Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 350r

Pand:  0

Inleiding:  [0350r] Besegelinge gedaen ten huise van de wedue van wijlen Jochum Jochums, ten versoecke van 't gesamentlijk erfgenamen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Wytse Michiels, hier toe verordonneerde commissaris soo volcht, Actum desen 27e may 1665 Een cas daerop geset 2 segels een kiste daerop get [= geset] 2 segels bij d'weduwe uit d'cas geholden aen gelt 5 guldens 15 stuivers. Inventarisatie, beschrijvinge ende respectievelijk warderinge gedaen ten [doorgehaald : huise] overstaene van de burgemeester Wytse Michiels als commissaris ende geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ten huise van Claeske Lenerts laest weduwe van Jochum Jochums ende alsoo ten versoecke van Christiaan Banckert man ende voogd over Auckien Jacobs sampt Trijntie Jacobs voor haer selves ende als lasthebbende van Geertie Jacobs ende Pytter Jacobs haer respectievelijcke suster ende broeder wonachtig tot Luppersen in Groeningerlant [= Loppersum in Groningen] ende de rato caverende voor Pytter ende Geertie Jacobs sijn respectievelijck snaer ende swager ende alsoo erfgenaem van de voornoemde Jochum Jochums volgeens acte bij desen vertoont van den 14e juny 1665 ende heeft de wedue van Jochum Jochums om als [0350v] getrouwelijck aen te geven, de belofte daertoe staende in handen van de burgemeester Wytse Michiels voornoemd gepraesteert waer de goederen door His Romckes ende Diucke Hendrix sijn gewardeert desen 7e july 1665

Inventaris: 
[0350v] een bedt sonder puel f 12-00-00  
een puelcussen f 2-10-00  
2 scheeps dekens f 2-00-00 
2 laeckens f 5-00-00 
2 dito f 5-05-00 
2 dito f 4-10-00  
2 mans hemden f 4-10-00  
2 dito f 6-00-00  
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito 5-10-00 
2 dito f 3-00-00 
----------  
58-15-00 
 
[0351r] 2 mans hemden f 2-05-00 
2 dito f 1-11-00  
6 bonte doecken ende dassie, 2 cragen f 0-15-00  
2 cragen f 0-08-00 
een swart laeckens mantel f 14-00-00 
een swart laeckens rockien f 9-00-00  
een kluerd pack cleeren f 16-00-00 
een swart laeckens cleren f 28-00-00 
[marge: gevoert [einde marge] 
een rood scharlakens hemdrock f 9-00-00 
een blauwe hemdrock f 6-00-00 
2 swarte vilten hoeden f 2-00-00 
een paer swarte hosen f 2-10-00  
een paer oude hosen f 0-10-00  
een paer schoenen f 1-11-00 
 
Daegs cledingh  
een blauw gevoerde hemdrock f 3-10-00 
een bolckevanger of rock f 8-00-00  
----------  
105-00-00  
 
[0351v] [later in potlood bijgeschreven: blz 352-353 best[aat] niet] 
een wachie gat f 3-10-00 [Opmerking: In de boedelinventaris 27-11-1662 van wijlen Rein Pieters de Haen, wijdschipper (scan 205_00158) komt ook "een wachie gat" voor tussen ?See plunien [= zeeplunje, zeekleding], een pack muskes kleren, en 2 oude wambaisen?, Jochum Jochums was in 1658 huurder van Voorstraat 3, oa gekocht door deze Rein Pieters de Haen] 
een pack oude kleren f 2-00-00 
twe oude broecken met 4 paer hosen f 1-00-00 
een witte onderbroeck f 1-16-00 
een messchen gootlingh f 1-11-00  
een messchen pan f 0-12-00 
een tinnen butterpot een tinnen  
lepel ende 3 panties f 1-11-00 
een stuck doeck op de bleeck groot 35 ellen f 22-15-00 
4 silveren lepels 't loot 25 swaer 5 1/4 loot f 6-11-04 
en dito 't loot 26 swaer 5 1/2 loodt f 7-3-00 
een schuite brieff de dato den 25juny 1665 
aen paiament bevonden f 9-08-00 
een kiste met 2 schamels f 4-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert, in kennisse van ons commissaris ende secretaris op dato ut ante 
(get.) Wytse Michiels 
(get.) D Wringer 1665