 stuivers 
1 a 3 stuivers 
4 a 2 stuivers 
5 vreemde stuckies 
noch 3 dito 
 
Lysbeth Reins spaerpot 
1 a 5 gulden 
9 valveerde a 2 gulden 10 stuivers 
[0084v] 2 a 28 stuivers 
1 a 12 1/2 stuivers 
1 a 14 stuivers 
1 a 12 stuivers 
8 a 12 1/2 stuivers 
1 a 10 stuivers 
9 a 6 stuivers 
2 a 3 stuivers 
Aen dubbelties 3 gulden 4 stuivers 
1 a 3 stuivers 
4 vreemde stuckies 
 
[0085r] Brieven 
Een obligatie op Riemer Juriens Wijngaerden holdende ter somma van ses hondert caroliguldens sortede dato den 16e februari 1658 f 600-00-00 
Een obligatie op Pytter Hylckes holdende van dato den 25e january 1660 ten somma van ses hondert caroliguldens capitael quoteert met B f 600-00-00 
 
Een hantschrift holdende op Lourens Gortier cum uxore ter somma van twe hondert caroliguldens sortede dato den 5e january 1658,quoteert met C, f 200-00-00 
Een obligatie holdende op Hidde Wigers cum uxore ter somma van hondert caroliguldens sorte de dto den 18 january 1657, quoteert met D, f 100-00-00 
[0085v] Een obligatie holdende op Egbert Willems cum uxore ter somma van hondert gulden van 20 stuivers de dato den 25e november 1657, quoteert met E, f 100-00-00 
Cornelis Stoffels debet per obligatie van dato den 29e augusto 1661 de somma van twe hondert caroliguldens sorte, quoteert met F, f 200-00-00 
Een obligatie de dato den 8 augusto 1657 holdende op Cornelis Gelfes ter somma van hondert vijftig caroliguldens, quoteert met G, [doorgehaald: de dato den 28e july 1661] f 150-00-00 
Een obligatie op Hylck Andris cum uxore ter somma van twe hondert caroliguldens sorte de dato den 1e april 1659, quoteert met H, f 200-00-00 
[0086r] Een hantschift op de olde burgemeester Geurt Joosts Cartou ter somma van hondert vifftig caroliguldens de dato den 28e july 1661, quoteert met J, f 150-00-00 
Een obligatie op Sweffie [Sjoertie ?] Doedes holdende ter somma van vier hondert caroliguldens sorte de dato den 30e may 1660, quoteert met K, f 400-00-00 
Een hantschrift op Lourens Jacobs holdende ter somma van twe hondert guldens sorte de dato den 1 may 1661, quoteert met L, f 200-00-00 
Een hantschrift van Hendrick Hennes bij hem selffs geschreven ter somma van hondert caroliguldens sorte, quoteert met M, f 1100-00-00 
[0086v] Een obligatie houdende op Tieerd Hilkes cum uxore ter somma van ses hondert caroliguldens als reste van 28 augustus 1657, quoteert met N, f 600-00-00 
Een hantschrift holdende op Gerrit Gerrits coordewercker cum uxore ter somma van vijff en twintich caroliguldens de dato den 18 december 1660, quoteert met O, f 25-00-00 
Een obligatie houdende op Huibert Aliffs ter somma van vier hondert caroliguldens sorte de dato den 18e juny 1660, quoteert met P, f 400-00-00 
Dirck Clasen cum uxore debet per obligatie de dato den 1e marty 1661 ter somma van hondert caroliguldens, quoteert met Q, f 100-00-00 
[0087r] Een obligatie holdende op de olde olde burgemeester Bouuens cum uxore ter somma van seven hondert viftig caroliguldens sorte de dato den 24e november 1658, quoteert met R, f 750-00-00 
Een obligatie op Jacob van Schaeck cum uxore holdende ter somma van seven hondert caroliguldens sorte de dato den 25 februari 1658 f 700-00-00 
 
Vastichheden 
Een huys cum annexis staende op de hoeck van de Schritsen binnen deser stede tegenwoordig bij Rein Pittens de Haen bewoont werdende 
[0087v] De halve huysinge cum annexis staende binnen Harlingen aen de noordkant van de Voorstraet [= Voorstraat 3] alwaer de Vergulde Handt vuyt hangt ende bij Gerrit Haselaer tegenwoordich bewoont 
Een wijtschip tegenwoordich bij Reyn Pitters de Haen gevoert werdende 
 
De kindere moeders trouw penningh 
8 ducate a 5 gulden 
1 dubbelde a 10 gulden 
4 gouden rosenobels 
2 dubbelde ducaat a 5 gulden 
2 a 12 gulden 
1 a 4 gulden 8 stuivers 
6 a 2 gulden 10 stuivers 
 
