Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 60r

Pand:  0

Inleiding:  [0060r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van Pytter Sibes van sodanige goederen als bij de overledene metter doot ontruijmt ende nagelaten sijn, ten overstaen van vice praesinderende burgemeester Gosse Johannes Adama als tot desen verordonneerde commissaris, ten versoecke van Geert Pytters des overledens soon ter eenre, ende Sybe Feddes, sijnde een kints kint van des overleden Pytter Sybes, bij sijn dochter Antie Pytters nagelaten doch noch onmondich sijnde en Pytter Witses als vader over Witse Pytters sijnde een half broeder van Sybe Feddes, bij Antie Piters voorschreven echtelijck verweckt, sampt Pouwels Jansen nagelaten weeskints van Ytie Pyters sijnde des meergemeltes Pyter Sybes twede dochter en bij haer overleden man Jan Pouwels in echte getogen requireerden ter andere sijden, ende heeft Geert Pyters voornoemt de belofte van getrouwe aengevinge in handen van de gedachte burgemeester gepraesteert ende is vorders tot de beschrijvinge geprocedeert desen 22e aprilis 1662

Inventaris: 
[0060r] Bedden en bedscleren 
2 bedden een peul 
[0060v] 3 dekens 
4 oorcussens 
 
2 gardinen met een rabath 
2 schorsteencleden 
3 stoelcussens 
9 stoelen 
een eecken slaepbanck 
3 schilderde borden 
een spigel 
een kanbord met 6 kannen 
een tinnen mingelen 
2 gootlingen 
2 coperen cetels 
[0061r] een coperen poth 
een messchen poth 
een messchen visel 
een tinnen waterpoth 
een vuirbecken 
een tinnen com en partiel 
2 Straetse flessen 
een stenen kanne 
5 stenen coppen Straets 
11 Straetse pannen en partiels etc 
2 schalen 
een Ost Indisch clapmuts 
2 brandewijns croeskens 
 
[0061v] Een eken kevi daer in bevonden 
Bij de burgemeester na sich genomen 
2 ducatonnen 
een gout gulden 
een halve rijxdael 
een oord 
3 silveren lepels met een eyer lepeltie 
 
Linnen 
10 mans hembden 
2 wijtlingen 
2 lakens 
2 slopen en een neusdoeck 
3 cragen 
 
[0062r] Wollen 
een broeck ende twee rockies oud sijnde 
een onderbroeck met een oud rockie 
2 swarte packen cleren 
een swarte hoed 
2 roode hembdrocken 
een stuck bedteeck 
4 paer oude hosen 
4 oude broecken en een hembrock 
eenige oude romlingen, so wyge, oude kistie etc 
 
Brieven en instrumenten 
Sekere coopbrieff van den 15 januari 1643 waer bij Steffen Abbes bekent vercoft te hebben aen Piter Tebes (?) seker schoenmakers perck staende op 't Eiland met den reversale daer op slaende van den 15e januari 1643 bij hem ingelost 
[0062v] Een coopbrieff van sekere camer in de Gortmakersstig daer wijlen Pyters Sybes uit verstorven is bij Freerck Jans cleermaker cum socio aan Pyter voornoemd overgedragen de dato den 1e mai 1638 ende een reversael daer bij gaende van gelijcke dato 
Een acte van quitantie bij Abram Rinties gepasseert van den 28 october 1656 beroerende 10 stuivers grontpacht op de voorschreven camer leggende die Piter voorschreven heeft afgecocht 
Noch enige quitantien ende andere briefkes van weinig importantie 
Noch sekere camer in de Alemanssteig volgens coopbrieff van [niet ingevuld] 
 
een etelkas 
een houten tafel 
een coperen panne ende ijseren poth 
[0063r] een gattie panne 
een oude tange, asschop, candelaer, heugel etc 
14 tinnen lepels 
een stuck roockvleis 
2 paer schoenen 
een paer muilen 
een groene stelp 
een restie turff 
een bibel met coper beslag 
2 water emmers etc