Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 254r

Pand:  0

Inleiding:  [0254r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Jan Hendrix in leven burger en wijdschipper alhier van alle de goederen soo uit als inschulden aldaer bevonden ten overstane van de heer burgemeester Ewert Ruirdts in desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jacob Juriens de Lange mede Vroedschap deser stede geauthoriseerde curator ad actum divisionis en Jetse Jacobs Doncker endelinge curator over Hendrick en Ittie Jans, nagelatene minderjarige kinderen van Jan Hendrix voornoemt sampt Trijntie Jans gesterckt met Dirck Auckes haer echteman in diet qualiteit alle erfgenamen van wijlen Jan Hendrix voornoemt requiranten, ende Trijntie Hettes nagelaten wedue van wijlen Jan Hendrix voorschreven requireerde en dat op 't aengeven van de selve om alles getrouwelijk nae haer beste kennisse te sullen aengeven onder belofte bij haer gedaen in handen van welgemelte commissaris waer door tot de beschijvinge is geprocedeert in manieren als volcht dezen 24 november 1664.

Inventaris: 
[0254v] Drie bedden met 3 peulen 
11 oorcussens 
9 dekens 
8 stoelcussens 
1 dito 
6 schilderde borden 
4 half basterde [= albasten] borties 
12 stoelen  
een spygel  
een kan bordt, daar aen 
6 kannen  
7 grote clapmutsen 
3 dito 
5 kleine dito 
[0255r] 7 butter pannen 
5 kopkes  
4 slechte pannen  
3 schalen 
7 schalen  
een becken 
twee mesken kandelaers 
2 bel blaeckers 
een fuir becken [= vuurbekken] 
4 tinnen patielen 
5 stuck steenwerck 
een tinnen kanne, trachter, kroeske 
4 tinnen lepels 
2 bier glasen 
2 romers 
2 gootlingen 
3 coperen potten 
[0255v] 3 rabatten 
2 gardinen 
2 schorsteen kleden 
een kas 
een tafeltie 
een coperen pan 
een wafel iser 
een zee kist 
38 stucken steenwerck en schuttelwerck 
5 schilder borties 
een stelp  
1 dito 
2 tangen en een asschop, schuimspaen, sampt een ellen 
een coperen boffertpott 
2 corven 
een tafeltie 
[0256r] 6 pont vlas  
een wastob 
een emmerke 
een mangelbord en een stock 
een gecke sleed 
een bandelier, musquet, een geweers bort 
een groen kistie 
een schabeltie 
een kevy 
een kantoor 
2 kesen 
3 stucken roockvleis 
 
Linnen 
7 wijtlingen 
14 laeckens 
3 peuldoecken 
1 dito 
[0256v] 4 tafellaeckens 
21 slopen 
drie bonte dito 
9 servetten  
3 handoecken 
1 dito 
1 stuck linnen, groot 43 ellen 
1 dito stuck, groot 40 ellen 
een lap doeck, 2 3/4 ellen 
15 silveren lepels 
3 silveren kroesen 
1 dito 
1 brandewijns kroeske 
 
Gerede gelden 
[0257r] 9 3/4 olde rijxdaelders f [niet ingevuld] 
2 ducatons f 6-06-00 
Engels en Frans gelt f 3-10-00 
13 olde rijxdaelders f 32-10-00. 
5 kruisdaelders f 12-10-00 
een ducaet f 5 -00-00 
25 1/2 ducaton f 76-11-08 
7 golt guldens f 9-16-00 
een gulden aen paiement f 1-00-00 
7-10 daer Itie verdient heeft met naien f [niet ingevuld] 
Van Hendrix gelt een halve gouden ducaton, en een silveren ducaton f [niet ingevuld] 
Noch aen gelt dat Bauck Hettes toe behoort f 15-06-00 
3 ducatons f [niet ingevuld] 
 
[0257v] Outger Reiners debet van geleend gelt f 23-18-00 
Een hantschrift op ende ten laste van Wybe Pytters moij de dato den 4 juli 1661 van f 680-00-00. 
Een obligatie op Claes Minnes cum uxore tot 6 hondert caroliguldens de dato den 4 januari 1660 f 600-00-00 
Jetse Jacobs Doncker debet volgens hantschrift f 100-00-00. 
Pytter Jansens debet aen t sterfhuis f 241-10-12. 
Noch aen gelt f 12-10-00 
 
Boeckschulden die Pytter Jansen en d erfgenamen te samen toebehoort. 
Sioerd Pieters debet f 11-11-00 
Aeltie Hotses f 11-01-04 
Minse Cornelis f 0-06-08 
Abe Jacobs smidt f 7-08-12 
Heltie moij f 0-07-00 
Sioerd Sioerds besemaker f 0-04-08 
Hector barbier f 1-08-00 
[0258r] Aef Jans f 0-2-00 
de stadt Harlingen f 19-04-12 
de havenmeester f 3-08-00. 
Stoffel Claesen f 0-03-12 
Dirck Pottie f 0-09-00 
Focke Jacobs Haspelman f 3-00-12. 
Hein Franses op de broueri f 00-12-00 
Jackele Pybes f 0-08-04. 
Arien Ewerts [Oosterbaan] f 0-06-00 
Heiltie moij f 7-07-00 
de heer Bijenkorff debet van gehaelde pannen f 26-09-08 
Isbrant timmerman f 00-09-00 
Edger Doues f 0-05-00 
Aecht Ewerts f 1-00-08 
Jeltie huisman f 3-12-00 
Jan Hansen brouwer f 61 00-14 
 
