Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05



Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 247r

Pand:  0

Inleiding:  [0247r] Inventarisatie, beschrijvinge samt warderinge gedaen ten overstane van de heer praesiderende Borgemr. Evert Ruirdts, ten sterfhuise van Jan Hendrix in leven echte man van Aefke Jacobs, ten versoecke van Ruird Martens als geauthoriseerde curator ad actum over Antie Jans olt 21 jaren ende Jetske Jans olt 14 jaren naegelaten kinderen van wijlen Jan Hendrix bij de selve ende Aefke in echte verwect, requirant, ende geseide Aefke Jacobs sich ad secunda vota begeven hebbende met Aucke Douwes requireerde, van alle de goederen soo uit als inschulden aldaer bevonden, op 't aengeven van Aefke Jacobs d'welcke de belofte daartoe staende in de handen van welgemelde commissaris heeft gedaen, waarom tot de respective warderinge is door de gesworen wardeersters His Romkes ende Diucke Jans is geprocedeert, in manieren als volcht desen 15 november 1664

Inventaris: 
[0247r] een bedt met een puel f 55-00-00 
een bedt met een puel f 43-00-00 
een bedt met een puel f 14-00-00 
een bont kindere bedttie f 00-13-00 
twee oorcussens f 10-00-00 
2 dito f 09-00-00 
[0247v] 2 dito f 05-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 05-00-00 
1 dito f 00-15-00 
een groene ongevoerde deken f 06-00-00 
een dito f 05-00-00 
een dito f 03-00-00 
een Spaense deken f 06-00-00 
een Spaense deken f 03-00-00 
2 voerlakens wijtlingen f 06-10-00 
2 dito f 06-10-00 
1 dito f 03-00-00 
2 lakens f 09-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito 11-00-00 f 11-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 05-00-00 
[0248r] 2 dito f 04-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 06-10-00 
2 lakens f 05-00-00 
2 dito f 08-00-00 
2 dito f 09-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 06-00-00 
2 wijtlingen f 02-00-00 
een dito met een bancklaken f 02-00-00 
1 pueldoeck f 00-15-00 
2 pueldoecken f 05-00-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 04-10-00 
2 dito f 04-10-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 00-15-00 
[0248v] 2 slopen f 06-00-00 
2 dito f 06-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 02-05-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 01-15-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 02-10-00 
---------- 
f 42-12-00 
 
[0249r] 2 dito f 01-05-00 
2 dito f 02-10-00 
2 slopen f 00-10-00 
2 slopen f 02-05-00 
2 slopen f 01-00-00 
2 dito f 01-05-00 
2 dito f 00-15-00 
1 tafellaken f 05-00-00 
1 dito f 03-10-00 
1 dito f 03-00-00 
1 dito f 02-05-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 01-11-00 
2 dito f 01-15-00 
---------- 
f 34-00-00 
 
[0249v] [marge] 2 tafellakens f 00-15-00 
1 dito f 01-5-00 
6 zervetten f 10-00-00 
2 zervetten f 03-10-00 
6 zervetten f 05-00-00 
6 dito f 05-00-00 
een zervet f 01-15-00 
2 handdoecken f 01-15-00 
4 dito f 02-00-00 
2 dito f 01-00-00 
2 kasdoeken f 02-00-00 
4 bonte handdoeken f 01-00-00 
2 bonte schorsteencleden f 01-10-00 
4 handdoeken etc. f 01-00-00 
---------- 
f 36-00-00 (transcribent: zelf opgeteld) 
[einde marge] 
 
0(doorgehaald) 2 stoel-cussens f 05-10-00 
2 dito f 05-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 03-00-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 02-10-00 
1 dito f 01-05-00 
2 gardijnen met 1 rabatt f 04-10-00 
2 dito f 04-00-00 
een schorsteen cleet f 02-10-00 
2 gardijnen met een rabatt f 04-00-00 
een schorsteen kleet en 1 bort ect. f 01-11-00 
2 groene kleeties voor de glasen f 00-10-00 
2 3/4 geern 't pont 25 stuivers f 03-08-00 
6 pont vlas 't pont 14 stuivers f 04-04-00 
---------- 
f 49-08-00 
 
