Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 178v

Pand:  Lombardstraat 4

Inleiding:  [0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.

Inventaris: 
[0179r] In 't voorkamertie 
een tafel 
ses stoelen 
een paar groene gordijnen en 't rabat 
een groen en een bont schoorsteenkleed 
drie grote pannen delfs 
elliff kleine dito nog een 
drie kopkes 
2 glaesjes 
drie stoelkussens nog twee olde 
een groen spreedtie 
drie bordtjes 
een eyerrakje 
twee witte panties en eenige flessen 
een rommeling 
 
In 't voorhuis 
drie schilderbortjes 
 
[0179v] een mormerd kastie 
vijff porceleinen pantjes 
twee dito kopkes 
twee kleine glaesjes 
twee porceleinen klapmutskes 
twee dito fruitschaelties 
drie koppen op de kast delfs 
een klein bouteille 
een snaphaen 
nog een dito met 1 krasser 
een patroontasch en hoorn ? 
een koperen aker en vogelkouw 
 
Op de solder 
twee bedden 
drie oorkussens 
een sleed 
een vleeschvat en drie planken 
een bandelier 
eenige kleerstocken tot ellif in 't getal 
een kastie 
nog een plank 
eenige matten 
 
[0180r] In de loods en of keuken en plaets 
een tafel 
een slaepbanck 
een rak met 12 stenen borden 
een groen en blauw schoorsteencleed 
ses stoelen 
een koek pan 
een tange ketting en hangijser 
vijff tinnen lepels 
1 witte canne met een tinnen lid 
een spiegel 
een holten kandelaer en blicken blaker 
een stooff en een scherm 
mangelbord en stock 
drie pannen en twee klapmutsen en 
twee stenen tontjes voor de schoorsteen 
drie water emmers 
een ijseren pot 
een slijpbord 
een partij daegelijx steenwerk so in 't portael als in de spijscamer 
drie tobben 
een tinnen soltvat lockje en lepel 
 
[0180v] ,etselaers gereedschap 
een droog- en een slijpsteen 
eenige bosken stelling touw 
een domme kragt 
een kroodwagen nog twee 
twee dekschammelen 
een groote ledder 
twee gemene ledders 
eenige troffels, houweelen en vordere metselaars gereedschap 
 
In de binnenkamer 
acht pantjes in de spijscamer 
twee kantjes en twee flesjes 
een bliken tromp 
seven tinnen lepels en 1 bliken lamp 
twee stenen kruicken 
ses stenen potten 
een lanteern 
een holten tafel en turfkorff 
een koperen gootling en schuimspaen 
een ovaelse segge agtkantige tafel 
vier schilderien 
 
[0181r] drie kleine bordties 
drie grote en negen kleine pannen daar onder twee porcheleinen 
twee porcheleinen en negen andere kopkes 
een bonte oly pot 
drie porcheleinen kastkoppen, twee dito klein 
een spiegel 
een porcheleinen klapmuts 
een mantelstok 
ses stoelen 
vier groene stoelkussens 
een old stoelkussen 
een paar groene gordijnen met een rabat 
een groen en een wit schoorsteenkleed 
een dito tafelspreed 
twee dito glasgordijnen 
een bed en drie peulen 
drie oorkussens 
twee deekens 
een hair borsel en een stoffer 
een deegen met een scheed 
een gemormerde kast 
 
[0181v] nieuw doek tot twee hemden 
twaalf bedlaekens 
1 wijtling 
3 peuldoeken 
12 sloopen 
2 bonte tafellakens 
2 kinder doecken 
26 kleine silver knopen 
twee silveren gilde penningen 
twee silveren gaspen en een silver eyer lepeltie 
12 mans hemden 
1 witte onderbroek 
twee testamenten met silveren haeken 
1 tafellaken 
een swart laekens mantel 
een dito rock en broek 
een blauw lakens hemdrock met 
silveren knopen 
een blau gevoerde onderbroek 
een nieuwe hoed 
 