Vide porro de warderinge folio 101 [scans 205_00100 tm 205_00105: VERVOLG waardering Rein Piters de Haen] 
 
[0101r] [marge:] vide de beschrijvinge voorwerts folio 73f [einde marge] 
 
Den 30 may 1662 is Rein Piters de Haen, ende de kinderen uit de vorige geinventariseerde goederen door deses stadts geswooren waerdeersters, toe gewaedeert 't gene volght, sullen dan de vordere boelgoet worden vercocht 
 
Eerstelijck is Rein Pieters de Haen toegepriseert so volgcht 
een bed met een puel f 18-00-00 
een bed met een puel f 23-00-00 
2 oorcussens f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 6-00-00 
1 dito f 4-10-00 
een dito met een pluimcussen f 2-00-00 
[0101v] een groene ongevoerde deken f 6-10-00 
een groene dito f 6-00-00 
een groene gevoerde deken f 5-00-00 
een groene dito f 3-00-00 
een witte Spaense dito f 6-00-00 
een witte dito f 3-00-00 
2 wijtlingen f 5-10-00 
2 gardinen met een rabat f 6-00-00 
2 dito f 3-00-00 
een schortsteen cleed f 1-11-00 
2 kleden om de dueren en een glas gardin f 2-00-00 
een paer trijpen cussens f 5-00-00 
[0102r] 2 stoelcussens f 3-10-00 
2 groene lakens f 2-00-00 
2 stoelcussens f 1-11-00 
2 dito f 1-00-00 
 
Linnen 
2 lakens werdeerd op f 3-10-00 
een witling met een laken f 2-00-00 
2 lakens f 4-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 8-00-00 
2 slopen f 3-00-00 
[0102v] 2 slopen f 2-00-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 pueldoecken f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 4-00-00 
[0103r] een puelsack met 2 cussens sackies f 1-00-00 
een tafel f 5-00-00 
2 tafeellakens f 4-00-00 
2 tierenteien dito f 1-00-00 
2 dito f 1-15-00 
een halff dosijn tierenteien servetten f 1-11-00 
3 servetten f 2-10-00 
seven tierenteien handt doecken f 1-11-00 
2 doosen f 2-00-00 
een spigel f 2-10-00 
een schilderri f 2-00-00 
[0103v] 3 schilderien met vergulden listen f 3-00-00 
3 schalen f 1-11-00 
een spigeltie f 0-12-00 
3 pannen f 1-00-00 
2 Oostindische coppen f 2-10-00 
een fles met een panne f 0-15-00 
4 copkes f 1-11-00 
een keerslaed met een kandelaer f 0-15-00 
2 pannen f 0-15-00 
een kevy f 40-00-00 
[0104r] eenich steenwerck f 2-00-00 
7 stoelen f 2-05-00 
een tafel met een mantelstock f 0-15-00 
een gootling met een panne etc f 7-00-00 
een rack met 8 borden en 2 schilderien etc f 2-10-00 
een beker weecht 15 lood en een quart f 21-07-00 
2 silveren lepels f 8-08-00 
een silveren kroeske f 1-11-00 
2 schalen f 1-00-00 
een spinwiel f 1-11-00 
een wastobbe, broei en wasschamel f 2-10-00 
[0104v] een vleis vat f 1-10-00 
bondt bettie 
 
Voor de outste dochter 
een laken f 7-00-00 
een pueldoeck f 2-05-00 
3 servetten f 3-10-00 
2 witte schorteldoecken f 2-10-00 
een nachthalsdoeck f 2-00-00 
2 nuesdoecken f 1-00-00 
2 hembden f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
[0105r] 2 hembden f 6-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 4-00-00 
 
Steenwerck voor dito 
3 Oost Indische pannen f 13-00-00 
3 Oost Indische coppen f 9-10-00 
2 butterpannen f 9-10-00 
2 clapmutsen f 3-00-00 
2 schuttelties f 2-10-00 
2 coppen met 2 sersierkes f 1-15-00 
 
Wollen voor dito 
[0105v] een hueick [= huik] f 20-00-00 
een rood scharlackens voerde rock f 31-00-00 
een swart groffgreinen rock f 20-00-00 
3 silveren lepels 9 lood f 12-12-00 
een ellen heersai f 4-00-00 
een murmerde cas f 8-00-00 
 
Voor Lysbet Reins 
2 witte schutteldoecken f 2-00-00 
een nachthalsdoeck f 2-00-00 
3 silveren lepels 8 lood f 11-04-00 
3 zervetten f 3-10-00 
een laken f 7-00-00