Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 188v

Pand:  Voorstraat 67

Inleiding:  [0189v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester dr. Ericus Haarsma als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Aucke Sytzes, in leeven mr. popmaker in Harlingen, van alle de goederen bij deselve nagelaten, soo ten sterfhuise bevonden als onder Theunis Arjens nagenoemt al voor 't overlijden van voornoemde Aucke Sytzes in bewaringe geweest, en ook na desselfs overlijden uit de Banck van Leening gelost, alles op 't versoek van voornoemde Theunis Arjens als aenbehoude oom vaders wegen, en geauthoriseerde curator over [naam niet ingevuld] Auckes, eenigste nagelaeten kindt en dochter van de voornoemde Aucke Sytzes, sijnde de aengevinge gedaen door deselve requirant en sulx onder eede bij 't aenveerden van sijne curatele gepresteert als mede van het voorschreven pupil, als met haer wijlen vader alleen huis hebbende gehouden. Actum ten sterfhuise voornoemd den 23 november 1703.

Inventaris: 
[0190r] Goederen in 't sterfhuis bevonden: 
Een mans swart greinen rock 
een paar swarte hoosen 
een wollen onderbroeck 
vier mans hembden 
een roode hembdrock 
eenige oude mans klederen 
een daags pack klederen 
een eecken kast 
twee steenen kannen 
twee stenen flessen 
een treckpottie 
een oostindische naykussen 
een boeck kastje vol boecken 
elliff schilderbortjes klein als groot 
een mesken vuurbecken 
twee koperen keteljes en mesken schuimspanen 
een spiegel 
een lanteern en koperen vuurstel 
12 delfze schuttels 
twee kannen met tinnen lidden 
een eeten spijne 
twee bedden met een peul 
vijff deeckens en vier oorkussens 
eenige oude potten pannen en een tobbe 
een berry 
 
[0190v] een rood scharlakens borstrock 
een rood kaleminken dito 
een swart laekens mantel 
een dito rock en broeck 
een swart greinen broeck 
een rood rassen onderkleedt 
een appelbloeisel hembdrock 
vijff witte hembdrocken 
 
't nevenstaende en voors. swarte rock en rode hemdrock door Theunis Arjens uit de Banck gelost voor vijftich Caroliguldens 10 stuivers volgens notule van de bankholder 
13 bedlaekens 
8 vrouwenhembden 
2 tafellakens 
2 boecke met silver beslagh 
drie bedden 
18 mans hembden 
28 vrouwen hembden waarvan 18 voor 't pupil sullen bewaart worden om die te gebruiken 
16 bedlakens waarvan 10 voor 't pupil sullen worden bewaart om schorteldoecken en linnen doecken voor haer van te maecken 
13 servetten 
8 sloopen en een peuldoeck 
twee taefellakens 
negen porcheleinen boterpantjes 
2 dito daer stukken uit sijn 
 
[0191r] Een oostindische kop met een deksel 
drie dito groote kastkoppen 
vier dito kleinen 
tien porcheleinen kopkes 
vier dito groote schuttelen 
een delfze pannen 
ses porcheleinen klapmutsen 
drie dito schutteltjes 
vijff witte kopkes 
acht porcheleinen schuttelen nog een 
twee albasten beeldjes 
Een koperen boffers panne 
 
Vaste Goederen: 
Sekere huising cum annexis staende aen de Voorstraat bij de Katterugh 
Alsmede een huisinge staende binnen Amsterdam in de Korte Coningsstraet 
 
[0191v] vijff deekens daer onder een Japonse 
eenige oud stoelen 
een tinnen lamp 
een tange en hangijser met een kettingh 
een treeft en nog een tange en asschop 
drie stoelkussens 
een kraam met zeilen en vordere toebehoren 
drie kisten vol popmakerswaren off kinder poppegoedt 
drie korven met selve goedt 
een ledige kiste 
15 stooven 
een paar gordijnen en schoorsteenkleed 
 
Op de solder: 
een heel groot partij stoven 
een groot partij kinderkasjes 
tafeltjes wagentjes kakstoeltjes 
rackjes en voorts alderhande soort van poppengoed 
15 stoffers en een kleerbezem 
een partij tromvaten 
noch eenige rommelingh 
 
[0192r] In de winkel: 
twee draybancken 
een schaafbank 
een tafel 
een groot radt 
allerley popmakers en timmermans- sampt wieldraeyers-gereedschappen 
een groot partij alderhande poppengoedt als kastjes, tafeltjes, wagentjes, schipkes en andersins 
eenig hout en rommelerije 
een klein koffescheepje met zeil, treil, dregh etc. 
 
Ten huise van de curator Theunis Arjens bevonden 't geen volgt: 
drie zijden vrouwenrocken 
een flouwelen manteltie 
een roode en een appelbloeisel lakens rocken die voor 't pupil sullen bewaert worden 
een swart laekens rock 
een swart schort 
een swart bratten manteltie 
een koleurd greinen dito 
een zijden regenkleedt 
 
Aldus gedaen en dit [0192v] geinventariseert, dato ut supra 
in kennisse van ons commissaris ende secretaris