[0258v] Mans kleeren 
een mantel 
een pack swart laeckens cleren 
een pack muiskes kleeren  
een pack sprinkende cleren 
een pack duister blauv kleeren 
2 hemd rocken  
een onderbroeck 
een wattie gat [N.B. in 2 andere boedelinventarissen van zeevarenden: wachtie gat] 
een linnen broeck  
een Engelse muts 
3 paer hosen een bulsack 
een swarte hoedt 
 
Linnen 
22 mans hemden 
6 dassies 
5 kragen. 
 
[0259r] Part scheeps aen Pytters Iges daar voor betaelt f [niet ingevuld] 
Een wijdtschip 
Enige duisent soo gebacken als ongebacken pannen 
Enigh turff en hout 
 
Lasten en dootschulden 
Jacle Sinnema f 3-00-00 
Viltetus f 3-15-00 
Hendrick Doncker f 1-04-00 
Dirck Auckes f 2-10-00 
Wopke Jansen f 4-15-00 
de weduwe van Jacob Doncker f 2-17-00 
Syts Imes f 3-01-14 
Meinert Willems f 17-00-00 
 
[0259v] Aeltie Haitses f 0-16-00 
Huigh backer f 1-08-00 
Jancke in de Son f 0-12-00 
de bidder en dootgraver f4-00-00 
van 5 1/2 dagen wasschen f 2-04-00 
dr Frisius f 0-04-00 
Attie Jochems f 4-10-00 
Liuwe slachter f [niet ingevuld]  
 
Gemene schult 
Jackele Pybes f 6-08-00 
Dirck Auckes f 2-10-00 
Attie Jochems comt f 6-09-04 
Jacob Pytters weduwe f 0-13-00 
Jan Reijners f f 3 -07-00 
Jetse Doncker comt f 29-19-00 
Liuwe Gerrits f 4-09-00 
Heiltie Pytters comt f 7-00-00 
aen melck f 0-16-00 
Outger Reiners f 1-00-00 
[0260r] Icke Jans f 4-00-00 
Antie Jans f2-00-00 
Rein Louws f 2-06-00 
Hendrick Wybes f 2-10-00 
Claes Minnes f 2-17-00 
 
Uijt vorige geinventariseerde goederen zijn Trijntie Hettes door His Romkes en Diucke Hendrix toegewardeert als volcht desen 5 december 1664 
een bed met een peul f 11-00-00 
een dito f 15-00-00 
2 oorcussens f 9-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2 -15-00 
1 dito f 1-15-00 
[0260v] een groene ongevoerde deken f 1-15-00 
1 dito f 2-00-00 
1 voerde dito f 3-00-00 
een Spaense deken f 5-00-00 
1 dito f 1-05-00 
1 dito f 1-05-00 
2 groene stoelcussens f 3-00-00 
2 stoel cussens f 2-10-00 
2 dito f 2-05-00 
1 dito f 1-11-00 
2 laeckens f 5 10-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
[0261r] een foerlakens wijtlingh f 2-15-00 
een oud wijtling etc. f 0-08-00 
enigh bont goet f 1-00-00 
2 tafel lakens f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
3 servetten f 0-10-00 
een peul doeck f 1-15-00 
een lap doeck f 3-00-00 
2 slopen f 2-10-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 2 00-00 
2 dito f 1-15-00 
3 dito f 1-15-00 
een schilderij f 2-05-00 
2 dito f 1-11-00 
[0261v] 2 schilderijen f 1-11-00 
een dito f 1-00-00 
een spygel f 1-08-00 
een kanbord en 6 kannen f 2-10-00 
een tin bord f0-06-00 
een schorsteen cleedt f 1- 11-00 
6 pont vlas f 3-00-00 
een doofpot etc. f 0-15-00 
een wafel iser f 2-00-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen pottie f 1-00-00 
een fuirbecken f 3-00-00 
enigh iserwerck etc. f 3-03-0 
2 half basterde borties f 0-12-00 
[0262r] 2 butter panties f 3-00-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 2-10-00 
een beest pantie etc. f 1-05-00 
2 clapmutsen f 2-10-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
3 vrucht schalen f 3-00-00 
2 copkes met een clapmuts f 2-10-00 
3 panties etc. f 1-02-00 
4 pannen f 0-06-00 
enigh steenwerck f 1-00-00 
[0262v] twee borties etc f 0-15-00 
enigh steenwerck f 1-02-00 
een kistie f 0-15-00 
een schabeltie f 1-00-00 
2 stoelen f 1-05-00 
een schabel f 3-00-00 
een kas f 4-00-00 
2 stoelen f 0-04-00 
twee wateremmers etc. f 1-15-00 
een kevy f 25-00-00