Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 354r

Pand:  0

Inleiding:  [0354r] Inventarisatie ende beschriviginge gedaen ten overstaen vande burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh gadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ten sterfhuise van Sioerd Tiommes, in leven grootschipper binnen Harlingen, ten versoecke van Haye Tiommes ende Elingh Sickes oomen ende gauthoriseerde curatores over Trijntie Sioerdts nagelaten kint van Sioerdt Tiommes voornoemt van alle de goederen soo uit- als inschulden aldaer bevonden, alles geschiet op 't aengeven van Haye Tiommes des selfs kints mede curator die daerop de belofte om alles aen te geven in handen van de burgemeester Paulus Wiltfangh heeft gepraesteert Actum Harlingen den 17e februari 1665

Inventaris: 
[0354r]een bedt met een puel 
25 hemden 
10 laeckens 
10 nuesdoecken 
4 servetten 
een tafel laecken 
13 slopen  
5 pueldoecken 
4 handoecken 
[0354v] 15 dassies 
12 cragen 
een mantel 
2 packen cleeren 
3 hemdrocken 
een hoedt 
6 oorcussens 
3 deeckens 
3 kleine kindere deeckens 
2 kleine mantelties 
4 paer hoosen 
 
Zee cleeren 
4 onderbroecken 
6 paer hosen 
3 hemdrocken 
2 pack cleeren 
een bolckevanger  
 
[0355r] een deecken 
2 hoeden 
 
[marge] silver sal voor't kint bewaert werden [einde marge]  
6 silveren lepels 
een silveren kroes 
 
23 gouden verkeerde Jacobusen f 276-00-00 
41 ducatons f 130-03-00 
30 rijxedaelders f75-00-00 
noch aen specy vijftich caroliguldens f 50-00-00 
---------  
531-30-00 
 
Een obligatie op Johannes Hannema tot vijff hondert en vijftich caroliguldens de dato den 1e may 1659 met no 1 f 550-00-00 
Een dito op Jan Cornelis ter somma van vijff hondert caroliguldens de dato den eersten may 1663 no 2 f 500-00-00 
Een obligatie op Romcke Douwes van vijff hondert caroliguldens f 500-00-00  
 
[0355v] een cantoor 
 
[marge] sal voor't kint bewaart worden [einde marge]  
een kas  
eenige boecken 
 
ende worden voor het kint bewaert 6 van de kints moeders hemden 
 
3/64 parten aen't schip bij Haye Tiommes gevoert werdende 
 
bij Pytter IJsbrants Schotse buidel f 100-00-00 
bij Hein Tiebbes f 100-00-00 
bij Pytter Jellesf 150-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert, in kennisse van ons commissaris ende secretaris op dato ut ante  
(get.) D Wringer 1665