Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 209r

Pand:  Voorstraat 72

Inleiding:  [0209r] Inventarisat[i]e ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van Claaske Pieters weduwe wilen Harmen Harmens, ten overstaene van de burgemeester Wytse Michiels in desen als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jan Claessen man en voogd Rigstie Harmens, en Hiltie Harmens jonge dochter voor haer selfs, samt Foppe Tiercks als curator ad actum divisionis over de drie kinderen van wijlen Pytter Harmens, mitsgaders Tuenis Jansen als tutor over 't naelaten weeskint van wijlen Gerbrich Harmens, in dier qualiteit gesamentlijck erfgenamen van de overledene en der selfs zoon Zybren Harmens, ende dat van alle de goederen soo bij de wedue van Harmen voornoemt, als bij des zelfs soon Sybren Harmens voornoemt, zijn naegelaten. Desen 21 oktober 1664

Inventaris: 
[0209r] Bedden en bedskleeren: 
3 bedden met 3 puelen 
11 oorcussens 
10 dekens 
5 wijtlingen 
[0209v] 30 slaeplakens 
29 manshemden 
2 dito 
18 vrouwen hemden 
28 sloopen 
8 pueldoecken 
6 tafellakens 
11 servetten 
68 nuesdoecken 
13 handdoecken 
21 dassies 
3 grote en 4 kleine kinderdoecken 
2 kasdoecken 
12 halsdoecken en kragen 
14 mutsen vrouwen 
19 schorteldoecken 
1 dito 
2 witte sacken 
18 blauwe doecken 
3 bonte sloopen 
drie silvere lepels 
 
[0210r] Wollen cleeren: 
een grof greinen rock 
een swart lakens rock 
een karmosinen rock 
een swart zaien schort 
een hoick 
een mantel 
een swart lakens borstlijff 
een swart bratten schorteldoeck 
een rode schorteldoeck 
een paer swart lakens mouwen 
eenblauwe rock 
een pack swart lakens manskleeren 
een swart lakens borstlijff 
2 swart lakens cragen 
1 rode borstrock 
een swachtel 
een bosch geern 
een lap baij 
1 dito lap 
2 lap doeck 
 
[0210v] Bevonden in 't sterfhuis aen gelt toebehorende Maijke en Antie Pytters de somma van f 130-19-00 
Noch aen gelt Maijke alleen toebehorende de somma van f 42-15-00 
Noch bevonden het sterfhuis in 't gemeen toebehorende 30 ducatones is f 94-10-00 
Noch 10 valveerde daelder en een kluis daelder f 27-10-00 
3 rosenobels f 33-00-00 
1 Hendricus f 10-00-00 
3 dubbelde ducaten a 10 guldens f 30-00-00 
5 valieerde daelders f 12-10-00 
een verkeerde Jacobus a 12 guldens f 12-00-00 
7 3/4 kruis daelders f 19-07-08 
9 1/2 a 10 stuivers f 4-15-00 
2 a 12 stuivers f 1-04-00 
3 a 8 stuivers f 1-04-00 
noch aen gelt dat ingecoft is f 12-07-00 
 
[0211r] Van Sybren Harmens sakgelt aen gelt ten sterfhuise bevonden f 44-02-00 
Noch aen gelt f 6-10-00 
Twee zedelties tot laste van Albert Symens continerende ider zedeltie 200 gulden f 400-00-00 
 
Vastigheden: 
Een huisinge staende op de Suijpmerck naest de brouerie van de Hamer [brouwerij De Hamer is op Voorstraat 70, Claeske Pieters X Harmen Harmens woonden op Voorstraat 72] 
 
[0211v] een kevij 
een fuiren kas 
een eken kiste 
een dito met een schabel 
11 stoelkussens 
12 stoelen 
2 kleerkorven 
een tijn met vlas 
een keerslaet 
17 stuck steenwerck 
2 paer mesken kandelaers 
1 com met 2 tinnen waterpotten 
2 tinnen coppen 
1 tinnen houtvat 
10 tinnen lepels 
6 kannen 
2 tinnen schuttelties 
een ketel 
een koperen pot 
2 isere potten 
een iseren kandelaer 
[0212r] een schuimspaen 
6 boecken en 
1 aker 
2 tangen 
1 hangiser met een potzeel 
2 wateremmers 
3 tobben 
2 meelvaetties 
een puister 
2 houten kandelaers 
een lanteern 
een treefft 
enig schuttelgoet  
een emmer 
een stuck roockvleis 
2 groene keesen 
1 spiegel 
2 paer muilen 
2 stoelen 
3 doosen 
een partij roop 
[0212v] een partij rijsbesems 
een partij turf en hout 
 
Sybren Harmens kleren: 
2 hoeden met een Engelse muts 
7 paer hosen 
2 paer swart lakens kleeren 
een pack duister blauwe kleren 
4 hemdrocken 
2 onderbroecken 
een [onleesbaar] rockien 
een saien broek 
2 lakens broecken 
2 rockies 
2 rocken 
2 schorten 
een rode borstrock 
een paer hosen 
een bont manteltie 
een paer wanten 
een lap laecken 
een wafeliser 
3 paer schoenen 
een paer reden  
en een leij 
 
[0213r] Winckelwaren: 
425 ellen linnen 
36 1/2 ellen carsaij 
3 dosijn en 10 paer wanten 
35 broecken 
44 rockies 
14 hemdrocken 
18 sackies 
18 linnen buissen 
41 paer Noordse hosen 
38 1/2 ellen fuilmort 
een heel stuck fuilmort 
een half stuck fuilmort 
een lap trijp 
een lap glad goet 
een stuck blauw foer 
31 el voeringe 
10 el Hamburger laken 
 
Sien de staat en scheidinge ten weesboeke folio 81 [= Nedergerecht Harlingen, Weesboeken, invnr 155, 1665-1665, fol 81] 
 
Aldus gedaen ende inventariseert op dato ut supra 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Wytse Michiels 1665 
(get.) D. Wringer 1665