Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 217r

Pand:  Noorderhaven 110

Inleiding:  [0317r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterfhuise van Pybe Haijes in leven burgemeester ende Diucke Jelles in tijden echteluiden alhier, van alle d'goederen soo uit als inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van d'burgemeester Hendrick Coenraets ende Ewert Ruirdts in desen commissarien, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Dr. Sufridus Sinnema praedicant tot Sexbierum als curator over Haringh Pybes ende d'olde burgemeester Knijff als geauthoriseerde curator over Siouckien Pybes ende Haije, sampt Jackle Pybes beijde voor haer selfs ende alsoo erfgenamen van de overledenen, alles geschiet op 't aengeven van de gesamentlijcke erfgenamen voornoemt, die daerop d'beloften om alles getrouwelijck te sullen aengeven in handen van de burgemeester Hendrick Coenraets hebben gedaen, waerom tot d'beschrijvinge is geprocedeert, desen 21e februari 1665

Inventaris: 
[0317r] In d' Voor Camer  
2 bedden met 2 puelen  
3 oorcussens 
2 wijtlingen  
2 groene gevoerde dekens  
 
[0317v] 2 groene ongevoerde dekens  
een witte Spaense dito  
2 slaeplakens op 't bedt  
2 paer gardinen met een paer rabatten  
een schorsteen cleet  
een spreed voor de glasen  
noch 4 kleine dito  
10 stoelcussens  
een bont spreetie  
een cantoor  
2 bancken  
een kaske met een boeckas  
een grote mans stoel  
12 stoelen soo groot als clein  
2 schamels,  
2 dito  
6 schilderien  
10 grote Oostindische pannen  
2 butter schuttelties  
 
[0318r] 7 grote Oostindische clapmutsen  
9 cleine dito  
18 Oostindische copkes  
5 slechte panties  
1 dito  
een fuirbecken  
2 korven met enige prullen  
5 glasen  
een treeft, hangijser, tange, asschop, een haeck  
een messchen candelaer  
een wijtlingh  
9 laeckens  
8 puel doecken,  
2 dito  
24 slopen  
3 handoecken  
5 casdoecken  
11 servetten,  
2 dito  
10 tafellakens  
2 tinnen mosterschuttelties, soutvat,  
een cop  
een Bijbel ende een Testament  
[0318v] een spygel  
 
In 't voorhuis ende in de gangh 
10 schalen  
2 Oostindische clapmutsen  
6 schilderijen  
2 tobbes  
2 ketels met  
een bofferts pan  
een kanbord met  
6 stenen kannen  
een bort met  
4 tinnen waterpotten  
een lanteer [= lanteern] met een slaed-emmer  
enigh holtwerck in de gangh  
4 stoelen met 3 stoelcussens  
2 coperen potten, een strijckiser  
een schuimspaen een potseel  
2 koeckpannen  
enigh schuttelgoet  
een turff-vat  
 
[0319r] In de achter opcamerke  
2 bedden,  
3 puelen  
5 oorcussens  
5 dekens  
2 gardienen met een rabatt  
4 lakens met een wijtlingh  
2 slopen met een pueldoeck  
14 stucken steenwerck  
een treeft, rooster, 2 pannen  
een keers-laed met een mantelstock  
2 schilderien  
3 lampen ende een hack-mes  
2 iseren kandelaers, ende groote kandelaer  
een wasketel, en ketel, en een iseren poth  
een fuirbecken  
een kindere kistie met een koeckwrijver 
een vleis vat  
een kleer korff  
[0319v] een rode met een blauwe rock  
 