[0250r] Oostindisch werck 
2 dubbelde butterschuttels f 06-00-00 
2 dito f 04-00-00 
2 dito f 08-10-00 
2 butterpanties f 02-00-00 
2 dito f 04-00-00 
een beestpantie f 00-15-00 
2 clapmutskes f 03-00-00 
2 dito f 02-15-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 02-10-00 
2 dito f 02-00-00 
2 vruchtschalen f 02-00-00 
2 dito f 01-08-00 
een sausierke met een kopke f 01-00-00 
een cop f 04-00-00 
2 kleine copkes f 02-10-00 
---------- 
f 48-18-00 
 
[0250v] 2 kleine kopkes f 01-15-00 
2 dito f 01-15-00 
2 copkes f 01-11-00 
2 dito f 03-10-00 
2 dito f 01-05-00 
 
Slecht [steenwerk] 
2 blompotties f 00-10-00 
3 pannen f 01-00-00 
3 dito f 01-08-00 
enigh steenwerck f 00-12-00 
enig steenwerck f 01-00-00 
enigh steenwerck f 01-00-00 
2 schilderien f 08-00-00 
2 dito f 03-00-00 
een schilderij f 00-15-00 
2 schilderijen f 01-00-00 
---------- 
f 28-01-00 
 
[0251r] een spijgel f 01-10-00 
een dito f 0-10-00 
2 half basterde [= albasterde] bordties f 01-05-00 
2 dito f 01-15-00 
een glasen pistol met 3 glasen f 01-00-00 
4 glasen f 02-00-00 
een gootlingh f 04-00-00 
een coperen poth f 01-10-00 
een fuirbecken f 01-11-00 
een vleis ketel f 08-00-00 
enig iserwerck f 02-10-00 
---------- 
f 27-11-00 
 
[0251v] [ marge] 4 kannen f 01-15-00 
een ijserpantje, ende enigh ander goed f 02-10-00 
een gootlingh met een list f 01-15-00 
1 mangelbord etc: f 00-10-00 
een lanteern, strijkijser etc. f 03-00-00 
2 groote stoelen f 02-00-00 
2 swarte stoeltjes f 01-15-00 
1 matstoel f 01-00-00 
twee roode stoeltjes f 01-15-00 
twee stoelen f 01-05-00 
4 stoelen f 01-04-00 
1 schameltje ende stoel f 01-00-00 
4 bedsplancken etc. 01-11-00 
een kleedtje ende spreedje f 02-00-00 
een bijbel f 04-00-00 
1 gladrol ende kleerbesem f 01-00-00 
1 kleerkorf f 01-10-00 
1 murmerde cas f 08-00-00 
1 uittreckene tafel ende lid f 10-00-00 
1 kistje f 01-05-00 
1 murmerde cas f 06-00-00 
2 schermen 1 tang f 00-15-00 
2 kleerkorven f 01-15-00 
1 vleisvat f 01-11-00 
1 tob, ende waschschamel f 01-00-00 
[einde marge] 
 
een Dansker kiste f 04-10-00 
een broeijvat f 01-00-00 
10 kerfstocken f 01-11-00 
2 ledders f 01-00-00 
een slaepbanck f 02-11-00 
matten f 00-10-00 
een houmes ect. f 00-10-00 
enige romlingen f 01-10-00 
enige houtwaren f 02-10-00 
een vorck ende enige plancken f 01-11-00 
2 tobkes f 00-15-00 
1 mantelstock f 00-10-00 
enig steenwerck f 00-13-00 
---------- 
f 19-05-00 
 
[0252r] aen turf en hout f 18-00-00 
2 tobkes ect. f 00-12-00 
enigh steenwerck f 02-00-00 
enigh schuttelgoet f 01-11-00 
een houten candelaer met 1 pot f 00-15-00 
1 1/2 dosijn tafel borden f 00-12-00 
4 soetmelx kesen f 03-00-00 
3 kesen f 01-11-00 
een kleerbesem ect: f 00-06-00 
 
Silver 
2 kroesen 31 1/2 lood, 't lood 28 stuivers f 44-02-00 
8 lepels 22 lood, 't lood 29 f 31-00-18 
7 lepels, 1 brandewijns kroes, ende een spateltie 18 5/8 lood, 't loodt 26 stuivers f 25-04-04 
2 emmers f 00-15-00 
---------- 
f 130-16-04 
 
[0252v] Aldus gedaan ende gewardeert op dato als voren staande der comparanten van deze staat en scheidinge ter wees-boek. 
In kennisse van ons commissaris, ende secretaris. 
(get.) Evert Ruirdts 
(get.) D.Wringer 1664