Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05



Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 299ar

Pand:  Nieuwstraat 48

Inleiding:  [0299ar] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaan, ten overstaen van de burgemeester Asperen als commissaris geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van Lijsbeth Hendrix huysvrouwe van Eesge Minnes nalatende een minderjarige dochter oldt ontrent 24 jaren, en dat van alle soodanige goederen als de overledene metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, sijnde de aangevinge der goederen gedaan door Aeltje Dircks, dewelke bij manuale stipulatie heeft belooft, om alles getrouwelyck te sullen op ende aangeven, waer op dan tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert Actum den 21e january 1689.

Inventaris: 
[0299ar] In de kamer 
twee bedden met de peulen 
ses oorkussens 
vier dekens 
twe paer gordijnen met de rabatten 
[0299av] een groen met een bont schoorsteenkleedt 
vijff en twintigh Oostijndische koppen ende pantjes 
negen schilderbortjes met een spiegel 
ses stoelkussens 
negen stoelen 
een houten stoel met een kistje ende schabeltje 
twe tinnen kannen met een grauwe 
een blicken emmer met een lanteern 
een tange met een hanghijser 
In de achterkamer 
drie bedden en drie peulen 
vier deekens 
vijff oorkussens 
twee slaapbanken 
een krebbe tafeltje ende een spijntje 
[0300r] twee wastobben met een kambordt 
een gootlingh met een koperen ende een mesken pottie 
een asschup een forckjen, een koperen seel ende een kandelaarke 
twee tinnen bekers 
eenigh schuttelgoedt, op de schuttelbanck, met een vleeschvat en een mantelstock 
seven pantjes ses tinnen lepels ende drie korfkes met een emmerke 
een oudt kistje, met een mangelstock, ende mangelbort 
twee wateremmers 
twee houten backjes met een luywagen 
acht losse plancken soo groot als klein 
een schuttelbanck met een rooster ende treeft 
Boven 
vier bedden ende drie peulen 
ses deekens 
negen oorkussens 
[0300v] drie bancken 
negen pantjes ende drie koppen 
een eeken kas daerin: 
twee blauwe rocken 
een dito 
twee schorten een swart met een blauw 
een paar crage mouwen 
een manteltje met een roode borstrock 
vijff vrouwen hembden 
vijff en twintigh slopen 
seven dito 
vijff lakens ende drie wijtlingen 
een dito laaken met drie wijdtlingen 
vijff ellen doek 
vier witte neusdoecken 
een wieghbanck 
een klein silveren brandewijns kroeske 
[0301r] Een coopbryff van de halve huisinge bij de peerdestall deser steede staande, gedateert den 30e may 1674, die Eesge Minnes cum uxore van Jan Wybrens in qualitate hebben gecocht voor een hondert twe en dartigh caroliguldens. 
2 Een dito van sekere halve huysinge aldaar ontrent de Franequerpijp, gedateert den 28e april 1665, in cope bekomen van Melcher Nannes voor drie hondert ende tachtigh goltguldens seven stuyvers. 
1 Een dito van sekere kamer mede aldaer omtrendt staende van de Diaconie gecoght voor 40 goltguldens, gedateert den 8e may 1676. 
Een huys bij haer tegenwoordigh wordende bewoondt staende bij de paerdestall. 
Eenige brieven oud sijnde van geen belangh.