In de achtercamer  
twee bedden met 2 puelen  
3 wijtlingen  
6 oorcussens met slopen  
6 dito sonder sloopen  
3 ongevoerde en gevoerde dekens  
3 kindere dekens met voer van een deecken  
4 oorcussens  
4 gardinen 2 rabatten  
een schorsteencleet  
12 stoelcussens  
een cleet voor de glasen en een tafelspreet  
25 bossen geern  
6 1/2 bossen vlas  
een blauwe lakens rock  
een roodt schort  
[0320r] een rood-scharlakens rock  
een swart rassen schort  
een rode met een swarte zchorteldoeck  
2 paer voormouen  
een paer half mouwen  
een overlijff  
een carmosinen rock  
een swart laeckens rock  
2 swart rassen schorten  
een blauw laeckens rock  
een fuilmorten schort  
een dito  
een linnen schort  
2 gladde mantelties  
een bratten met een swart laeckens borstlijff  
een bratten manteltie  
een borstlijff  
een swart lakens borstlijff  
een rood scharlakens borstrock  
een Lakens met een grofgreinen lijfke  
[0320v] twe hoicken  
2 swart lakens mantels  
2 kapsluiers  
een bratten schorteldoeck  
een rood glad overlijff  
een paer swart lakens met een paer grofgreinen mouwen  
 
Linnen 
34 lakens  
29 mans hemden  
24 vrouwen hemden  
33 sloopen  
7 puel-doecken  
14 tafellakens  
82 servetten  
10 dosijn nuesdoecken  
4 dassies,  
een dito  
15 witte schorteldoecken,  
1 dito 
[0321r] 3 kas-doecken,  
1 handoeck  
2 bed-hemden  
9 nachthalsdoecken  
een lapke doeck  
een nieuw slaep-Laken  
2 witte borstrocken  
1 paer witte mouwen  
7 ondersten  
20 hooftdoecken  
3 Frysche [= Friese] mutsen  
13 halve nuesdoeckies  
26 cragen  
39 mutsen  
6 flippen  
8 ondermutsen  
2 servetten en een tafelaken  
[0321v] 8 blauwe schorteldoecken  
12 blauwe handoecken  
een tafel  
een kevij  
een kistie met enigh kindergoet  
een grote pars daerin 3 reis mantelties  
2 groene hoick-Lappen  
een spreed aen d' duer  
2 half mouwen en enige prullen  
10 tinnen schuttels  
15 dito tafelborden  
3 tinnen soutvatten  
een fijsel en een tromp  
een half kan met een fles  
[0322r] een mermerde kas  
een schabel  
een slaep-banck  
een set-banck [= zitbank] 
een kerck-stoel  
een kleerbesem  
3 stoelen  
een kleine kindere stoel  
4 schilderien  
2 kleine borties  
een spygel  
 
Oostindisch 
11 pastelijnen schuttels  
6 groote coppen  
9 cleine coppen, daeronder 4 kelckies  
12 clap-mutsen  
3 grote clap-mutsen, daeronder 2 vruchtschalen  
een bofferts pan  
[0322v] 4 dosen en een corfke  
 
Op d' Solder  
een wyge met een banck  
een set-banck met een tafel  
een rijsen wyge  
2 wastobben met een schamel  
2 feinte [= dienstknecht (Fries)] bedden met 2 puelen  
3 oorcussens  
4 lakens  
2 wijtlingen  
2 puel-doecken  
3 sloopen  
5 dekens  
een oude reis rock  
een kindere sleedt en een kackstoel  
een oude stoel 
[0323r] een partij old loot, soo ontrent 30 a 40 pont  
2 lanteernen  
 
Silverwerck  
29 silveren Lepels  
5 croesen  
een brandewijns kroeske  
een Testament met silverbeslach en een kettingh  
2 silveren coppen  
2 onderriemen  
3 haecken  
4 kettings, met een koker met silver beslach  
2 silveren heften  
een oorijser  
 
[0323v] Gout 
3 gouden ringen  
een gouden haeck en oiske ? 
 
Vaste goederen  
Den heerlijcke huisinge met de brouwerie ende mouterie met de gereetschappen daertoe behorende daer de overledenen sijn uit versturven  
1/30 part aen d' Kerckpoortsmolen cum annexis  
1/22 part aen d' Bilpoortsmolen cum annexis  
1/16 part aen Willem Paeckes wijtschip cum annexis  
een schuir ende een tuintie daerop Jacob Sinnema zijn brouerije op geset heeft