Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 232r

Pand:  0

Inleiding:  [0232r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaene van de here praesiderende burgemeester Ewert Ruirds en secretaris clercq deser stede Harlingen, ten sterfhuise van Trijntie Andries, weduwe van wijlen Cornelis Clasen besemmaker, geschiet ten versoecke van Haitse Sioerds, als vader en voorstander over Antie Haitses, als erfgenaem van haer bestemoeder Trijntie Andries voornoemt. Alles geschiet op 't aengeven van Neeltie Wybes die daerop de belofte in handen van welgemeltes here heeft gepresteert. Seggende daerop soo waerlick helpe mij Godt almagtig. Harlingen desen 1e october 1664 Opmerkingen: Cornelis Clasen X Trijntje Andries Kind: Eelkje Cornelis (X Haitse Sjoerds, kind uit dit huwelijk: Antje Haitses geb circa 1652) Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 443, aktedatum 13-11-1666: Antje Haitses oud 14 jaar weeskind, Wijlen Haitse Sjoerdts vader, Wijlen Eelkjen Cornelis moeder, Foppe Tjerks burger koopman curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Reiner Jansen burger curator, curator over personen en goederen, doopsgezind.

Inventaris: 
[0232r] Bedden etc. 
2 bedden met 2 puelen 
4 oorcussens 
2 witte Spaense dekens met een groene gevoerde deken 
2 slaaplakens op de bleeck 
[0232v] 12 slaeplakens 
2 pueldoecken 
9 slopen 
een wijtlingh 
 
2 servetten 
11 vrouwe hemden 
2 witte schorteldoecken 
2 blauwe schorteldoecken 
3 [doorgehaald: schorteld] nuesdoecken 
16 huifkes 
2 hooftdoecken 
8 halsdoecken 
een rode borstrock 
een swart lakens overlijff 
8 pondt geern 
1 1/2 pondt vlas 
3 stoelcussens 
[0233r] 5 stoelen 
2 tafels 
een canbord 
een hackbord, moude, mangelbord ende stock 
een melckemmer met een wateremmer 
een becken 
2 coperen potten 
een coperen gootling, pannen en craen 
een coper[en] candelaer 
ene iser candelaer 
2 tinnen patelen met een com 
5 tinnen lepels 
een tinnen halfmengelen, een tinnen lamp met een canne 
een hangiser, tange, aschscop met een haeck 
enig steenwerck 
enige romlingen 
 
[0233v] Profijtelijcke staet 
Een obligatie op Claes Wouters cum uxore de dato den 17 april 1661 tot met numero 1 f 600-00-00 
Een accoordt tusschen Trijntie Andries en Haitse Sioerds nopens des kints moeders goederen tot numero 2 f 172-00-00 
Een coopbrieff meldende van 2 camers daer wijlen Trijntie muij uit is versturven numero 3 
T reversael numero 4 
Een sack met brieven van weijnigh importantie 
 
Gerede gelden 
56 1/2 ducatonnen is f 177-19-08 
91 goudguldens is caroliguldens f 127-08-00 
4 rijxdaelders is f 10-00-00 
40 schellingen is f 12-00-00 
aen paiement f 22-14-00 
2 gouden ducatons f 30-00-00 
9 ducatons is f 28-07-00 
nogh aen paiement f 11-07-06 
---------- 
f 419-15-14 
 
Hier moet af gededuceert 50 caroliguldens geprocedeert van Claas Cornelis vercofte clederen welcke [0234r] vijftigh caroliguldens: bij de vader met in rekeninge sal gebragt werden. 
 
29 copere ketels daerop soo houten als coperen lidden met enige treeften