[0182r] drie daegs mans broeken 
een rokjen en een hemdrok 
nog een hemdrock sonder mouwen 
een bonte hemdrok 
eenige paaren hoosen 
noch in de bank 
een groene deeken met wit voer 
een witte Spaense deeken 
twee kussens, twee peulen 
 
Vrouwen kledinge 
een paar sarje de boyen mouwen 
een rode borstrock 
nog een dito 
een olde borstrock 
een blauw schort 
een rood bayen rock 
een kroon sayen blauwe rock 
een cypres saeyen schort 
een swart heresayen schort 
nog een dito 
een blau en een roodlaeckens rock 
een swart bratten en greinen schortel doecken 
twee overlijwen 
twee rode ondersten en een borstlap 
 
[0182v] een dopies en doecken schorteldoek 
een old onderst 
een rood buffels omslagh 
een rood ende blauwe daegs rocken 
twee slechte schorteldoeken 
een paar hoosen 
een paar olde kraegen mouwen 
17 vrouwen hemden 
19 neusdoecken 
3 witte borstrocken 
14 witte schorteldoecken daar onder een dopies 
een nachthalsdoek 
5 kroplappen 
9 ondersten 
13 Duitse mutsen 
nog eenig klein hoofd goed en ondersten 
1 silver oorijser 
een Testament met silveren haecken en een silver ketting daaraen 
twee manteltjes een boratten en een greinen 
 
[0183r] Silver staende in de lening Bank 
negen silveren lepels daarop beleend is 25 gulden 
1 silver onderriem en kinderbel beleend voor 14 gulden 
sydsilver en lepel voor 15 gulden 
1 ringetie voor 2 gulden 
 
Vastigheden 
De huisinge cum annexis staende bij de Franequer poort naest de bank van leningh 
 
Inschulden 
Jan Jansen Reyers debet f 2-01-08 
de heere Stansius debet f 0-12-00 
[0183v] dr. Surigar debet f 6-07-08 
Feike Schoenmaker debet f 3-05-08 
Ewert Hendriks debet f 0-04-08 
de old burgemeester Adema f 1-06-08 
Take Iedes Coolhart debet f 0-10-00 
Gerrit Wybes soltzieder debet f 2-16-08 
Jacob Cornelis Bonk f 4-17-08 
Trijntie Backster debet f 4-11-00 
Douwe Clasen Brouwer debet in 't nieuw boek f 6-18-00 
Hans Cornelis debet f 9-08-08 
Gouke Gerrits debet f 7-13-00 
Minse Cornelis debet f 11-19-00 
Tjaard Tjaardsen debet f 58-11-08 
Frans Jetses debet f 1-08-00 
Ewert Clasen Oosterbaen debet f 8-18-08 
de secretaris Freerk Jacobs cum soc. debent f 0-14-09 
nog debet Douwe Clasen in 't nieuw boek f 34-16-00 
[0184r] de coopman Jacob Braem debet f 15-05-00 
Filippus Lucas debet f 0-06-00 
deselve in qualiteit f 4-16-00 
Johan Douwes debet f 3-00-00 
Jan Jansen Reyer voorschreven debet nog f 4-05-00 
de heere Wijdenburg debet f 6-06-00 
Reynouke Gerrits debet f 0-04-00 
Frans Gowerts debet f 42-01-00 
Sjoukmoey debet f 0-12-00 
Johannes Benedix debet f 1-01-00 
Bauke Saapes debet f 2-16-00 
de faendrig Hultscamp debet f 1-07-00 
 
in 't old boek 
Pytter Feitema debet f 10-18-12 
Nanning Stansen debet f 3-09-00 
[0184v] Seerp Doedes moeder debet f 0-10-00 
Douwe Clasen Brouwer voorschreven debet f 29-00-00 
 
Op 't ley 
Beern Pytters debet f 0-12-00 
Arjen Robijns debet f 0-12-00 
Douwe holtmolenaar debet