Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 292r

Pand:  0

Inleiding:  [0292r] Besegelinge voor de praesiderende burgemeester Hendrick Coenraets gedaen ten sterfhuise van Janke [moet zijn: Jetske] Hanses wedue wijlen Sipke Sytses, nagelaten hebbende twe kinderen. Actum den 7e december 1664 Een kevy besegelt met 6 zegels Beschrivinge gedaen ten overstaen van d'burgemeesteren Hendrick Coenraedts ende Evert Ruirds als commissarien ten sterfhuise van wijlen Jetske Hanses wedue van Sipke Sytses van alle d'goederen bij haer nagelaten alles ten versoecke van de gemeensman Here Reins ende vroedman Rein Lolckes bloedtvrinden van des overledens achtergelaten twee kinderkens, ende op 't aengeven van Claeske Martens bij d'overleden in huis gewoont hebbende ende alsnoch het sterfhuis frequenterende d'welcke de beste daertoe staende heeft gepraesteert Actum desen 19e january 1665 in voegen soo volcht Opmerkingen: Sipke Sytses wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 14-11-1647 Jetske Hanses wonende te Harlingen. Kinderen: Trintie, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 07-07-1650 (vroeg overl). Sytse, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 08-02-1652. Tryntie, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 21-02-1658. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 388, aktedatum 07-02-1665: Reyn Lolckes vroedschap curator, curator ad actum divisionis tot jongste kind 6 jaar is en in het weeshuis kan worden opgenomen Jetske Hanses moeder, laat 2 kinderen na waarvan de jongste 5 1/2 is In leven weduwe van Sipke Sytses vader.

Inventaris: 
[0292v] Twe bedden met 2 puelen 
5 dekens 
2 rabatten ende 2 schorsteencleden  
6 oorcussens  
4 stoelcussens 2 dito 
2 rode rocken 
een overlijff met een paer mouen 
een linnen schort 
een paer swarte hosen 
een kerckstoel  
een paer Spaens leren schoenen 
een kerckstoel 
een coperen ketel  
3 korwen met een topke 
een rood scharlakens borstrock 
een doos met enige tinnen lepels 
een schabel 
een sleed 
een goudwiicht 
1 wagen  
[0293r] een leren emmer  
een Nordtse balck  
een groen kistie een kindre stoel 
een stelp 
6 schilderien 
3 Oostindische pannen 
2 Oostindische vruchtschaelties 
3 Oostindische coppen 
2 dito vrucht schalen 
een spygel 
4 stucken steenwerck 
een emmerke 
een spinwiel 
een iseren kandelaer 
een mangelbord, glaedbord ende een stoffer 
een wrijver 
een wafelijser 
een coperen met een mesken panne 
een eyer pantie  
[0293v] twe wastobben 
2 wateremmers 
een stalbedt 
 
Een kevy na gedane ontsegelinge bevonden als volcht  
een bijbel in folio 
een coperen vijsel met een stempel 
een lap nieu doeck 
een paer swarte hosen 
2 swart lakens kragen 
een swarte schorteldoeck 
een hoick 
een paer voormouen 
een nieu linnen schort 
een swart lakens lijfke 
[0294r] een overlijff 
een fuilmorten schort 
een swart lakens rock 
een blaue dito 
een carmosinen rock  
een karmosinen schorteldoeck  
een paer swart lakens mouen 
een roestigh bratten manteltie  
een paer dito mouen 
een swart lakens kraech 
een gladde rock 
een borstrock 
een Fryse muts met 2 halsdoecken 
15 lakens 
16 vrouen hemden 
[0294v] een tafellaken 
4 pueldoecken 1 dito 
15 slopen 1 dito 
5 Oostindische clapmutsen 
een slecht fleske 
een schaeltie 
2 boecken 
drie wijtlingen 
een laken 
5 schorteldoecken 
2 slopen 
een grote kindere doeck 
een lap nieu doeck 
 
[0295r] een silveren lepel met een koker ende twee 
silveren hoofden messen 
5 Fryse mutsen  
6 lepels 
een silveren kroes 
4 halsdoecken 
6 grote kindere doecken 
14 kleine doecken 
een klein kindere borstrockie 
een silveren kroeske 
2 silveren schorthaecken 
een silveren stoter aen een koker  
3 stoelen 
 
Een coopbrief meldende van de huisinge bij d'overleden nagelaten 
 
[0295v] Aen gelt ten sterfhuise bevonden 
een hondert drie ende dartigh gulden veertien stuivers acht penningen f 133-14-08 
de doodkist betaelt tot f 10-00-00  
3 tonnen twebacken 
9 nuesdoecken 
3 ton houtasch 
 
Vide de staat en reekeninge ten Weesboeke folio 108v [= in Nedergerecht Harlingen, invnr 155 Weesboeken 1665-1665] 
 
Aldus gedaan ende geinventariseert, op dato ut ante, in kennisse van ons commissaris en secretaris  
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer 1665