Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 345r

Pand:  0

Inleiding:  [0345r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten sterfhuis van wijlen Jan Harmens in leven Franequer schipper binnen Harlingen ten overstane vande vice praesiderende burgemeester Claas Sanstra tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris ex officio, van alle de goederen uit en inschulden aldaer bevonden, ten profijte van Eelke Harmens des overledens suster, ende Sybren Jacobs des overledens susters soon, volgens testament de dato den 2 october 1663, bij dezen vertoont, alles op 't aengeven van Jeltie Sybrens des overledens nagelaten wedue die oock den belofte daertoe staende van getrouwicheit in handen van welgemelte commissaris heeft gedaan waermede tot de beschrivinge is geprocedeert als volcht, desen 12 Junij 1665

Inventaris: 
[0345r] Bedden etc. 
Twe bedden met twe puelen 
5 oorcussens 
[0345v] 8 deeckens 
2 witte wollen wijtlingen 
een linnen wijtlingh 
een clein oorcussentie 
13 slaaplaackens 
6 puel-doecken 
18 slopen soo klein als groot 
een witte hand-doeck 
 
Mans goet 
17 mans hemden 
4 witte mutsen ende een swart sampt een blauw 
10 nues-doecken ende 14 dassies 
 
een blauwe hand-doeck 
2 servetten, en een tafellaecken 
 
Mans cleeren 
3 witte hemdrocken 
5 wollen hemdrocken 
11 paar hoosen 
2 paer slickvangers 
2 cappoesen [=kapoets, muts, mantelkap] 
3 paer wanten 
een pack swart laeckens cleren 
2 hoeden ende een Engelse muts 
2 leren broecken 
een linnen broeck 
[0346r] een wrong lijff met een borstlap 
een pack swart laeckens cleren 
een swart laeckens mantel 
2 boclkevangers 
een fuilmorten broeck 
3 rockies 
1 voerde broeck 
2 wanten 
2 paer schoenen ende een paer muilen 
een paer leersen 
 
Gemene goederen 
een laeckens foer 
2 doeckene gardijen, met iseren roeden 
een schorssteen cleet 
9 stoelcussens 
8 stoelen, daeronder een mans stoel 
15 1/4 ellen nieuw doeck 
7 kleerbesems 
een fuiren kas 
een voetbanck 
[0346v] een hangiser, potseel ende een ketting inde schorsteen 
een schuimspaan 
een forok [= fork, vork], een haeck ende een tange 
een kleerkorff 
24 stucken steenwerck 
een spygel 
enige stoelen 
3 stenen kannen 
een tinnen mingelen 
een tinnen waterpot 
een tinnen ferdeltie [= varndel, vierendeel] 
2 tinnen butter coppen 
een tinnen butterpan met een soutvat 
een messchen gootlingh 
een ketel 
een messchen pottie 
een coperen pottie 
een coperen met een messchen pan 
[0347r] een iseren kandelaar 
een klein dito 
enig daechs schuttelgoet 
een mosterpot met een stenen lidt 
3 pont vlas, t steen grou vlas 
een eecken cas op een voet 
een kindere kascke 
een schabel 
2 hoijck borden 
een honde huiscke 
een slaapbanck 
2 tobben, een klein dito 
2 wateremmers 
een vleisvat, daerin enige romlingen 
een wijt tobcke met een lidt 
 
In de banck 
5 arm emmers 
een becken met enige romlingen 
een schuiff sleed 
2 grote blauwe stenen 
3 houten schuttels 
een vlas heeckel 
 
[0347v] een kiste met een lopen Pruise rogge 
14 sacken 
een parthij turff 
enige romlingen op de solder 
Een bijbel met een martelers boeck 
enige boecken 
een stoffer met een wrijver 
een aecker 
 
Silver 
2 silveren lepels ende een kroescke 
 
Een dooscke daerin bevonden 
een stuck a 32 stuivers f 1-12-00 
een stuckien Engels gelt 
3 vremde stuckies 
een dito dooscke 
3 valueerde rijxdaelders 
2 1/4 golt guldens 
een oord rijx 
een gouden ducaton 
8 Engelse schellingen a 10 stuivers is f 4-00-00 
[0348r] 3 oorden rijx met een a 14 stuivers 
een gouden 3 gulden ende een schellingh 
 
In een sackien 
8 a 3-03-00 is f 25-05-00 
9 stuivers aen paiement 
aen doijten 16 stuijvers 
 
Bryven ende instrumenten 
Warderinge van Jan Harmens en Jeltie Sybrens goederen de dato den 4e julij 1659 met No 1 
Een hantschrift op Lourens Goijtiens cum uxore ter somma van vijff ende twintich caroliguldens de dato den 3 meij 1663 met No 2 
Een obligatie op Eling Symens ter somma van vijfitch caroliguldens de dato den 30 maij 1649 No 3, registrata den 9e december 1664, hier op betaelt 25 guldens. 
[0348v] Een obligatie op Douwe Jacobs cum uxore ter somma van een hondert vijftich caroliguldens de dato den 10e maij 1663 met No 4 
Een dito op Jan Johannes ter somma van twe hondert ende vijftich caroliguldens de dato den 26e juny 1661 met No 5 
Een hantschrift op Sicke Elings ter somma van 250 guldens gepasseert int jaer 1647 met No 6 
Coomt mede tot profijt van de erfgenamen het halve veer tusschen Harlingen en Franeker