Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 340r

Pand:  0

Inleiding:  [0340r] Warderinge gedaen ten huise van Cornelis Dirxen, van enige huisgeraden ende goederen bij hem ende sijn overleden vrouw Rencke Obbes in gemeenschap beseten geweest, sijnde hem toegewardeert bij twe gesworen wardeersters, soo volcht, Actum den 11e april 1665 Opmerkingen: Cornelis Dirckx, geen lidmaat; Rencke Obbes, lidmaat 1655, Lidmatenregister Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen, invnr 341, blad 049, aktenr 1438. Cornelis Dircks, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 21-05-1659 Renckie Obbes, wonende te Harlingen. Cornelis Dirckx trouwt in de Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen 12-02-1665 Trintie Jacobs. Cornelis Dircks (stoker), Trijntie Jacobs, ca. 1672 lidmaat van de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen. (Lidmatenregister Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen)

Inventaris: 
[0340r] Bedt ende bedts cleeren: 
een bedt met een puel f 55-00-00 
een bedt met een puel f 17-00-00 
2 oorcussens f 16-00-00 
2 dito f 12-00-00 
2 dito f 8-00-00 
3 pluimcussens f 5-10-00 
---------- 
f 113-10-00 
 
[0340v] een groene ongevoerde deecken f 10-00-00 
een dito f 8-00-00 
een dito f 5-00-00 
een dito gevoerde deecken f 2-10-00 
een witte Spaanse deecken f 3-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 2-00-00 
2 groen laeckens stoelcussens f 6-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 trijpen dito f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
een kussen f 0-10-00 
2 schorsteen kleden met een rabatt f 6-10-00 
2 dito met een dito f 5-10-00 
2 dito f 4-00-00 
een laeckens schorsteen cleet f 2-00-00 
een schorsteen cleet f 2-10-00 
enige kleeties f 2-10-00 
---------- 
f 79-00-00 
 
[0341r] een groen laeckens spreet f 2-10-00 
een dito f 5-00-00 
 
Linnen: 
een voer laeckens wijtlingh f 4-10-00 
2 laeckens f 8-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 halve dito f 1-00-00 
2 puel doecken f 2-15-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 2-15-00 
---------- 
f 71-10-00 
 
[0341v] twe puel doecken f 4-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 slopen f 5-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
een groot doeck met een sloop f 1-11-00 
2 slopen f 1-05-00 
2 dito f 0-15-00 
twe dito f 0-10-00 
twe tafel laeckens f 4-00-00 
2 dito f 7-00-00 
1 dito f 4-10-00 
3 bed hemden f 1-00-00 
---------- 
f 56-01-00 
 
[0342r] 4 bedt schorteldoecken f 1-15-00 
1 dito met 2 handt doecken f 0-12-00 
1 puel sack f 1-00-00 
2 tafel laeckenties f 1-11-00 
2 handdoecken f 0-15-00 
6 servetten f 9-00-00 
6 dito f 8-00-00 
2 slopen f 2-10-00 
enigh bont goet f 1-00-00 
4 bonte slopen f 2-00-00 
6 klein kinderehemties f 1-05-00 
enig kinderegoet f 2-00-00 
4 Oostindische vruchtschalen f 4-00-00 
3 butter pannen f 3-05-00 
2 copckes f 2-05-00 
een schilderij f 5-00-00 
een spygel f 2-00-00 
---------- 
f 47-18-00 
 
[0342v] 3 schilderijen f 2-05-00 
een mantelstock etc f 1-00-00 
twe swarte stoelen f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 rode stoelen f 1-05-00 
een gladbord etc f 1-00-00 
een schabeltie f 2-10-00 
een tafel f 4-00-00 
een iseren kandelaer met een lamp f 2-15-00 
2 iseren roeden f 0-10-00 
enige lappen linnen f 2-15-00 
een stuck doeck tot 48 ellen 25 stuivers f 60-00-00 
een stuck doeck doeck tot 34 ellen 7 stuivers f 11-18-00 
een pottie f f 2-05-00 
5 pannen f 1-11-00 
---------- 
f 100-14-00 
 
[0343r] enich steenwerck f 2-00-00 
5 schalen f 1-11-00 
enich steenwerck f 1-11-00 
enigh dito f 1-11-00 
enig dito etc f 1-15-00 
enigh goet f 2-15-00 
een kantie met een silveren lidt f 5-00-00 
3 stoelen f 1-11-00 
3 stoelen f 0-15-00 
3 dito f 1-05-00 
een tobbe met een schammel f 2-00-00 
enige vaties f 3-00-00 
enige lappen f 1-00-00 
enige matten f 1-00-00 
een koperen panne f 1-15-00 
enigh ieserwerck f 1-11-00 
een wafelpan f 4-00-00 
een ketel f 3-10-00 
2 racken f 0-15-00 
---------- 
f 38-05-00 
 
[0343v] enigh hout werck f 2-00-00 
enige romlingen f 1-00-00 
een kiste etc f 2-00-00 
een kiste f 5-00-00 
een slaapbanck f 6-00-00 
een mangelbord met 2 stocken f 0-06-00 
een kiste f 15-00-00 
een kas f 18-00-00 
een uirwerck f 15-00-00 
een gout- ende een iserwicht f 0-10-00 
enige romlingen f 3-10-00 
een vleis vat f 2-00-00 
een kistie f 1-05-00 
enige boecken f 6-00-00 
19 sacken f 11-00-00 
---------- 
f 88-11-00 
 
[0344r] 2 groote kannen f 2-10-00 
enig tin goet f 6-00-00 
aen flessen f 14-00-00 
4 pannen ende enige tafelborden f 2-00-00 
2 wateremmers etc f 1-11-00 
---------- 
f 26-01-00 
 
somma totalis deses f 626-10-00 
 
Welcke gewardeerde goederen sijn geinsereert ten scheidinge bij Cornelis Dircks (sich ten tweden bedde begeren hebbende met Trijntie Jacobs) gemaeckt met sijn voorkint bij wijlen Rencke Obes verwect, staende ten weesboecke deses Stadts in dato den 4e julij 1665 
 
Aldus gewardeert op dato ut ante. In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Claes Sanstra 
(get.) D. Wringers