Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 362r

Pand:  Franekereind 10

Inleiding:  [0362r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterffhuyse van Aeghjen Claesses weduwe van Laes Pytters, nalatende twee dochters met naemen Grytie en Mayke Laeses, doch heeft de eerste rede vaeniam aetatis bij den Hove becomen en is Bente Geerdts Boncq geauthoriseerde curator over Mayke Laeses de welke ook bij deze beschrijvinge is praesent geweest, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuyse bevonden en de overledene metter dood nagelaten heeft, sijnde de aengevinge daarvan gedaen door Grytie Laeses voornoemt, de welke onder manuale stipulatie belooft heeft, om alles na haer beste kennisse te sullen op en aengeven waer mede alsoo in navolgende manieren tot de beschrijvinge is geprocedeert. Actum den 8e januari 1691.

Inventaris: 
[0362r] In de binnenkaemer: 
Een bed met een peul een dito 
vijff oorkussens 
twee deekens 
[0362v] twee paer groene gordijnen met de rabatten 
twee groene bedspreeden 
twee schoorsteenkleden een wit met een groen 
ses schilderien met een spiegel 
vijff oostindische pannen 
veertien oostindische koppen 
drie vruchtschaelen 
twee dito klapmutsen 
twee Delftse pannen 
vijff stoelen en vijff stoelcussens 
een set met een slaepbanck 
een kantoor met een groen spreed daarover 
Een eeken keevij daarin: 
Wollen: 
twee roode met een blauwe rock 
twee schorten 
twee swart laekens rocken 
een swart greinen met een paersen schorteldoek 
[0363r] twee dito schorteldoeken 
twee swarte hoiken 
een manteltie met een paer handschoenen 
een lapke groen met een lapke swart laeken 
Linnen: 
een stuck linnen 
een lapke fijn doek 
acht en twintigh servetten 
een groot tafellaken 
een en twintigh lakens 
seventien vrouwenhembden 
acht manshembden 
vijff tafellakens 
ses peuldoeken twee dito 
vier bedhembden 
vier witte schorteldoeken 
noch twee tafellakens 
drie nachthalsdoeken 
[0363v] Acht silveren leepels 
een silveren oorijser 
een dito kroes met een suykerstrooyer 
drie silveren hoofden messen 
In de spijscamer: 
vier tinnen schuttels met een butterpot 
een kantie met een silveren lid en bedwarmer 
in de laed van 't cantoor: 
een silveren kistie daarin: 
een dubbelde rosenobel 
een dito Jacobus 
een dito carolus 
een gouden rijdder 
een rosenobel 
twee ducaten 
een stuk gout daar op het wapen van de steeden van Frieslant 
twee gouden ringen 
een stuck silver 
[0364r] twintigh rijksdaelders 
een stuck silver daar op de wapens van ses provincien 
het vooropkamerke: 
een bed met een peul 
ses oorcussens 
een deeken 
ses sloopen 
een paer groene gordijnen met een rabat 
twee schoorsteenkleeden 
vier schilderien 
acht oostindische panties 
seven vruchtschaelties en panties 
twee glaesen kanties met silveren lidden 
drie porsteleinen koppen 
vijff stoelen 
vier stoelcussens 
een eeken kistie met een schabel, daarover een groen spreetie 
[0364v] In 't voorhuis: 
vijff schilderien 
tien panties en vruchtschalen pasteleinen 
ses dito klapmutsen 
vijff kopkes 
twee oostindische vruchtschalen in de gangh 
seven stoelen 
seven stoelcussens 
een zoutkas 
een spiegeltie 
vier groene glasspreeden 
een plattie 
Boven: 
twee schilderien 
In de keuken: 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twee deekens 
twee groene gordijnen met een rabath 
twee borties met een spiegel 
tien pasteleinen koppen en pannen 
[0365r] neegen stoelen 
ses stoelcussens 
een geele ferfde taefel 
een voetbankje 
twee gootlingen met een emmerke 
een aekerke 
een ijseren kandelaer met een schuymspaan 
eenigh steenen schuttelgoed 
vijff schaelen 
achter eenigh schuttelgoed 
eenigh rommelerij 
noch seven laekens boven 
ses peuldoeken 
vijff sloopen 
Vastigheden: 
omtrent achtien pondematen los land tot Midlum bij Sytse Jarichs gebruickt 
Schraegh seven pondematen land onder Wijnaem bij Yede Douwes gebruickt wordende 
[0365v] het huys waeruyt Aeghjen Claeses is overleden staende bij d'Neel Abbes brugh omtrent de Franequer pijp deser stede 
Het huys daer alder naest tusschen dese en Ruyrd Pytters huysinge staende 
Een halve mouteri achter in de Droogstraet deser stede staende 
Een half huys tot Wirdum gelegen 
Aen een obligatie op Claesje Pytters competeert dit sterffhuys twee en 't sestigh caroli gulden tien stuivers 
Een schuldboek. 
Des moeders daeghs klederen heeft se begeert dat souden worden weghgegeven 't welke de kinderen beloven na te komen en alsoo hier niet ge?nventariseert