Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 243r

Pand:  0

Inleiding:  [0243r] Inventarisatie, beschrijvinge ende warderinge gedaen, ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Ewert Ruirds tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Wobbel Tomas in leven huisvroue van Aucke Douwes ten versoecke van Sweert Tomas oom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Tomas olt 18 jaren, Rigst olt 14 jaren, Teetske olt 12 jaren ende Lijsbet Auckes olt 9 jaren, alle naegelate kinderen van Wobbel Tomas bij de selve en Aucke Douwes in echte verwekt requirant, ende meergedachte Aucke Douwes sigh ad secunda vota begeven hebbende met Aefke Jacobs requireerde, van alle de goederen soo uit als inschulden aldaer bevonden, op 't aengeven van Jouck Sweerts der kinderen bestemoeder, naedat sij de belofte van getroue aengevinge hadde gedaen, in handen van welgedachte commissaris, waerom tot de respective warderinge door onse stads geedigde wardeersters His Romkes ende Diucke Jans, ende beschrivinge is geprocedeert. In manieren als volgt desen 14 november 1664. Opmerkingen: Ryghst Auckes, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 25-01-1650, vader Aucke Douwes [grootveerschipper], moeder Wobbel Tomes. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 333, aktedatum 14-12-1662: Thomas Fransen oud 14 jaar weeskind, Wijlen Wobbel Thomas moeder, Wijlen Frans Bauckes vader, Albert Symens curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Sweer Thomas curator, curator over personen en goederen, doopsgezind. Auke Douwes, afk Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 21-09-1664 Aefke Jacobs afk Harlingen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aketnr 381, aktedatum 14-11-1664: Tomas Auckes oud 18 jaar weeskind, Rigst Auckes oud 14 jaar weeskind, Teetske Auckes oud 12 jaar weeskind, Lysbet Auckes oud 9 jaar weeskind, Aucke Douwes grootveerschipper vader, Weduwnaar van Wobbel Tomas moeder, Hertrouwd met Aaffke Jacobs genoemd, Zweer Tomas grootveerschipper curator, curator ad actum divisionis, oom. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 497, aktedatum 27-08-1667: Rixt Auckes oud 17 jaar weeskind, Teetske Auckes oud 15 jaar weeskind, Lysbeth Auckes oud 12 jaar weeskind, Wijlen Wobbel Thomas moeder, Thomas Aukes oud 21 jaar weeskind, absent Sweer Thomas grootveerschipper curator, curator over personen en goederen, oom van moederszijde Rintje Douwes grootveerschipper curator, curator over personen en goederen, oom van vaderszijde Thomas Aukes eiser, geemancipeerd Hof van Friesland, curatoren bedankt Wijlen Auke Douwes grootveerschipper vader.

Inventaris: 
[0243r] een bed met een puel f 38-00-00 
een bed met een puel f 24-00-00 
een bed met een puel met een kleet f 11-00-00 
[0243v] 2 oorcussens f 11-00-00 
2 dito f 5-00-00 
een groene ongevoerde deken f 7-10-00 
een dito f 5-10-00 
een dito f 5-00-00 
een witte Spaense deken f 5-00-00 
een dito f 6-00-00 
een groene gevoerde deken f 3-00-00 
een dito f 5-00-00 
---------- 
f 126-00-00 
 
een witte Spaense deken f 5-00-00 
een oorcussen, 1 dito f 2-10-00 
3 groen lakens stoelcussens f 9-00-00 
 
Linnen: 
2 lakens f 8-00-00 
2 dito f 7-10-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 pueldoecken f 3-10-00 
2 pueldoecken f 3-00-00 
2 slopen f 1-15-00 
2 slopen f 1-11-00 
---------- 
f 68-16-00 
 
[0244r] 2 slopen f 1-00-00 
6 slopen f 1-05-00 
2 bonte tafellakens f 1-00-00 
6 pont vlas, 't pont 22 stuivers f 6-12-00 
2 bossies geern f 2-05-00 
50 el doeck, d' ell 16 stuivers f 40-00-00 
een boeck f 00-10-00 
een slaepbanck f 7-00-00 
een kevy f 24-00-00 
een korfke f 0-06-00 
een bortie, wateremmer, etc. f 1-15-00 
een kandealer met een tange f 2-00-00 
een stoffer met een wrijver f 0-15-00 
een tobbe f 0-15-00 
4 stoelen f 2-10-00 
een koeckpan f 1-15-00 
een steenwerck en 6 lepels etc. f 2-06-00 
---------- 
f 95-14-00 
 
[0244v] 6 bedsplancken f 0-10-00 
een stoel f 0-10-00 
6 panties f 0-12-00 
een sack f 0-15-00 
---------- 
f 2-07-00 
f 95-14-00 
f 68-16-00 
f 126-00-00 
---------- 
f 292-17-00 
 
Beschrijvinge van de vordere goederen: 
2 lakens 
3 pueldoecken met een halflaken 
6 slopen 
11 vroue hemden 
11 kleine doecken met een borsthemd 
4 grote doecken 
2 handoecken en een kindere deken 
3 schorteldoecken 
enig klein kinderhooftgoet 
een huisboeck 
een ondermuts met enige mutskes 
3 stoelcussens 
2 kleine tobkes 
een becken 
[0245r] enig steenwerck 
4 sitstoelen 
een ketel 
een schilderij 
een cussen 
2 rabatten met een schorsteencleet 
enig schuttelgoet 
een coperen poth 
 
Noch enige goederen haer toegewardeert: 
een kees f 0-06-00 
enig hout en romlingen f 16-00-00 
een ham en een stuck vleis f 2-10-00 
---------- 
f 18-16-00 
---------- 
een tafel f 4-00-00 
3 stoelties f 00-10-00 
---------- 
f 4-10-00 
f 126-00-00 
f 68-16-00 
f 95-14-00 
f 2-07-00 
f 18-16-00 
---------- 
f 316-03-00 
 
een hempsack met hemp f 4-00-00 
[0245v] een halff vercken f 13-10-00 
aen linnen f 14-00-00 
een ton tweeback f 4-10-00 
een vat butter f 7-00-00 
3 mouden f 1-16-00 
---------- 
f 360-19-00 
 
Aldus gedaen ende gewardeert op dato als voren. Staende de vordere staat ende der comparanten scheidinge ten weesboeke deser stede. 
 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
(get.) Eeuert Ruierdts