Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 297r

Pand:  0

Inleiding:  [0297r] Beschrivinge gedaen van de goederen van Claes Pytters coopman ende Lioeske Hendrix echteluiden wonende op d'hoeck van 't Noordijs, ten versoecke van de here Theodorus Keth ontvanger der boelgoederen, alles op 't aengeven van de voornoemde Lioetske Hendrix (bij Claes Pytters absent sijnde) de belofte van getrouwe opleveringe ende aengevinge van alles in handen van de burgemeester ende praesident Evert Ruirdts gedaen hebbende, Actum desen 3e october 1664 Opmerkingen: Claes Pieters wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 18-09-1659 Lutske Hendricks wonende te Harlingen. Fookeltje, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 02-09-1660, vader Claes Pieters; moeder Lutske Heins.

Inventaris: 
[0297r] Op d' opcamer 
 
Een murmerde cas daerin 
1 oud bedlaken 
2 slopen 
6 nuesdoecken 
enige kinder schorteldoeckies ende hemdties 
noch enig kindergoet ende prullen 
 
een eken spijntie 
[0297v] 1 groene tafel 
5 stoelen 
5 Oostindische butterpanties  
4 Oostindische clapmutsen 
5 schaalen 
8 bemaelde soo schuttels als coppen 
3 albasterde borties 
5 schilderien, soo klein als groot  
 
In de spijscamer 
4 stenen bemaelde schuttels 
13 stucks bemaeld steenwerck 
3 bemaelde coppen ende 2 potties 
 
Op de solder 
een spijntie 
enige wol 
enig slecht steenwerck ende voorts enige romlingen 
 
[0298r] In de voorcamer 
1 paer groene gardinen ende een rabat 
wat vuil linnen van weinige importantie  
8 schalen 
8 stenen bemaelde schuttels  
6 zausierckes voor de schorsteen ende 't bedtsteedt 
1 lanteern 
1 eeten spijne  
1 tafel 
4 stoelen soo goed ende quaed die sijn  
1 mesken candelaer ende blaker 
1 iseren tang en treeft  
 
In de spijscamer  
1 ketel 
1 koeckpanne 
1 tinnen cop 
enigh bemaeld steenwerck ende schuttelgoedt 
 
[0298v] In't woonhuis 
1 ancker daerin noch enige brandewijn 
1 ancker daerin Franse wijn gepeilt daerop 14 can 
1 tobke met rijs  
1 dito met pelde garst 
1 dito met rosinen  
1 bort met rosinen 
1 zeef met comijn 
1 sack met pruimen 
1 tobke met corinten 
1 seeff met enige nueten 
1 zeerop vat ledig,  
1 ledig pruimenvat  
enige ledige vatten 
1 aschton met wat asch 
1 corf met wat pruimen 
1 vattie met annijs 
1 sack met geers 
1 sack met pelde garst 
1 vattie met zeep  
[0299r] de opstaende ende leggende winckelborden 
9 lange dosen 
5 ronde dosen 
5 bonte potten 
2 grote stenen rode coppen 
3 ronde vatten 
1 blicken tromp met enige maties 
1 fles 
1 toonbanck  
tinnen kannen, van 't mingelen tot het stuivers kantie incluis 
1 vijff en twintigh pondt gewicht 
2 a 6 ponden, 1 ton 50 ponden; 1 pont; 1 bier pondt 
1/2 pont gewichten 
2 meschen schalien 
1 evenaer, met schalen houtwerck 
2 mesken bierkranen 
1 mesken vijsel 
1 tinnen trachter 
[0299v] 1 dosijn butterschuttelties 
3 schalen bemaelt 
1 bemaelt clapmuts 
4 stenen vischpannen 
enig Berger steenwerck in d' potcast 
 
In een kleine korff daerin bevonden 
7 1/2 dosijn buttergoet 
1 dosijn dito 
6 hangisers 
een tange met een aschop  
1 dosijn grote schalen 
1/2 dosijn middelschuttels 
1/2 dosijn middelschalen 
1 dosijn kleine middelschuttels 
1 dosijn butter schuttels 
1 dito 
1 dito buttergoet 
1 dito buttergoet 
1 dito 
1/2 dosijn middal schuttels 
[0300r] 1 dosijn buttergoet 
1 dito buttergoet 
1 dosijn buttergoet 
1 dosijn kleine middel schuttels 
1 dosijn schalen 
een dosijn grote middelschuttels 
1 dosijn schalen 
1 dosijn buttergoet 
1 dosijn grote middelschuttels 
1 dito middel schuttels 
1 dito middilschuttels 
1 dito middelschuttels 
9 coppen 
1 dosijn grote butterpannen 
1 dosijn buttergoet 
1 dosijn buttergoet 
1 dosijn grote middele 
1/2 dosijn dubbelde butterpannen  
 
[0300v is genummerd fol 301] 
3 cannen 
4 grouwe pannen 
2 dosijn buttergoet 
2 grote cannen met 6 grote schuttels 
8 middel schuttels 
2 tobben 
een sleef 
 
Abe smidt rest aen oud ijser tien caroliguldens f 10-00-00